Békésmegyei közlöny, 1936 (63. évfolyam) január-március • 1-75. szám

1936-02-09 / 33. szám

1936 február 16 BEKESMEGVEI KÖZLÖNY 9 — es beváV\ Az épitömunkásoknál a munkásotthonban a hangulat kitűnő volt, mindenki jól mulatott. A bél ugy erkölcsilep, mint anya­gilag kitűnően sikerült. A rende­zőség a megjelentek névsorát igy éllitotta össze : Asszonyok: Kiss Jánosné, Kiszelv And­résné, Botyénszki Pálné, Hrabovszki Mi­hályné, Hrabovszki Pálne, Korim János­né, Valentinyi Györgyné, Zsilák Mihályné, Bolyánszki Andrásné, Dobroczki György­né. Buka Jánosné, Krélik Jáno«né, Ko­ván Mihályné. Palusik Jánosbé, Lipták Jánosné. Gajdács Andrásné, Fábián And. rásné, Hankó Györgyné, Hankó Máté­né. Adamik Pálné, Málhé Mátyásné. Har­mati Jánosné, Sudák Mihályné, Molnár Jánosné, ifj. Máthé Mátyásné, Kuba Já­nosné. Leányok: Hornyák Manci, Cselei Teri, Albert Jucika. Csarnai Manci, Linták Í lonka, Bottá Zsófika, Laczó Jucikn, Van­ara Manci, Szarvas Osi, Kovácí Manci, Hankó Jucika, Zahorán Manci, Prisztavok Mancika, Fábián Ilonka, Timár Mancika, Csjernyik Mancika, Opauszki nővérek, Uhrin Bözsike, Huszár Manci, Krasznai nővérek. Viczián Jucika, Kárász Rózsika, Máthé Zsófika, Kocka Manci, Ambrus Jucika, Máthé Juciké, Zöld Marika, Sicz nővéréi, Vizsnyicai Jucika, Betkó Jucika, Lipták Manet, Gyebrovszki Icuka, Perza Mancika, Pepó Jucika, Gyebrovszki Man­cika, Cservenák Icuka, Bán Mancika, Me­liskó Mancika, Szpevár Icuka, Vandlik Icuka, Csicsely Mancika, Egri Doriska. Andó Ilonka, Korcsok Jucika, Vidove nyecz Ica, Kerepeczki M-nci, Kuba Juci, Kojnok Osi, Lukoviczki Mancika, Gajdács Osi. Pécsi tojásszén a legjobb Grünwaldnál Tel.: 44. sz. LAKJON BUDAPEST SZIVÉBEN JTleráno szálloda IV., Bécsi-ucca 2. Telefon : 81-4-94 és 81-3-96 Kitűnően felszerelt olcsó szobák, elsőrendű konyha. Uj társas helyiségek! Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Liftszállitás le és fel. Panziórendszer. f$ El Dunay és Gerevich az országos törversenyen (A B. K. tudósítója jelenti.) A Csaba VE ma délután 4 órakor kezdődő orszőgos tőrversenye elé nagy várakozással tekint a sport­társadalom. Szombaton este hire terjedt, hogy Dunayn kivül indulni Fog Gerevich Tibor európabajnok is. Hogy az tényleg bekövetkezik-e, csak közvetlenül a verseny előtt dől el. Az idő B budapesti rreteoroléglal intézet esti prognózisa További hfts&ltyedéa, nappali 15!­melegedésael, helyenként k3d. B békéscsabai meteorcloelal meflflflvelSállomásesti jelentése 1936 február S án Hőmérséklet este 9-kor +00 C° Hőminimum —2.8 C J Hőmaximum +46 C° Napi átlag +1.4 C J A föld felszínén -3.0 C c Légnyomás 764 3 mm Canpudék 00 mm Talajhőmérséklet (5 cm) +0.2 Co Ezen a héten a Radi cs és Radó gyógyszertárak tartanak fjje'l szolgálatot. — A Bettánia teastje. A „Bet­tónia" ev. leánykör vasárnan este az ev. árvaház javéra a Rudolf reálgimnáziumban tombolával egy­bekötött teaeslélyt rendez — OMIKE est. Az OMIKE bé­késcsabai csoportja február 11-én kedden este fél kilenc órai kez­dettel az izr. elemi iskola tanács­termében előadóet rendez Bató Lajosnak, a Pro Palesztina Szö­vetség főtitkárának közremüködé­%ével. AE előadás tárgya: Palesz­tina mai gazdasági helyzete. — Meghívó. A békéscsabai munkásotthon folyó év február hó 16-án délelőtt 10 órakor Trefort u'ca 2/2. szám alatti helyiségében tartja rendes évi közgyűlését, melyre a szövetkezf' tagjait meg hivja a Vezetőcég. N pirend^n a következő ügyek szerepelnek : 1. Elnök, jegyző és jeeyzőkönyvhile­lesitők választása. 2 Igazgatóság és fel'jgyelőbizoltság jelentése, mérlegmegállepitása, felmpntvény feletti határozathozatal. 3. Igazga­tóság és fe'ügyelőbizottság vé 'asztása. 4. Indítványok. Az évi zéiszámadósokat, eredmény- ét» mérlegBsrémlákat, valamint a lel tért a Munkásotthon helyiségében kifüggesztették és a tagok rendel­kezésére állanak. Szén - Koksz kartelen kivül a legolcsóbb Grünwaldnál ) Haan-u. 1. — Pfeiffer Ede a gyulai áll. eng. magánzeneiskola kitűnő igaz­gatója. aki nagy sikerrel szerepelt ez iskolésgyermekek legutóbbi Mozart hangversenyén, a sokfelől hozzáintézett kérésnek kivón ele­get tenni) amikor vállalkozik arra, hogy helenkénl kétszer átjön Bé­késcsabára és itt hegedű tanítvá­nyok oktatását elválalja. Az érdek­lődőknek az Engel hirlepiroda (Andrássy ut 7) részletes felvilá­gosítással szolgál. — Az Aurora-kör VI. bérleti hangversenye. Február 14 én, pénteken lesz az Aurora-kör VI. bérleti hangversenye, melynek szenzációja Gyenge Anna fellépte, ki Anne Roselle néven hosszú ideig volt a newyorki Metropoli­lain Opera lagja. A művésznő gyönyörű programmal fog a csabai közönség elé lépni. Tekintve, hogy a jegyek legnagyobb része bérlet­ben le van foglalva, ajánlatos je­gyekről jóelőre gondoskodni. — Az erzsébethelyi dalkör álarcosbálja. A Békéscsaba-Er­zsébethelyi Dalkör február 22-én este rendezi faraangi álarcosbálját a Resicza-vendéglőben. — Az ev. leányegyesület bálja. Az ev. leányegyesület február 22 én a Vigadó összes termeiben őlarcos, jelmezbólat rendez. A rendezőség a meghívókat a na­pokban küldi széjjel s tekintetlel a bél szigorúan zártkörű jellegére, RT. esetleges igényléseket Irányi u. 16. sz. e. kéri bejelenteni. — A szabók közgyűlése. A bé­késcsabai férfi és nőiszabó mes­terek szakosztálya f. hó 17-én este fél 7 órakor tartja évi tisztújító közgyűlését az ipartestület tanács­termében. Tárgy: Évi jelentés. Pénztári jelentés. Vezetőség vá­lasztása. Indítványok. H megye Gyula. Vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla dr. főispán közbenjárására 150 mázsa árpát és 100 mázsa búzát kaptak kölcsön a gyulai kisgazdák. — Pongrácz Jenő gróf országgyűlési képviselő vezetésével Fabi­nyi Tihamér pénzügyminiszternél 10 tagu küldöttség jelent meg az utburkolási hoz­zájárulás ügyében. — Kéménytüz. Zvetkovics Sán­dor Felsőkörössor 29/6. sz. alatti lakos lakásán szombaton este fél kilenc órakor kéménvtüz támadt, amit két tűzoltó oltott el. — Táncmulatság. A békéscsa­bai közs. polg. leőnyisk. Iskola­barőtok Egyesülete farsangi tánc­mulatságét folyó hó 9 én, vasár nap este 8 órakor tarlja a Keres­kedelmi Csarnokban. A tagok mőr is serénven dolgoznak azon. hogy vendégeik számára egy kellemes és felejthetetlen estet nyújtsanak. H x opsiég HódmezSvásárhely. Oláh Ernőné a közkórház idegosztályán ápolás alatt ál­lott, ahonnan egy óvatlan pillanatban ki­szökött az uccára és botrányt rendezett. — özv. Farkas Sándorné 47 éves asz­szony összeveszett 27 éves fiával, aki vas­lapáttal megsebesítette édesanyját, majd leöntötte marólúggal. GfSr. Magyaróvár közelében Bayer A. bécsi kereskedő teherautója nekiszaladt egy utmenti fának. Egy nő utas meghalt és a sofőr Is súlyosan megsebesült. — Faépolási tar folyam. A bé­késvérmegyei kertészeti egyesület tavaszi gyümölcsfaápolási tanfo­lyamot hirdet. A tanfolyam kez­dete f. hó 10 én délután 5 órakor a végóhid melletti aazdasőgi isko­lában, ahol az érdeklődők a bő­vebb felvilágosítást megkapják. A tanfolyamot Lischka Frigyes egye­sületi titkár tartja. — A serdülő ifjúságnak adjunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egv-egy kis pohérnyi természetes „Ferenc József" ke­serűvizet, mert gyomor-, bél- és vértisztitó hatósónak, fiuknál leá­nyoknál egyaránt, igen fontos ered­ményeket közölhetünk. Tűzifa hasábos és aprítva hazai és külföldi Grünwaldnál Tel.: 44. sz. — Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél reggel éh gvomórra egy pohár természetes „Ferenc József" k-»serüviz a bél­mozgást csakhamar megélénkíti, az emésztőcsalornában összegyűlt sa­lakot kiüríti, a vérkeringést szabad­dá teszi és a gondolkodó- és mun­kaképességet emeli. Beható kór­há?.i kísérletek folyamán babizo­nyult, hogy a Ferenc József viz gyomoraavas szellemi munkások­nál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál is rend kivül jótékony hatást fejt ki. Terménytőzsde Chicago. Buza: 997 a. 89 1/*, 88; 997a. 8974, 8874. Tengeri: 6074, 61, 617 8; 6O3/4, 617«. 61i/s. Zab: -. -, -; 2874, 277a. Rozs: 58i/4, -, -; 5874, Winnipeg 86i/ 8, 86 3A, 8574, 86, 8674, 86. (első három szám a nyitást, a másik három a közéoet jelenti) Rotterdam. 4977a, 490, 4877a. 475. Budapest Készárupiac. Irányzat gyengébb forgalom csekély. Határidős. Irányzat gyengébb, forgalom csekély. Ferenevőrosi árak : nehéz 90— 91, közép 84-89, silány 68—76. Valuták: Cseh korona 14.15­14.30. dinőr 7.80-7.95, francia franc 22.30-22.50, lei 2.80-3 00, lira 29.98 -30.25, svájci franc 110-70-111.65 aneol font 16.65— 16.95, dollár 332.00-336 .00 holl. rft. 228.90 - 230 0.9 A csabai piac Buza Árpa Zab Tengeri Tökmag Lucerna mag 1750—17.70 15.50-16.00 15.50-16.00 14.50-15.00 28.00­110 00—125. * Kárpitosbutort és megbízható lakósberendezést olcsón csak Kopstein bútoráruházban vásárol­hatunk. Békéscsaba, Andrássy-ut 25. sz. Szinház Budapest—Wien Az idei ölhete8 szezon alatt teg­nap először volt alkalmunk olyan operettet látni, melynek meséje és zenéje mélyebb emlékeket hagyott a hallgatóságban, s igy nem csa­lódunk, ha azt állítjuk, hogy a Budapest—Wien lesz az idei kaBszadarab. A diszletezés, különösen a má­sodik felvonás uj díszlete és bú­tora ízléses és stílusos. Az előadás még sok kivónni valót igényel, azonban egy ilyen operett színpadra viteléhez nem elesendő két próba. Dán Lya, a társulat kitűnő prima­donnája most is élte szerepét. Sugár Mihály a peches lanór pompás figurájában állandó de­rültséget keltett. Ruttkay Marika és Károlyi János szintén megér­demelt sikert arattak. A többieknek még meg kell tanulni szerepeiket. A hosszú szü­netek unalmas perceit el lehetne űzni egy kis zenével. Műsor Vasárnap:) Budapost-Wien Hatása m«

Next

/
Oldalképek
Tartalom