Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) április-június • 75-146. szám

1935-04-02 / 75. szám

2 6EHESMKGVEI KÖZLÖNY <935 április 2 Hat kerületbe n a nemzeti egység pártja, Gyomáii Andaházi-Kasnya győzött. Békésen pétválasztás lesz Ravasz Antal d. u. 2 „ 7 este 10 5177 5905 6065 Békés megye nyolc választóké rületében a választás tegnap a legnagyobb rendben folyt le. A szavazás mindenütt reggel 8 órakor kezdődött. Gyulán reggel 9 órakor Ponarácz Jenő grófnak 339, Mandorff Emil dr. nak 226 szavazata volt. d. u. Pongrácz 11 órakor 12 „ 2 6 „ 1857 5398 7012 7238 Mandorff 11 órakor 1563 12 „ 4509 d. u. 2 „ 5716 „ 6 „ 5775 Este nyolc órakor befejezték a szavazást. Végeredmény: Pong­rácz 7237, Mandorff 5775. A gyulai kerület képviselője 1463 szótöbbséggel Pongrác* Jenő gróf. Szarvason Tóth Pál 9 órakor 850 11 „ 3820 d. u. 3 „ 5850 „ 4 „ 7260 „ 7 „ 7700 „ 9 „ 8200 Tepliczky János 9 órakor 280 11 „ 2511 d. u. 3 „ 3870 „ 4 „ 4520 „ 7 „ 5200 „ 9 „ 5200 Szarvason a szavazás éjjel utánig tartott. Késő éjszaka jelentik a végeredményt: Tóth Pál 8636, Tepliczky 6669. Tóth Pál győz 1967 szótöbbséggel. Szeghalmon Temesváry Imre 9 órakor 1150 11 12 d. u, 2 .. 6 2877 3920 4957 5301 Tildy Zoltán 9 órakor 680 11 „ 1980 12 „ 3210 d. u. 2 „ 3777 „ 6 „ 4553 A szavazást délután 6 órakor lezárták. Temesváry Imre 748 szavazattal szerezte meg a mandátumot Tildy Zoltánnal szemben. Orosházán Csizmadia András 9 órakor 551 11 12 d.u.2 2787 4500 5600 9 órakor 283 11 „ 1438 12 „ 3561 d. u. 2 „ 4667 Végeredmény este 9 órakor Csizmadia András 6139, Ravasz Antal 4792. Csizmadia András 1347 szó­többséggel győz. Gyomán Andaházi Kasnya Béla 9 órakor 286 11 „ 1644 12 „ 2859 d. u. 2 „ 4051 „ 7 „ 4147 Rubinek István 9 órakor 347 11 „ 895 12 „ 2786 d. u. 2 „ 3716 „ 7 „ 3735 Este hét órakor Gyomán befe­jezték a választást. Andaházi Kasnya Béla 412 szótaggal képviselői Rubinek István nem kapott man­dátumot. Békésen Ángyán Béla 9 órakor 495 11 „ 1441 12 „ 4601 B. Szabó István 9 órakor 11 „ 12 „ d. u. 2 7 M 1 W 10 „ este 268 1220 4cii (B. Szabó vezet.) 5034 5465 5527 d. u. Oláh Ernő 9 órakor 11 12 „ 2 „ 7 „ 10 „ 68 352 1424 1617 1890 1971 este Éjfélkor lezárták a szavazást. Ekkor Ángyán Bélának 6138. B. Szabó Istvánnak 5537 és O'.áh Ernőnek 1994 szavazata volt. Mint hogy az abszolút többséghez 7537 szavazat lett volna szükséges és ezt a jelöltek nem érték el, Ángyán Béla ésB. Scabó Ist­ván kösStt a jövő vasárnap pótválasztás lesz. A nyilaskeresztesek jelöltje, Oláh Ernő dr. a választási küzdelem bői végleg kiesett. Tótkomlóson, miként jelentettük, a szükséges ajánlásokat csak Lányi Márton­nak sikerült megszereznie- Eszel választás nélkül övé lett Békés­vármegye egyetlen egyhangú mandátuma. Eddig 130 kormánypárti mandátum Az országgyűlési képviselővá­lasztásokon a tegnapi napin 1 74 mandéium sorsa dőlt el. Ebből a nemzeti egység pártjára jutott 130, a független kisgazdákra 18, a ke­resztény gazdasási pártra 3, a nemzeti szocialistákra 1, a nem hivatalos egységespártiakra 2, a refornemzedék pártra 1 és a pár­tonkivülieknek 8 mandátum. Pót­választás lesz 11 kerületben. Tegnap kezdődött a választás a pestkörnyéki titkos kerületekben is, ahol öt képviselőt választanak. A legnagyobb részt ezekben a ke­rületekben ma is folyik a szava­zás, u^y hogy az eredményeket holnap délban hirdetik ki. ü szilhalmi tragikus eset A vasőrnapi választások az egész országban rendben, összeüt­közés nélkül folytak le. Egyedül a mezőkövesdi kerületben Zsóry La­jos NEP és vitéz Oláh Gyula független kisgazdepáríi választási küzdelemére tettek tragikus pontot a Szilhalomban lejátszódott véres események. Már befejeződtek a választások Szilhalmon, már vitte az össze­gyűjtött szavazatokat a választási biztos, egy hajdú és két csendőr kíséretében, amikor mintegy száz­főnyi tömeg, amely a NEP jelölt megválasztásával elégedetlen volt, megtámadta a hajdút és meg­dobálta a vSdelmére kelt csendőröket. A kavarodás hevében Majoros József huszonkétéves legény az egyik csendőr kezéből ki akarta csavarni a fagy vert. Dulakodás kezdődött, amelynek során a csendőr ssuronyával hasba szarta a legényt, aki nemsokára kiszenvedett. A Ma­gyar Távirati Iroda jelentése sze­rint a miskolci csendőrkerület pa­rancsnoka azonnal intézkedett az eset kivizsgálása és a fegyverhasz­nálat jogos vagy jogtalan voltának kivizsgálása iránt. ... és akik kimaradtak Akik figyelemmel kisérték a vá­lasztási kortéziát és nagyjából csak tisztóban voltak az ország közvé­leményével, azok igen nagyarányú kormánypárti győzelmet vártak a nyiltszavazásos kerületekben. Arra a minden eddigit felülmúló győzelemre azonban, amelyet a kormánypárt aratott, még a legbeavaiottabbak sem 8zámitottak. Az egész országban elvérzett az ellenzék. Olyan nevek nem jutottak man­dátumhoz, amelyek szinte össze­forrtak az utóbbi évtizedek magyar politikájával. Kimaradtak Berky Gyula, Fenyő Miksa, Pallavicini György őrgróf, Haszár Károly. Nem tudtak megmérkőzni NEP ellenfeleikkel Czelller Jenő, Hegy­megi Kiss Pál, báró Orosdy Fü­löpné, Grieger Miklós és Bajcsy Zsilinszky Endre nem. L?maradta harcban Meskó Zoltán is. A legnagyobb meglepetés. •> A legnagyobb meglepetést mégis a tokaji kerület ered.nénye hozta, ahol a kormány támogatását élvező gróf Széchenyi György, Wo'f-párti képviselővel szemben alnlmaradt a küzdelemben Lázár Miklós, akit pedig ugy ismert az egész ország, mint a kerületében leg­népszerűbb és legbecsültebb kép­viselőjelöltet. Kreiker professzor előadása a Kultúrpalotában Szombaton délután 6 órakor a termet egészen betöltő hallgatóság előtt tarlotta meg Kreiker Ala­dár dr. szemészprofesszor előadá­sát. A kitűnő vendeget az Orvos­szövetség nevében dr. Nagy Sán­dor üdvözölte, majd a professzor kezdte meg előadását, mely két rés«hől állott. Előízör a contact üvegről be­szélt, illetve előadásának ez a ré­sze tulajdonképpen bemutatás volt, röviden ismertette a szemüveg fej­lődését, szerepét a kultur ember életében, hibáit és azokat a tö­rekvéseket, melyek ezen hibák kiküszöbölésére irányultak és vé­gül a kontakt vagy láthatatlan szemüveg megkonstruálásához ve­zettek. Gyulán saját magán mu­tatta be a láthatatlan szemüveg alkalmazásának módját. A tulajdonképpeni előadás a színekről, a tudományos színtan­ról szólt. Vetített képeken mutatta be, illetve vezette végig a hallga­tóságot ennek az uj tudománynak a fejlődésén. Vázolta azt a belát­hatatlan lehetőséget, mely a mű­vészetek, kiváitkép a festészet és a diszitő művészetek számára nyí­lik, ha majd művelőik nem lesz­nek pusztán intuitív erejükre utalva, hanem alkotásaikhoz fölhasznál­hatják a szin'udomány egyszerű és általános érvényű tételeit. A közönséget elragadtatta az előadás amely e lebilincselő tárgyon kívül az előadó quali ásai miatt és igen élvezetes volt Valóban a profesz­szor a gyakorlott előadó bizton­ságával és a szakemberek ottho­nos fölényével beszélt a merőben uj témáról. Bemutatkozott uj svájci követünk (A B. K. tudósítója jelenti.) Lószlófalvy Velics László svájci rendkívüli követ és meghatalma­zott miniszter ma nyújtotta át Minger szövetségi elnöknek meg­bízó levelét, egyben bemutatta Rakovszky György katonai atassét az elnöknek. Az uj svájci magyar követ április első hetében Genfbe utazik, hogy a nép­szövetséggel az érintkezé st felvegye. Március 28 án a zürichi magyar főkonzulátust látogatta meg az uj követ és részletesen tájékozódott az oltani magyar kolónia ügyeiről. Férfi, fiu ás gyermekruha legnagyobb választékban legolcsóbban Váradi Bélánál Andrásby-ut 2. Telefon: 4—82. ,, Takar ákosság" bevásárlási helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom