Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) október-december • 215-289. szám

1932-12-18 / 279. szám

Ára 10 fillér 1932 december 18 Vasárnap 59-ik évfolyam, 279-ik szám BEKESMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Előfizetési dijak i Helyben és vidékre postán küldve negyed­évre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. — Példányonkint 10 fillér Főszerkesztő: Dr. Reisz József Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabt: Ferenc József-tér 20. Telefon: 176. Gyula : Kneifel-utca 13. szám alatt Hird. tétek díjszabás szerint. Agyonlőtte magát szerelmi bá­natában Lőrinczi Móric hódmező­vásárhelyi póstatisztviselőnő. Nagyszabású kémkedést lep­lezték le Prágában. Állítólag ka­tonatisztek is részt vettek a kém­kedésben s elárulták, hogy a Skoda gyér milyen katonai repü­lőgépeket gyért. Chautempsnek kormányalakítá­sai nem sikei ültek s a köztársa­sági elnök Paul Boncourt kérte fel kormányalakításra. Dél Franciaországban az árvíz következtében kisiklott a párisi gyorsvonat. 4 en meghaltak, 15-en súlyosan megsebesültek. Torgauban az esküdtbíróság halálra ítélte Lies Walter 20 éves munkást apagyilkosság miatt. Ha­lálra ítélték anyját is, aki a gyil­kos felbujtója volt. Gömbös Gyula miniszterelnök szombat délelőtt Győrbe utazott több miniszter és képviselő társa­ságában, ahol részt vett a főispáni installáción, majd a nemzeti egy­ség pártjénák zászlóbontó nagy­gyűlésén jelent meg. Meghalt Szőís Ernő, a Magyar Telefonhiradó és Rádió RT ügy­vezető igazgatója. Összeesküvést lepleztek le Bue­nos Airesben s többek között le­tartóztatták Irigoyen és Alv<»arvolt köztársasági elnököket is. éjfélkor kihirdették az ostromállapotot. A hétfői csabai városi közgyűlés póttárgysorozata Mezőgazdasági vegykisérleli ál­lomás szerződésének megkötése. Lloyd nemzetközi iroda, mint Kovács Mihály engedményesének egyezségi ajánlata vám vissza­térítési ügyben. Több állások ügyében jelentés. Szenvedő hátralékok törlése. Fischer Adolf bérhátralékának törlése. Függőkölcsönök visszafizetése tárgyában polgármesteri jelentés. Házhelyrendezés során felmerült járda- és utburkolási költségek ügyében polgármesteri jelentés. Csaba Mozgó kérelme vigalmi adó mérséklése iránt. Ev. Nőegylet részére megszava­zott segély ügyében polgármesteri jelentés. MOVE sportegylet kérelme jég­pálya létesítéséhez terület átenge­dése iránt. Dr. Forray Lajos képviselőtes­tületi tag indítványa tanyacsopor­tok szavazatszedő küldöttséggel való ellátása tárgyában. Dr. Forray Lajos képviselőtes­tületi tag indítványa a hadigon­dozási ügyosztály átszervezése iránt. ül ujjáalakult képviselőtestülete A mult heti csabaiAépviselőtes­tületi választás hullámai elültek, bár hallatszottak olyan hangok is, hogy az egyik kerület ered­ményét az egyik párt petícióval támadja meg, de szerencsére a hir nem bizonyult valónak. A polgármesteriéi nyert infor­mációnk szerint a város ujjáala­kult parlamentje január elején ül össze először. Ádaigra már a kisgyűlés is fog dönteni annak a négy kérelmezőnek az ügyében, akik a virilis jegyzékbe való fel­vételüket szorgalmazzák. Lehetséges, hogy az alakuló közgyűlés utón. rendes közgyűlést tart a város s letárgyalja az ad­dig felgyülemlő ügyeket. A virilisták közül a legtöbben megtartják mandátumukat, de a vidékiek s a csabai úriasszonyok, akik nem kívánnak élni jogukkal, másokat bíznak meg képvisele­tükkel. Három ilyen megbízatás, mint ezt tegnap elsőnek jeleztük, mór történt is. A többi határoza­tot élénk érdeklődéssel kisérik várospolitikai körök, mert sok ér­demes egyén van, akik az elmúlt ciklusban tagjai voltak vagy vi­rilis, vagy választott uton a kép­viselőtestületnek s igazán meg érdemelnék, hogy visszakerülje­nek és dolgozzanak a város ér­dekeiért. A független kisgazdapárt békésmegyei szervezkedése (A Közlöny eredeti tudósitasa.) A független kisgazda és polgári párt békésmegyei szervezkedése érdekében Eckhardt Tibor dr. el­nökletével megbeszélések folynak. A párt békésmegyei vezérei tájé­koztatták Eckhardtot, aki elhatá­rozta, hogy az egesz Alföldön, de különösen Békésmegyében in­enziven Iáinak hozzá a szerve­zési munkálatokhoz. Ez a szer­vezési munka december 20-ika után indul meg. Ugyanis Gömbös Gyula miniszterelnök Szegeden 20-án beszédet mond s ezután kívánnak a kisgazdák az Alföl­dön munkába állni. A párt kép­viselőtagjai a karácsonyi szünet alatt sorra látogatják a megye községeit. Az uj pályán újra megkezdi működését a gyulai Korcsolyázó Egyesület — Gyulai szerkesztőségünktől. — A Gyulai Korcsolyázó Egyesü­let több évi tétlenség utón az idén újra megkezdte működését. Amióta az Elővizcsatornónak korcsolyá zásra szolgáló szakaszét szabad­fürdővé alakították, a Korcsolyázó egyesület hontalanná vált. mert a mély meder felett nem lehetett életveszedelem nélkül korcsolyázni s az Egyesületnek el kellett a régi pályát hagyni. Az elmúlt té­len az Egyesület tagjai s általá­ban ezen egyetlen téli sportnak kedvelői, nagy hiányát érezték egy rendesen felszerelt pályának, amiért az az egyesület, a város vezetőségének támogatásával neki­látott a hiányt pótolni. A város átrengedte korcsolyázás céljára az Ajtós-utcában, a vöröskereszt mellett fekvő, s a nyáron rende zett holt Kőrös-medret, amelyen az Egyesület a korcsolyázók ré­szére pólyát fog berendezni. Ezen pálya igen jónak Ígérkezik, mert az egyengetett mederben csak 10—15 cm. mély a víz s igy igen hamar es igen jól átfagyhat. A pálya terjedelme akkora, hogy 120—150 korcsolyázó jól elférhet rajta. A korcsolyázók és azok kí­sérői részére a pálya szélén egy uj melegedőt építették, amely egyszerűbb ugyan annál az épü­letnél, amelyet a régi pólya mel­lett emeltek, céljának azonban igy is teljesen meg fog felelni. A pálya használati diját egész alacsonyan állapították meg, hogy a korcsolyázás sportját minél nép­szerűbbé tegyék. Egyszeri hasz­nálatra szóló jegy óra felnőttek­nek 40 f., tanulóknak és gyerme­keknek 20 f. A melegedő szoba hasznélati dija a nem korcsolyá­zók részére 20 f. Tiz jegyet tar­talmazó jegyfüzet 20 százalékos kedvezményt nyújt. Az idényje­gyek 20 jegy órával egyenlő árúak. Az egyesület tagjai 25—50 szá­zalékos kedvézményben fognak részesülni. Ilyen olcsó árak mel lett reméli az Egyesület, hogy pá­lyáját s a korcsolyázás sportját minél szélesebb körben sikerülni fog népszerűvé tennie s az uj pályával, felszerelésével és az uj melegedővel sikerülnie fog a kor­csolyázók igényeit kielégíteni. Időjárásjelentés Várható időjárás a következő 24 órára: Sok helyen köd, esetleg ködszitálás. A hőmérséklet némi emelkedése valószinü. » A Magyar Téka Békéscsabán Gróf KlebeUberg Kunó testa­mentuma a magyar irodalom megsegítéséről A Kulturális Egyesületek Szö­vetségének Nyíregyházán az el­múlt nyáron tarlott alakuló ülé­sén, melyen a békéscsabai Aurora kör kiküldöttje is résztvett, az azóta elhalt gróf Klebelsberg ér­dekes és nagyfontosságú kijelen­tést tett. Elmondotta, hogy teljes mértékben átérezve a magyar iro­dalom nehéz helyzetét és jól is­merve a magyar könyv minden oldalról fenyegetett pozícióját a magyar kultura önvédelmi harcá­ban átvette a fővezérséget és meg­kezdte a fogékonyabb és megér­tőbb lelkek toborozósát a magyar irodalom barátainak táborába. Sajnos a halál kiütötte Klebels­berg kezéből a fővezéri pálcát és most egy ö!ös bizottság Móra Fe­renc vezetésével dolgozta ki a tervet, amelynek eredményeképen jan. elején megindul a „Magyar Téka" nevü könyvkiadóvállalat, mily az Erdélyi Szépmives Céh mintájára évente 5 művészi ki­állítású, bibliofil magyar regény ad ki. E könyveket csak a Ma­gyar Téka pártoló tagjai kaphat­ják meg kötetenként 3 P jével. A tagság semmiféle más kötele­zettséggel nem jár. Jánossy Gyula csabai polgár­mester és a Magyar Téka békés­csabai megbízottai (dr. Korniss Géza és dr. Révész Sándor) a kö­vetkező körlevelet küldték szét a város könyvbarátaihoz: A Ma­gyar Téka a magyar írók és ma­gyar olvasók uj Szövetségét akarja létrehozni. Szoros kapcsolatot te­remt az elszakított országrészek kulturközösségeivel: az erdélyi, felvidéki, bánáti magyar alkotó­művészekkel és magyar olvasó­közönséggel. A Magyar Téka nem ismer politikai ellentéteket, csak a tehetséget nézi. Á Magyar Téka a magyar betű birodalmának in­tegritásáért harcol. Mindenki lép­jen be a Magyar Téka mecéná­sainak táborába. Reméljük, hogy a felszólítás nem lesz eredménytelen, mert még a mai viszonyok között is kell és lehet áldozni évente 15 Pta magyar kuliura oltárán. A polgári párt győzött a kétegyházi községi választáson Kétegyháza község közönsége folyó hó 16. napján választotta képviselőtestületének választás alá eső tagjaiból most kilépett 10 kép­viselőt és 5 póttagjót. A választás két választókerület­ben történt és a következő ered­ménnyel : I. választókerületben rendes tag:

Next

/
Oldalképek
Tartalom