Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) április-június • 76-147. szám

1936-05-31 / 125. szám

6 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1936 május 31 ső, mint a gramofon, porszívó, töl­tőtoll, zseblámpa, tüzszerszőm, ni­kotinmentesitő, beretválkozókészü­lék, hűtővel ellátott jégszekrény, autonejzires fürdőkályha és igy tovább? Ha mindezeket számba vesszük, el kell hinni az amerikai statisztikusoknak azt a fentebb már emiitelt megállapítását, hogy amennyi embert a gép kiszorít régi foglalkozásából, legalább any nyinak kenyeret is ad. A gép tehát a munkanélküliségnek és válság­nak nem okozója. Közgazdasági és talán szociális szempontból te­hát a géptől való rettegés fölöslege* • Azaz talán mégsem egészen­A gépnek, még ha igaz is, hogy miatta egy ember sem veszti el a kenyerét, megvannak a kétségtelen árnyoldalai. A gép elhatalmasodá­sa sivárrá teszi az életet, a gép termeli ki a kulturóban is a soffőr­tipusokat s a gép öli ki a szivet éa lelket a természetből. A civilizációt lehet gépesíteni, a kuliurát tohe. Az egyiket a gép tökéletesiti, a másikat tönkreteszi. De ez mér nem ennek a cikknek a keretébe tartozik. KOZGAZDASAG A márkázott csabai kolbász Irta: Mózes Imre dr. vágóhídi igazgató kolbősz néven forgalombahozott kolbészféleség minőségét is meg­felelő színvonalon kell tarteni, a hatósőgi védöjegyet csak olyan készítmény kapja, amelyik trichi­nóra, erre az emberre is vesze­delmes élősködőre ie megvizsgált sertéshúsból készült, ezek szerint föltétlenül trichinamentes. A trichi­navizsgólat nemesek a belföldi fogyasztók egészségének védelmei célozza, hanem egyúttal export­cikké teszi a csabai kolbászt mert a legtöbb kulturóllem a bevitel­kor megköveteli a trichinamentes­ség igazolásét. A trichinavizsgélet természete­sen nagy munkatöbbletet jelent a vágóhídi állatorvosnak. A már­kázásra bejelentett sertések húsá­ból 4 helyről miniét veszünk és minden mintából 6 készítményt csinólunk, tehát egy sertésbői 24 zabszemnyi darabot vágunk olló­val egy beosztással és számokkal ellátott üveglapra, melyet kompresz­szornak neveznek. A kis készít­ményeket egy másik üveglappal letakarjuk és két csavar segítsé­gével összeszorítjuk, miőltal a két üveglap között levő húsdarabkák szétlapulnak és átlátszóvá, étvi­légithatóvó válnak, vagyis vizs­gálatra készek. A vizsgálat további menete az, hogy a készítményeket megfelelő velitő készülék segítségével kb. 70 szeresen megnagyítjuk és igya levetített képen a vizsgáló köny­nyen megállapíthatja a hus trichi­namentes, vagy esetleg annak tri­chinóval fertőzött voltót. Békéscsa­ba város áldozatkészségét jelenti az ügy érdekében azon körülmény, hogy a vizsgálatokhoz ez évben egy tökéletes működésű vetítőgé­pet, úgynevezett trichinoszkópot vá­sárolt. A csabai kolbősz mérkőzés! szabálya előírja, hogy a husipa­ros kizárólag márkázott, tehát ki­váló minőségű paprikát használ­jon, mely körülményt a készítés­nél igazolni kell, illetve azt a vizs­gáló óllalorvos a készítéskor el­lenőrzi. Mikor a kolbászok elké­szültek, azokra a készítés ellen­őrzésének bizonyításéul egy ólom­zár kerül, melyen BCs. betű lát­ható. Ezután a kolbász füstölőbe kerül, majd kb. két hónapig szik­kad. Mikor a kolbősz megfelelően megszikkadt, beszáradt, víztartal­mának nagy részét elveszti és a fűszerek átjárják (megérik, mint a jó gyümölcs,), e sorok írója min­tát vesz minden készilménysoro­zatból, melyet, hogy a bizottság csak a bírálat után tudja meg a készilő nevét, számmal jelöl meg A csabfci kolbász márkázása már két esztendeje folyik, célsze­rűnek látjuk tehát, hogy az olvasó­közönséget tájékoztassuk ennak főbb mozzanatairól. Elmellőzve a csabai kolbász jó tulajdonságainak, zamatjának, tetszetős színének ismertetését, mindjárt a tárgyra térhetünk, hi­szen joggal tételezzük fel, hoRy Békéscsabán mindenki ismeri. Itt legfeljebb megemlíthetjük, hogy a paprikával olyan nagymennyisé­gű C vitamint keverünk bele, emely, semmi más kolbészféle­ségben nem fordul elő és itt utal­hatunk Szenlgyörgyi Albert dr. szegedi egyetemi tanár ur felfe­dezésére, aki nemcsak megállapí­totta, hanem a paprikából tisztén és félremagyarázhatatlanul elő­állította az általa hexuronsavnak nevezett vegyületet, amely nem más mint maga a C vitamin. Ezt az értékes vitamint tartalmazza nagy paprikatartalmánál fogva a csabai kolbász. A csabai kolbász márkázásé nak, vagyis hatósági védőjefiy­gyel való ellátásának gondolata, illetve szükségessége akkor me­rült fel, amidőn a csabai kolbász iziete88ége és jó hírneve miatt más községekben is kezdtek sok­szor nem megfelelő készítménye­ket csabai kolbősz néven forga­lomba hozni, illetve készíteni. Ere­deli célunk az volt vele, hogy a valódi, vagyis a régi kipróbált bé­késcsabai receptek szerint készi tett kolbőszt megkülönböztessük a sokszor értéktelen utánzatoktól. Mivel pedig a márkázott csabai MAGYAR EMBER ABBÁZIÁBAN az Erényi-Mi RESIDENZ penzióban lakik ! MIÉRT????? 1. Meri az Erényi penzióban külföldön is ugy érzi magét — mint otthon. 2. Mert nem olajjal főznek, hanem kitűnő Ízletes magyar konyhi van. 3. Mert a Residenz egészen közvetlenül a tenger partján fekszik. 4. Mert a fekvő lég- és napkurékat a vendégek a saját gyönyörű tengerparti pálmakertben tarthatják. 5. Mert kívánatra diétikus koszt felér nél­kül kapható. 6. Mert meleg tengeri fürdő is be van vezet e. 7. Mert a Residenz a magyar uricsaládok találkozó helye. 8. Mert a legjobbat a legolcsóbban nyújtja. 9. Mert a Residenz magyar ven­dégei egy nagy családot képeznek. 10. Mert az utazás és valutabeszerzés min­den gondját leveszik a válláról: Erényiék, Budapesten (Karoly körút 5. Tel. 316—19..) Kérjen meg ma képes prospektust 1 Kimerítően részletes le­vélbeli informéció ! és Így viszi a bíráló bizottság elé. A bizottság 9 tagból áll. Elnöke Zahorán Pál g. tanácsos. Tagjai a város részéről Medovarszky Má­tyás dr. főjegyző, Donner László dr. városi főorvos, Fazakas Mik­lós dr. városi m. kir. és Mózes Imre dr. vőgóhid igazgató óllator­vosok. A husiparcsok részéről az ipartestület óllal kijelölt rendes ta­gok Lepény Tamás, Luptovics Je­nő, Laczó Mihály, Csicsely Gvörgy, póttagok Aradi György és Rasof szki Miksa Mikor valamely, a bi­zottságban levő hu8Íparos készit­mérye kerül bírálatra, azon a bí­ráló bizottsági ülésen az illető nem vehet részt. A bizottság a mintákat a városháza kis tanácstermében megbírálja, sőt mégis icieli, a bi rálát eredménye alapján megbízza a vágóhídi állatorvost, hogy a meg­felelő készítményeknek a hatósági védő jeggyel való ellátásét és uj jabb, „Csabai kolbász" feliratú ólomzárral való zérolását eszkö­zölje. A hatósági védőjegy egy 3.5x4.5cm. kék szegélyű karton lap, egyik oldalén Hatósági védő jegy, Trichinamentes csabai kolbász fel­írással, a másik oldalán Hatósági védőjegy, ?or éa évszám, alatta Ellenőrizve felirat és Vitéz Jánossy Gyula polgármester aláírása és Békéscsaba város kis pecsétje lét­ható. A kimondottan erős, csipős paprikával fűszerezett (sokan ezt szeretik) kolbászok védőjegyén átló irányban egy piros vastag vo­nal húzódik ét, amely megkülöm­* böztetésül azt jelenti, hogy erős paprikával fűszerezett csabai kol­bász. A márkázás költségei kb. 6 fillérbe kerülnek darabonként a husiparosoknak, de sokkal na­gyobb értéket képviselnek a nem márkázott kolbés«al szemben a fogyasztók számára. A csabai kolbász készítési ideje a téli hónapokra esik, vagyis no­vembertől a következő év mátciu­8éig. a markézést pedig május hőnBpben fejezzük be. Az 1935/36 idényben Békéscsabán trichina­mentességre vizsgálat aló került 1.145 db. sertés, ezekből 27.480 átvizsgált készítmény készült. Márkázásnak megfelelő követel­mények köiött elkészítetlek 22 000 szól csabai kolbász. A márkázó bizottsóg 5 alkalommal jött össze, megvizsgált 31 készitménysorozat­ból vett mintát, amelyből mőrkázősra megfelelőnek talált 16 készítmény­sorozatot, alkalmatlan volt 15 so­roza». Összesen hatósógi védő­jeggyel el lett lótva 1.160 darab, ebből 400 darab erős jelzésű kol­bősz. A nemrég megtartói! budapesti nemzetközi vásáron szép sikerrel szerepelt márkázott készítményei­vel Laczó Mihóly és a Schneider cég. A közönség megértése a már­kázással szemben abban nyilvő­nult, hogy a régi szokástól elté­rően az elmúlt évben már október elején teljesen elfogyott az összes márkázott csabai kolbász, a je­lekből ítélve ez évben is teljes mértékben méltányolni fogja a fo­gyasztó közönség azt az anyagi éldozatol, melyet a békéscsabai hu8iparosok hozlak a fogyaazlók érdekében. Rakett hurozás és javítás Márkás ütők és labdák Szenzációs Olcsó Áron Luther.ucca 8. szám. 777/ történt régen? 1906. május 31. Az Arad­Csanád és Békésvármegye ön­tözccsatorna vállalat gróf Zse­lénszky Róbertelnökletével nagy­fontosságú ülést tartott. Az ülé sen elhatározták, hogy a csa­torna kiépítését az állam költ­ségén eszközlik. — Gyula vá­ros képviselőtestülete nemrég tartotta meg cz alkapitány meg­választását, amelyet máris meg­fellebbeztek. — Csaba közgyűlé­se az adóbeszedői állás betöl­téséről dönt. — Kossuth Ferenc és gróf Andrássy Gyula elkül­dötték bizalmi embereiket Áchim L. Andráshoz, hogy pálljon el edd'gi politikájától. Áchim L. András azonban hajthatatlan maradt. — A Gazdasági Egye­sület igazgató választmánya a munkás és cseléd kérdéssel fog­lalkozott. — Az aratómunkások Füzesgyarmaton sztráikra ké­szültek, azonban Ambrus Sán­dor dr, alispán személyes el­járására megszűnt a sztrájkve­szedelem. — A csabai kórház segédorvosi pályázaiot hirdetett, amely állásra minden valószi nüség szerint Badics József dr. t fogja kinevezni az alispán. 1916. május 31. Az AEGV közgyűlésén elhatározták, hogy a helyi motor ezentúl a Zöldfa vendéglőig fog járni, ezenkívül használni lehet helyi viszony­latban a vésztő—csabai járatot is. Arról nem volt szó, hogy a székhelyt áthelyezik Békéscsa­bára, viszont komoly formában olyan terv merült fel. hogy a kisvasutat kiépítik Gerendásig és ha lehet, innen egészen Kon­dorosig. A költségek fedezésére ezídeig 80.000 korona áll ren­delkezésre. — Berthoty István dr. orosházi főszolgab.ró lisz­teletére bucsuvacsorát rendez­tek Orosházán, ez alkalommal oly sokan jelentek meg, hogy néhányan eltávoztak vacsora nélkül, mert nem volt számukra hely. — Az elesett 101 es hő­sök özvegyei és árvái javára a színházbanjótékonycélu hang­versenyt rendeznek. 1926 május 31. A csabai ki­állítással egyidejűleg nagyatádi Szabó István arcképét ünnepé lyesen leleplezik a Kisgazda­egyletben. — Csabai földigény­lők küldöttsége megjelent az OFB-nél és a régóta húzódó földosztást sürgette. — A me­gyei törvényhatósági bizottság tagjainak gyűlésén ismertették a Daimel Sándor dr. alispán nyűg díjazására vonatkozó minisz­teri rendeletet. A közgyűlés egy­hangúan az alispán visszatar­tását kérte és elhatározták, hogy e célból küldöttséget meneszte­nek a belügyminiszterhez. A közgyűlés ugyancsak hozzájá­rult, hogy Békéscsaba 50 millió koronát fordítson az áruminta­vásárra, az ebadóból. — A KMAC magyar lura útjával kap­csolatban Sándor Pál Békés­csabára érkezik és érintkezést keres a csabai kereskedelmi ér­dekeltségekkel. — A vármegye közigazgatási bizottsága és a MÁV megszüntetett egy egész sereg sorompót. — Megérkezett Békéscsabára azelsőöntöző autó és nyomban sikeresen ki is pró­bálták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom