Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) január-március • 1-75. szám

1936-02-16 / 39. szám

2 BEKESMEGYE1 KÖZLÖNY 1936 február 14 GOMBOK, CSATTOK Gut vil! i^tr illlí zba n óriási választékban a legújabb szinekés fazonokban a legolcsóbban 'III MI* VIKTÓRIA lemosható TAKARÉKGALLÉR Nem kaucsuk, — nem celluloid Ára: P 1-30 és 1-90 Kapható DEUTSCH INIŐR áruházában Békéscsaba hétvégi pihenőjére, hanem Lon­donban maradt és tanácskozott Eden külügy­miniszterrel. Nehéz helyzetben van Chamber­lain kincstéri kancellár is. Az egyik oldalon igyekszik leszorítani a ki­adásokat, a másik oldalon erősen küzd a Cityvel, amely ellenzi a véderőkölcsön kibocsátását. Mulat a város Az erdélyi férfiak bálja mintaszerűen sikerült. Csupa rauyogős, csupa fény volt a Vi­gadó nagyterme, az elegónsabb­nál-elegánsabb toalettek festői ké­pet varázsoltak a parkettra. A megjelentek között első helyen kell említenünk a helyőrség tiszti­karának szép szómban megjelent küldöttségét, élén Friedrich Alfréd ezredessel, továbbá a városi liszt­viselői kart Jánossy Gyula pol­gármester vezetésével és teljes számban a rendező egyesület minden tagjót, élükön Bordás Ár­pád dr. rendőrkapitány-elnökkel. A bálát csárdással nyitották meg az alábbi párok: Bohn Józsefné—Nagy Sándor dr., Meskó Béláné—Áchim Mihály, Povézsay Sán­dorné—Benedek Lajos dr., Juhász Jó­zsefné—Ferenczy Márton, Gajdács Bözsi— Horváth Kálmán, Kovács Mózesné— Kóbor János, Thiesz Jolán—Csávossy dr., Biró Klári—Kerekes Gyula, Kukits Ari— Berlhóty László, Linder Kája—Kabdebó János, Debelka Józsefné—Varga Géza dr.. Fejér Klári— Herpay i erenc. Fehér Klári —Balázs István. Rozgonyi Margit—Darók József dr., Gárdonyi Ádi—Hémory Dezső, Linder Samuka—Omazta Béla, Bedő­házy Tocsi—Tar Ferenc. A megjelentek névsorét a ren­dezőség igy éllitotta össze : Hölgyek: dr. Fazakas Miklósné, Pové­zsay Sándorné, Bedóházy Sándorné, Fejér Imréné, dr. Dzurik Józsefné, Torró Emiiné, dr. Linder Károlyné, Hartel Ferencné, Bohn Józsefné, Gárdonyi <• Miklósné, Ku­kits Lászlóné, Kovács Mózesné, Meskó Béláné, Dus Jenőné, Juhász Jószefné, De­belka Józsefné, Remenár Gézáné, Csen­des Józsefné, Goldberg Istvánné, Szelner Antalné, Rókay Lajosné, dr. Bordás Árpád­né. Halász Károlyné. dr. Hein Ferencné. Leányok: Kukits Ári, Bedóházy Tocsi, Biró Klári, Gárdonyi Ádi, Szelner Ica, Fejér Klári, Dzuiik Ica, Gajdács Bözsi, Jóry Izabella, Linder Idu, Linder Kéja, Linder Samuka, Végh Maca, Végh Terike, Fejér Manci, Thiesz Jolán, Pepó Bözsi, Fehér Klári. A Körös-cserkészek is értenek a bálrendezéshez. Ki­váló volt a hangulat, a zene, min­den az ipartestületben. Megjelent a mulatságon a szervezőbizottság képviseletében Horváth István ta­nácsnok, Saguly János tanár, Ás ványi Imre AEGV-vezetőtisztvi­selő. A rendezőség igy állította össze a táncolók névsorát: Vitéz Lukács Györgyné, Thiesz Jánosné, Kiss Józsefné, Galisz Györgyné, Bócsik Métyásné, Pluhíi' Juciké, Szikora Terike, Kiss Irma, Gurzó Bözsi, Priszfavok Manci, Rakovszky Emmike, Dudás Bözsi, Hajusz Annus, Kiszely Manci, Kiszely Judit, Kii. zsán Jucika, Schwertner Bözsi, Szpevár Manci, Szkaliczki Ica, M'inárcsik Ica, Kucsera Mici. Barlyik Ica, Pálinkás Ág­nes, Hruska Margit, Flender Manci, Me zei Margit, Hrdlic ka Margit, Mézes Juci. Máté Osi, Hankó Ica, Penczi Ica, Szaszák Böz»', Jakobsilz Bözsi, Lukoviczki Menci, Hajdák Sári, Gulicska Ica, Meliskó Mária, Mutnyánfzki Idus, Mutnyánszki Magdus, Egri Dóra, Betkó Ica, Gajdács Manyi, Farkas Gizi, Farkas Teri, Bálint Gabi, Joppa Margitka, Őri Rózsi, Andó Icuka, Králik Icuke, Varga Gizi, Ónodi Lola, Kovács Manci. A felnőtt leányok Mária kongregációja vallásos egyetület sem panasz­kodhat részvétlenség miatt, zsu folva volt a kisgazdaszékház. Megjeleni a táncmulatságon Do­manek Pál dr. esperes, továbbá Rodnay János, Buday László, Ró zsa Jenő dr., Holecz Istvén hitok­tató lelkészek. A rendezőség az alábbi névsort adta ki: Asszonyok; Petrovszki S. Györgyné, Bar­tolák Pálné, Korolyik Jánosné, Ancsin Pálné, Leszkó Pálné, Szabó Jánosné, Tóth Pálné. Stuh Andrásné, Leszkó Ist­vánné, Krizsán Pálné, Kovács R. János­né, Könyök Pálné, Arcsin R. Jánosné, Gyebnár Györgyné, Jentyik Pá !né, Kmecz Györgyné, So'iész Andrásné, Tóth Pilné, özv. Szkaliczki Istvánná. Korcsok Pálné, Tóti Palné, ifj. Hazai Pálné, Oszlács Já­nosn 4, Petróv-izki Páln", Petrovszki Já­nosné, özv. Tólh Pálné, Radnai Jánosné, Laurinyecz Györgyné, Kovéc* R. Jánosné, Ancsin Györgyné, Leszkó Pálné, Rusznák Györgyné, Tyetyák Métyásné, Paulik Györgyné Gyebnár Györgyné. Leányok: Ancsin Mancika, Araczki Mancika. Laurinyecz Mancika, Laurinyecz Icuka, Gyeb ár Mancika, Szabó Icuka, Rusznák Manvika, Laurinyecz Katóka. Bartolak Doriska, Tólh Icuk i. Vozar Ica, Rohoska Jucika, Varjú Teréz, Krizsán Mancika (Jhtin Manc ka, Kmec Horiska, Tólh Osika, Szkalicki Dóra. Vantara Manye, Podobni Mancika, Ferei Dóra, Laurinyrcz Icuka, L'urinyecz Mária, Leszkó Icuka, Leszkó Jucika, Szász Do­ris a. Gyebnár Jucika, Ancsin Ilonka, Vozár Ica, Ancsin Terike. Gyebnár Man­cika, Tólh Ica, Oazlácí Kalóka, Oszlács Mancika. mindenkin igyekezzék segiteni. Molnár Jenő dr. válaszában a szeretet politikája hivének vallotta magát. Ma — mondotta — poli­tikai pártokban csak egy jelszó lehet, ki tud többet adni a hazá­nak. A gyűlés negyed öt órakor ért véget. Felo 1 vasásokon Békéscsaba a légvédelmi (A B. K. tudósítója jelenti.) A budapesti tüzoltófőparancsnok ság a közelmúltban légvédelmi tanfolyamot rendezett, amelyen az országos Jégvédelmi parancsnok­ság bevonáséval a városok, me­gyék tűzrendészeit faktorai előtt tizenkét napon keresztül ismertet­ték a légvédelem legfontosabb, alapvető feladatait. Békéscsabáról a tanfolyamon Lehoczky László tűzoltóparancs­nok vett részt. Az e'őedottak és az ezzel kap­csolatos megbeszélések utón ki alakullak a légvédelmi szempont ból megoldásra vóró feladatok körvonalai. Békéscsabai szempontból a po 1­górmester irőnyilősável a türo'ló­ismertetik meg lakosságát kérdésekkel •ág, a cserkészek, a leventék, a nemzeti munkavédelem alakulatai vesznek majd részt a védekezés előkészítésében. A pincéket nyilván (attják és lassan átalakítják gőz- és légbiz tos fedezékké, felszerelik mind­egyiket majd ugy. hogy egy két óráig biztos menedékhelyek legye­nek. Etenkivül munkás, egész­ségügyi csapatokat, továbbá házi tűzoltóságot és mentőszemélyzetet szerveznek a légvédelmi törvény végrehajtási utasításának megjele­nése után. Ez a program hosszú évek mun­kája, egyelőre a közeljövőben csak a felolvasások indu'nak meg. hogy a közönség a légvédelmi problé­mákkal megismerkedhessél Csendes ülésen jegyzőt a békési (A B. K. tudósítója jelenti) A békési községi képviselőtestület szombaton délután választotta meg főjegyzőjét. A tisztújító közgvülés. amelyen Marschall Ferenc dr. fő­szolgabíró elnökölt, délután három órakor kezdődött. Marschall Ferenc dr. főszolga­bíró közölte, hogy a főjegyzői ól lés löbb, mint egy éve betöltetlen. Kilenc pályázó jelent­kezett : Molnár Jenő dr. (Öcsöd), Polgár József (Békés), Csanik Pál (Ge­rendás), Varga Jenő (Békés). Ko­vács Géza dr. (Szervas). Szósz Lajos dr. (Gyoma), Tóth Tibor dr. (Endrőd), Takács Imre (Sralmár), Acs János (Békéscsaba). Sebők Elek dr. tudomássá! bír arról, hogy a közgyűlést megelőző értekezleten az uj főjegyző sze­mélyére megállapodás jött létre. Feltehető, hogy mert a magán­munkálatok díjazásának problé­méja még nem nyert megoldási, réiermett emberek aligha jelent­keztek ezutla', ezétt véleménye szerint meddőnek kell tekinteni a pályázatot. Karácsony András nem fogadja választott uj fő­képviselőtestület el Sebők Elek dr. indítványát és kéri a szavazás elrendelését. Varga István dr. hasonló értelemben szó­lal fel. A képviselőtestület ezek ütőn egyhangúlag a szavazás elrende­lése mellett foglalt állást. A sza- azatszedő küldöttség el­nökévé Karácsony Andrást, tag­jaivá Megyeri Sándort és Borbély János dr t kérte fel Marschall Fe­renc dr. főszolgabíró, majd meg­kezdődött n névszerinti nyilt sza­vazás. A 62 képviselőtestületi tag­ból 46 szavazott le, 45 en Molnár Jenő dr. mpüett foglaltak állást, mig Sebők Elek dr. Szász Lajos dr ra adta le szavazatét. A jelenlévő Molnár Jenő dr. ezután letette a hivatali esküt, majd az uj főjegyzőt elsőnek Marschall Ferenc dr. főszolgabíró üdvözölte éa hangsúlyozta, hogy olyan tisztikar lesz Molnár Jenő dr. segítségére, akik között sok a kivéló képességű tisztviselő. Ez­után Marschall Ferenc dr. Mucsy Mihálynak átnyújtotta a testneve­lési felügyelőség dicsérő oklevelét. Telegdy Lajos dr. üdvözlő sza­vaiban hangsúlyozta, hogy a kép­viselőtftstüM reméli, jól választott; B. Szabó István kérte, hogy az uj főjegyző pártpolitikai szempontok félretételével Szabó István allomas­fönököt választották meg a MÁV SE elnökévé (A B. K tudósítója jelenti.) A Békéscsabai MAV Sport Egylet szombaton délu'án öt órakor a vonatkísérő laktanya oktató termé­ben tartotta közgyűlését. Árva János ügyv. elnök meg­nyitó beszéde után Csíkhelyi Béla főtitkár olvasta fel évi jelentését. Részletesen ismertette az egyesü­let és az egyes szakosztályok mű­ködését. Indítványozta, hogy Vasas v József volt elnöknek, a labdarugó szakosztály minden egyes tagjá­nak, valamint Cserna és Halmai II. atlétáknak a közgyűlés szavaz­zon jegyzőkönyvi köszönetet. A közgyűlés egyhangúlag hozzójárult ehhez. A főpénztéros jelentése után a közgyűlés egyhangúlag megad'a a tisztikarnak a felment­vényt, majd Végh Mihály dr. kor­elnökletével a jelölő bizottság visszavonult. A jelölések közlése után a közgyűlés nagy ovációval egyhangúlag megvólasztotla elnök­nek Szabó István állomésfőnököt. Egyhangúlag választották meg a tisztikart és a szakosztályvezető­ket is. A tisztikar legfontosabb tagjai: Társelnök: Papp József és Végh Mihály dr. Igazgató: Árva János. Főtitkár: Csíkhelyi Béla. Főpénztéros: Lovas László. Titkár: Zentai János. Pénztáros: Pfléger László. Szabó István elnök elfoglalta „ ezután ez elnöki székel. Bejelen­tette, hogy dolgozni akar és kérte a tisztikart, valamint a választ­mányt, hogy minden igyekezetük­kel legyenek támogatói az egve­eület érdekeinek. Kritikusokra nincs szüksége, kritizélni a tiszti­kar is tud A kritikusok várják meg a megkezdett munka végét és akkor is előbb győződjenek meg minden ügyben az inditó­okokról. A közgyűlés nagy tetszéssel fo­gadta ez elnök székfoglaló beszé­dét, aztán megszavazták a jövő évi költségvetést, kiosztották a labdarugóknak a vasutasbajnok­ságban nyer! érmeket, majd Szabó István elnök a gyűlést berekesz­tette. Legolcsóbb és pótolhatatlan tüzelő — minden tűzhelyben — Sláger szenünk 100 kg 3-50 P Egyedárusitója: WERNER E. és TSA Andróssy-ut 27. Beliczey ucca sarok SALGÓ, TATAI, stb. szenet, kokszot, brikettet, száraz tűzifát rendkívül Jutá­nyos árban szállítunk 50 kg tói. Telefon 462.

Next

/
Oldalképek
Tartalom