Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1934-01-18 / 13. szám

4 ÖEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1934 január 12 — Elégeti Mátyás kirély deve cseri tölgyfeja. A devecseri E»2­terházy uradalom erdejében el­égelt egy aokévszázados kocsá­nyos tölgyfe, amely alatt a ha­gyomány szerint Mátyás király is megpihent. A 22 méter ma«as es mellmagasságban 7 méter 15 cen­timéter átmérőjű fa odvába nem­rég egy nyest bujt bele és valaki, hogy kifüstölje az értékes prémü állatot, tüzet gyújtott a fa belsejé­ben. A fa kigyulladt és veleeléRett Veszprémmegye egyik legértéke­sebb természeti emléke. — Panama a francia erődök építésénél. A Franciaország keleti határán létesített erődítmények építésénél súlyos mulasztásokat követtek el. Az égyutornyok be­tonfalait, amelyeknek egy méter vastagoknak kell lenniök, csak 60 centiméter vastagságura készí­tettek. A védőmüvek betonanyaga «em felel meg az előírásoknak és a rossz keverésű cementanyag folytán a tornyok falain repedé­sek mutatkoznak. A panama miatt szigorú vizsgálat indult. — 50 milliárd leit panamáztak Romániában. Rómából jelentik: A Popolo d' Róma cimü nagy olasz lep a kormányválsággal kapcsolat­ban cikket közöl, amelyben a ro­mániai állapotokkal foglalkozik. A cikk megállapítja, hogy Romániá­ban eddig több, mint 50 milliárd leit tesz ki a panamák folytán el­sikkasztott összeg, ami megfelel a román államháztartás másfélévi kőit* égvetési összegének. — Lábtörés lett a pajkosság vége. Urbaniczki Dezső 7 éves csongrádi kisfiú társaival pajkos­kodott. Lökdösték, taszigálták egy­mást. Egyik társa ugy meglökte, hogy megcsúszott, elesett és lóbát törte. A szentesi kórházba szállí­tották. — Ellopták a pénztárcáját. Özv. Nyári Mihályne feljelentést tett » rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki a mai piacon kilopta asebéből pénztárcáját, melyben 6 pengő és egynéhány fillér volt. • CSABA NIOZGO < Hétköznap a 4órai, vasárnap a 3 órai előadás zóna Január 18-án és 19-én, csütörtökön, pénteken LÉHÁK MUZSIKÁJA! Fenség szerelmes (Cárevics) Udvari történet a régi cári világ fénykorából Eggerfh Márta, G. Alexander, Ery Bos, Ida Wüst, O. Wallburg A rézbőrű Muki — Ugy a falhoz vágták, hogy eltört a k«rja. Balassi Pél 14 éves mindszenti kereskedőtanonc egyik barátjával birkózott. Berátja a birkózás hevében usty a falhoz vágta Balassit, hoay annak eltört a karja. A kórházban ápolják. jó szMozoílik lenni... Torro György földműves elvesz­tette a pénztárcáját. Vissza tudott emlékezni, hogy az utcán hagyta el, de mire keresésére induit, már nem volt ott. Azután, hogy, hogy nem, megtudta, hogy Gémes Péter találta meg a tárcát, mire feljelen­tette jogtalan eltulajdonításért és azt mondotta vallomásában, hogy 53 pengő és 79 fillér is volt a bukszában. Gémes szerint nem egészen ugy voit a dotog. ó ta­lálta meg a tárcát, magánál is tar totta a pénzzel együtt, de az az összeg csak 79 fiiíer volt és — még néhány össze-vissza hajtott szines ceruzás papírdarab ... Sza­vehihetőségét még tenuval is iga zolta a tegnapi tárgyaláson. A bíróság két napi fogházra ítélte és kötelezte a 79 fillér és az ócska tárca értekének megfizeíésére. Két volt csabai színészt kiutasítottak Aradról a románok A romén szír házi törvény sze­rint a?, erdélyi magyar azinSérsu la'ok 3—3 magyar állampoigárságu színészt is szerződtethetnek, akik­nek előre kell büdösíteniük a ját­szási engedélyt. A belügyminisz­térium eddig a játszási engedélye­ket minden január 1-én egyszerű kérés ait.pján meghosszabbította a a magyar művészekre vonatkozó jétsyási tiíalrrat csak a vendégsxe­replőkkel szemben érvényesítette. Áradtn most nagy feltűnést kel­tett, hogy Incukt belügyminiszter egy minisztertanácsi határozatra való hivatkozással rendeletet adott ki, amely szerint az aradi magyar színtársulat magyar állampolgár­ságú tagjainak: Timár 11a prima­donnának, Somlav Júlia szubrett­nek és Tunyoghy Péter bonvivant­nak játazóí i és tartózkodási erige­delyük lejért s igy haladéktalanul el kell hagyniok Románia területét. Az aradi magyar színház ezzel az intézkedéssel súlyos helyzetbe kerü t, mert nincs remény arra, Madonna vagy primadonna? 30 Regény Irta: Dósay M. Aladár — Halló, üt Evelyn beszél I . . . Ó, maga az kedves Zukunft ? . . . Nem, nem haragszom. Akkor se haragudiam, csak ideges voltam . . . Egy nagy kérése van? . . . Szivemből örvendek! Nekem- is lesi egy kérésem. Dehát halljuk először a magáét ? . . . Már mondtam, hogy nem haragszom. Igen. Megígérem, hogy sem lecsapni, sem a fejehez vágni nem fogom a hallgatót. Ellenkezőleg : nagyon, de igazén nagyon boldoggá tenne, ha viszonozhatnám atyai jóbaratom eddigi szívességeit. Bizonyítsam be, hogy ügy szeretem, mint atyai jóbarátomat ? Nagyon szívesen 1 De mivel? ... Ó, csak evvel? Maga fcértően szerény I . . . Tehát: a jövcben és minden időben, napfényben vagy sötétben, sőt, viharban és esőben is a keresztnevén keli szólítanom . . . íme : Poldi, Poldi, Poldikám, mit óhajt pofikém ? Ha, ha, mil>en édesen hangzik 1 De mondja drágám es Pol dikéáám, honnan beszél magácska ? . . . Ah 1 a Gellértből? Ahová meg akar hivni most mindjárt. 6iónnal és region vacsorára? . . . Mit szól hozzá? £n nem fogom genirozr.i magem és eljövök, el én, meit mielőtt megszólalt a telefon csengője, éppen azon gondolkoztam, hogyan és miképen tudhatnám n.eg a telefon szénát és felhívjam, azután meghiv­jem egy jó leáta. Ét. tessék 1 Micscoa örCm ? Ja, hogy et ne felejtsem: a kéresemet n ejd négyszem­közt. Jó ? . . . Mér n.eg >» ven adva? . . . Hála és kösz, kötz, kösz I . . . Elküldi ertem az tulóják? 0, n;ily' diága I De cse.k egy óra múlva kéiem. igen, elle'éltfc dittárr : at kell öltöznöm. Pá, a vi­zontiálá?rs, Poldikéáém! Evelyn repülve szaladt ki a kamrába. Kivá­lasztott k<?t bőröndöt, becipelte őket a szobába és lázasan kepkodta ki ruháit, kalapjait, cipőit és pi­peiecikkjeit a szekrényekből s a fiókokból. Éppen elkészült ez öltözködéssel is, amikor éles, mindi n neszt érzékelő füle meghallotta a Kapu elé érkező autó zakatolását, majd röviddel utóbb a soffőr és a portás felcsendülő hangját. — Jóestét, portós ur I — dugta ki fejét a soffőr a kocsi ablakán. Maga nagyobb mókát csinál avval a seprűvel, mint ez a szélvihar 1 Mondja, itthon ven a primadonna ? Érte küldött a gazdám ; ugy kapis­kálom, nagyon vágyik egy kis operettre . . . A portás dühösen felelt: — Mit tudom én, hogy otthon van-e, vagy a frászba I Nem vagyok én háremőr I Menjen fel, ha kíváncsi rá. A soffőr kuncogva nevetett. — Ugy látom, — mondta — maga nem nagyon komálja a művésznőt? — Eltalálta ! — emelle magasra a seprűt a portás. Fíáne mióta ezzel kell működnöm és még hozzá szemetet is kell hordanom miatta . . . — Hat csak nem fogja ő hordani maga helyett ? — Maga r.em ért engem, — lépett közelebb a portás. — Arról van szó, hogy nem tudta megfogni gróf Dömötört és nem bírta megakadályozni, hogy a Jótékonysági Egyesület elnöknője, — ugylétszik _ a2on ez elven, hegy: minden jótékonyságnak elő­ször maga felé he ; iik a keze —, el ne caébitsa tőle megánek férjnek. Érti ? Aztán persze most eladatta veie a házat, ho^y eit a Donnát megbosszulja és igy nekünk is karunk lett, meri a maga zöldségnevü gazdája meg az a másik sváb, a frász egye meg, nem jut eszembe a neve . . . rr"- den jövőde'met elvettek. (Folytatása következik.) hosry rövid uton rr.egváltoztessák­a kiutesitési végzést, n ivei e mó­dosítást is esek egv ujabb minisz­tertanácsi határozattal lehelne ke­resztülvinni. Somlay Júlia és Tunyoghy Pé­ter tavaly Békéscsabán játszottak a Gulyás fele társulatnál. mozi A fenség szerelmes Egyszerre hat budapesti mozi­ban csendültek fel L*hár örökszép,­fülbemászó melódiái. Lehár F<rrenc egykor világsikert aratott operettje, „A cárevics" támadt uj életre a* hangosfilmen, termeszeteken kibő­vült keretek között, ujabb ötletek­kel gazdagodva. A rendezés ha­tásosén használja ki a filmtechni­ka lehetőségeit és a romemikus, kedves cselekmény uj szint és har guletot nyer. A fiimoperett pri­madonnája Eggerih Márta, finomr.rv es hatásosfen játssza a dareb fő­szerepét. A másik főszereplő Georg Alexander, eki meilett még Hans Söhnker kellemes tenorja tűnik fel. iládlié mlii0i» Január 18, csütörtök 6.45 Tcnn. Utána |gramofonleme7ek.­9.45 Hírek. 10 Magyar váiosok. (Felolva­sás). Közben gramofonlemezek. 11.10 Nemzetközi vizjelzöszolgálat 12 Déli ha­rangszó. 12.05 ifj. Héderváry Ferenc és cigányzenekara. 1.15 F'ontos időjelzés. 1.30" Eut en Slefol balo ajka?eneka>a. 2.45 Hí­rek, éielmiszerérek. árfr.lyamhirek. 4 A­nevelő mundér. Szarka Géza elbeszélése. 4.45 Portos időjelzés. 5 A m. kir. föld­nvivelésiigyi minisztérium rádióelőadásso­rozata. 5.30 Zenekari hangvefsony. 6.30 Angol nyelvoktatás. 7 Matuska Miklós enekel, zongorán kiséri Polgár Tibor. 7 30 „Derürederü". Tarka-est 9 Hirek, ügető­versenyeredmények. 9.20 Orgonahangver­seny. 10.50 ldójárásjelentés. 10.55 eredt* Rt cz Berci és cigányzenekara a Britannia­szállóból. Könyvek, folyóiratok, kereskedelmi nyomtatványok rendelésénél forduljon bizalommal s Corvina nyomdához Békéscsaba, Ferencz József-tér 2C Telefonszám: 176. Apróhirdetések íróasztal és ebédlckredenc eladó. Szé­chenyi u. 5. 1. em. 2. óra- és ék»zer javításokat a legol­cióbban váltai és legjobban eszkö­a öl Zinner László 6>ac, L&zár-u. 33, ISrt aranyat és ezü&töt u legmaga­sabb napi árcn vásárol. Külör bejáratú bútorozott szoba központi fűtéssel egy vagy két személy részere a fő­téren kiedó. Cim a kiadóban. Eladó egy több lakatból álló nagy por­tás ház. 11. Haán-utca 3. Cstbfcl, tétül, Kémeiül perftktni be­szélő es írni tudó urileáuy ügyvédi vagy táru ilyen irodai állást keiet. Sziveit m*gkk resést a kiadóhivatalba kérek. Tört aranyat, ezüstöt, arany- és e. üst­pénzeket legmagasabb napi áron vesz Kitin Henrik ékszerész, Andrássy-ut 7. bttoKiZ' t vagy esetleg üres szoba kiadó (konyhával). Anörássy-ut 4. (Fü­rediek.) Bútorozott szoba, fürdőszoba haszná­lattal, ozonnalrfa. kiadó. Ugyanitt egy ötfiokos irOaaztal és egy ebédtfikre­denc eladó, bővebbet az En&el trafikban, i' WWMWW Szerkesztésért felel: DR. BAZSÓ IMRF, Lapkiadódért felel: SRUBER DEZSŐ Nyomatja é» kiadja a Corvina könyvnyomda

Next

/
Oldalképek
Tartalom