Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1934-01-18 / 13. szám

1934 január 18 HIREK Ezen a héten Badics és Radó gyógyszertárak tartanak éjjeli .szolgálatot. — Szerkesztő változás. A Ma­gyar Alföld politikai laptól Vermes Ernő a mai napon kivált. A lap egye dülifelelős szerkesztője és kiadója ^Oroszlány Gábor békéscsabai hír­lapíró. — Megindult a választási agi táció Mezőkeresztesen. A mező­keresztesi vélíMztókerüle'ben meg­kezdődött a választási harc. Eddig még c*ak a független kisgazda­párt jelölte Me'czer Béla dr. föld­birtokost. —Házhelyigénylők fi íyelmSbe . Közhírré teszik, hogv a Mátyás király u'cábnn levő III. váltó iá«i kimutatás 218, "orszám 8747/3 helyrajzi számú 250 négyszögöles házhely lemondás folytán az arra ^'demes egyénnek juttatható lesz. •Felhívják tehát az érdekelteket, hocy akik ezen házhelyre igényt tartanak és igényjogosulfségukut •igazolni tudják, a házhelyre igé­pvüket jaientsék be a városháza .25. számú szobájában. Amennyi­ben a házhelyre igényjogosult >nem lenne, ugv azt a megváltást szenvedőnek fogják juttatni. Az igénybejelentést február 1 ie lehet elfogadni s a később jelentkezők igényei figyelembe vehetők nem lesznek. — Kéménytüz * Rokkában. Kedden délután öt óra fele tele­fonon a R^ka kötszövőgyárba hívták a tűzoltóságot, ahol ké­ménytüz ütött ki, melyet a kazán ía'^ra lerakódott korom meggyúl ­ladása okozo't. A tüzet a tüzol tóság negyedóra alatt lokalizálta. — Mennyezefüz. Ma délelőtt háromnegyed 12-kor e Baross utca 1. szám alá hívták a tűzoltókat, ahol mennvezettüz ütött ki. — Maróluaot ivott egy csong­rádi kisfiú. Könnyen végzetessé válható szerencsétlennél? történt Csongrádon. Tantusz Imre három­éves kisfiú véletlenül marólúgot ivott, ken súlyos állapotban szál­lították a kórházba. A szerencsi t­lenség ügyében megindult a vizs­gálat. — Tömeges gabonalopáfti Íté­letek Oroszországban. Oroszor­szágban geibonalopásért 98 hivata­los szegélyt és földmivest agyon­lőttek. Ugyanezért a bűncselek­ményért a szovjetköztársaság te­rületén megbüntettek még hétszáz­ezer embert. Minket támogat, ht hirdetőinknél vásárol ÖEKESMEGYEI — A pénzüg> miniszter körren­delete a jöv«'deem és vagyon­adó kivetéséről. Imrédi Béla pénz­ügyminiszter a pénzügyi hatóságok- i hoz intézett körrendeletében figyel­mezteti az adókivető közegeket, hoc-v a jövedelem- és vagyonadó 1934. évi kivetésénél vegyék figye­lembe a rossz értékesítési lehe­tő-egeket, magas termelési költsé­gek t, alacsony terményárakat s ezek alapján a nehéz gazdasági helvzet által kellően indokolt rréltányolási szabályok alkalma­zást nyerjenek. A jövedelem- és vagyonadó alapjának megáilapitá sánál a mezőgazdasági termények árának mikénti számítását, vala­mint a házbirtok és értékpapírok értékének megállapításáról szóló szabályokat a változott gazdasági viszonyoknak megfelelően újból rendezi. — A boldogság szigete. Az an­gol birodalomban a legrendezet­tebb pénzügyekkel a nyugatindiai Kaikos sziget dicsekedhetik. A szi­geten egyáltalán nincsenek adók vagy illetékek és az egész állam­adósság alig 1900 font. — Egy cigaretta a törekkazal mellett — 15 pengő. Fabulya Mi­hály, Nóvák János bérescseledje szeretett cigarettázni. E<>y alka­lommal, munka közben a törekka­zal mellett gyújtott rá és az égő cigarettával lángbaboritolta és el is hamvasztotta az udvaron levő kazalt. Gazdája feljelentette. Ügyét tegnao délelőtt tárgyalta a biróság és 15 pengő pénzbüntetésre ítélte. — Kiesett a kocsiból, agyráz­kódást szenvedett. Súlyos sze­rencsétlenség történt a minap Do­rozsmén. Szüts József 36 éves ottani lakos szekerével felfordult • és az úttestre zuhant, mégpedig oly szerencsétlenül, hogy agyráz­kódást szenvedett. A szegedi kór­házban ápolják. KCZLONV j — Újra divat a tetoválás. ; Ujabban az előkelő színésznők j újra divatba hozták a tetoválást, í Erről érdekes képekkel illusztrált cikket közöl a Délibáb uj száma, amely 84 oldal terjedelemben és pazdag tartalommal jelent meg. Ezenkívül pompás budapesti és külföldi rádióműsorokat, sláger­szövegeket, színházi beszámoló­kat, pletykákat, film riportokat, egy teljes vígjátékot, folytatásos re­gényt és közel száz képet talál az olvasó a népszerű színházi képeslapban. Egv szám ára 20 fillér. —Játék közben hasbaszurták. Különös baleset áldozata lett Tóth János 7 esztendős szentesi k'sfiu, aki odahaza testvérével játszado­zott. Játék közben három eszten­dős kisöccse egy hatalmas olló­val hasbaszurta. A sérült Tóth Jánost a kórhoz sebészeti osztá­lyán áDolják- Állapota igen súlyos. — Szerencsét hozott a pók. Palianzában egv mezőgazda, ami­kor a minap lement a pincébe, hogy bort hozzon fel, a boroshor­dó közelében pókhálót pillantott meg. Köv°t vett a kezébe és a pók felé dobta. A kődobás követ­keztében az egyik helyen lehullott a falról a vakolat. A gazda nagy meglepetésére egv vaskazetta vált léthatóvá, amelyben 50 ezer líra értékű aranypénzt talált. A pénz eredetének kikutatására megindult ez eljárás. Ha jogos igénylő nem lesz kikutatható, a gazda meg kapja az egész kincset. — Kútba ölte magát egy deb­receni öreg kocsis. Megrendítő tragédia történt a közelmúlt na­pokban Debrecenben. Szatmári András hatvannégy éves kocsis l öngyilkossági szándékból kulba vetette magát. Hozzátartozói ta­láltak rá, de mikor kihúzták a kút­ból, már nem volt benne élet. Tettének oka ismeretlen. 3f — Hasszorulós, rossz emésztés, erős bomlási és erjedési folyamat a gyomorbélhuzamban, bélbakté­rium és gyomorsavtultengés, a ter­mészetes „Ferenc József" keserű­víz használata mellett visszafejlőd­nek. Számos orvos a Ferenc József vizet mindkétnembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknek kitűnő sikerrel rendeli. Kiemlinben, hogy a mult kísérté­sei és kísértetei immár elszállo'tak, mint egy rossz é'om lidércképei s nincs immár akadálya annak, hogy az orosz s a lengyel, két egytest­vér, összefogjanak — a németek ellen, akiket a pánszlávizmus egyik ősatvja, Dobrowski, a szláv egység faltörő kosának nevezett. Ennek utána bátrpn mozoghatott a népek Lázárja 8 megülhette fel­támadását. Hogy az oroszokkal kötött ba­rátsági szerződés mnnyire zsongi­tólag hatott a lengyel államra, hogy mennyire kondíció sine qua non ja volt a lengyel államnak az, hogy Kelet felől veszély ne fenye­gesse a véknyát, arra a legcsatta­nósabb bizonyíték az, hogy Pil­sudski meglazította a diktatúra fékjét a alkotmányreformot lépte­tett életbe, mégpedig erősen de­mokratikus szellemtől áthatottam Akár tetszett neki, akár nem, ez a lépés, Pilsudski megtette, mert éreznie kellett, hogy egy állam létét egy ember sorsétól függővé tenni nem lehet, különösen ott, ahol — mint Lengyelországban — nincs a hagyománytól megszentelt jogfolytonosság, amely a váltó események között nyugvó sark­pontként hatna és nincs társadalmi osztály, amelynek politikai iskolá­zottsága a jövő zálogául szolgálna. Nem kerülhette el a figyelmét, hogy az egyetlen államférfiú, aki lengyel tömegekre halni tud s azokat mozgatni képes, Witos, külföldön él s hívei, az írástudat­lan parasztok számláihatatlan mil­liói, őrcsillaguktól megfosztva csak testileg élnek a lengyel államban, de lelkileg szőmüzték migukat oda, ahova vezérük őket hivja — az utópiába. Pilsudski mögött csak gyérszámu élcsapat áll, amely len­gyel földből burjánzott fel ugyan, abba gyökeret nem eresztett. Ám­de a tömegek elmaradtak mellőle s visszahúzódtak lelkük odújába. Már pedig erős államról csak ott beszélhetünk, ahol az állam gon­dolata mindent, — a legkisebb szövetet is —, áthat s mint fában a nedv, fentről lefelé, lentről fel­felé szabadon kering. Mindaddig, amig a lengyel állam tömegbázist nem teremt maga alá, csak poz­dorja és dudva minden oszlop, amely azt magasra tartani van hi­vatva s mindaddig, mig a lengyel paraszt belső emigrációban él, szó sem lehet — a politikai csil­lagképletek mai állásában — a len­gyel állam végleges, avagy csak tartós fennmaradásáról. Ezért kellett az 1926. évi alkot' mány kereteit tágítani s ezért kel­lett kerekeit azzal a bizonyos szo­ciális olajcsöppel megkenni, amely­ről Apponyi annyit s oly hiába be­szélt. Lengyelország régi nemzet, de fiatal állam. Mindene meg van, hogy naggyá legyen, csak egy hiányzik belőle: a kormányzás művészete. Da erre senki sem szü­letik, hanem mindenki nevelődik a szabadság isKolájában. Ennek az iskolának alapkövét most rakta le az alkotmán yreform. (lg) A lengyel alkotmányreform A béke, melyet Wilson sugallt és Clemenceau szövegezett, ugy hatott, mint az ördög csoroszlyéja. Ahová ért, mindenütt vércsikot húzott, kelevény serkent s geny fakadt nyomában. Egy IHvütt azonban igaz mesgyét vont. Elta karitotta a hantot, mely Lengyel­országot takarta s jóvá tett egy iaazságtalanságot. melyet sohse lett volna szabad elkövetni. S a halott, kit Frigyes, Katalin és Lipót lenyúztak, Suwarow, Paskievics, Skobelew kilúgoztak, feltámadt s megélemedett poraiból s járni kez­dett, mint Jorio leánva, aki csak aludt, de el nem költözött. Százhuszonhat évvel azután, hogy élve eltemették, Lengyelor­szág nski vágott az életnek. Első lépései ugyan még bizonytalanok és tétovák voltak, sőt ugy látszott, hogv — mint szélütött, aki nem épült fel egészen — hanyat vágó­dik a népek országútján. Az ősi ellenség, Moszkva, hadaival Varsót fenyegette s kicsibe mult. hogy a székesegyház ormán, hol Kosci­usko Tádé szive porlad, ma nem orosz zászlót lenget a szél. Wey­gand idejében megérkezett s a fergeteg tompa morajlással elhú­zódott. A polgárháború réme, amelynek szárnyait vérzépor ne­hezite.tta. szintén elült, amikor Pil­sudáki, 1926 május tizennegyedi­kén a pártütőket leverte és a Sejm garázda elemeit, amelyek az egy­kori Diélák vétójogát akarták fel­eleveníteni, kapicányra fogta. S a diktátor nem vesztegette az időt. Keze alatt Lengyelország fokról­fokra erősödött, ugy, hogy rövide­sen megközelítette azt a hatalmi állást, amelyről a tizennyolcadik században lehanyatlott. Igaz. mö­götte húzódott a végtelenségbe az irdatlan orosz rengeteg s tartani lehetett, hogy megujulnak azok az eseménv^k, amelyekre a higgadt Joseph Conrad sem tudott sohse könnyek nélkül visszagondolni. Az orosz birodalom, a maga 21 millió négyzetkilométernyi területével, évenként rohamosan szaporodó lakosságával, felmérhetetlen kin­cseivel, amelyek méhében szuny­nyadnak s kiaknázásra vágynak, nem olyan szomszéd, akinek ár­nyékában nyugodtan lehet aludni. De a német hetykeség gondos­kodott arról, hogy a szláv testvé­rek észbe kapjanak s megemlé­kezzenek Czartoriszki Ádámról, első Sándor cár barátjáról és meg­emlékezzenek Konstantin nagyher­cegről. első Sándor cár öccséről, akik Lengyel- és Oroszországot egy törzs két hajtásának vélték s akként is kezelték. Pilsudski se felejtette el orosz bajtársait, akikkel együtt szenvedett és raboskodott a Péter-Pál erődben s lassú erje­dés ütőn megérett a bor, amellyel — keserű ital a németeknek — az orosz s a lengyel nép megitták a baráti áldomást. S Ántow Ovsz­jejenkó büszkén jelenthette a Tlsm igaz, hogy a Japán Jen és Ame­rika Dollár legkésőbb már­ciusban házasságot kötnek i és Stalin lesz a násznagyuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom