Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1934-01-27 / 21. szám

1934 január 27 ÖEKESMEGYEI KCZLONV 3f Jlem igaz, hogy a jól sikerült operáció után Titulescu minden bajtól megszabadult. Súlyon beteg t világ főcserkésze London: Lord Baden Pcwelt, mint ismeretes, másodszor is meg­operálfák. Állapota ezután súlyos­bodott, ereje hanyatlott. A tegnap elterjedt hírt, hogy orvosai aggód­nak életeért, a tegnap esti orvosi jelenlés mepcéfolja. Ma reggelre állapota javult. Hogyan lesz az or­gazdábóllulajdonos? Jól megtermett mapvar ember áll « biróság előtt, ifjú Domsik József gazdálkodó, sértett. Az történt vele, hegy az állomás vendéglő jében iszogatott, egészen addig, míg a jó hegyaljai el nem altatta. Hanem az ébredés annál kelle­metlenebb volt, zsebét tapogatva észrevette, hogy pénze, körülbelül •SO pengő, eltűnt. Alig nézett körül, odaniegy hozzá egy ember, akinek az arcára valahonnan emlékezett és azt mondja neki : — A pénzét keresi gazduram? Alighanem az a betyár gyulai hentes vitte el, akivel itt mulatoz­tunk. Akkor eszmélt csak rá Domsik, hogy ő társaságban iddogált, ezzel és még valakivel és tényleg, az a másik ember eltűnt. Szerencsére tudta a nevét (ifj. Főhner József), leijelentette és a rendőrség elő állította az illetőt. Főhner nem ta* gadott, ciak azon csodálkozott, üogyan jöttek rá, hogy ő a tettes. Mikor megtudta, hogy Griecs János, a mulatozó társaság har­madik tagja súgta be, megcsóválta a fejét: — Ejnye, ejnye, pedig adtam neki tiz pengőt, hogy hallgasson... Így aztán Griecs János is baj­bakerült. Mint orgazdának felelnie kellett tettéért. De mire a detektívek kimentek lakására, hogy a tízest bűnjelként lefoglalják, mér nem volt meg. Ruhát vett rajta a gyerekeknek. Minden hiába — nincs pardon — ezeket tették a bünjeíi amrába, tegnap pedig a járás hírőséig bün­tetőbirója, dr. Romvári Tibor elé került Griecs. A biróság orgazdaság vétségéért két napi fogházba ítélte ős elren­del'.^ hogy a ruhnnemüeket adják ki a jogos tulaja mosnak, ifj. Dom­sikr>ak. Domsík rrosolyogva halig: íja az Ítélet kihiidelcsét és i<özbeszól: ... Én nekem ugyqn nera kell holmi. Vigye Griecs, tíz Tizenkétfiiléres benzinadó fenfegef! az autósokat A kereskedelmi minisztérium és pénzügyminisztérium illetékes szak­os? tátyai a honvédelmi miniszté­rium bevonásával legutóbb ismé­telten tárgyalás alá vették az úgy­nevezett benzinadó kérdését. Az érdekeltségek ugyanis már ré­gebb idő óta Í8mélielien kérték a kormánytól az autóforgalom leg­súlyosabb terhének, a közüli adó­nak és illetékeknek mérséklését. Ennek kapcsán merült fel a külföl­dön már megvalósított benzinadó terve, aminek az volna a lényege, hogy literenként pár fillér adóval váltaná közúti adóját az autótu­lajdonos és ezt az. adót a ben­zinvásárláskor róná le. Az érde­keltek nagyrésze szivesen fogadta az illetékes pénzügyi hatóságoknak eat az elgondolásét. Az errevonatkozó számítások férqyalésok ezonben riagy heíő legyen. Az autóforgalom legutóbbi ro­hamos csökkenése azonban az eddigi kalkulációt felborította. A szeptember el«jén történt átszá­mozés óta 9800 gépkocsi helvett ma már csak mintegy 4500 —5000 gépkocsi fut az országban. Ennek következtében a benzinadóra vo­natkozó számítások is felborultak, mert a mostani autóállomány lite­renként 10—12 fillsres adóterhet tenne szükségessé. Az érdekelt­ségek a benzinadónak ezt a mér­vét természetesen kifogásolják, mert szerintük ez az adókulcs évi 8-9000 kilóméter lefutása után nemhogy mérséklését jelen­tené az eddigi tehernek, hanem ujabb súlyos megterhelése lenne az autóforgalomnak. Ugy hirlik, hogy az illetékes minisztériumokban az errevonat­kozó számítások már befejezés előtt állanak. Egyes hirek szerint április 1-én szándékozik a kor­mány a benzfnadót bevezetni. Az érdekeltségek viszont akciót indítottak a benzinadó mérséklé­sére és azzal érvelnek, hogy 6—7 filléres literenkénti adó a legna­gyobb megterhelés, amit az autó­forgalom Magyarországon ma el­bir. I a?: a ienj. V ).X ,yen a magáé, ha mái a Piwgőt nem tudja i lit'ZBadnu. Ví.iíin-iktnégn»syl'­* - C uktM mberek... — Meghivó. A Kereskedelmi Csarnok 1934. február hó 4-én dél­előtt fel 11 órakor ez egyesületi székhóz nagytermében tartja évi rendes közgyűlését, amelyre a ta­gokat ezúton hívjuk meg. Tárgy­sorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A választmány jelentése az eayesület 1933 évi működéséről. 3. Az 1933 évi .nérleg és eredményki mutatás előterjesztése, a számvizsgáló bi­zottság jelentése és a felelős szám­adóknak a felmentmény megadása. 4. Az 1934 évi költségvetés meg­állapítása. 5. A kisorsolt választ­mányi tasok helyébe 16 választ­mányi tag választása. 6 Esetleges indítványok. Kereskedelmi Csarnok Békéscsaba: dr. Tardos Dezső s. k. elnök, dr. Gyöngyösi János s. k. főtitkár. — Mennyit szűreteltek Békés­vármegyében? A Statisztikai Hi­vatalhoz beérkezett adatok szerint Békésvérmegyében a mult évben 1754 kat. hold terület volt szőlő­vel bevetve. Ezen a területen 6.515 hektoliter mustot szüreteltek. A szőlőtermésből 1.337 mázsát adtak el. Békésvármegyében 1.065 hektóliter óbor van a gazdák bir­tokóban. — A Békéscsabai Izraelita Nő­egylet teadéluténja. A Békéscsa­bai Izraelita Nőegylet legközelebbi teadélutánjét január 28-án, vasár­nap délután 4 órai kezdettel tartja a Nádor kéktennében. Háziasz­szonyok : Guttmann Ernőné, Bruck Mikló»né.,Fonféder Mózesné, Rusz Jenőné, Áscher Alfrédné, Horváth Sándorné. — Elcsúszott a sikos járdán s eltörte karját. Such Kálmán 14 esztendős reálgimnáziumi tanuló csütörtökön délután a Berzsenyi­uicában megcsúszott és elesett, mégpedig olyan szerencsétlenül, hogy karját törte. Szüleinek laká­sán őpolják. és meglepetéseket eredményeztek, mert a kincstér arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eddig át­lagosan befolyt 4 5 millió pengő évi közúti adót veszi alapul a benzinadó kivetésénél. Annak­idején e számitások 9800 gépko­csit vettek tekintetbe, amikoris mintegy 5 7 filléres literenkénti benzinadóra lett volna szükség, hogy ez az adcszolgéltatás elér­— Az OMIKE kulturestje. A* OMIKE hétfőn, január 29-én este fél kilenc órakor az izr. iskola tornatermében tartja első kultur­estélyét. Tárgysorozat: 1. A Nőegylet ás Leányegylet uj vezetőségének üdvözlése. 2. Dr. Silberfeld Jakab főrabbi: Ibn Gabiről költészete. 3. Zárszó. Külön meghívókat nem bocsát ki az egylet. A kultura iránt érdeklődőket szívesen látja a vezetőség. — Antal István sajtófőnök nagy osztrák kitüntetése. Az osztrák köztársaság elnöke dr. Antal Ist­ván miniszteri tanácsosnak, a mi­niszterelnökségi sajtóirodá vezető­jének az osztrák köztársaság körül szerzett nagy érdemei elismeréséül a nagy arany érdemrendet ado­mányozta. A bécsi Klefeelsberg­emlékünnepély után rendezett teán megjelent előkelőségek szíves sze­rencsekiván&taikkal halmozták el a jelen volt Antal Istvánt. — Agyonlőttek a cseh határ­őrök egy valutacsempészt. Mis­kolcról jelentik: Az aggteleki csepp­kőbarlang közelében holtan talál­tak egy 40 év körüli jól öltözött embert, akinek a testét szinte szi­tává lőtték. A hatóságok valószí­nűnek tartják, hogy a férfit, akinél semmiféle iratot nem találtak, a cseh határőrök lőtték agyon, mini valutacsempészt és a holttestet áthozták a határon. — Három jelölt indul a mező­keresztesi választáson. Miskolc­ról jelentik: Mezőkeresztesi vá­lasztókerületben benyújtott ajánlá­sokat most vizsgálta felül a vá lasztási biztos. Melczer Béla 4067 ajánlősóból 2824-et. Kun András 2?27 ajánlásából 1528 at, M-i'hé­nyi Ádám 1277 aján'ásábó! 948 at fogadott el a iiasztási bistoa. Mi­után Majlhényi Á:Mm utólag kel­lőszímu pótajáníási nyújtott be. mindhárom jaíölt indul a válasz­táson. A vále'ztás január 28-án, vasárnap lesz. — Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, melyeket romlott élelmiszerek idéznek elő, a ter­mészetes „Ferenc József" kese­rűvíz azonnali használata fontos segédeszközt képez. — Romantikus leányszöktetéc Baján, K. E. földbirtokos gazda 17 éves leányának rég óta udvarolt F. B. folyamőr, fiatal bonyhádi birtokos. A leány apja egv kör­nyékbeli gazdához akarta felesé­gül adni a leányát, aki azonban a folyamőrt szerette. A folyamőr szombaton leszerelt.Mégaznapeste nyolc órakor autó állt meg a leá­nyos ház előtt. A következő perc­ben már kióvakodott a kapun a a leány, beugrott az utóba, amely az állomásra vitte őt és a fiatal­embert. Pár perc múlva hazatélt az apa, aki megdöbbenéssel érte­sült a történtekről. Autón ő is a fiatalok után rohant, akik el­érték a Bonyhád felé induló vona­tot és az ablakból intettek bucsut az apának. A gazda feljelentést tett a rendőrségen a fiatalember ellen leányszöktetés miatt. — Ellenállhatatlan erejű ci­gányleány. Érdekes tárgyalás folyt le a szegedi járásbíróság előtt. Hollósi Ferenc nyilvántartó fő mes­ter felesége csalás miatt feljelen­tette Petrovics Rozál cigányleányt, aki jóslás fejében sok ékszert és háztartási cikket kicsalt tőle. Hol­lósiné a tárgyaláson elmondotta, hogy a bűvös cigányleány ellen­állhatatlan erőt gyakorolt reá, s ennek a szuggesztiórtak a hatása alatt jósoltatott és adott neki ék­szereket. A biróság Petrovics Ró­záit — aki egyébként büszkél­kedve ismerte be tettét — kéthó­napi fogházra itélto. — Ágv alá bujt a baltás me­rénylő. Nadányi Sándor debreceni földbirtokos este hazatérve laká­sára, lefekvésre készülődött. Már éppsn az ágyba akart manni, ami­kor az ágv alól előugrott egy is­meretlen fiatalember, aki kezében baltát szorongatott és la akarta ütni Nadányit, de az félreugrott és igy nem sikerült a támadás. Erre a fiatalember az ajtóhoz ugrott és elmenekült. A csendőrség keresi a baltás marénylőt. — Ford lebontja élete nagy müvét. Henry Ford, az autókirály, leépíti és átalakítja élete alapvető müvét: a centralizált nagyüzemet. Rájött arra, hogy valami hiba van a cjntralizált tömegtermelésben és ezért a jövőban nem egy köz­pontban fog termelni, hanem itt is, ott is kisebb gyártelepeket létesít, melyek nagy farmokkal működnek együtt. — Éhhalál fenyeget több millió embert. Az indiai földrengés tel­jesen elpusztította két tartomány cukornádültatvényeit. Ennek követ­keztében több millió emberre, aki­nek ez volt egyetlen keresete, most inség és halál vár. — Pásztorebek veszettség el­leni kötelező beoítása. Az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy az állatok őrizésénél használt ebek veszettségben megbetegedtek és a csordában sok állatot megmartak, aminek folytán azok n ai'y része veszettségben elhullott. A földmi­velésügyi minisztar most elrendelte, ho^y az ál'atok őrzésénél foglal­kozók kötelesik a birtokukban lé­vő ebek r hatósági állatorvos á'tal veszettség ellen beoltani. bérautó, lSE!r&pS^ Suhajda-garázsban, telefon 93.

Next

/
Oldalképek
Tartalom