Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) január-március • 1-75. szám

1936-01-12 / 9. szám

2 SEKESMEGYE1 KÖZLÖNY 1936 január 12 Jól sikerült a MÁV bálja (A B. K. tudósítója jelenti.) A MÁV SE szombat esti bálja az ipartestületben a siker jegyében zajlott le. Az egyesület teljes tiszti­karán kivül ott voü Szabó latvén, az uj állomásfőnök is A megje lent asszonyok és lányok kösül a következők neveit sikerült feJje gyeznünk: Asszonyok: May Lajosáé, Dina János­né. Halmai Albertné, Jelenka Györgyné, Matuska Józsefné, Füredi Józsefné, Pri­bcjszky Jánosné, Bedőházi Sándorné, To­kaji Géborné, Szilágyi Józsefné, Farkas Jánosné. Leányok: Uhrin Mancika, Kiss Eleonora, Bajusz Bözsike, Szpevór Mancika, Dina Margit, Jelenka Ica, Szolár Erzsébet, Ki­szely Jucika, Piisztavok Mária, Szederké­nyi Elíuska, Pataj Judit, Baranyai Irénke, Mester Gizella, Bedőházi Tocsi, Zsóri Irénke, Hőgye Mancika, Zsilék Ica, Ko­csis Manci, Vatvári Eluska, Tímár Mar­git és Anna, Vidovenyecz Erzsébet, Saj­ben Icuka, Nagy Erzsébet, Hricsovinyi Etuska, Kovács Mancika, Kiss Irénke, Tóth Mancika. A Nőegylet teaestje (A B. K. tudósítója jelenti.) A Jánossy Gyuléné elnöklete alatt álló Békéscsabai Nőegylet veze­tősége és tagjai máris nagyban készülnek a február 1-i teaestre, amelyet a Csaba-szálló télikertjé­ben tartanak meg. A jótékonycélu esten ott lesz a város egész tár­sadalma, hogy ezzel is segítse az egyletet áldozatos munkásságában, Szalonbálat rendez az idén a Csaba VE (AB. K. tudósítója jelenti.) A farsang legkimagaslóbb eseménye a folyó évben is a Csaba VE bálja lesz, melyet február 9-én a városi Vigadó összes termeiben tartanak meg. Az egyesület vigalmi bizottsága bajczai Beliczey Miklós elnöklete alatt megválasztotta a bálbizott­ságot, melynek elnökéül ismét Hudy József bankigazgatót, az egyesület társelnökét kérték fel. A bálbizoltság h. elnöke Kazik Ist­ván dr., alelnökei: Áchim Mihály, kaáli Nagy Sándor dr., Weitz Ist­ván dr. és Tóth L^jos. Főrende­zők: Darók József dr., Gönczy Mik­lós dr. és Rózsa Béla. Bálbieott­sági titkárok : Kabdedó János, Ku­iassy Károly dr.. ifj. Szederkényi Jenő és Vozár István. A bélbizottság elhatározta, hogy az eddigiektől eltérően az idei vivó-bál nem jelmezes, hanem szalonbál lesz, a nagy bálaknái szokásos nyitó-párok s egyéb tet­szetős külsőségek betartása mel­lett. A bál rendezősége most van alakulóban a város és megye aranyifjuságából; számuk mintegy 100 lesz. Ezután kerül sor a dísz­es fővédnökök, valamint védnö­KÖk felkérésére, mely tisztségeket az elmúlt évekhez hasonlóan a város és megye közéleti és társa­dalmi előkelőségei fogják vállalni. A vívók idei bálja a legszeren­csésebb nuspiciumok mellett indul s minden remény megvan arra, hogy a legteljesebb siker koro názza as agilis rendezőgárda fára­dozásait. GOMBOK, CSATTOK óriási választékban a legújabb színek és fazonokban a legolcsóbban Gutvill csipkeáruházban Andrássy-ut 6. sz. alatt. Teljes tudatában vagyok a tisztes vidéki sajtó jelentőségének és közvélemény-formáló erejének A Vidéki Napilapok Szindikátusának tisztelgő küldött­sége dr. Mikecz Ödön sajtófőnöknél Az elmúlt napokban a Vidéki Napilapok Szindikátusának népes küldöttsége tisztelgett dr. Mikecz Ödön miniszteri osztályfőnöknél, a miniszterelnökségi sajtóosztály uj vezetőjénél, hogy hivatalbalé pése alkalmából üdvözölje. Az uj sajtófőnök dr. Rákóczi Imre min. tanécsos, a sajtóosztály helyettes vezetője és vitéz Kolosváry-Borcsa Mihály min. osztálytanácsos tár­saságában a legszívélyesebb mó­don fogadia a küldöttséget, mely­nek vezetője, Lékay-Lingauer Al­bin főszerkesztő, a Szindikátus elnöke kifejtette, hogy a Vidéki Napilapok Szindikátusában tömö­rült nagy vidéki lapok teljes biza­lommal és szeretettel fordulnak bb uj sajtófőnök felé s megértő jóindu latot, támogatást kérnek ahhoz a munkához, amelyet a Szindiká'us végez a vidéki elit­sajtó gazdasági megeiősitésének érdekében. Dr. Mikecz Ödön sajtófőnök vá­laszában meleg rokonszenvvel nyilatkozott a vidéki sajtóról, mely­nek közérdekű kulturális, nemzeti és szociális működését igen jól ismeri, hiszen éveken keresztül egyik legnagyobb vérmegyénk fő ispánja volt. Hangsúlyozta, hogy a legkomolyabb segiteniakarással karolja majd fel az érdemes vi­déki újságok ügveit annál is in­kább, mert Gömbös Gyula minisz terelnök programjában a kulturális decentralizáció megoldáan is sze­repel és ebből önként következik, hogy a nivós és felkészült vidéki lapoknak je entékeny «zerepe van a vidék közéletében. Telje* tuda­tóban vagyok — mondta többek között — a tisztes vidéki sajtó közvélemény-formáló jelentőségé­nek s biztosithalom a Vidéki Na­pilapok Szindikátusát arról, hogy méltányos cé'jaik elérésénél ben­nem mindenkor megértő barátként segítőtársra számithatnak. A hivatalos fo^dlalás végezté­vel dr. Mikecz Ödön sajtófőnök hosszasén elbeszélgetett a vidéki sajtó aktuélim problémáiról a kül­döttség tagjaival. Több váltókölcsönt, de kevesebb összegekre jegyzett be a telek­könyv 1935-ben (A B. K. tudósítója jelenti.) A békéscsabai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 1935 ben tulaj­donjog változást a következő sta­tisztika szerint jegyzett be. (Zéró­jelben az 1934. évi adatok.) Visszterhes jogügylettel 738 (648) esetben cserélt gazdát 1 mil­lió 332.543 pengő (1,332.846 pengő) értékű ingatlan, ingyenes jogügy­lettel 225 (234). végrehajtással 1 (1), érverés utján 73 (59) esetben 217.216 pengő értékben, öröklés­sel 279 (268), egyéb módon 195 (73) esetben történt ingatlan átírás. Eldaraboltak 132 bírói határo­zattal 268 telekkönyvi részletet 1055 kat. hold 358 négyszögöl területtel 588 darabra. 1935 ben, szemben az előző évi­vel a következő tehertételeket ke­belezték be: Váltóhitel biztosításéra 380 (265^ esetben 280.293 pengő (304.951 pengő) öss>egü, egyéb hitel bi* tositásőra 51 (57) esetben 124.128 pengő (174 360 pengőd összegű jelzálogjoggal terhelték meg a bé­késcsabai ingatlanokat, mig fann­éllo't jelzálogjogot 241 esetben 575 598 pengő értékben töröltek. Z^logleveles kölcsönt az elmúlt évben nem jegyezlek be. Végrehajtási jelzálogjogot 246 esetb'-n 56 701 pengő erejéig ke­belertek be, töröltek 164 esetben 52 766 pengőt. Már előzőleg be­kebelezett jelzálogjogra a végre­hajtási joaot 133 ügyben 213.906 pengő értékben jegyezték fel, mig ugvanilyet 25 esetben töröltek 113,322 pengő erejéig. Elárverezett ingatlanok vételárá ból 150.754 pengő (286.045 pengő) értékű jelzálogos követelés nem nyeri í ielégitést. Az I. sz. postahivatalba olvasztják a pályaudvari postát (A B. K. tudósítója jelenti.) Unghy Vince postafelügyelőt, a pályaudvari postahivatal főnökét nemrégiben saját kérelmére Buda pestre helyezték át. Távozásával kapcsolatban felme­rült az a lehetőség, hogy utódjául nem neveznek ki senkit, hanem a postahivatal önálló jellegét meg szüntetik, beleolvasztják az I. sz. pos tahivatalba, amelynek mindenkori vexetőja irónyitEná a pályaudvari kiren­deltség ügyeit is. Az önállóság megsKÜntetése értesülésünk szerint több tisztviselő leépítésével is járna és éppen ezért a posta­vezérigazgatóság komolyan foglal­kozik a gondolattal, annál is in­kább, mert az ország más váro­saiban is történtek hasonló összevo­nások, ott, ehol ez egyik hivatal kisfor­galmú volt. A vezérigazgatóság döntése rö­videsen vátható. Dohány helyett — képeslevelezőlapo­kat raboltak a betörők (A B. K tudósítója jelenti.) Bereczky Imre rendőrfőtörzsőrmes­ter szombatra virradó éjszaka ne­gyed keltő órakor, ellenőrző kör­útja során a Thurzó ucca végén észrevette, hogy a Gyulai-ut és a Berthóty tér sarkán álló trefik mellől két ismeretlen egyén gyanúsan oldalog el. Mire odaért, a két ismeretlen mór jó pór lépéssel tul a tr.fikon ballagott. Bereczky Imre ösztön­szerűleg odanyúlt a trafik lakat­jához és meglepetve vette észre, hogy az minden nehézség nélkül kiemelhető helyéről. Azonnal tisztában volt azzal, hogy betörés történt és a két gyanús ember után sietett. Azok meghal­lottak a feléjük közeledő sielős lépteket, szaladni kezdtek és si­került ellünniök az éjszaka sötét­jében A rendőr ekkor a trafikos, Hankó András Telep-ucca 9. szám alatti lakására sietett, felköltötte és elmondotta neki tapasztalatéit. Kettesben mentek VÍBSZB a betö rés színhelyére és megállapitolták, hogy az ismeretlen tettesek a lakatot feszitővassal lorték fel és tették használhatatlanná. A zá­rat álkulccsal nyitották ki, majd mintegy negyven pengő értékű árut, cigarettát, cigarettadohényt és kétszáz darab képeslevelezőla­pot csomagollak össze. A képes­levelezőlapok csak véletlenségből kerültek az elvitt holmik közzé, mert Modíano dobozban voltak és a betörőknek nem jutott idejük a doboz tartalmát is megnézni. Közben ugyanis a trafik ablakán kereBztül jó messziről észrevették a rendőrt és erre sietve eloldalog­tak. A rendőr megjelenése Hankó András szerencséje, mert külön­ben elvihették volna a betörők 400 pengőt érő egész árukészletét. H rendőr a két alakról nem tudott semmi sze­mélyleíróst adni. A nyomozás megindult a tette­sek kézrekeritésére. Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, akik fe ledhetetlen feleségem r Lampel Sarolta temetésén megjelentek és részvétükkel felkerestek, ezúton mondok őszinte köszönetet. Békéscsaba,1936 jan. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom