Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) szeptember-december • 208-294. szám

1934-11-28 / 268. szám

4 BEKESMEGYEl KÖZLÖNY 1934 november 28 Kiadó öfszobás, minden kényelemmel ellátott modern, kom­fortos lakás Megtekinthető Deák-utca 7. Érdeklődni lehet Ferenc J-tér 18. — 100=20. Csak egy esetben egyenlő a tzáz e hússzal, mégpedig a Délibáb esetében. A nagy terjedelem és gazdag taitalom és az olcsó ér a titka a Délibáb negy répszerüségének, mert az uj szám ára csak BO fillér. Jr .. Fél perc a lati... A pápai textilmunkások ,a Bedeaux miatt sztrájkolnak. És önmaguk érdekében. Mert vagy a rendszer vagy az ember. A Bedeavx-rendszer megeszi az embert és mi teljes szívvel a dolgozó emberek oldalán állunk. -Ánj ugdijas vasutasok ülése. A MAVOSz békéscsabai csoportja szombaton délutón Kirschbaum Manó elnökletével a MÁV olva­sókör helyiségében taggyűlést tar­tott, amelyen a szépszómban megjelent vasutasokon kivül részt­vettek Szemere Kálmán és Kemény Szilveszter, a MAVOSz két alelnöke is. A budapesti kiküldöttek a nyugdíjasok helyzetéről tájékoztat­tak a hallgatóságot és felszólítottak minden VBSutast, hogy tömörül­jenek a MAVOSz zászlója alá, mert csak igy tudnak eredményeket elérni, ha elmondhatják, hogy az egész ország vasutas társadalma hátuk mögött áll. — A fáraók átkának huszadik ál­dozata. Nemrégiben ismét meghalt egy tueós aki szintén részívett Tutenkhamen tirjának f eltérésében. Erről ir a Tolnai Viléglapta, melynek uj száma 20 fillér. * Jó savanyu káposzta és sült­tök kapható Végh péknél, And­róssy-ut 20. — Gyomor- és bélhurut, az emésztés hiányossága, erős bom­lási és erjedési folyamatok a gyo­morbélhuzamban, bélbaktérium- és gyomorsavtultengés uz enyhe ter­mészetes „Ferenc József" keserű­víz használata által legtöbbször rövidesen megszűnnek. 11 Részben irodai, fg részben akvizciós 1 munkára fix-fizetéssel és jutalékkal megfelelő munka­erőt keresünk. Jelentkezés szerdán és csütörtökön reggel 8—10 óra között Magyar— Hollandi Biztositó Rt.-nál Szent Istvén lér 3. Szerkesztőség és kiadóhivatal ; Békéscsaba, Ferenc József-tér 4. Telefon: 242. Előfizetési ára : 1 hóra 1.50, '/« évre #.50 P. Vidékre postán küldve 1 hóra 1.80, 7, évre 5.40 P. — Adás-vétel! nerzSdéiek jóvá­hagyása. Békésvérmegye közigazgatási bizottságénak gazdasági albizottséga a Harkó Pálné Medgyesegvháza és Pri­boiszki György, Be késest bei Leszámítoló és Pénzváltó Bark r. t. és Gyebnár Má­tyás, Suh András és Ardó Judit. özv. Kovács Imréné és Markos János és neje, Petróvszki István és Polyák András bé­késcsabai lakosok között kötött adés-vé­tel tárgyéban kelt határozatokat jóvá­hagyta. *Rattay János szabó Munkácsi ü. 14. * Tiboldy Jézsei népdalai. Kivétele­sen bő népdalsorozatot adott most közre Tiboldi József, a magyar népdal egyik leginvenciózusabb müvelője. A szerző Pe­tőfi Sándor, Endrcdy Sándor, Vélyi Nagy Géze, Bata Mihály, Havas István, Erdődy Elek, Lempérth Géza, Gáfpár Jenő, Pósa Lajos, Makei Emil és a megyar líra úgy­szólván minden nagynevű képviselőjének verseiből válogatta ki dalszövegeit. Ti­boldi József száz dalét diszes albumban, zongorakísérettel és énekszóval adla ki a Rózsavölgyi és Társa cég. * Tudja Őn mér, hogy a Neu­mann illat8zerférban a legjobb mi­nőségű pipere-, kozmetikai és háztartási cikkek legjobban sze rezhetők be? Szent Istvón-iér 12. j * Télialma Frischnél, Szent István-tér 16. ft nagyvilág j Lima. A délamerikai Limában forra­dalom tört ki, amelyet a kormány elfoj­tott. Marseille. A város környékén sztrájk­baléptek a halászok. Bécs. A városi iskolatanács épületében ma nyitották meg ünnepélyesen a zsidó népfőiskolát. Bukarest. A kormány gazdasági ta­nácsa elfogadta Németországnak azt az ajánlatát, amely szerint a németek az erszég egész szójababtarmését kedvező áron megveszik. Románia és Németoiszág a megállapodást mér megkötötték. Páris. A francia rendőrség szerint a macedón forradalmi bizottság merényletet tervez Pál jugoszláv régensherceg ellen. Az angol rendőrség rendkívüli óvintézke­déseket tett a György herceg esküvőjére érkező regens életének megóvására. lirana. Zogu albán kirély édesanyja tegnap délután Durazzóban meghalt. Páiis. A francia textilipar válságba jutott. Az elszészi textilgyárakat lerombol­ják és ócskavasnak adják el. A válság következtében a gyapotfonógyárak üzem­erejüknek csak 65 százalékát használják ki, a gyapjuszevőgyérak pedig mindössze 34 százalékét. A folyó üzletévet minden elszészi textilgyár veszteséggel zárta. — Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természe­tes „Ferenc József" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munka­képességet. Hóctar'á&i szskségletét előnyösen elégiti ki a CSEMEGEHÁZ, Andrássyut 6. — A MÁV Dalegylet kultur­estje. A Békéscsabai MÁV Zene­és Dalegylet az Olvasókörrel együtt december 2-án, vasárnap este 8 órakor körhelyiségében (Őr ucca) nagy kuliurestet rendez, amelynek műsora a következő: 1. Jelige, Hiszekegy. E'őedja a MÁV ének­kar. 2, Kulturbeszéd. Tartja dr. Kirchner Gusztáv ev. hittanár. 3. A frakk, bohózat. Előadják Vincze László és Vircze Béla. 4. Nem felejtünk. Szavólat. Előadja Jakab Gizella. 5. Rózsa ven a keblén, Száz szál gyertyát, magyar dalok. Előadja a MÁV énekkar, 6, Ház­íüznézés. Bohózat. Előadják So­mogyi M., Bereczky V., Pusztai (Priskin) J. és Csicsely A. 7. Az őrült Szavalat. Előadja Bódy J. 8. Magyar nótákat énekel Sz. Ko­vács András I tenorista ÓB Hri­csovinyi Kéroly baritonista. 9. Szabó Géza kaleuz vetített képen ismerteti németországi útját. 10. Í Zéróének, előadja a MÁV ének­kar. Belépődíj nincs. Adományo­kat köszönettel fogadnak. Term énytőzsde Határidős irányzat jóltartott, forga­lom közepes, buza márciusra 16 24 -16-37-24, zárlet 16.23-24. májusra 16.54-47-55 zárlat 16.55 — 57, rozs márciusra 13.—12.98— 13.11, zárlat 11.05-07, tengeri má­jusra 11.03-04-10 98-11.10, zár­lat 11.08—J 1.10. Ferencvárosi sertésvásáron az árak : nehéz 80—81.5, közép, 68— 70, könnyű 55 - 62. Devizák: Cseh korona 14.02— 14.20, dinár 7.80-8.30, francia frank 22.30-22.50, lei 3.42-3.46, iira 29.90-30.25, márka 136.­137.60, svájci frank 110 70—111.65, engol font 17.05-17.35, dollár 342 50-346.50, hol!, frt. 232.20­234 20. Csiuos és elegáns női ruhákat olcsón készít angol é s francia divatszalon SZTRAKA IRMA Szent István-tér 4. MOZI A Kis Oorrit Anny Ondra, a női Chaplin, aki­nek vígjátékai mindig telt házat jelentenek a mozgószinházaknak, Mindennél olcsóbb a libahús 1 kg. aprólék- 58 f 1 „ füstölni vatócombés mei! 9S ff Kisütött méj — 10 dkg. 38 ff teperlő — — 10 „ 18 ff Nyers- és kiolvasztott zsír. Minndennsp friss váyés. Steinernéí, Verbdczy-tér. mert vidámságéval, eredetien gro­teszk mozdulataival, táncával és énekével pompás másfélórás szó­rakozást szerez minden alkalom­mal közönségének, ez alkalommal irodalmi témát választott. Dickens világhíres regényét, a Dorrit kis­asszony cimmei mér színpadra is feldolgozott, szentimentális, humor­ral és romantikával telt Kis Dorrit dolgoztatta át filmre, mert a regény címszereplőjének alakját a maga számára hálás s zerepnek találta. Hosszabb gyakorlattal biró elárusítónő felvétetik a Hauer Áruházban Audrá sy-u(9. November 28, szerda 6.40 Torna. Utána hanglemezek. 9.45 Hirek. 10 Képek a száz év előtti Pestről (Felolvasás.) 10 40 A meghűlésről. (Fel­olvasás.) 11.10 Nemzetközi vizjelzőszoí­gálat. 12. Déli harangszó. 12.05 Hangle­mezek. 12.30 Hirek. 1.20 Időjelzés, időjá­rás- és vízállásjelentés. 1.30 Kolompár Laci és cigányzenekara. 2.40 Hirek, élel­miszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4.10 Diákfélóra. 4.45 Pontos időjelzés. 5 „Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál". Tóth Lajos dr. előadása. 5.35 A Méndíts-szalonzenekar. 7.20 Orosz Júlia énekel. 8 Szinmüelőadás. a Stúdióból. „A kíváncsi asszonyok". 9.40 Hirek. 10 11­niczky-jazz-zenekar. 10.30 Edmond Poupé felolvasása. 11. A m. kir. Operaház tag­jaiból alakult zenekar. Disznótorra és névnapokra uj- és óborok kiváló minőségű faj és édeskés borok, va­lódi kisüsti pálinkák, rum és likőrök a legnagyobb választékban, a legolcsób­ban kaphatok Telefon 347 SPiTZ SAMUNÁL Apróhirdetések Teherautó fuvarozást vállal Saj­ben gépműhely. Nagysziktér, telefon 244 szám. Pulyka kilója 40 fillér, egy használfc szecskavágó és családi ház eladó, Prónay utca 13. Elektrolux parkettkefélő gép és por­szivégép jutányos áron eladó. Perényi utca 8. Ügyes btjárénöt azonnalra keresek. Fa­ragó, Gyér-utca 4. BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő : DEBRECZENY LAJOS dr. Szerkesztik : ERDÉLYI GYÖRGY dr., FISCHER FERENC dr. Főmunkatárs: DEBRECZENY MIKLÓS Kiadótulajdonos: GRUBER DEZSÓ A Corvina-nyomda nyomása Hiidetési dijak : milliméter soronkint 5> fill., vasárnap 7 fill. Tartam engedmény. Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér, mindére további szó 3 fillér, vastagon szedetS szavak kétszeresen számitódnak. Notic soronkint 1 pengő. REISZ BUTORTELEP. BÉKÉSCSABA Mintarektár és eladás: Andrássy-út 39. sz. Telep: Andrássy-ut 43. ex.

Next

/
Oldalképek
Tartalom