Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) szeptember-december • 208-294. szám

1934-11-18 / 260. szám

1934 november 18 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY A Békés-Csabai Takarékpénztár Egyesület 1934 december hó 4-én, délután 4 órakor zálogárverést tart Árverésre kerülnek lejárt, de ki nem váltott arany- és eziistnemüek KOZGAZDASAG A vállalati mérlegek elörevetődő árnyékában November végéhez közeledünk. Bankjainkban, nagy vállalatainknál már folynak az évvégi mérleg elő­készületi munkálatai. Imponáló számoszlopok sorakoznak egymás­mellé, szürke, egykedvű számok, ^de eredményük, a végső szám, az összegek összege jobban, visszavonhatatlanabbul dönt manapság milliók sorsa fe­lett, mint akármi más. Mint a nagybeteg uralkodó álla­potáról kiadott orvosi buletineket mz aggódó alatvalók, ugy várja, /ideges türelmetlenséggel már ilyen kor, zárlat ideje felé, a nagykö­zönség a vállalati mérleget. A be­-avatottak, a közelállók, az üzlet­emberek évközben is tájékozódnak a várható eredmények felől. Azok számára nincs meglepetés. De az .üzlettől távollévők, az ismeretlen ,részvényesek azoknak mindenük a mérleg, amely eldönti, hogy lesz-e osztalék az idén, lehet-e fenni, tisztogatni a kupon­végó ollót, vagy megint csak ott ;7ozsdásodhatik használatlanul a 'legközelebbi mérlegig, amikorra gnajd remélhetőleg másra is jut a vállalati nyereségből, mint tarta­lékra. Az év folyamén publikált részlet­eredmények itt-ott kecsegtető kilá­tásai, mint az időközi választások a szavazók hangulatváltozásait, megvillantották a fátyolboritotta titkokat és remélni engedik, hogy komoly értéket képviselő vállalataink tuljutottak a válságos évek félelem-po­litikáján és — mintegy konszolidálva a ne­hezebb üzletmenetet — a változott körülményekhez mért nyereség részesedést már biztosítani fogják részvényeseiknek. Közgazdasági hirek Nem hagyták j5vá az OTI bu­dapesti házvásárlásait. Az OTI által megvenni kivént budapesti házakra vonatkozó jóváhagyást a belügyminiszter függőben tartja, mert az OTI tartaléktőkéinek fel­használására vonatkozóan ujabb tervek merültek fel. Árról van szó, — már amennyire a titokban tar­tott tárgyalások a tényállást látni engedik — hogy a bankok bevo­násával uj szerv alakulna, amely az OTI tartaléktőkéinek falhasz­nálásával közületek, vállalatok és építkezések hitelellátását segítené elő. * Zippzár-kartel alakult Magyar­országon. A magyar piacot zipp­zőrral ellátó Telefongyár. Marx és Grossmann és Müller és Fe­hér cégek kartelbe tömörültek. * Magyar cég kapta a törők lószállitást. A török hadsereg tü­zérségi lovainak szállítását, ver­senytárgyalás utján a Lenz-testvé­rek budapesti cég kapta meg. * Alakulóban van a magyar szappan-kartel. Az a kíméletlen verseny, amely az utóbbi időben a hazai szappangyárak között folyt, végéhez közeledik. A meg­oldás: természetesen kartel. A kö ­zönség tehát, amely a versenynek hasznát látta, nemsokára kétsze­resen visszafizeti a rövid ideig REISZ BUTORTELEP, BÉKÉSCSABA Mintaraktár és eladás: Andrássy-út 39. sz. Telep: Andrássy-ut 43. sz. A Békésmegyei Közlöny reklámtanácsadójának közleményei Tervszerűen összeállított hirdetésekre van szükség a karácsonyi és újévi vásár minél jobb kihasználásához Az a rendkívüli méretű érdek­lődés, amely megindulása per­cétől a B. K. reklámtanács­adójóval szemben megnyilvánult, mutatta legjobban, hogy milyen elemi szükséglet kielégítéséről gon­doskodtunk, amikor ilyen irányú működésünkkel a helybeli keres­kedőtérsedalom rendelkezésére ál­lunk. Nemcsak az üzleti hirdeté­sek hatalmasan megszaporodott Megnyílik! Megnyílik! November 20-án Hollós Bertalan cukorka és csokoládé gyári lerakata Ándrássy-út 12. sz. Szondy-ház száma, hanem azok ökonomikus összeállítása, a helykihasználás módja és főkép — végtére is ez a fontos — a hirdetések eredményes­ségének hatalmas méretű fokozódása, kisérik nyomon hirdetési tanács­adónk tevékenykedését. A kereskedő közönséggel való együttműködésünk rövid ideje alatt is sikerült megvilágítanunk és be­bizonyítanunk a tervszerűen át­gondolt. hosszabb időre előre ki­cirkalmazott hirdetési hadjárat számtalan előnyét az esetenkénti hirdetésekkel szemben. Ennek tu­lajdonítjuk a megkeresések gar­madát, amelyek már most a kará­csonyi és újévi vásárok hir­detéseinek organizálására kérnek fel. Minthogy a megbízásoknak csak érkezésük sorrendjében tehetünk eleget, tisztelettel kérjük olvasóin­kat, hogy a zavartalan lebonyolí­tás biztosítása érdekében megkere­séseiket idejében juttassák hozónk. tartott előnyt. árleszállítások nyújtotta Nagy zsiradékvásárlásokat bo­nyolítottak le a szappangyárak. A kormőny a gazdák érdekében elhatározta, hogy a zsiradékvőmo­kat felemeli. Erre a hírre a hazai szappangyárak kb. 100 vagonnyi külföldi zsiradékot vásároltak fel. Befejeződtek az oszt­rák—magyar keres­kedelmi tárgyalások (A B. K. tudósítója jelenti.) Slockinger osztrák kereskedelmi miniszter november 14 e óta Bu­dapesten tanácskozott a magyar pénzügyi, földmivelésügyi és ke­reskedelemügyi miniszterekkel. A tőrgyalősok tegnaD bsfejeződtek. és azokról az MTI utján hivatalos közleményt adtak ki. amely han­goztatja, hogy mindkét fél részé­/SKjJÍML'LÜJ&ri. clo-Patta* ^nvrm fft' i^^tI m m jpp* KÉRJE c» KÖVETELJ® ről megvolt az a törekvés, hogy a két ország között felmerülő kér­déseket a legbarátságosabban oldják meg. A tárgyalások idő­szerű függő kérdések elintézésére vezettez. Megbeszélések tárgya volt a buzaszálitások meggyorsi tásának kérdése valamint a ma­gyar részről falvetett kívánság, amely a lisztkontingens gvorsabb kiszállítására irányul. Az elgondo­lások alapián lérreiött megálapodá­sok jelentős haladást mutatnak. RAdió November 18, vasárnap 9.15 Hirek. 10—10.55 Református istentisz­telet a Kálvin-téri templomból. 11—12.15 Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus Szive templomból. 12.20 Pontos időjelzés, idő­járás- és vízállásjelentés. 12.30 Bertha Ist­ván szalonzenekara. 2 Hinolemciek. 3 A m. kir. Földmüvelés'"igvi Minisztérium rádióelőadássorozata. 3 50 Sáray 'Elemér és cigányzenekara. 5 „lólyák vándorlása." Schenk Jakab előadása. 5.25 „Megemlé­kezés Lettország nemzeti ünnepén." D4ny Szabolcs lett konzul előad ísa 5.35 „Em­lékezés Sztojanovics Jenőre." Elmondja Papo Viktor. 5.50 Sztojanovits Jenő em­lékhangverseny közvetítése a «zékesfővá­rosi Vigadó nagyterméből 7.15 Rátkaí Márton előadói estje. 8.45 Veres Lajos és cigányzenekara muzsikál. 9.05 Hirek, sport­és lóversenyeredmények. 9.30 A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. 10.40 Pallós Ladies énekegyüttes. 11 23 Erőss István és Takács Kálmán jazz-zenekara. VARGA HÖLGYFODRÁSZ frizu rája hódit November 19, hétfő 6.45 Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45 Hirek. 10 „Harc a pálinka ellen". (FeloU vasás) 10.40 „Mai kis lexikor". (Felolva­sás.) 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat 12 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 Or­szágos Postászenekar. 12.30 Hirek. 1.20 Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 130 Kelmay Ilona és Szigeti Sán­dor énekel. 2.40 Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, órfolyamhirek. 4.10 A rádió diákf ílórája. 4.45 Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés. hirek. 5 „Ehető gombák — mérges gombák". Moesz Gusztáv elő­adása. 5.35 Balázs Béla szalonzenekará­nak műsora. 6.15 Német nyelvoktatás. 6.45 Csorba Dezső és cigányzenekara. 8 Nagy Endre vidám csevegése. 8.20 A Liszt Fe­renc Társaság hangversenvének ismerte­tése. 8.30 A Liszt Ferenc Társaság hang­versenyének közvetitese. 10.30 Hirek, idő­járásjelentés. 10 50 A Mándits jazz-zenekar MODERN sillárok óriási választékban Rosenhaumnál A „Ta karékossá g" bevásárlási helye!

Next

/
Oldalképek
Tartalom