Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) szeptember-december • 208-294. szám

1934-12-11 / 279. szám

1934 december 11 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 'V'j.í' 3 Okos ember célszerű és ér­tékálló ajándékot vásárol karácsonyra! Ex a mindenki irógése a hordozható Ára: ír' Hosszu\életlartalom Ki váló mi nSség. Hihetetle­nül olcsó at jellemzik a Mercedes P)utabl« hor­dozható Írógépek Minden géphez kazetta IN^linden gépért jótállás I Kívánatra vételkötelezfeüsóg nélkül 3 napi próbára megKRUjük Kérjen még ma magyar ismeH^lést ÍRÓGÉP BEHOZATALI RT. Budapest V., Nádor-ucca 24 — Helyesbítés. Szombati szá­munkban közöltük a novemberi íparkimutatást. Ezúttal helyesbit­jük, hogy Jancsók Erzsébet nem baromfi és tojás, hanem cukorka, cukrásztermékek, hüsitő italok és fagylalt árusítására kapott enge­délyt. — Menyezettüz. Ma reggel hét órakor jelentették a tűzoltóságnak, hogy a Szöllő utca 10 szám alatt .Zshorén György házában, Aba­falvi Antal lakásén menyezettüz támadt. Egy óráig tartó munka után eloltották a tüzet, majd meg­állapították, hogy a kéményben husi füstöltek, a menyezet átme­legedett és ez okozta a tüzet. A körülbelül 100 pengő kér biztosí­tás révén megtérül. — Rablótámadás. Telep Mihály­né piaciárus vasárnap délelőtt be­jelentette a rendőrségre, hogy egy ismeretlen férfi a Kölesei utca egyik néptelen részén elrabolta 72 pengőt tartalmazó kézitáskáját. A megin­dult nyomozás során a rendőrség elfogta Tamás András büntetett előéletű napszámost, aki a rabló­támadást be is vallotta. A piaci érusnő pénzét 12 pengő hijjén a megejtett házkutatás alkalmávul Tamás Andrásnál megtal álták. O'cs&n és {61 ruházkodhat IRIMrÜJLLÁRY tót Szent István-tér 12. Bizalom HÜel'rodk bevásárlási helye. — Balesetek. Kulcsár János ko­vácssegéd lábéra vasdarab esett és eltörte a sipcsontját. — Dániel Mihály három éves med?yeebod­7tei kisfiú üveget nyelt. — Veszp rém Sándorné békési lakos leesett a lépcsőről és balalkarját törte. Mindhármat a csabai kórházba szállították. — A Magyar Komédia a me­nekültekért. Vitéz Bánky Róbert kamaratáraulata e hó 18 án kezdi meg vendégjátékát városunkban. A társulat titkára ma felkereste v. Jánossy Gyula polgármestert és bejelentette, hogy a színház bevé­telének öt százalékát a Jugoszlá viából menekült magyarok rendel­kezésére bocsátja. Ma hétfőn és minden este hölgy; >nekar hangversenyez áttermeiben ¥. KÁSZONY — Halálozás. Szombaton dél­! előtt temették a győri evangélikus templomból a győri gyülekezet harminc éven ót volt lélkipászto­j rát, Pálmay Lajos ny. ev. espe­rest, a győri Szeretetház és szá­mos karitatív intézmény alapitóját. A temetési szertartást Kapi Béla püspök végezte, Turóczy Zoltán, az elhunyt utóda magasszárnva­lásu beszédében az egyház, Né­met László esperes pedig a jóté­kony intézmények nevében vettek bucsut az elhunyttól, akinek ha­lálát Békéscsabán a Píeiffer és a nemes Biró családok gyászolják. — Adventi délután. Az evan­gélikus nőegylet vasárnap tartotta második adventi délutánját a Ru­dolf reálgimnázium tornatermében. Az egybegyűltek éneke után a MOVE zenekar játszott, Drienyov• stky György szavalt. Bóka Dalma zongorázott, majd Chooan József lelkész tartott érdekes előadást. A MOVE zenekar ismételt játéka és bibliaolvasás után a vallásos ösz­azejövetel közénekkel ért véget. A nagjyilág London. Birmingham közelében va­sárnap este egy katonai repülőgép össze­ütközött egy polgári pilóta által vezetett géppel Mindkét gép lezuhant s a gépek­ben ülő három ember belehalt sérülé­seibe. Pr£ga, Marolescu román kereskedelmi miniszter Prágába érkezett. Nyilatkozatáé­ban elmondotta, hogy azért jött Prágába, hogy a kormány utasítására megmagya­rázza azokat az intézkedéseket, amelye­ket tenni kellett külkereskedelmi helyze" tük javítására. Tél perc alatt... Farkas Imre versei közül vesz­szűk át a következőket: Apró igazság. Van név, amely ragyeg örö­kös fényben. Van név, amelyet csak a kor­tára tisztel, Ki tudja, ki volt Ady idejében A kultuszminiszter ? Newyotk. Az amerikai hatóságok az egész országra kiierjedő intézkedéseket teltek a kábilósze r ke reskedelem ellen. Az általános rendőri portyázá-t során 5C0 embert tarlóztalfak le és so'< ezer dollár értékű kábítószert foglaltak le. Berlin. Németországban tegnap a nem­zeti egyetértés el pjára rendezett gyűjtés során 5 óra alatt 3 és fél millió márka gyűlt össze. A gyüjtéiben a kormány tagjai is aktiv rész< vettek. Chiksgő. Az egyik emerikai kikötőben tegnap éjjel 11 ember halt meg d.natú­réit szesz élvezete következtében, ame­lyet egy illalszertárban vásá'eltak. Athén. Az athéni örmény érseknek ki­utasító végzfst kézbesítettek, t melynek alapján öt napon belül el kell hagynia az országot. Az intézkedésre az adott okot, hogy az érsek összeköttetésben ál­lott a kommunistákkal és államellenes propagandában vett részt. — Pongrácz G^za müveiből tartanak hangversenyt Miskolcon. A miskolci m. kir. G3rgey Arlhur 13. honvéd gyalogezred zenekara I'oríhy Miklósné inségakciója ja­vára december 13 ón, csütörtökön eate Pongrácz Géza honvéd kar­nagy szerzeményeiből hangver­senyt rendez. A nagyszabású hang­versenyen, amelyen Sassy Iringó gordonkamüvésznő és Szabó Ilonka operaénekesnő is fellép, Pong,ácz Gézának több müvét adják elő. amelyekkel a fiatal zeneszerző már több helyen méltó feltűnést keltett. TUNGSRA RÁDIÓCSÖVEI. NINCS rAAA*r Ua~/)AÍ£J*< — Leendő anyáknak kellő fi­gyelmet kell forditaniok arra, hogy bélmüködésünk rendben legyen, ami legegysperübben a régóta köz­ismert természetes „Ferenc József" keserüyiz használata által — reg­gel, éhgyomorra egy fél pohárral — érhető el. riőorvoaí klinikák veze­tői egybehangzóan dicsérik a valódi József Ferenc vizéi mert könnyen bevehető, rendkívül eíryhe hatása pidig gyorsan és minden kelle­metlenség nélkül bekövetkezik. — A Szerbiából menekültekért. A Jugoszláviából kiutasított ma­gyarok felaegélyezésére a békés­csabai felső: kereskedelmi iskola tantestülete és tanulóifjúsága 114 40 pengőt, Weinberger Imre 5 pengőt és özv. Weinberger Salamonná 5 p;ngőt adományozott. — Az uj kongreganisták elő­adása Szombaton délelőtt 8 óra­kor a katolikus templomban avatta fel Bartoss Ferenc apátplébános, kormányfőtanácsos az idei kong­reganistákat. Ezzel kapcsolatban a leányliceum kongregációja szom­baton délután az intézet tornater­mében díszközgyűlést tartott, ame­len a prézes megnyitó beszéde után Moldoványi Jjlén és Zalay Magda szavalt, majd Malonyai Vera énekelt, ezután pedig a kong­reganista lányok két színdarabot adlak elő. A zsúfolt ház előtt meg­tartott előadást vasárnap délután megismételték. Fűszeráráig háztartási cikkek a semegeházból — Magyar Komédia Békéscsa­bán. Bánky Róbert kamaraszín­háza december 18 ón városunkba érkezik. Műsorén a legkiválób magyar és külföldi szerzők müvei szerepelnek. Révész Emil titkár a a bérletek gyűjtését már megkez­dette. — 117 üg/ közül csak 9 a csabai. A holnap, kedden össze­ülő kisgyűlés tárgysorozatán 117 ügy szerepel, amelyek közül kilenc csabai vonatkozású. — Értékálló és célszerű aján­dékot vásároljon karácsonyra! Ez mindenkKirógépe, a hordozható :édes rorlab „MercédeB Porlable". Es a kiváló minőségű és hosszú élettartamú irdgép hihetetlenül olc3Ó, csak 178.50 pengő. Kérjen még ma egy magyarnyelv ismertetőt az „Iró­gépbehozatali r. t.'-lpl, Budapest, V„ Nádor u. 24. Hz ország Szeged. Szent Miklós-uccai ház fáspin­céjében f lakasztva holtan találták Mut Antal 47 éves polgáriskolai tanárt. Mirtot aki idegbetegsége miatt lett öngyilkos, feleségén kivül 3 gyermeke gyászolja. Debrecen. Szidonics Géza malomei­lenőr nemrégiben a rendőrségen feljelen­tette Sternberg Pál gabonakereskedőt, hogy őt meg akarta vesztegetni és általa akart megzsarolni egy malomtulajdonost Stéfflb'efg tiltakozott d véd ellen és arra hivatkozott, hogy Szidonics Géza ínatom­ellenőr büntetett előéletű ember, aki el­len jelenleg is eljárások vannak folyamat­bán. A tanuk Sternberg mellett vallottak, úgyhogy a törvényszék felmentette a meg­vesztegetés vádja ától, mert beigazolódott, hegy a malomellenőr be akarta fit ug­ratni. Németh Árpád az elegáns nők és férfiak szabója Pápa. A Perutz-lestvérek szövőgyáré­ban nem sikerült a sztrájkot megszün­tetni. A gyár vezetősége szombaton m'nd a 840 munkást elbocsájtotta. A munkások pedig nem béremelést kértek, hanem az­ért kezdték meg a sztrájkot, mert a gyár vezetősége a munkásokat gépiesen ki­használó és a foglalkozási időt felére csökkentő Bedeaux-rendszeit akarta be­vezetni. A város egész lakossága táTsa­dalmi különbség nélkül e munkások mellé állt és olyan élénk a felháborodás egész Pápán, hogy mér a város közgyű­lésén is vita keletkezett a Perutz-gyári sztrájk miatt. A gyárat most január 2-áif szüneteltetni akarják s azután uj mun­kásokat vesznek fel, mert a gyár vezető­sége semmi engedményre nem hajlandó. Cleopatra Nagy amerikai film, a tömegje­leneteknek, a zsúfolt díszleteknek azzal a pompájával, amivel csak a dollőr képes a „történelmi" filme­ket földíszíteni. Kitűnő színészek párjelentei élnek* és lélekzenek. Ezek a kis jelenetek, a premier plánok és a lírai, hangulatos duók az igazi értékei a nagy filmnek. Értékei, amiket meg kell látni sz agyonrendezett képek között is. A történelmi revü, (a római fejekkel: Caesar, Antonius, Brutus) tanulsá­gosan nagyszerű, a ragyogó Cleo­patra minden mozdulata, simogató simulősa olyan tiszta, amilyen ti­zenkilenc századdal ezelőtt is — lehetett volna- (f)

Next

/
Oldalképek
Tartalom