Békésmegyei közlöny, 1935 (62. évfolyam) január-március • 1-74. szám

1935-01-03 / 2. szám

2 ÖEKESMEGYEI KOZLONV 1935 január 3 ők követtek el a Szabadság­ié rí gyilkos merényletet. Beszerezték a revolvereket, majd elloptak az Andrássy ulon egy autót és kimentek Megyerre, ahol a merénylet előtti napon lövési gyakorlatokat tartottak. Amikor a merénylet napján meg­érkeztek a Szabadság-térre, Szepesi az autóban maradt, ők pedig Tarival együtt be­rohantak a bankba, ahol lövöldözni kezdtek. A rendőrségi kihallgatás utén Szepesit és két társát letartóztatták. A pesti gengsterek két vagy hőrom ember életéért felelnek majd a bí­róság előtt. Az elfogott bankrablókat külön­ben egyéb bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert a rendőrségen azt hiszik, hogy néhőny év előtt ez a társaság követte el a Klauzál téren megkísérelt bankrablást. Ma hallgatta ki a rendőrség vi­téz Szalay Miklóst is, aki a rablás alkalmával épen a bankban volt. Szalay rőlőtt a tettesekre és Ra­dovics Józsefet megsebesítette. Amíg Szalay kihallgatásóra vára­kozott. Radovics édesanyja ezt mondta: — Bárcsak jobban eltalálta volna a fiamat, jobb lett volna, ha mind­járt meghal. Uj beosztást kívánnak a gyógyszerészek az Or­szágos Betegápolási Alap rendeléseinél A polgármester elutasította a gyógy­szerészek beadványát — A gyógy­szerészek fellebbeznek (A B. K. tudósítója jelenti.) A békéscsabai gyógyszerészek pár nappal ezelőtt beadványt intéztek a polgármesterhez, akitől azt kér­ték. hogy az Országos Betegápo­lási Alap terhére tör­ténő gyógyszer kiszol­gáltatásoknál uj beosztást engedélyezzen. Ezek a gyógyszerkiszolgéltatá­aok egész a tavalyi évig a harmincöt éves gyakor­lat alapján kialakulva ugy történtek, ho^y az alap gyógy" szerszükségletét minden évben másik patika látta el. Ez a hely­zet ..nagyjából meg is felelt sz egyenlő elbánás elvének és a gyógyszerészek többé-ke­vésbé megelégedettek voltak. A tavalyi év elején a tiszti fő­orvos próbaképpen ugy intézke­dett, hogy a betegápolási alaphoz tartozó betegek abba a patikába mehet­nek, amelybe akarnak. A gyógyszerészek ideiglenesen el­fogadták a tiszti főorvos intézke­dését, de az elmúlt év eredménye azt mutatta, hogy a helyzet igy tarthatatlan. Megtörtént ugyanis, hogy amíg az egyik gyógyszertár alig egy-kétszáz pengőt forgalmazott az országos betegápolásból, addig a mésik, ahová több ilyen beteg meni, többezer pengőről kiállított számlát nyújtott be az év végén. A gyógyszerészek, tapasztalva a a próbaintézkedésben rejlő ano­máliákat, most azt kérték a pol­gőrmeitertől, hogy ossza körzetbe a várost és a körzetbe tartozók csak a körzetben lévő gyógyszertárban szerez­hessék be az alap terhére rendelt orvosságo* kat. A polgármester már döntött a gyógyszerészek beadványa felől és a ké­relmet elutasította. A gyógyszerészek — amint a B. K.-val illetékes helyen közölték — a polgármesteri határozatot meg­fellebbezik. Nagy forgalom — kicsi haszon, eltört pezsgősüveg cserepei a mellény­zsebben, visító malacok, plafonhoz ra­gadt léggömbök, kéményseprő-hossz és egyéb örömök a tavaszian langyos szil­veszteri éccakában A riporter kötelességből zülötta keresztül Szent Szilveszter éjsza­káját és másnap reggel, köteles­ségszerűen kijózanodva, járta so rra a szórakozások helybeli forrásait, hogy beszámoljon az 1934-es évet búcsúztató halotti torról azoknak — akik nem kötelességből züllöt­tek. * A nagy vigasságról prózai sző mok beszélnek. Sajnos — nem elég ékesen. Ugyan valamivel jobb volt a forgalom, nagyobb volt a ricsaj a tavalyinál, mégis jóval alul maradt a négy-öt évvel ez­előtti komoly nagy pénzeket for­galmazó szilveszteri mulatságok­nál A készülődés igen nagy volt. Napokkal előtte mér vagy iiz hir­detés csábította a népet és se szeri, se száma nem volt a zárt­körben tartott mulatságoknak. De lassan, nagyon vontatottan lódult neki a jókedv. Csak éTfél után, mikor a színház kabaréelő­adása és a mozi éjszakai elő­adása véget ért, kezdődött a mú­latás és ami a lényeg — a cehhe­lés. A Nádorban meg épen csak ugy három körül alakult biztatóra a helyzet, de aztán szépen „dol­gozott" a közönség, mert reggelre 20 üveg pezsgő és 100 palack bor fogyott el. A Csarnokban meg ugy látszik csak előkészítő gyakorlatot tartott a vigadni vágyó fiatalság, mert három óra körül már nagy­ban ürültek a termek és itt is, ott is találkoztunk reggelfelé ismerős arcokkal, akiket éjfél körül ke­vésbé gyűrött állapotban a Csar­nokban láttunk startolni. E?ész éjszaka vígan állt a bél. folyt a bor és a pezső a Csaba szállóban. Jó volt a hangulat, szé­les nagy volt a jókedv, de azért • meglátszott a kasszaiven a pénz­telenség, mert még itt sem érte el a bevétel az 1000 pengőt. I*az, alatta sem maradt sokkal. Sok vendég, igazi rosszévet búcsúztató vigaszségos hangulat volt Kászo­nyinál is, de a fogyasztással itt is takarékoskodtak a vendégek. * x Azért ugy nagyjából az idei Szilveszter szebb is, jobb is volt a tavalyinál. Ha összeadjuk az elfogyasztott pezsgők számát, ak­kor ugy négy-öt üveggel csak dur­rant óránként, bor is elfolyt egy pár literre való, a konfettiben meg bokáig lábaltak a takarítónők reg­gel. Igaz, hogy az olcsó. No meg pohár is tört bőven, egyik helyen még a fehér frakkmellény egyik zsebébe is jutott az üvegcserepek­ből. A szines léggömbök is tarkán virítottak a fehér mennyezet alatt kóválygó füBlben és nagyokat dur­rantak bánatukban, ahol a hozzá­jukérő cigaretlatüz halálra ítélte őket. A malacok is versenyt visí­tottak a kényeskedő hölgyekkel, akiknek nem volt okuk panaszra, mert az urak, hanem pezsgőztek, nem is cehheltek, — de táncolni táncoltak végkimerülésig. A zene­karok végkimerüléséig. • De nemcsak táncosban volt hossz. Kéményseprőben is. Soha annyit nem láttam belőlük, mint amikor — kötelességszerűen berúgva — kötelességszerűen hazafelé bandu­koltam a január elsejei reggelben — amely kötelességszerűen az idén is beköszöntött. * Egy kivételesen jókedvű ké­ményseprőt meg is interjuvoltam — kötelességszerűen — az eljö­vendő év kilátásait illetőleg. Egy picit be lehetett csipve a koma, mert egészen speciális szemszögből néate az eseménvftket. Azt mondta ugyanis, hogy 1935. biztosan jobb lesz mint 1934. volt. Mert enyhe az idő, kevesebbet fűtenek az em­berek és igy kevesebb büdös kor­mot kell majd kikotorni. Nevettem rajta. Da kijózanodva belátom, hogy neki volt isaza. Másért úgy­sem lesz jobb 1935. Elsült a revolver, ahogy az emberek verekedtek : (A B. K. tudósítója jelenti.) Szándékos emberölés kísérletével vádolva állott a gyulai kir. tör­vényszék Ungvőry-tanőcsa előtt Borbély Lajos sarkadi napszámos, aki az elmúlt év november 27-én egész délutáni italozás után egy tömegverekedésnél revolverrel a verekedők felé lőtt. A revolver golyója Zsótér Ferenc négy havi fogház ujkigyósi géplakatost találta el, aki a törvényszéki tárgyaláson orvosi bizonyítvánnyal igazolta, hogy sérülése nyolc napon belül gyógyult. Borbély Lajos a következőkép adta elő az esetet: — November 27-én reggel hét órakor eltem egy darab kenyeret, utána egészen délutánig nem et­tem semmit, mert feleségem nem volt otthon és nem főzött. Már régebben kijavítottam egy ócska revolvert, hogy majd eladom a városban, azt most magamhoz vettem, meg­töltöttem és a kabátom zsebébe dugtam. El is indultam, hogy bejövök a városba. Visszafelé megél lottam a kocsmánál, bementem és ismerősökre akadtam, akikkel bort rendeltünk. Itt is it­tunk, meg egy másik asztalnál, ahová átvetődtem. Énnél az asz­talnál ismeretlen emberek ültek, de hamar összebarátkoztunk. Es­tefelé, mikor hazajött a feles égem értem küldött. A fiúval együtt hazafelé indultunk, de később nagy zajt halottunk a korcsma felől, erre visszamentünk, A korcsma előtt már nagyban verekedtek az emberek. Sokan voltak együtt. Hogy aztán mi történt, nem tudom, nekem csak reegel mondták, hogy Zsótért megsebesítettem, Nem emlékszem semmire. Amikor meghallottam, hogy mit ciináltam, nagyon megijedtem, mert féltem a csendőröktől. Eldug­tam a revolvert a tető alá, de a a csendőrök megtalálták. Kihallgatták Zsótér Ferencet és azt a béresgyereket, aki Borbélyt a korcsmából hazahívta. Majd is­mertették Borbélynak a csendőr­ség és a vizsgálóbíró előtt tett val­lomását, amely után a törvényszék meghozta ítéletét és Borbélyt erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés kísérletéért az enyhitő körülmények figyelembevételével négy havi fogházra ítélte. A büntetésbe Borbély és az ügyész iá megnyugodott, igy az jogerőssé vált. Továbbra is akadályta­lanul kiszolgáltatják a szappanfőzéshez való szóda vásárlási engedélyeit A napokban olyan hírek terjed­tek el, főleg a gazda közönség körében, hogy újévtől kezdődőleg szóda vásárlására még akkor sem adnak engedélyt, ha a szódát szappanfőzésnél akarják felhasz­nálni. A polgármesteri hivatalhoz ebben az ügyben többen fordultak felvi­lágosításért és azt a választ kap­ták, hogy ezek a hirek alaptalanok, mert a szóda vásárlására szóló igazolványokat a városháza ille­tékes szervei tovább is akadályta­lanul kiszolgáltatják. Rendőri hirek Tóth Margit cselédleány szom­baton Breier István tüzifakereske­dőtől 30 kg fát lopott. Kerepeczky András napszámos a MÁV pályaudvarról szombaton este 20 kg szenet emelt el. A rendőrség több lopós gyanú­sítottját fogta el Tóth Mihály 32 éves békési büntetett előéletű nap­számos személyében, aki Bartyik Mihály korcsmárostól 20 pengő, a Szalai majorból 10 tyúk, egy ujki­gyósi tanyából 6 tyúk ellopását ismerte be eddig. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom