Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) január-március • 1-75. szám

1936-01-15 / 11. szám

4 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1936 január 12 GOMBOK, CSATTOK óriási választékban a legújabb színek és fazonokban a legolcsóbban Gutvill csipkeáruházban Andrássy-ut 6. sz. alatt. mozás szerint a körhelyiség mel­lett lévő szövetkezeti boltba akar­tak behatolni, de ez nem sikerült, igy megelégedtek a Nemzetikör magyar kártyáival is... Beszél az erzsébethelyi rémdráma szenvedő hőse, Kovács Sándorné Aradszky János lakását rombolta szét fejszecsapásokkal az idős csendőr (A B. K tudósítója jelenti.) Erzsébethelyen a Franklin-ucca lakói még mindig a hétfő esti véres eset hatása alatt állanak. Kovács Sándor 62 éves nyugal­mazott csendőrőrmester felkavarta az ucca csendjét és ha Aradszky János hentesmes­ter idejében le nem fogja a dühöngő őrmestert, akkor bizonyéra gyilkosságnak lettek volna szemtanúi az össze­sereglett szemlélők. Kovács Sándor mindössze más­fél hete lakott a Franklin uccában és meglehetősen körülményesen került oda. Ugyanis Kovács Sán­dornak a Levente-ucca 44. juém alati saját házában volt I™ása, ahonnan mult év október 6 én a csendőrtörzsőrmester régi betegsé gének gyógyiiása végett a szegedi kórházba ment. Felesége, Petrás Zsuzsanna, aki akkor még együtt elt Kovács Sándorral, továbbra is ott lakott. Azonban mult év decem­ber 12-én Aradszki János hentes­mester magához hivte az asszonyt — ahogy a véres eset szenvedő hőse munkatársunknak mondotta — házvezetőnőnek és Kovács Sándorné nyomban odaköltözött. Kovács Sándorné kérésünkre elmondotta, hogy hét éve élt a nyugalmazott csendőrőrmesterrel, da meglehetősen rossz viszony­ban. Kovács Sándor állítólag mér többször megfenyegette. Most, amikor Kovács azt irta, hogy ha­zajön a kórházból, az asszony e határozta, hogy nem várja meg, mert félt tőle és elfogadta ismerő­sének, a 29 éves Aradszky János nak meghívását, arra gondolva, hogy nála védelmet talál. Kovács Sándorné továbbá azt mondotta még, hogy férje december 27-én elment hozzá, kérte, hogy fogadja őt vissza és fogadkozott, hogy rendesen viselkedik. Kovács Sán­dorné erre megengedte, hogy férje is abba a házba köl­tözzön, amelyet Arads: ky béreit. Kovács Sándorné beismerte, hogy ő jelentette fel férjét a csend­őrségen egyenruhái eladásáért. Azért tette ezt, mert Kovács Sán­dor nyilttérben kijelentette, hogy felesége adósságáért nem vállal fe­leiősséget. Kovács Sándorné felépüléséhez megvan a remény. FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható Bekerül a képviselőtestületbe lista els© póttagja A B. K. cikke nyomán a város menetrendi érde­keivel foglalkozott a Csarnok választmánya (A B. K. tudósítója jelenti.) A Kereskedelmi Csarnok népes vá­lasztmányi ülést 'ártott. A fő il kéri jelentés során Tardos Dezső dr. elnök megköszönte a Csarnok tag jainak, hogy a választások során a II. körzetben diadalra segítették az érdekképviseleti listát és ezzel megmenteltek ez egyesület presz­tízséi. Gyöngyösi János dr. főtitkár bejelentette, hogy a II. körzetben kapott mandátumáról mond le és Tóth Lajos póllag, a Csarnok háznagya keiül be a képviselő­testületbe. Tóth Lejos beszédben köszönte meg a vele szemben ta­núsított bizalmat és igérte, hogy mindenkor a kereskedő­érdeket tartja majd szem előtt. A választmány foglalkozott a készülő menetrendváltozásokkal és él!á»t foglalt olvon irányban, hogy kérjék az AC*EV vonaléinak Két­egyháza helyett Csabáig való jára­tását. Áürnak a polgármesterhez is és kérni fogják, ho^y a város kiküldöttje védje meg a csabai ésdekeket a rr enetrendérlekezleten, ha a reg geli. Pe»i felé tartó gyorsvonat későbbi idŐDontbnn való indulása elkerülhetetlen. Az az elgondolás, hogy a MÁV indilson Békéscsa­báról gyorsmotort, vagy sinautót minden reggel, amelynek Szolnokon csatlakozása ienne a debreceni gyors­hoz. Ha * MÁV teljesíti a kérést, már fél 11 órakor Pesten lehetnek az utasok és igy elég idő állana ren­delkezésükre ügyes-bajos dolgaik elintézésére. Bíró Emil dr. kifejtette, hogy ideje lenne a MÁVAUT Csaba­szálló előtti várécsarnoka meg­építésének; mert nemsokára jön­nek az esős,, tavaszi hetek es a> várakozó utasok agyonáznak. A vá­lasztmány felkérte képviselőtestü­leti tagjai', houy ez ügyben járjanak el a városnál, tekintettel arra, hogv a költségekre megszavazott 2000 pengőt a mult évi költségvetésbe felvette Békéscsaba. Szóvátelték végül a választmány iagjai, hogy bár a méraöki hivatal legtöbbször kedvezően vélemé nyezi, az illetékes pénzügyi ható­ság alaki okokra hivatkozva e'utasitja a íaíerozási adókedve»mé< y-kés el­meket. Ebben az ügyben i* közbenjárást , kísérel meg a Csarnok elnöksége. Sok ügyfél keres egy igazságot Hajmeresztő bonyodalmak a köröstarcsai iskolaépítkezés kétszer kifizetett vállalati összege körül (A B. K. tudósítója jelenti.) Nem mindennapi, egyes részletei­ben igazán szenzációs perben tár­gyalt hétfőn és kedden Köröstar­csán Elemi Sándor dr., a uzegedi kir. Ítélőtábla kiküldött birája, aki a kúria feloldó határozata alapján lefolytatandó bizonyítás során szükségessé vált tanúkihallgatáso­kat foganatosította. A per előzményei hosszú évekre nyúlnak vissza, — egészen 1928­ra, amikor vitéz Bácsalmássy (Ba­lenka) Mihály, volt békéscsabai, jelenleg budapesti épitéez megbízást kapott a körös­tarcsai gazdasági iskola felépítésére. Az iskola épülete szépen épült 8 közben vitéz Bácsalmássy Mi­hály olyan tempóban vette fel a vál­lalati összegre az előlegeket, hogy amikor a munka és az elszámo­lás elkészült, kiderült, hogy az előlegképpen felvett pénzek kerek 16.000 pengővel töb­bet tettek ki, mint a bruttó építkezési költség. Az ügy nem maradt annyiban. Fegyelmi vizsgálat indult a község elöljárósága ellen, amelynek során a vezetők felelőségét megöl iapi'ották és kö­telezi ők őket a teljesített túlfizetés visszatérítésére. A fegyelmi ható" rozat folytán Törő József főjegyző 10.000 pengőt készpénzben visz­szefi/etett a községnek, mis a to vábbi 6000 pengő erejéig B. Tóth Imre községi biró, Vdmos László törvénybiró, Gyaraki Bálint és Bartalos JAnos esküdtekkel egye­temben váltóobligát vállalt a két köröstarcsai pénzintézetnél. Közben aztán a kultuszminisz­térium utasítására az államépité­szetí hivatal felülvizsgálta az is­kolaépítkezés számadásait és meg­állapította, hogy az építkezésért 8200 pen­gővel több jár jogosan a vállalkozónak, mint amennyit a község magéra kötelezőnek elismeri, ami annyit jelent, hogy az elöljáróságot nem 16.000 pengő, hanem csak 7800 pengő túlfize­tésért terheli felelősség. Igen ám, de minthogy a túlfizetést a felelőssé tett előljárósági tagok Csukott éjjel naopal megren­delhető^ Subajda gurageban Telefonszám : 93. a községnek visszafizették, az ál­lamépitészetihivalaíaat állapíthatta csak meg, hogy az építkezésért még 8200 pengő jár a községtől — az építkezési vállalkozóiak. Ebből származott' eztán a bo­nyodalom. Vitéz Bácsalmássy Mihály hi­telezői, amint tudomást szereztek az épilész látszólagos követelésé­ről (amely tulajdonképpen ea elől­járósági tagokat illette) végrehaj­tási uton leoltották aat s minthogy a község nsm fizoíet}, aa egvik hitelező jogi kéoviseíője, rr.mt be hajtási ügygondnok, megindította a község ellen a pert. Ebbe a perbe főbeavatko:íóként bwlép^tt Törő Józaeí főjegyző és e> vele együtt obiigóban levő e!ő!;áróíági tagok, da mellék beavatkozóként perbe lépett-vitéz Bácsalmássy nak egy másik hitelezője is. A pert ugy a törvényszéki, mint<­a táblai fukon a végrehajtató hite­lezők nyelték a már-már ugy lét? szőtt, övék a 820© pengőd fimit a<> község időközbea birói letétbe he" lyezett. B. ToífVIitire és 'áraB' azonban; jogi képviselőjük Biró Zoltán dr. utján felülvizsgálati kérelemmel fordultak a kúriához, amely vég? zésében feloldotta at alsóbirMgok iiétetét és uj eljárás lefolytatására, a tény>­állás további tisztázására ulfcaair­totta a táblát, Időközben ujabb komplikáció js állott be az ügyben. Törő Józnef hitelezője, a Békési Népbank leíiliotta: a főjegyző eshattk leges járandóságát. Ly egész sejeg fél éa ügyvéd várja fessrül'í' érdeklődéssel a szegedi tábla ujabb ítéletéi; amellyel tisz­tázni'igyekszik: kié is legyen a 8200) pengő*. amely a birói letét­ben vérjjS, hogv végre megoldás­hoz jusson a köröstarcsai iskola­építés körül kerekedett rémregény. Elvitték az összes ruháit egy mező­herényi pineérnőnek (A B. K. tudósítója ]elmti.}> Sajben Zsófia mezőberényi pin* cérnő feljelentést tett a mezőbe­rényi csenASrőrsnél ismeretlen tet­tes ellen, aki Kerhalom-ucea 46. szám alatti, lakásába betört, ösz­szes ruhaneműit három kofferbe csomagolta és odébbállt. A nyo­mozás során az országúton megta­iak a bárom koffer közül kettőt, teljesen üresen és hasznavehetet­len állapotban. A tettes valószí­nűleg egybegyömöszölte a rabolt holmit, igy ment tovább, egyelőre ismeretlen céljai felé. Bálint Imre bőröndös Andrássy-ut 4. udvarban Hatása meglepő, ize kitUnS. Eredményes • hirdetés a „Békésmegyei KözKöny"-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom