Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) október-december • 215-289. szám

1932-12-28 / 286. szám

2 BEKESMEGYEI KOZLÖNV 1932 dacember 21 Nyakkendő, harisnya, kesztyű a legalkalmasabb karácsonyi ajándék nagy választékban ESCHERNÉL Békéscsaba, Andrássy­ut 7. Politikai hirek Budapestről jelentik: A Neue Freie Presse karácsonyi száma vezető helyen hozza Gömbös Gyula miniszterelnök nyilatkozatát. A miniszterelnök megállapítja, hogy az uralomralépésekor fe'ál litott irányelvek ma is változatla­nok. Leszögezi, hogy Magyaror­szág külpolitikájának békés céljai vannak. A revizió gondolatát bé­kés eszközökkel akarják elérni. Cáfolja ellenfeleinek azt az álli tását, hogy a fasizmust akarná Magyarországon uralomra juttatni, mert az olasz rendszert más nem­zet nem kopirozhatja le. A király­kérdésben az a véleménye, hogy a mai nehéz idők között Magyar­ország közjogi helyzetét nem sza­bad megbolygatni. A tervszerű gaz­daságpolitika keresztülviteléhez fel­tétlenül szükség volna az érdek­képviselet organizációjára. A választójogi javaslat — hir szerint legkorábban az • uj év őszén kerül a törvényhozás elé. A javes'at a titkos választás alapján fog állani. A képviselők 200 ra re­dukált számából negyedrészét az érdekképviseletek választanak meg, a többi háromnegyedrészt pedig az egész ország szavazói titkos és lajstromos választással. A Népszövetség pénzügyi bizott­sága január 9 én kezdi meg azt az ülést, amelyre Imrédy Bela pénzügyminiszter is Genfbe utazik. A pénzügyminiszter 7-én indul útnak és Genfben alkalma U sz személyesen tájékoztatni a vezető személyiségeket Magyarország je­lenlegi helyzetéről. Választás Mlegyaszón Megyaszóról jelentik : A rr.egya­szói kerületben január 8 án lesz a képviselőválasztás. Az ajánlá­sokat december 31 ig kell beadni. A független kisgazdapárt jelöltje Serényi László gróf, akivel szem­ben a nemzeti egység pártja nem állit ellenjelöltet. A nemzeti radi­kális párt Csizmadia Lajost lépteti fel a kerületben. Dévaványa átcsato­lása Békésmegyéhez (A Közlöny eredeti tudósítása.) Gyomén az Uri Kaszinóban né­pes értekezletet tartottak Déva­ványa községnek Szolnok megyé­ből Békésvármegyéhez csatoása érdekében. A gyűlést Pétermann József gyomai főjegyző nyitotta meg és bejelentette, hogy Gyoma és Endrőd 27 ezer főnyi lakos­sága igen nagy örömmel veszi, ha Dévaványát Békésmegyehez csa­tolják. A szükséges intézkedések megtételére hattagú bizáit ságot választottak. Gyoméról dr. Chrisz­iián Kálmánt és ifj. Wagner Már­tont, Endrődről Csernus Mihályt és dr. Tóth Istvánt, Dévaványáról dr. Paczek Gézét és ifj. Z. Nagy Ferencet. A gyűlés egyhangúlag dr. Kenéz Béla ványai ügyvédet választotta meg a bizottság elnö­kének. Kenéz dr. átvéve az el­nöki széket, örömmel közölte, hogy a ványaiak milyen szivesen jönnek Békésmegyéhez. Az ügy­ben véglegesen a keddi ványai képviselőtestületi ülés fog dön­teni. Végül Pétermann főjegyző Gyo­ma és Endrőd községek határo­zati javaslatát ismertette az át­csatolásról. A határozati javasla­tot Csermák Lajos, dr. Poszvék Ödön, Vad Gyula és mások fel­szólalása után egyhangúlag elfo­gadták. Bonyodalmak Jánossy Béla CsAK­trénersége körül — egy cikk miatt Szerdán dől el, hogy CsAK-tréner lesz-e Jánossy Béla — Nyomozás egy hir valódisága után, ami közben más érdekes dolgokat is meg lehet tudni (A Közlöny eredeti tudósítása.) A napokban az egyik budapesti sportlap azt a hírt közölte békés­csabai forrásból, hogy Jánossy Béla a Bohn SC volt trénere eltá­vozik Csabáról, Diósgyőrbe megy és magával viszi volt csapata elitjátékosait is: Szaniszlót, Engel" hardtot és Kiimentet. A hir ért­hető nagy konstemációt keltett. Hiszen mikor a Bohn-CsAK fúzió letrejött, az volt a megállapodása két egyesület között, hogy Jánossy Béla átveszi a CsAK tréningjei­nek vezetését és a játékosok is —­lehetőség szerint — Csabán ma­radnak. Nagy az elkeseredés — különösen a CsAK drukkerhad körében — a hir miatt. Lehetsé­ges ez? — mondogatják, hiszen akkor nem sok értelme van a fú­ziónak, vállaljuk az adósságot já­tékosok nélkül... De hallgassuk meg a másik oldalt is. A Bohnékat. Igy egészen más kép fog kiala­kulni előttünk. Telefonon kérdeztük meg Já­rossyt, aki a következőleg nyilat­kozott : , . — A fúzió megkötésekor azt mon­dottam a CsAK vezetőségének, két hónapon belül kössék meg velem a szerződést. Azóta eltelt több mint másfél hónap. Közben ugy profi, mint amatőr egyesüle­tektói előnyösebbnél-előnyösebb ajánlatokat kaptam és a legutób­biakat már megfontolás tárgyává tettem, tekintve, hogy a két hó­napi terminus határnapja vesze­delmesen közeledik. Az egyik leg­előnyösebb ajánlat a DVTK-é (Diósgyőr), amelyet már csak azért is komolyan kellett vennem, mert régebben ismert úriember ismerő­söm tette meg. Ezek meggondo­lása után ugy határoztam, hogy megkezdem a tárgyalásokat és e lépésemet bejelentettem Uhrin And­rás dr. CsAK főtitkárnak és Ve­ress Árpád CsAK-intézőnek, sőt a Bohn SC elnökségének is. Ami a játékosokat illeti, egyiknek sem szóltam, úgyhogy ők is meglepe­téssel olvasták a róluk szóló köz­leményt. Viszont bizonyos, hogy annyira megszerettek, hogy egyik­másik valószínűleg utánam jönne, ha megtudná, hogy elhagyom Békéscsabái. Magának a cikknek a hangja egészen biztosan elité­lésre talál a CsAK nál, írójának „felvilágosítása" az atléták vezető­ségére tartozik. Mindenesetre őszinte fájdalommal hagynám itt Békéscsabát, mert tudom, hogy sok barátom van e városban. Megkérjük Jánossyt, küldje te­lefonhoz Szaniszlót. Jelentkezik : — Itt Szaniszló János. — Azt szeretnék tudni a Köz­löny olvasói, kapott-e meghívást a diósgyőriektől, tárgyaltáé velük. — A cikk megjelenéséig egyál­talán nem tudtam a dologról sem mit. Az bizonyos, hogy ha Já­nossy elmegy Diósgyőrbe, én is elmegyek oda. D > ha ittmarad Csabán akkor is elmegyek. — Biztos ez ? — Kilencvenkilenc százalékig... — És hová? — Ez az an it nem mondhatok meg. Annyit árulok el, hogy olyan helyre megyek, ahol már igazo­lásom napján játszhatom, tehát nem a csabai alosztályban. — De a déli alszövetség terü­letére? — . . . Hát'.' . . nem... (Ezt a „nen-T-et bizony rrorrparelből kel­lett volna szedetni, mert olyan félénken, hailkan suttogta, hogy ebből is valószínűnek látszik a cél: Kecskemét. Uaz, hogy azt mondják sport sörök ben, hogy ha Jánossy Csabán marad, akkor a válogatott cíatér sem megy.) És a Mihály ? Az Engelhardt Misi? Városháza, emelet, hat. Oít dolgozik. Valami számsorba van elmerülve, mikor belépünk. — Kapott meghívást Diósgyőr­ről? — Én? Nem. Csak akkor dél­után hallottam a dologról. Jánossy nem szólt semmit felőle. De én nem mennék, ha ő menne is. El­lenben, ha május elejéig, amikor igazolható leszek, nem véglegesí­tenek, kimegyek Franciaország ba . . . Havi 2000 frankot kap­nék . . . A cikk mindenesetre ért annyit, hogy mostmár a CsAK vezetőség is megmozdult és a Bohn veze­tőségi tagok részvételével értekez­letet tartott, ahol felvilágosítást kértek Jánossy Bélától, hogy mi igaz a híresztelésekből. Jánossy Béla ismertette a helyzetet, ugy, ahogy azt nekünk is elmondotta és határozottan cáfolta, hogy a játékosok csábítására kísérleteket tett. A CsAK-vezetőség szerdán ad választ Jánossynak, hogy szer­ződteti e . . . Minden sportember tudja, meny­nyi része van Jánossy Bélának a Bohn SC bajnokságában. S igy minden lehetőt meg kell tennünk, hogy körünkben maradhasson. Öngyilkos családirtó Szentesről jelentik : A Szen­teshez közelfekvő Nagymágocs pusztán Fábián Sándor gazdál­kodó egy hónappal ezelőtt csá­kánnyal fejbeverte feleségét és két gyermekét, majd borotvával átvágta a nyakát. Az egyik gyermek köz­ben meghalt. Fábiánt állapota ja­vukéval a szegedi Csillagbörtönbe vitték, ahol hétfőn egy őrizetlen pillanatban a harmadik emeletről az udvarra ugrott s néhány perc mu'va meghalt. Számos baleset Amerikában Newyorkból jelentik : A kará­csonyi hét során az Egyesült Ál­mokban baleset következtében 311 ember vesztette életét, 566 ember pedig megsérült. A legna­gyobb részt autóbalesetekről van szó, de 11 ember vizbefult, 8 vas­u i szerencsétlenség áldozata lett, tíz ember tűzvésznél vesztette éle­tét. Egy öttagú család meghalt a karácsonyi kalácsba véletlenül belesütött rovarrportól. Forgalmiadó Amerikában Párisból jelentik: A Matinnak jelentik, hogy Amerikában legkö­zelebb valószínűleg behozzák a forgalmiadót, mert csak ettől a rendszabálytól remélik a költség­vetés egyensúlyának helyreállí­tását Karácsonyi mikrofon . . . Ha most, karácsony után min­den kereskedő lakáfában egy-egy mikrofont állítanának fel, ugy a budapesti stúdió huszonnégy órán át nem közvetítene mást, mint nagy, panaszos jajt. amalv ugy hozzánk van nőve, mint a huszár a lovához. Egy csabai fü3zer- és csemege­nagykereskedő arról panaszko­dott, hogy ilyen rossz karácsonya még sohasem volt. A mult évben é3 az ezt megelőző években ka­rácsony hetében 5 —600 kiló ka­rácsonyfára való cukorkát adott el Az idén mindössze 45 kilót tudott csak eladni. Nagyon kevés fogyott el a karácsonyfa díszből is. Egy másik kereskedő arról pa­naszkodott, hogy pár évvel ezelőtt nem győzték felhordani a pin­céből a pezsgőt, likőrt stb. Most nem adtak el semmit. A készlet teljesen érintetlenül áll, mert a közönség olcsó, háznál kimért bort iszik. Meglátszott ez az ál­lapot a vendéglőkön is. Panaszkodnak a taxisok és a bérkocsisok is. Nem volt kit haza vinni. A mulatók éjfél tájban majd­nem mindenütt kiürültek. Ivó ven­dég nem igen volt s igy a kará­csonyi ünnepek majdnem észre­vétlenül multak el. Nem volt dor­bézolás, heje-huja, nótaszó. Az emberek csak kóstolgatták a bort. Az általános szegénység erre is ráütötte a pecséljét. Bizony szo­morú karácsony volt. A tanyavi­lágban még a kútágas is keserve­sebben nyikorgott . . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom