Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) április-június • 73-145. szám

1934-04-22 / 90. szám

1934 április 22 ÖEKESMEGYEI KÖZLÖNY 7 Tiem igaz, hogy ma, Róma alapításának évfordulóján, mikor nagy ünnepek vannak az örökvá­rosban, a mondabeli farkas Romulussal és Rémussal a hátán tisztelegni fog Musso­lini előtt. HIREK Ezen a héten Réthy, Südy és 'Dolesch gyógyszertárak tarta­nak éjjeli szolgálatot. — Házasság. Bohnert József m. kir. kormányfőtanácso3, taka­rékpénztári vezérigazgató és neje, JRéthy Gizella leányát, Icát f. hó 25 én d. u. fél 6 órakor vezeti oltárhoz Budapesten, a szent Jobb­ról nev. királyi udvari várplébánia templomban szentiváni dr. vitéz Móré László. — Halálozás. A népszerű Kun bácsit fájdalmas vesz'eség érte. Szerető hitvese, szül. Schmidl Gi­zella, hosszú szenvedés után el­költözött az élők soréból. Teme­tése ma, vasárnap délután 2 óra­kor lesz. Gyászolják férjén kivül gyermekei, unokái és testvérei. — Az Aurora kör VII. és VIII. bérleti hangversenye április 28, illetve május 2 án lesz. Az előbbin Csabai László, a külföldről most hazatért békéscsabai szüle­tésű kiváló tenorista és Hajdú Mi­hály, szintén városunkból elszár­mazott zongoraművész szerepel­nek. A május 2 i estén az or­szágszerte hires Ssentpál tánc­csoport fog fellépni. — összeesett az utcán. Ökrös Ferencné 26 éves csabai asszony, Reviczky-uica 42. szám alatti la­kos ma délelőtt 9 órakor a Csaba szálló előtt hirtelen rosszul lett és összeesett. A mentők a lakására vitték. — Az összes budapesti szín­házakba érvényes színházjegy váltásra szolgáló utalványt bárki­nek díjmentesen ad a Menetjegy­iroda. Váltsa meg utazási jegyét a Menetjegyirodában. — Meghívó a Kereskedelmi Csarnok rendkívüli közgyűlé­sére. A Kereskedelmi Csarnok 1934. április hó 29 én d. e. fél 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. A választmány jelentése a szállodai és vendéglői üzem házikezelésbe vételéről. 2. A házbizottság és szervei működési rendjének meg­állapítása. 3. A házbizottság meg­alakulása, Kérjük a tagok pontos megjelenését. Békéscsaba, 1934. április hó 21. dr. Tardos Dezső s. k. elnök, dr. Gyöngyösi János s. k. főtitkár. KETTER IHIKHM9 éttermének kellemes kerthelyiségében Buda­pest, Horthy Miklós-ut 48. szám alatt esténként, valamint vasárnap és ün­nepnapokon a déli órákban BURA KÁROLY és cigányzenekara muzsikál — Külön motor a szegedi fil­léres vonalhoz. A vasárnap, f. hó 22-én Szegedre induló filléres gyorsvonathoz Békéscsaba, Kos­suth térről 7 órai indulással egy külön helyikocsi menetet közle­kedtetünk. A külön helyi menet a rendes viteldijakkal és mindenféle kedvezményes áru jegyekkel is igénybevehető. A visszaérkezés­kor az állomástól a Kossuth térig szintén közlekedik a külön helyi menet. AEGV Igazgatóság. — Orvosi hír. Dr. Becsei 0*z­kár, kórházi főorvos május 6 ig távolléte miatt nem rendel. He­lyettese dr. Aradszki György köz­kórházi segédorvos, kórház, tele­fon: 58. — Pünkösd a Wőrti tónél, 12 napra teljes ellátással (május 20­május 31-ig) P 156.50. Bővebb felvilágosítással díjmentesen szol­gál a Menetjegyiroda. — Áramszünet lesz vasárnap. A Villamosmü értesítése szerint április 22 én, vasárnap reggel fél 5 órától délután 2 óráig a szokásos kéménytisztítás miatt az áramszol­gáltatás szünetelni fog. * Szénsavas Uk&rmiajrnífi (Ad­rit) eredeti,gyári áron kaphaté Frisch József festék kereskedésében, Luther­utca 9. sz. * A déli sarkról, az örök jég hónából adott a napokban érdekes közvetítést az angol rádiótársaság. Egy jó rádiókészü­lékkel otthonunkban ülve jelen vagyunk mindenhol, ahol valami érdekes történik, legyen az akár művészi, akár politikai, akár sport érdekesség. A jó rádió ma nem luxuscikk, egy nélkülözhetetlen segédesz­köz mindenkinek, aki a világ eseményeiról tudni akar. Hallgassa meg az Orion 7066 sz. 6+-1 csöves nagy supert, ez a készülék mindenkor, minden időben szórakoztatja, tanitja, informálja önt és családját. Az Orion 7066.. készüléket kötelezettség nélkül bemutatja Önnek bármelyik jobb rádió­kereskedő. A főváros legelőkelőbb kozmetikai intézete (orvosi) keres agilis társaságbeli hölgyet (esetleg kozmetikust, vagy orvos hoz­zátartozót), aki elsőrangú kozmetikai készítményeinek helyi képviseletét v&l alná. Levelek referenciával „Szép haszon 126" jeligére Blnckner J. hirdető irodájába, Budapest, IV.. Városház-utca 10. kérünk — Viráeos kiskertek. A Ti­szántúli Mezőgazdasági Kamara kerületének egész területén a viráwkultuszt évek óta ápolja. Még az 1927. évben megindította a Ti­szántúli Virágoskert és Virágos ablak versenyt. Majd később ez a verseny országos mérvűvé fej­lődölt, azonban az idők folyamán korábban meg is szűnt. A nehéz idők sulvos gondjai nehezedtek reánk. Még sem dobtuk el ma­gunktól kedves virágainkat, nem hagyjuk felgazlani virágos kertjein­ket, hanem, bár megszorításokkal, mégis fenntartottuk és munkánk­kal dédelgettük. Már második éve nem rendeztünk versenyt mégis azt óhajtjuk minden virá* minden kisfaluban nyíljék tovább és fej­lődjék a virág iránti szeretet ezu­tán is és mindig az egész Tiszán­túlon. Nem is kell ahhoz sem költ­ség, sem fényűző életmód, csak sok szeretet a virágok iránt és a magunk munkája. Felhívjuk tehát a kamarakerület minden virágked­velőjét, hogy ápolja tovább virá­gos kertjét és értesítse a Tiszán­túli Mezőgazdasági Kamarát, (Deb­recen, Hunyadi-u. 5.) kiskertjének virágzó pompájáról. — Féláru jegy váltására szóló igazolványok — a Nemzetközi Vá­sárra — kaphatók az ipartestületi irodában. Patkányt, egeret, mezeiegBret caak „RATINOL" svábbogarat, csótányt, rusznit, hangyát „RUSSIN" irt 3yökeresen ! Más ól ­latra-emoerre veszélytelen Szállitia : .RATINOL" Laboratórium. Bpest, VII., Pé­terfy Sándor-utca 44. Telefon t 31—5—88. — Felvágta ereit és felakasz­totta macát egy békési gazda. Korcsok Károly 32 esztendős bé­kési földmives felvágta ereit, majd kivánszorgott az erdőbe s ott fel­akasztotta magát. Holtan akadtak rá. Búcsúlevelében azt irta. hogy azért ment a halálba, mert egy kis ügyből kifolyólag a bíróság elitélte. — Elkészült az uj gyámügyi törvény javaslat. A belügyminisz­tériumban most elkészült gyám­ügyi törvényjavaslat teljesen átépíti e mai árvaszékek rendszerét. A javaslat az árvaügyeket teljesen kiveszi a vármegyék és városok kezéből és azokat központosítja a belügyminisztérium fennhatósága alatt. Megszünteti az uj törvény a vármegyei és városi árvaszékeket. A mai árvaszékek teendőit állami tisztviselők fogják végezni. Ugyan­csak központi alapokra fekteti a javaslat az árvaszékek kezelését is. Érdekes elgondolása a javas­latnak a külön árvaszéki bíróság felállítására vonatkozó intézkedés. Az árvaszéki vitás ügyek ennek a bíróságnak hatáskörébe kerül­nek. * Szenzációs újítás a tartós on­dolálás terén. Villamosság nélkül. Vienna eljárással tökéletes, gyors és tartós 1 Feltétlenül tekintse meg most érkezett fekete svéd gránit síremlékeinket Rendkívül olcsók. Nagy válasz­tékban egyéb: gránit, márvány, műkő emlék minden elfogadható áron kaphatók. WERNER EDÉIIÉ ÉS TS*\ telepén Andrássy-ut27. Beliczey-u. sarok Felelősség mellett szakmánkat végzüuk 1 Nagy kőkereszt 10 pengő ! * Terpentines cipőkrém a leg­jobb, minden színben kimérve a legolcsóbb. Kapható Krayer E. és Társa fiókjánál, Andrássy u. 1. — Adomány. Flamm Sándorné 10 pengős adományáért hálás kö­szönetét nyilvánítja az Izr. Nőegylet elnöksége. — Kazaltüz. Öw. Adamik Andrásné Fürjes 1686. sz. tanyá­ján kigyulladt a szalmakazal. A tüzet a kivonult csabai tűzoltók lokalizálták. A kár 80 pengő. A tüz ugy keletkezett, hogy az asz­szony 6 éves kisfia játszadozás közben a füvet akarta meggyúj­tani 8 a fü helyett a szalma vetett lobot. — Autóbusz körséta Szege­den. Huszonnégy jelentkező ese­tén a csabai filléres gyors utasai számára 2 és fél óráig tartó autó­busz körséta lesz, mely a Város­háza elől indul el. A körséta alatt idegenvezető fogja magya­rázni Szeged nevezetességeit. Rész­vételi dij mindössze 50 fillér. Je­lentkezni Szegedre való megérke­zéskor az első osztályú váróte­remben lehet. * Piperecikk szükségleteit leg­olcsóbban Krayer E. és Társa Festékgyár Fiókjánál, Andrássy-ut 1. szám alatt szerezheti be. — Agyvértódulá8, szivszoron­gás, nehéz légzés, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség a rendkívül eny­hén ható természetes Ferenc Józef keserűvíz használata állal igen sokszor gyorsan megszüntethetők. Tudományos megállapítások meg­erősítik, hogy a'Ferenc József viz a makacs székszorulás és az emésztőcsatornán át történő mér­geződésmindenféle jelenségénél — öregnek és fiatalnak — a legjobb szolgálatot teszi. — Az iskolában főb előtte ma­gát egy aradi gimnázista. Arad­ról jelentik: Megdöbbentő gyer­mektragédia történt tegnap délelőtt az ottani katholikus gimnáziumban. Az intézet csöndjét revolverdörre­nés zavarta meg. Az előadóter­mekből a tanárok és a tanulók kirohantak a folyosóra, ahonnan lövés zaja hallatszott és ott átlőtt koponyával holtan találták Amb­rus István 13 éves gimnázista ta­nulót. Ambrus mór régebb idő óta készülhetett az öngyilkosságra, mert ossztálytársai előtt gyakran hangoztatta, hogy nemsokára hosszú útra indul, ahonnan nem lesz többé visszatérés. Iskolatársai tréfának vették a fiu kijelentéseit, A fiatal gyerek öngyilkosságának, oka egészen rejtélyes, mert szülei jó módban éltek és a gyereket szép nevelésben részesítették. — Háromszor akasztotta fel magét egy délután. Bajáról jelen­tik : Özv. Csapláros Antalné, Ka­tanics Katalin bajai szegényházi ápolt tegnap délután kiszökött a szegényházból és hazament laká­sára, ahol a kamrába felakasztotta magét. Hozzátartozói azonban idő­ben észrevették és levágták a kö­télről. Ezután az öregasszony a pincében akasztotta fel magát, de ott is észrevették és időben sike­rült leszedni a kötélről. Másfél óra múlva, mikor néhány percre szem elől tévesztették Csapláros­nét, hirtelen arra lettek figyelme­sek hozzátartozói, hogy a padlás­ról dobbanás hallatszik. Felszalad­tak és ott találták eszméletlenül a padlózaton az öregasszonyt, nyakán a kötéllel, mely azonban ugylátszik vékony volt és mielőtt az öngyilkosjelölt harmadszori öngyilkossága sikerült volna, le­szakadt. — Marólúgot ivott egy eleki leány. Schreyer Teréz 23 éves eleki cselédleányt igen súlyos ma* rólugmérgezéssel szállították a gyu­lai kórházba. Állapota életveszé­lyes. Tettét azért követte el, mert gazdája lopással gyanúsította. Az Árumintavásárra érkezőknek tartós hullámositást géppel vagy anélkül, modern haj­festést, elrontott hajak teljes rendbe­hozását legtökéletesebben végzik. ETOILE leonivósabl) höloyfodrászszalonlian Budapest, Belváros, Hajó-ut 2. CBécsi­ut sarok ) Telefon: 806—65. Szerkesztői üzenetek Többeknek. Érdeklődésükre kö­zöljük, hagy a harmadik hiteliroda városunkban már meg is alakult s rövid időn belül megkezdi mű­ködését. Tudomásunk szerint a hiteliroda kötelékébe minden szakmából több cég van felvéve s igy a vásárlóközönség tetszé­sére lesz bizva, hogy közülük ki­nél szerezze be szükségleteit. Vásárlókönyvecskét minden hi-^ telképes egyénnek adnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom