Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) január-március • 1-75. szám

1936-03-18 / 65. szám

1936 március 18 BEKESMEGYEI KOZLONV 3 Liszt-ünnep az Aurora­kör bérleti hangversenyén Stefániái Imre, Koudela Géza dr., Jeney Klára Békéscsabán (AB. K tudósitója jelenti.) A nagy magyar zeneköltő, Liszt Ferenc emlékére március 23 án, hétfőn este nagyszabású hang­versenyt rendez ez Aurora-kör. A bevezető előadást Koudela Géza dr. pápai kamarás, az országos L ;szf-bizottság elnöke tartja, mig a zongocamüveket Stefániái Imre, a Zeneművészeti Főiskola tanára, a legjobb magyar Liszt játékos adja *lő. A syönyörü műsort Je ney (Uhrin) Klára éneke és az Iparos Dalárda férfikara egészíti ki. Zongorán kiaér Vincze Ernő. Egy havi fogházra ítélték Virasztó táltost vallás­gyalázásért A zsidó kolbász és a fajvédelem (A B. K. tudósitóia jelenti.) Hétfőn tartották az orosházi járás­bíróságon a folytatólagos tórgyalést Virasztó Mihóly turáni egyisten­hivó táltos ellen vallásgyalázásért indított bünügyben. A kihallgatott Oskovics Ferenc tanú azt vallotta, hogy Virasztó több alkalommal a nyilaskeresztes párthelyiségben szidta Je'zus Krisz­tust s egyszer a tanú lakásán is többek előtt azt mondotta, hogy „ha hat napon át hetenként szidja a zsidókat, nem hajlardó a hetedik napon imédní Jézust, a döglött zsidót." Érdekes vita tómadt a tárgyaló son Oikovics Ferenc tanú és Vi tasztó vódlott között, aki vela mennyi tanú ellen azt a kifogást emelte, hogy ellenséges viszony­ban óllanak vele. Oskovics ellen az a kifogósa is volt, hogy órulója a magyar fajnak, mert ajándékot fogadott el zsidótól. Oakovics vólaszóból kisült, hogy Kohn pékék valóban küldtek, mint jó szomszédék Oskovicsnak egy 3 kilós kenyeret és vagy 5 kiló kolbászt, mint Oskovics mondotta, nyilván azért, mert ugy gondol­koztak Kohnék, hogy aki őket megdobja kővel, kenyérrel dobják vissza. Még néhány tanút hallgatolt ki a biróság majd, ítéletet hirdetett és vallásgyalázásért Virasztó Mihályt egy hó­napi fogházra Ítélte. Az ítélet ellen az ügyész­ségi megbízott sulyosbitősért, Vi­ra8zló és védője pedig felmentés végett fellebbezett. FARKAS kárpitos Olcsó Megbízható HIREK Az idő n budapesti n-eteorotőfliai intézet esti Jíöflnózisa Mérsékeli északi, északkel ati szél, változó felhőzet, egyes helyeken ki­sebb z&poreeö lehetséges. Az éjjeli hőmérséklet alig váltoaik. A nap­pali felmelegedés kissé eiősídik. H békéscsabai meteorologial megfigyelSáliomáscsti jelentése 1036 március 17-én Hőmérséklet este 9-kor +5.4 Co Hőminimum +0 4 C° Hőmaximum +11.6 C° Napi átlag +5 7 C A föld felezinén +4 5 C° Légnyomás 765 4 mm Cenpudék 00 mm Talajhőmérséklet (5 cm) +65 Co E»en fv hé!er> a Réthy, Südy és Dolesch zyóvyHTertÉrtib inrhjr.i t éjjelt a-zotgélatot — Eltemették Kiiment György dr. orvost. Kedden délután három órakor hatalmas közönség kisérte utolsó útjára a Teleki-uccai gyász­házból Kiiment György dr. orvos*. A volt emléklepos főhadnagy vég­tisztességén résztvett a katona­zenekar is. A temetési szertartást Jakabfi György lelkész végezt*. A közönség soraiban meejelent Bud János dr. orszőggyülési képviselő is. — Kedden délután utazott el Bud János dr. Bud János dr. or szógpyülési képviselő pro ram ját megváltoztatta és kedden a dél­utáni gyorssal utazott vissza a fő­városba. Azért maradt tovább, hogy résztvehessen Kiiment Z. György dr. temetésén Bud János dr. a délelőtt folyamén a disznó­fiirösztőt, a CsAK-pélya mögötti munkálatokat és a leventelőteret tekintette meg. — Szini értekezlet: április 4. Szolnok véros illetékes főtisztvi­selője kedden közölte Korniss Géza dr. kullurlnnécnnokkal, hogy a Kecskeméttel történt megálla­podás következtében április 4-én jönnek el Békéscsabára, a közös szini értekezletre. — Az izr. leányegyesület tag­jai és barátainak gyermekei köz­reműködésével március f21-én, szombaton este a színházban „Babavésár" címmel énekes, Ián cos revü kerül bemutatásra. Az előadásra jegyek máris kaphatók a Gesmey könyvkereskedésben. — Köszönet. A Békéscsabai Nőegylet elnöksége ezúton is hó­lő8 köszönetét nyilvánítja mind­azoknak, akik ebédeltetési akciója sorőn a nagyszámú szegény csa­ládok részére meleg ebédet jut­tatni és igy a nyomor enyhítésé­hez jelentékenyen hozzájárulni GyönySrn tavaszi női kalapmodelljeim megérkeztek, úgyszintén fimzMnál ma níncá: nyúlszőr és gyapjú kalapok állandó nagy raktára. Alakitások modell után olcsón készülnek Góth Lászlóné I„ Zsilinszky-ucca 4. sz. srivesek voltak. Ebben a nemes mozgalomban a következők vettek részt önzetlen buzcrslommal: Abonyi Lászlóné, Adler Lajosné, Ajtai Jánosné, Biukó Andrásné, Bakay Ferenc­né, Bánó Józsefné, dr. Banner Benedekné, Bálint Lászlóné, dr. Berényi Antalné, dr. Bagyinka Jánosné, dr. Biró Ferencné, Birkenhauer Mihályné, B ayer Ferencné, Blum Lajosné, vitéz Bocskóy Andrásné, dr. Bordás Árpádné, Botyánszky Mihályné, Braun Béláné, Brüll Jakabné, Buday Ala­josné, Bohn Józsefné, dr. Czinkoczky Je­nőné, Csicsely Györgyné, Csorna Gyuláné, Demkó Lászlóné, Deutsch Mórné, Deutsch Vilmosné, E ler Antalné, dr. Eisler Ja­kabné, Engel Jenőné, Ézsely Gézáné, dr. Fazekas Miklósné, dr. Felföldy Gábor, dr. Fischmann Mihályné, Fejér Imréné, Fehér Károlyné, Flamm Jenőné, Flamm Sándorné, dr. Francziszkv Lajosné, dr. Francziszcry Dánielné, Fritsch Rezsőné, dr. Gelli Károlyné, dr. Gally Gézáné, Gerő Lajosné, Gerey Lászlóné, Giessing Rezsőné, Goldberg Ístvénné, Gultmann Gézáné, Hartel Ferencné, dr. Hein Fe­rencné. dr. Herczog Henrikné, Hilf Ru­dolfné, Horváth Mvánné. Horváth Jenőné. dr. Hollander Lipótné, Izsó Lajosné, Jé­ger Jó7sefné, vitéz Jánossy Gyuláné, Ju­hász Lajosné, Karsay Istvánná, Kautz Gyuláné, Kalmár Jakabné, Kanizsai Do­rottya cserkészcsapat, Kiázik Gézáné, Klinghammer ístvénné, dr. Kiiment Z. Györgvné, Kós Sándorné, Kovács Lajosné, dr. Ko'sis Jenőné, Koppányi Gyuláné, Kovács Mihályné, dr. Korniss Gézáné, Kőváry Ödönné, Kulpin Ferencné, Kulpin Edéné, Kulpin Mihályné, Láng Lászlóné. dr. Láng Frigyes, L-CÍÓ Mihályné, LÁ­váiké Ilona, Lampel Albertné, Lepény Tamásné, dr. Linder Károlyné, Lőrinczy Lászlóné, Lipták Jánosné, vitéz Marék Endréné. Martincsek Mátyásné, Mispél Frigyesné. dr. Medovarszky Mátvésné, dr. Mázor Elemér, dr. Orosz ístvénné, Paic­ratz Józsefné, dr. Papp Zsigmondné, Rusz Károlyné, Rusz Lipótné. Rusz Jenőné, dr. Romvárv Tiborné, Radó Lászlóné, Rasovszky Mik«éné, dr. Rell lajosné, Remenár Gézáné, dr. Reisz Józsefné, Reisz Hermanné. Reisz Gyuláné, Pová­zsay Sándorné, Réthy Béláné. v. Réthy Béláné, Réthy Károlyné, Réthy Ist­vánná, Réthy Dezsőné, dr. Sárkány Lo­réndré, dr. Somogyi Miklósné, Stern Sá­muelné, Steinberger Mártonná, Stein­berger Mórné, Schmall Antalné, Sipos Ignácné, dr. Südy Ernőné, dr. Szé­kely Miklósné, dr. Szamek Lajosné, Szelner Antalné, Szelner Mihályné, Szűcs Lajosné, Tardos Jánosné, dr. Tardos De­zsőné, dr. Tamássy Károlyné, Tóth Sán­dorné, dr. Vidovszky Lászlóné, Vidovszky Károlyné. Visky Hermenné, dr. Vass Vil­mosné, Vass Sándorné, dr. Vértes An­dorné, Veress Árpádné, Weisz Mihály­né. viléz Zaér Ivénné, Zahorán Pálné, Zsíros Pálné, Farkas Antalné. A megye Orosháza. A vármegye főispánja 300 pengőt küldött a rákóczitelepiek vetőbur­gonyéjáva. — A Túrén Bajtársi Egyesület tiszteletbeli vezetői, Berthóthy Károly dr. ügyvéd, kormányfőtanécsos, továbbá Ko­vássy Albert dr., a református egyház fő­gondnoka kiváltak az egyesületből. — Orosházán eddig százezer pengőt áldo­zott a község és a közönség a nyomor enyhítésére. KSrSskarcsa. Keddan kiszállt a köz­ségbe Marsall Ferenc dr. főszolgabíró a vármegyei számvevőség egyik tagjának kíséretében. Fgyüttesen vizsgálják át az összes könyveket. A vizsgálat napokig el­tart. — Egy fellökés harminc pengő. Joppa Fülöp békéscsabai halkeres­kedő az egyik hetipiacon a hely miatt összeszólalkozott Rotár Zsó­fia 58 éves gyulai halkereskedő­vel és a vita hevében a földre lökte az asszonyi. Rotár Zsófia emiatt feljelentette Joppát. Az ügyet tegnap délelőtt tárgyalta a csabai járásbíróság bünletőbirőja. Joppa tagadta, hogy hozzányúlt volna Rotőr Zsófiához, azonban beis­merte, hogy veszekedett az asz­szonnyal. A biróeóg több tanú vallomása utón durva becsület­sértés vétségében bűnösnek mon­dotta ki Joppa Fülöpöt és 30 pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 6 napi foghőzra Ítélte. Joppa fellebbezett. Férfi ragián, trenchcoat és férfiszövetek a legnagyobb választékban F R I S C H FERENCNÉL Andráasv-nt 41. — Kábultság, migrén, bélreny­heség, munkaképtelenség, fej- és gyomorfőjősok eseteiben a termé­szetes „Ferenc József keserűvíz igen enyhe és jó hatású háziszer. * Felhívjuk nb olvasóink fi­gyelmét a jövő hónapban kez­dődő 36. osztélysorsjátékra, mely­nek módosított játékterve módot nyújt arra, hogy csekély kocká­zattal., mőr 700.000 pengői nyer­het. Összes nyeremények összege több mint 9 millió pengőt lesz ki. Sorsjegyek Békés vármegye egye­düli főárusilójánál, Frenkel Miklós Bankháza Békéscsaba, II. And­rássy ut 6. minden költség felszá­mítása nélkül kaphatók. Sorsje­gyek őra 3.50, 7, 14, 28 pengő. [ZS3k és tisztítószer a legjobb és legolcsóbb Kapbató: Békéscsaba, Tlndrássy-uf 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom