Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) január-március • 1-74. szám

1935-03-14 / 61. szám

2 ÖEKESMEGVEI KÖZLŐNV 1935 március 14 Bibi van a BIB körül Sorozatos rendőrségi feljelentések a Budapesti Ingatlan Bank ellen — A bank maga is beállt a felje­lentök közé. - A két helyi kép­viselőt letartóztatták. (A B. K. tudósítója jelenti.) A Budapesti Ingatlan Bank Hód­mezővásárhelyen családház-épitési akciót kezdeményezett, atnely kö­rül sulvos botrány tört ki. A mult héten feljelentést adlak be a bank ellen — amelyet röviden BIB-nek neveznek —, ezt a följelentést nyomon követte a többi s a hely­zet moBt az, hogy hétfő reggel óta siró-rivó fírfiak, asszonyok, az akcióban résztvevő, többnyire kö­zéposztálybeli kisemberek, iparo­sok, földmivesek töltik meg a rendőrség folyosóját, várakozva, mig beadhatják feljelentésüket. Az akció abban áll, hogy a bankhoz be kell fizetni az épitési tőke egy részét s a köl­csön folyósítására sor­szám szerint kerül sor. A gyakorlatban az a hiba, hogy például a 2000 sorszám melleit a hiteligény kielégítése az évek tá­voli ködébe utalódik, mialatt a kölcsönigénylő pénze — amelyiken pedig sürgősen építkezni akar — esetleg időtlen időkig a banknál hever befagyva. A felek rádöbbentek az aláirt szerződésnek erre a feltételére, követelik a kölcsönt, illetve vissza a befizetett pénzüket. A bank azonban csak 5 százalék stornódij mel­lett hajlandó visszaadni a befizetett tőkét. A megrémült kisemberek ijed­tükben most rohamot indítottak pénzük visszaszerzésére. A rendőr­ség; nagy apparátussal látott neki a tömeges ügyletek kivizsgálásá­nak A bank vásárhelyi fiók­jának levelezéseit és könyveit lefoglalták, hogy áttekintést nyerjenek a hely­zetről, ugyanekkor a rendőrség a nyomozás érdekében őrizetbe vette a bank vásárhelyi fiókjának társ­vezérképviselőjét, Laka­tos B?la szentesi illető­ségű volt lakatossegédet. A megindult nyomozés folyamán az ügy csakhamar 97erzációs for­——• IIMI --izn ammmmmaammmm CSABI IQZOÓ Március 13. szerda, fél 7, fél 9 órakor Eddie Cantor- káprázatos szinpompáju, végig s7ines bohózata MÉGIS TE LESZEL A PÁROM Vadnyugati szerelmi történet. Ziegfeld görlök. Spanyol symphonia Miki, mint aszfaltbetyár Március 14— 15-én, c ütörtök fél 7, fél 9, pén'ek fél 5, fél 7, fél 9 órakor LENGYELVÉR dulatot vett. Az történt ugyanis, hogy megjelent a feljelentők ügyvédjénél Wiertl Dazső, a BIB cégvezetője és bemutatta a bank vásárhelyi megbizottaival kötött szerződésre vonatkozó okmányokat. E«zel iga­zolta, hoív a bank Lakatos Bélá­val és Kiss Antallal kizáróan csak az „épitőtakarék akció" lebonyo iitésára kötött megállapodást. A megbízott három ilyen ügyletet bonyolított le és az ügyfelek pén zét, 3 994 pengőt beutalták a köz­ponthoz. Ezeket az összegeket a bank hajlandó azonnal visszafi­zetni. A két helyi képviselő azon­ban megbízásuktól eltérően rövid idő alatt folyósítandó kölcsönökre is verbuváltak ügyfeleket, akiktől állítólag 30-40000 pengőt vetlek fel. Ezután az összeget Lakatos és Kiss nem küldték be a központ­nak, az náluk rekedt. Er.ért a bank hitelrontás címén feljelentést tett a két helyi képvi­selő ellen. A rendőrség ezen az alapon folytatta a nyomozást, melynek az lett az ered nénye, hogy a két helyi képviselőt. Lakatos Bélát és Kiss Antalt előzetes letartóztatásba h»lvezték. Többezer influenzás betegvan Csabán, a baj könyü lefolyású (A B. K. tudósítója jelenti.) A tavasz megérkezésével beköszön­tött az influenza is. Mind többen és többen esnek át ezen a kelle metlen betegségen. A helyzetről tájékoztatót kértünk Donner László dr.-tói, Békéscsaba lisztifőorvosétól, aki a következő­ket mondotta: — A betegek számát löbbezerre becsülöm, pontosan meghatározni lehetetlenség. Szerencsére legna­gyobbrészt könnyebb lefolyású a baj, eddig márciusban három szö­vődményes esetet jelentettek, kö­zülük egy meghalt. Egyes iskolák­ban a tanulók harmadrésze is hiányzik, da a tanitás szünetelte­téséről egyelőre nincs szó. Éljen szeretett képviselőjelöltünk! Választási riport Gyoma nagyközségből, sok nap­sütéssel, mégtöbb jelölttel, Levente-füstös pártiroddk­kal és kortes versekkel, amelyeket az olvasó iránti szeretetből nem közlünk le A tavaszi nap ragyogó sugarak kai árasztja el a gyomai vásárte­ret a reggeli órában, amikor „sa ját külön tudÓ3Ító"-i minőségem­ben nekindulok a gyomai Kossuth­uccénak, hogy első helyszíni köz­vetítésemet leadjam Békésmegye választási küzdelmeiről. Az első Plakát itt, pia kát ott, plakát mindenüff... benyomás, amit kaplam, határo­zottan kedvező. A napsütésben tavaszodó vásártéren koszos ma­lacok, fehér libák és fekete var­jak tarkállanak és nyújtanak de­rűs hátteret a választási harc első ütegeinek: a plakátoknak. Ezekből rengeteg van. A falak, a fák törzBe, a kerítések, itt-ott még a betonjárda egyhangú szür­kesége is ontják a zöld, kék, ró zsa és egyébszinü plakátokat. Szö­vegük : a jelöltekre vonatkozó tudnivalók tárgyilagos közlése. Rej­télyes csak egy van közöttük* az önjelölt Zeöke doktoré, amelyen ez áll: A mi jelöltünk Zeöke An­tal dr. Hogy kié? Hát istenem... TJ i ártirodákban zajlik az étet A választási küzdelem látható főhadiszállásai a pártirodák. Innen rajzanak ki az ajánlási aláírások gyűjtői, ide futnak be az eredmé­nyek. A nemzeti egység pártja hatalmas apparátussal, elsőrendű szervezettel dolgozik. Katonás rendben, szigorú tervszerűséggel osztjék fel a munkát. Az ered mény nem is marad el. Hatalmas tempóban gyarapodnak az aláírá­sok Rubinek István dr. egvséges párti jelölt ajánlási iveire^ Da: Iá* zas munka folyik a függellen kis­gazdapárt irodájában is. Ennek a pártnak a szavazatai megoszlanak, mert a hivatalos jelöli mellett End­réd is külön jelöltet állit sorom­póba, dr. Tóth István ügyvéd sze­mélyében. Ismerkednek a jelöltek A jelöltek sem pihennek. Nagy a kerület, tízezer körüli a válasz­tók száma s jórészük kint tartja a voksát a tanyákon. Bizony ilyen kor tavasszal nehéz és sáros az ut a kondorosi csárda környékén. Azért folyik az ismerkedés seré nyen. Sorra kerülnek a polgári­körök, a kaszinók, olvasóegyletek. De ez még esek nekikésaülődés. Az első nagyszabású bemutatko­zásra vasárnap kerül sor. Rubinek István mond programbeszédét, amelyet nagy lelkesedéssel vár­nak a választók. Á'talában a falu hangulata a nemzeti egység párt­jának jelöltje mellett nyilatkozik meg. Már amennyire az első jelek­bői olvasni lehet. Mér kortesnótát is csináltak a nevére. De nem va­lami jól sikerült. Ugy látszik lel­kesedni jobban tudnak a gyomaiak, mint verset faragni. Nem baj. A mandátumhoz szavazói lelkesedés kell, nem kortesvers. Fizessen elő a „Békésmegyei Közlöny"-re il. Rákóczi Ferenc emlé­kének hódol a vármegye jövö heti közgyűlése (A B. K. tudósilója jelenti.) leienteltük inár, hoay a megye­gyűlési, amelyet U.Rákóc7Í Ferenc vezérlő fejedelem emlékének szen­telnek, március 19 ére, keddre hívták egybe. A diszgyülésen az ünnepi beszédet Kovássy Albert dr. orosházi ügyvéd mondja, majd rendes közgyűlés lesz, amelynek tárgysorozatát az alispán ma tette közzé a vármegye hivatalos lap­jában. A 63 pontból álló tárgyso­rozatból kiemelkedik az adófel­szólamtósi bizottságok újjáalakí­tása és Székesfehérvár körirata a vagyonadó mérséklése ügyében. A tárgysorozaton még nyugdíjügyek és segélykérelmek szerepelnek. A fontosebb tárgypontok a követke­zők: Az alispán jelenlése a várme­gye közügyeiről és a mult köz­gyűlés óta tett nevezetesebb in­tézkedésekről. — Kállay Miklós volt földmivelésügyi miniszter és dr. Keresztes Fischer Ferenc volt belügyminiszter bucau leirata. — Vitéz jákfai Gömbös Gyula mi­niszterelnök leirata az uj kormány kinevezése alkalmából. — Viléz leveldi Kozma Miklós belügymi­niszter leirata hivatalba lépése al­kalmából. — A háztartási alap és a közúti alap 1934. évi zárszá­madása. — Az adófelszólamiási bi­zottságok újjáalakítása.—A békés­csanédi Hév. rl. és az orosháza­szenles—csongrádi Hév. rt. igaz­gatóságába küldendő megbízott kijelölése. — Győr, Moson és Po­zsony vármegyék körirata a hadi­özvegyek hadisegélyének férjhez­menetelük esetében való folytató­lagor folyósítása érdekében. — Komárom és Esztergom várme­gyék körirata a vagyonadó kul­csának mérséklése ügyében. — Az országgyűlési képviselőválasz­tásokkal kapcsolatos rendkívüli ki­adásokra 5.000 P hitelkeret meg­szavazása. '— Alispán előterjesz­tése az 1935. évben rendezendő vármegyei gazdasági jellegű kiál­lítások ügyében. — A Békésme­gyei Gazdasági Egyesület részére rendkívüli segély megszavazása. — Az orosháza—nagyszénási th. ut kiépítéséhez Orosháza és Szen­tetornya községek hozzájáiulása és e cálbjól részükre a várm. köz­úti alapból kölcsön engedélyezése. — Alispáni előterjesztés a vérme-­gyének az OMGE tagjai sorába való belépése tárgyában. — Az állatorvosok magángyakorlatának díjazását megállapító szabályren­delet módosítása. — Békés köz­ség kérelme a kosárfonó iskola visszaszerzésével felmerülő 5.500 P költségnek kölcsönként való en­gedélyezése iránt. — Szabályren­delet a kiadható házalési enge­délyek számának megállapításá­ról. — Békés'várm. nyugdíjalapján nak, közegészségügyi ebadóaiap, állategészségügyi ebadóaiap, tiszt­viselői segélyalap, a közművelő­dési alap, a katonabeszállásolási alap, a törvényhatósági azegény­alap, a szegénysorsu árvák és gondnokoltak, Munkásház építési alap, báró Wodiáner-Mikó-níapit­vőny, id. gróf Almássy Kálmánná sz. Wenckheim .Mária alapítvány, Belíczey Géza alapítvány, gróf Wenckheim Béla alapítvány, Reck Tuczy-aíspitvany és a Nagy Már­ton alapítvány 1934, évi zárszáma­dása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom