Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) január-március • 1-74. szám

1935-03-02 / 51. szám

4 BEKESMEGVEI KÖZLÖNY 1935 március 2 ii ——— CSABA MOZGÓ Március 1-én, pénfek fél 5, fél 7, fél 9 A lói 5 órai előadás zóna ! Csak egy napig! Játék a tűzzel Zenés, énekes házassági komédia. Egy ügyefogyolt férj mulatségoi kalandjai két szép asszonnyal. Hőrbiger Pál, R. A. Robertr, Trude Maríer, Elga Brink Forradalom a konyhán J. Jones és zenekara Március 2-3, szombat-vasárnap Rivaldafény — Hetedikén kezdik munká­jukat a 8zé mlálóbiz'osok. Ma délelőtt a városháza kistanácster­mében Zahcrón Pál gazdasági tenécsos magyarázó előadást tar­tott a városi számlálóbiztosok ré­szére. A számlálóbiztosok mintegy harmed része, akik a tanyákon fognak colgozni, hétfőn jönnek össze. A munkát mind a két cso­port 7 én kezdi és előreláthatóan egy hónap alatt be is fejezi. A megy e _ Gyufa. Az erdősítés évről-évre fokozó­dik. 1933-ban 173 holdat, 1934 ben már 346 holdat erdősitetlek a megyében. — Békési Imre iparos a nyáron két isme­retlen embeire) sorra járta a korcsmákat Az idegenek Horváth István és Boldizsár Aladár cigányzenészek voltak, akik a muri végén kirabolták a részeg Békésit. Horváth öt, Boldizsár hat évi dologházat kapott. Orosháza. A bíróság egyhónapi fog­házra itélte Mellár Alber békéssámsoni lakost, mert részeg állapotéban feleségét elébb öklével, majd nadrágszíja kapcsos végével ugy összeverte, hogy súlyos sé­TŰléseket szenvedett. A valódi WALDHEIM * W-' 1" • • *1 l>y| Ikllll enyhe-gyors-biztos Nagyszénás. Wolfinger Alajos bér­gazdaságában kigyulladt egy szinés a nagy szélviharban percek alatt lángban állt. A tüzet csak több órai munkával tudták megf-kezni. Sok termény elpusztult, a kár többezer pengő. Tótkomlós. Felakasztoíta magát a pedláson özv. Szugyík Mihályné 64 éves esszony. Mire rátaláltaK, mér halott volt. Öcsöd. Kigyulladt és leégett a villany­vezeték rossz szigetelése miatt a kunszení­máitoni úton Krán BMáné szarvasi ke­reskedő teherautója. A kár 5000 pengő, biztosítás utján megtérül. Könyvek, folyóiratok, kereskedelmi nyomtatványok rendelésénél forduljon bizalommal a Corvina nyomdához Békéscsaba, Ferencz ]ózsef-tér 20 Telefonszám i 176. Az orsz ág Sxeged. Rózsi Illés 19 éves röszkei legény bál után kétszer rálőtt Kiss Fe­rencre, mert ez ideálját táncra merte kérni. Kiss nem sérült meg súlyosan, de a bíróság Rózsit másfélévi böitönre itélte, — Máéra János és József pusz'aszeri le­gények az apai juss miatt régóta hara­gosok. Az ősszel János rálőtt öccsére, de a golyó célt tévesztett. A törvényszék másfélévi börtönre itelte, a tábla most elrendelte elmeállapoténak megvizsgálá­sát. Szentes. Varga András cipészsegéd téglával főbe vágta az anyósét, alii súlyos sérülést szenvedett. A biióság Vargát 15 pengőre itélte felfüggesztéssel. — Az At­tila-társaság nagyarányú Attila-emlékmüvet és szabadtéri színpadot tervez. Egymillió pengő kellene a tervek végrehajtásához. Mist oic. Özv. Lerdvai Sándorné ül­dözte a vejét, különösen azért, mert min­den évben gyermeküit születik. Egy ve­szekedés alkaln ával a vő, O.tó János harkályi gazdálkodó a fejőszékkel ugy főbesujtotta napét, hegy az négyheti szen­vedés után meghalt- A törvényszék hét­hónapi börtönre itélte Ortót. — A közgyű­lésen Bulyovtzky Gusztáv Miskolc 84 éves örökös bizottsági tagja a főügyész azon­nali nyutdijezását követelte, mert szerinte Silbiger Bertalan főügyész felelős a soro­zatos panemákéit. Bulyovszky beszéde közben összeesett. Budaps&t. A földmivelési miniszter elrendelte, ezután 39 miiiméterné! kisebb halat nern szabad árusítani. — Korcsmai bicskázás miatt félévi börtönre ítélték Esch László zsokét. Bocskai Pállal ve­szett össze és ezt arcán, vállán és olda­lán összeszurkálta. — Martonek Adref 28 éves árukihordó agyonlőtte magét, mert gazdájának, a Borpalota rt-nek nem tudott a beszedett pénzzel elszámolni. — Neumark Samu 51 éves szabósegéd be­tört Eerke Sándor dr. ügyvéd lakásá'a, de ez ügyvéd seffőrje, Zergei Antal le­fogt a, megkötötte és átadta rendőrnek. Megállapították, hogy a sofför veszedel­mes betörőt fogott el. — A rákoskeresz­túri temetőben <gy soikereszten akasztott embert talált az őr. Az öngyilkos személy­azonosságát nem tudták megállapítani. — 350 tagu svájci kórus fogja előadni ápri­lis első hetében Verdi Repriendjit a Vá­osi Szinhézban. — Böszörményi Zoltánt, a kaszáskeresztes mozgalom vezérét a törvényszék egyik cikktben elkövetett felekezeti izgatás t>lól fölmentette. A tábla most kétheti fogházra itélte. Férfi öltöny és lelöitő különlegességek Németh Árpádnál .Bizalom" hiteliroda keretében — Műsoros délután a polgári leányiskolában. A polgári leány­iskola mércius 3-őn, délután fél 5 órai kezdettel az iskola torna­termében műsoros faraangi dél­utőnt rendez a következő műsor­ral : 1. Beköszöntő. 2. A tiz , kis szerecsen szomorú históriája. (Éne­kes tréfa.) 3. Tündérke, ahol tud segit. (Monológ) 4. Szobalányiánc. 5. Részlelek Sztojanovics Janctsi és Juliska c. mesejátékából. 6. Al­tai M : A baba. (Egy felvonásos.) 7. Az én módszerem, (Tréfás torna ) 8. Haltai: Ha én fiu lennék. (Mo'. nológ.) 9. A nagymama órája (TóncjeleneU 10. Koaőiiné: A polc tetején. (Egy felvonásos.) 11. Sze­recsenténc. 12 Népdalok. — Hétfőn nyilik meg az Ár­pődsori óvoda. Tegnap Jung Miklós fanfelügyelő, Korniss Géza dr. városi tanácsnok, Uhrin Ká­roly iparostanonciskolai igazgató és Ambrózy József iskolaigazgató helyszíni szemlét tartottak vitéz Szöllősy Józsefné Árpádsoron lévő óvodájában. A szemle azzal a megállapítással végződött, hogy a telek megfelelő, ctupőn a kertrészt kell a játszótérhez csatolni, ma­géban az épületben pedig egy fa­lat el kell távolitani. Az ingyen óvoda, amelyet nyo'cvan gyer­mek részére rendeznek be, hélfőn nyilik meg. — Epekő-, vesekő- és hólypg­kőbetegek, valamint azok, akik hugysavas sók (u'szaporodásáben és köszvényben szenvednek, a természetes „Ferenc József" kese­rűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. — Orfzágos vásár. Békésen március 22 23 24 ér, Nagyoroszi ban (Nógréd m ) mércius 18 án tartják meg ez országos vásári. — Koldulót i engedély. Az al ispán megengedte, hogy Fekete József munkaképtelen békéscsa­bai lakos és Penyaska János va­gyontalan, kereselképtelen, vak békéf csabai lakos a vármegyfi te­rü'etén hatvan napig koldulhasson. ft na gyvilág London. Az anglikán egyház mintegy 5C00 templomát mozivetitőgéppel szerelik fel. Megfilmesítik a Libiiát, ezt fogják is­tentiszteleten vetíteni. Ntwyock. 5000 ember tüntete'ett a Hauptmann védelmére alakult bizottság ülésén. Lir.dbergh nevének említésekor a tömeg fütyülni kezdett. Berlin. Az inruhstadti fogházban két fogságban tartott magyar vándorlegény agyonverte német cellatarsát és megszö­kött. Átmentek a közeli lengyel határon. Maszkva. Az utóbbi két nap alatt is­mét 8 halálos ítéletet hoztak g 5prombo­lás és szovjet tisztviselők ellen elkövetelt támadások míett. Öt halálos ítéletet azon­nal végre is hajtottak. Bubarest. 'lecueba községben a ha­tóságok több leprás beteget találtak, aki­ket a lepratáborba szállították. Az egész lakosságot vizsgálat alá veszik, mert a leprások között két ujságárus is van. London. Aquedor elnöke, Valascó Ebara ellen gyilkos merényletet kíséreltek meg, mikor a főváros utcáin hajtott. Az elnök­nek szánt golyó a kocsi vezetőjét találta. A tettesek elmenelültek. — A szenvedő, beteg nőket reggel éhgyomorra egy kis ^ pohár természetes „Ferenc József" kese­rűvíz 2—3 óra alatt könnyű, lásy bélkiürüléshez segíti és ezéltal igen sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. ~ Nyilttér _ (E rovatban közöltekért nem vállal fele­lősséget a szerkesztőség) Figyelmeztetés I Feleségemnek számlámra senki nej hitelezzen, mert adósságát nem fizetem ki. Békéscsaba, 1935. március 1. Előttünk: Gr08z Hugó Ács Ignác, Korosy Tibor Wertheim ismét bíráskodik A vasárnapi birókiküldés : Bé­késcsaba: CsAK—CASS (Vezér I.), Gyula: GyTE—MTE (Wertheim), Mezőtúr: MAFC-MÁV (Sugár),. Békés: BTE-OMTK (Gallovics), Szarvas: Turul —ETC (Mócsai), Tót­komlós: TTC—GyAC (Lcwy H), Orosháza : OTK—Törekvés (Lázi)^ RÁDIÓ Március <?, szombat 6.45 Tornn. Utána hanglemezed. 10 Hi­rek. 10.20 „Pulszky Amerikában". (Felol­vasás.) 10 45 „Mit nézzünk meg vasárnap" A Megyar Nemzeti Muzeum kagyló-, csi­ga- ét 1 ora l g\üjíeményét ismerteti dr. Soós Lajos. 11.10 Nemzetközi vizjehőszol­gálet. 12 Déli harangszó az Egyet.mi templomból. Időjárásjelentés. 12.05 Ignáth Gyula magyfir nótákat énekel zongorakí­sérettel. 12.35 Hirek. 13—14.20 A Buda­pesti Koncert Szel- nzenekar. Közben 13.20 Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés 14 40 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 16.10 A Rádióélet meseóráji. 16.45 Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hirek 17 „ ányok órája". Rerdezi Csanády György. 18 Erdős—Ta­kács szalon- és jazz-zenekarának mü«ora. 18.30 „Markó Károly művészete". Lyka Ká­roly előadása. 19 05 Némethy Elli énekel zongorakísérettel. 19.45 Rádió — a rádióról. 20.05 Közvetítés a szegedi Városi Szín­házból. „A monlmfirtiei ibolya". Operett 3 felvonásban. Az I. felv. ulán Hirek. 23.25 Időjárásjelentés. Utánaí00.2Q Szegedi Far­kas Jóska és cigányzenekara muzsikál. Terménytőzsde Készórupiec. Buza tiszavidéki 77- e« 17.60-18.80, 78-as 17.75­17.95, 7P-es 17.90-18.10, 80-as 18 00—18.30. feUőtiszei 77-es 17.40 -60. 78-as 17 55-18.75,79 es 17.70 -17 90, 80-as 17 80-18.05, rozs pestvidéki 12.85-13.. eayeb 13.70 13.90, árpfi I 14.50-15.00, árpa II. 14 25—14.50, sörér Da kivéló 19 00— 20 00. I. 18 - 19.-, II. 16.50­17.50, söréroal. 15.00-15.50, sör­érpö II. 1475-14.15, közép 17.75— 19.25, egyéb 16 75-17.50, zab L­15.30-15.40, zab II. 15.10-20, tengeri tiszántúli 12.50—60, egyéb 12.00 — 10, korpa 11.50-11.60, az irányzat gyengébb forgalom, csendes. Ferencvárosi sertés vásáron az árak : nehéz 73—72, közép 62— 66, könnyű 54—58. Határidős. Irányzat lanyha,, forgalom csendes. Valuták: Cseh korona 14.02— 14.20, dinár 7.80-8 30. francia frank 22.30-22.50, lei 3.10-3 25 líra 2990 -30.25, márka 136.— 137.60, svájci frank 110.70-111.65,. angol font 16.70 — 17.—. dollár 345.20-349.20, holl. frt. 235 90­237,90. Apróhirdetések Eladó személyautó. Ford gyártmány,, melynek évi edója száz pengő. Suhajda. garageban. Fedeles hintó és hajtókocsi eladó. II. ör utca 10. szám, Suhajdánál. Különbejáratu, bútorozott szép uccaf szoba 1—2 személynek — ellátással is — kiadó. Bővebbet Lepény-ucca 6. Hirdetési dijak : milliméter soronkint 5 fill., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér, minden további szó 3 fillér, vastagon szedeS szavak kétszeresen számitódnak. Notic soronkint 1 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal ; Békéscsaba, Ferenc József-tér 20. Telefon: 176. Előfizetési ára: 1 hóra 1.50, 7< évre 4,50 P. Vidékre postán küldve 1 hóra 1.80, 7, évre 5.40 P. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Szerkesztik: ERDÉLYI GYÖRGY dr., F1SCEER FERENC dr. Szerkesztésért felel Erdélyi György dr. Kiadótulajdonos: GRUBER DEZSŐ A Corvina-nyomda nyomása

Next

/
Oldalképek
Tartalom