Békésmegyei közlöny, 1934 (61. évfolyam) január-március • 1-72. szám

1934-01-14 / 10. szám

4 ÖEKESMEGYEI KÖZLÖNY 1934 január 12 * Borotvát, ollót, zsebkést, bo­rotválkozó cikket, fodrászszerszá­mokat, önborotva készülékeket és pengéket vásárolhat ifj. Szatnisz­láv köszörűs üzletében, Andrássy­ut 41. Munkájáért és árujáért fe­lelősséget vállal és a megvásárolt árut ingyen élcsiti meg. — Közalkalmazottak részére külön rendkívüli kedvezménye­ket nyujtunk, vidékre díjmentesen szállítunk. Kopstein bútoráruház, Békéscsaba, Andrássyut 25. * Piperecikk szükségleteit legol­csóbban Krayer E. és Terta Fes­tékgyár Fiókjánál, Andrássy-ut 19. sz. alatt szerezheti be. Árverési hirdetmény-kivonat. Bofyánszki János végrehajtatónak Bc­iyénszki György végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 68.80 P, 105 P 60 fillér tőkekövetelés be­hajtasa végeit a bcsabei hir. járásbíróság területén lévő Békéscsaba város és hatá­réban fekvő s a bcsabai I. 4415. sz. tkvi betétbtn A. 1. 1—4 sorsz. 13853—13855. és 13856/1. hisz. alatt foglalt Kismegyer düíőbeni 129. sz. ház és udvar, ut és szántónak a végrehajtást szenvedő nevén álló B. 14. alatti 1/6 részére 668 P 50 fillér, II. a bcsabai 11103. sz. tkvi betét­ben A+l—2. törsz. 6630/2. és 6630/3. hrsz. alatt egységes leieknek és a^on épült Franklin utca 2/1 sz. háznak a végrehajtást szenvedő nevén álló B. 5. alatti 1/2 részére 967 P 25 fillér kikiál­tási árban elrendelte. Az áverést IS34. évi Január hó 25 ti apján d.e.10 órakor a tkvi ható­ság hivatalos helysegében (Árpád-sor 4. sz. 9 ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltód ér 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. t. c, M §-ában megbatározott árfolyammal szá­mitolt tvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek elől "ges birói letétbe helyezéséről kiállí­tói! letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. <1881. LX. t. c. 147.. 150., 170. §§. 1908 LX, t. c. 21 §-a.) Az, aki ez ingatlanért a kikiáltási ér­nél magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megál­lt pitott bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szé/alékéig kiegészíteni. Í1908; XL1. t. c. 25 §-aJ Békéscsaba, 1933 október 2. Dr. Gárdonyi sk. jbiró. CSABA MOZGO Hétköznap a 4órai, vasárnap a 3 órai előadás zóna Január 13-14- 15-én, szombat 4, fél 7, fél 9, vasárnap 3, 5, 7, 9, hétfőn fél 7, fél 9 órakor Ha egyszer az életben jól akar mulatninézze meg GUSTAV FRÖHLICH, CHIVIILLA HORN első idei filmjét: Egyszer az életben Velencei álom Apróhirdetések Cs-bcl, téiol, v émelS\ perli ktal be­széő és irni tudó arileány ügyvédi vagy bármilyen In dal állá*'- ker ex. Szive« m«gkii recést a kiadóhivatalba kérek. Kirougyeren a Rek-féle másfél hold föld búzával bevetve eladó. Érdeklődni Szepesi-utca 1. Egy jó Jgaslá eladó. B éké si-ut 23 . Gyomén, Vésárszél 28. sz. alatti ház italméréssel együtt eladó. Árpaszalma, buzaszalma. töiek kapható 1. tíattyényi u. 4. sz. alatt, Zahorán Gyöigy­néL Egy uj igás szánkó eladó. 1. Arany u. 40. Boroagyábban, a motormegállónél kap­ható a mai neptól görl e kuttégla, továbbá disznóakolba való vasas falitégla I. és tl. o.' ztélyu Ugyanott egy nyolc éves kisbor­jas tehén is eladó. Külöc bejára In bútorozott szoba központi fűtéssel egy vagy két személy részere a fő­téren kiadó. Cim a kiadóban. Akáciákat, oszlopnak valót veszek. Amb­rus, V. Gyér u. 27. A> anyat, ezüst ékszert és pénzeket vá­sárol Sipka óra, ékszer, látszer, foto­szaküzlete. Telefon 440. Motorkerékpárt, kistipusut, lehetőleg segédmotorost, vennék. Dr. Révész Sándor, Gyónt Géza ulca 1. Jókarban levő pimnót azonnal bérelnék. Cim a kiadóhivatalban. E!adó egy cserépkályha, egy 100x170 bel> ilágu * blak teljesen jó állapotban, redőnnyel felszerelve és egy keveset használt Elektroiox por szívógép nz összes hozzávaló részekkel. Megtekinthető Felsőkörös-sor 9. Egy jókaikan levő Sunda-fele pedálós cimbalom haszonbérbe kiadó. Érdek­cdni lehet Gutimann Gfza vendéglőjében Egy utcai kis »zoba konyhával azonnal kiadó. Petőfi utca 6. Gépen hnrisnyakötést, fejelést, talpaiét 80 f.)lé»ér*, Ízr-mfelszedést 20 fillérért vállalok. Müiler Kató, Munkácsi u. 2. For i s o ajfcstékek, karbid, minden­nemű építési és tüzelőanyagok versenyen kívüli é'ban kaphatók Werner András cégnél. Telefon 105. Andrássy-ut 18. sz. alatti cnkrásda helysége egyben, vagy kívánatra ketté­osztva is bérbeadó. Felvilágosítást nyújt Vass Tibor, Perényi utca 7. Deák utca 12. sz. házban február 1-ére mletbelyiség tok tárral, lakással ki­adó. Érdekk dők földúljanak a Magyar Olasz Bank Rt. békéscsabai fiókjához. Egy szm- king és fekete* öítony, vala­mint egy frakk eladó. Irimy és Olláry. Bútorozott szoba, fürdős7obe haszná­lattal, uzonnalr. kiadó. Ugyanitt egv ötfickos Íróasztal és egy ebédiökre­rienc eladó, bővebbet az Engel trafikban. Wfadonna vagy primadonna? 27 Regény Irta: Dósay M. Aladár Ernesztinnek eszeágában se volt megállni, ki­váltképen szemébenézni Evelynnek. Mint a mene­külő nyul, ide-oda cikkázott, majd berohant a sirok közé, átugrálva rajtuk próbált egérutat nyerni. Hiába volt minden csel, üldözője állandóan a nyomában járt; segítette a bosszúvágy, ami meg­kétszerezte lábainak erejét. Néhány pillanat múlva Evelyn esernyője lesúj­tott a nagyot sikoltó Ernesztin fejére, aki nekirohant, pár percnyi birkózás után leteperte, majd a kezéből kicsavart ernyővel ugy fejbevágta, hogy eszméletle­nül maradt a hóban. Aztán kiszaladt az ulra és nemtörődve a megfagyás veszélyének kitett ellenfe­lével, sietve hagyta el a temetőt. A nap már régen letűnt; teljesen besötétedett a táj. Melsző északi szél kerekedett, amely feketén gomolygó hófelhőket vonszolt maga után. Mire Evelyn magáhoztért, már teljesen betemette a frissen hullott hó. Riadtan emelte fel a fejét. Meg­kapaszkodott a síremlékbe és gyorsan talpra állt. Ebben a pillanatban emberi hangok ütötlék meg a fülét. Körülnézett. Egy bőrkabátos, sportsackás úri­ember közeledett a temetőőr társaságában. Hirteien térdre ereszkedett s ugy tett, mintha magábamé­lyedve imádkoznék. A két férli a sir közelében meglassította lépteit. A spoiisapkés haik utasítást adott a szolgálatkészen bólogató őrnek, majd kezel fogva vele, az egyik sírkő mellé állt. — Jóestét kívánok, — emelte sapkájához az őr a kezét, miközben közvetlen közeiébe lépett Evelynnek. Bocsánatot kérek, hogy zavarom, de figyelmeztetnem kfll a kapuzárás közeledtére. — Köszöröm, — emelkedett fel Evelyn s ki­lépve az ulra, visszapillantott, n intha búcsúznék a sirfól. Ékkor látta meg, hogy anyja és Aliz sírjánál verekedett össze Erneszlinr.el, aki akarata ellenére ide rohent vissza menekülés közben. Szinte saégyelte magát, amikor némán bólintva elbúcsúzott e lemttc-őrtol, mert az volt az érzése, hogy ez és az időközben eltűnt másik szemtanúi voltak az imént lejátszódott jelenetnek. Gyanúja nem volt alaptalan. A temető-cr nem, de Vpd. gróf Dömötör Gyula megbízott deteklivje mindent látott, mindent hallott. Alig tünt el Evelyn imbolygó alakja a sürün hulló hó nehéz fétyoláben, előjött rejtekhelyéről. A földön keresgélve körüljárta e letaposott sir környé­két. Fejcsóválva emelte fel Evelyn derékbalört er­nyőjét és Einesztin tönkretiport sapkáját és fél kez­tyüjét. Azután megkereste ennek babérkoszorúját, letépte róla a szalagot s ő is elhagyta a temetőt. — Fél hét, — mormogta maga elé. Sietnem kell, mert csak hétig tehetek jelentést gróf Dömö­törnek a történtekről. VII. A fővárosban is rengeteg hó esett. Evelyn eutótexija csak lépésben haladhatott ez úttesten ra­jokban iepéloló hóhányók között. Pedig szerette volna rrér a rákosi villamos kerekeit is szárnyakkal felcserélni, mert eltekintve attól, hogy halálosan fá­redírak és összelörtnek érezte magát, valami újból fellépő btlsejtelem kezole kinozni, ami, mialatt a Corvin éruhfiz fénypontban uszó kirakatai előtt sétálva vért egy autólexira, t tetőpontra hágott. (Folytatása következik.) Disznótorokra saját szűretelésü jó ia« matu uj bor és kiváló jé minőségű ó fajborok, édes leányka, muskotály, fur­mint, ó édes vörös a leg­nagyobb választékban nagyon olcsón kapható Valódi kisüsti pálin­kák, rum és likőrök meg­lepő olcsó árban szerez* hetők be Spitü Samunál, Wesselényi»utca 27. Telefon 347. Egy jókarbsn levő használt 500 kg ig* mérő Kíríi ge; m< gv ételre keresek*. Cim a kiadób m. Ircaulalt megvételre keresek. Címe­ket a kiadóba kérek leadni. Használt, jó állapotban levő kerékpárt vennék. Cim a kiadóban. Eladó egy több leké bot álló nagy por­tás ház. 11. Haán-utca 3. Cípésztanulót felveszek fizetéssel. Fü­redi József, Andrássy ut 4. Egy három személyes komplett borbély­üzlet berendezés azonnal eladó. Andrássy ­ut 12. szám alatt A Prónai-utca 9. számú ház eladf. Ér­deklődni Bánát-utca 23. szám alatt 'ehet. Ssép udvari kétszobás lakás március elsejére kiadó. Lázér-utca 22. 4 okia iö'd Nagyrétben, 2700 pengőér eladó. Bővebbet Áchim-u. 7. Klímtot Z. György IV. Zsíros-utca 12^ sz, alatti lakos egy negyedest és egy ud­varost keres. Eladó egy f«jl s terén Gábor-u. 1. sz. alatt, a Petőf-liget mögött. E-zsébuthelyor* az uj temetőn tul kél: és fél hold föld eladó. Érdeklődni leheí V , Bercsényi-utca 41. szóm alatt, Farkas Pálnál. ______________ Rövid, kereszthuros, körpáncélos zon­gora eladó. Andróssy-ut 28. Gyakorló zongorát kölcsönbe vennék íanitás ellenében. Gyöngyösy, zeneiskolai igazgató. Eladó ház, azonnal beköltözhető komfortos­3 szobás és 2 udvari szobás lakás kert­használattal. Bővebbet: Dr. Kiss házgond­noknál, Apponyi u. 4. Szára* kukoricacsutkát veneék. Cím a kiadóhivatalban. Békést saba legrégibb cselédszerző és elhelyezője Ros-ner. Szigligeti-utca 2. sz. Hasasált és uj korcs lyák állandóan raktáron Krajcsovics gépszaküzietben, Petőfi utca 4. sz. Ktlszcfcás lakás azor,ne 1 kiadó. Corvin­u. 1. sz. Egy bútorozott szoba kiadó. Kinizsi-u. 10. Urai kaptafák (legújabb modellek) nagy választékban Gir.szller Ernő bőikereske­désében kaphatok. Csaba fémtisztitót kérjen minden üzletben. Egy jó házból való fiút ciptsztanulónak felveszek. Kiss cipész. Fonféder-ház. Kiskereskedők ügyeimébe! Minden­nemű csokoládé, cukorka déli gyümölcs,' csemege áru versenyen kívüli angró, gyári á.ban szerezhető be Hindu csokoládé és cukorgyár békét megyei lerakataban, And­rássy-ut 45. Südy gyegyszertár mellett. Bnloiozt'tt vagy esetleg üres szoba kiadó (konyhával). Andrásay-nt 4L(Fü­rediékj Tanulólány felvétetik Török Jéncs hölgy­fodrász üzletében. Szakmában jártas előnyben. Ezüst és aranypénzeket, kényszerköU csönkötvényeket veszünk. Frenkel bankház. Világos üzlethelyiség, műteremnek, vegy műhelynek alkalmas, azonnal ki­adó. 1. Corvir.-utca 1. Szerkesztésért felel: DR. BAZSÓ IMRF, Lapkiadódért felel: SRUBER DEZSŐ Nyomatja é» kiadja a Corvina könyvnyomda

Next

/
Oldalképek
Tartalom