Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) július-szeptember • 139-214. szám

1932-09-28 / 212. szám

28 ÖEKESMEGYEI KÖZLÖNY Békéscsaba, 1932 szeptember 15 csipkéket minden minőségben és szé­lességben, selymeket, keztyüt, haris­nyát, gombokat, csattokat és minden­nemű rövidárut— vásárolni, mint a CSIPKEÁRUHÁZBAN, BÉKÉSCSABA, ANDRÁSSY-UT 6. SZÁM ALATT •ár nem lehel olcsóbban ­* Billiárd posztó és szőrmék állandóan raktáron Frisch posztó­üzlete Andrássy-ut 39 szám. — Szőrme javítást, átalakítást, tisztítást, festést, legolcsóbban vé­gez Pongrácz szűcs Kocziszky palota. * Silberstein harisnyái • legjobbak. * Legdivatosabb és legol­csóbb ruhák készülnek Ellmann­nál Horthy Miklós ut 8. sz. alatt. * Pénzéért ellenértéket kap, ha Freiberger Sándor And­rássy-ut 9 szám alatti kerékpár, varógép, rádió és villamossági szak­üzletében vásárol. — Káros fénysugarak elleni védőszemüveg már 50 fültől Oku­lőrium látszer és fotóüzletében Andrássy ut 6. — A vigyázatlanság áldozata. Békésről jelentik: Győri Mátyás VI. ker., 8. szám alatti lakos Má­ria nevü 9 éves kisleánya a tűz­hely körül forgolódott, miközben a ruhája tüzett fogott, majd lánggal égett. A kisleány elsőfokú égési sebeket szenvedett. A lakásán ápolják. * Szívbetegeknek és érelme­szesedésben szenvedőknek a ter­mészetes „Ferenc József" keserű­víz használata könnyű és pontos bélmüködést biztosit. * 3 mtr angol dessin őszi férfi szövet teljes hozzávalóval P 19'50 Frisch posztóáruháza Andrássy-ut 39 szám. Magánmérnökök köz­megbizafásoknál nyil­vánosságot kivannak A rregármérröl ök gyakran pa­rasíoijók, hegy a kcztllalmeiás­fcan álló néinökck élve jogukkal, olyen erényu magántevékenységei folytattak és különösen sok meg. bi2ést teljesítettek a magángya­kcrlfct körében, miáltal hátrányo­san befolyásolták a n agánmér nökök megélhetését. Ebben a tárgyban a kereskede mi minisz­térium az érdekeltségek bevoná sával ankétet hívott össze, ame­lyen báió Forsler Gyula t Incklé­sével tárgyalta a kérdést. A kamara azt kivonja, hogy a kö?rretbizésok kiadása a leg­nagyobb nyilvt nosség mellett tör­térjék és hogy a közalka'mezáE­ber lévő mérnökök magénneg­bizásai összeféiheiellenség sz( m pontjából ellenőiizhetc k legyenek. A különböző érdél e'tség reszeiől felszólalók mindenben magukévá telték a kamera álláspontját, amit az elnöklő államtitkár örömmel állapított meg azzal, hogy ezen az alapon sikerül majd, remélhe­tően, ez ellentétek kiküszöbölése. * Téli dubl kelmék felöltőnek és mikádónak métere P 490 Frisch posztóáruháza Andrássy-ut 39 szám. Raktáron nagy választékban készen lévő fekete, szürke­gránit és márvány • I FB I ezidőszerint minden elfogadható árban kaphatók lUerner Eöéné és Társa építési-, tüzelésianyagok és kőfaragótelepén Andráaay-nt 20. Teleion : 462. : TÉLI HÓNAPOKRA ^ Tűzifáról, tojásbrikettről kőszénről már most gondoskodjon. Minden mennyiséget a legolcsóbban készséggel házhoz szállít t t BENJÁMIN MARTON fakereskedése Telefon 432. Luther-utca 16. Telefon 432. * Sötétkék boj gyermekkabátra métere P 6 90 Frisch posztóáru­háza Andrássy-ut 39 szám. Autó és traktor tulajdonos utak figyelmébe! írok pénzt takarít meg, ha autójához vagy traktor­jához szükséges alkatrészt és felszerelést nálunk szerzi be Autó és traktorszaküzlet, Ardrássy-ut 7. Kocziszky palota Árverési hirdetmény. Dr. Weisz Frigyes ügyvéd által kép­viselt Kulpin Jakab javára 103 P 53 f lőke és több követelés járulékai erejéig H bcsabai kir. jbiróság 1931.'évi 5401 sz. végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytén végrehajtást szenvedőtől 1931. évi nov. hó 6-án lefoglalt 1250 P-re becsült ingóságokra a bfsabai kir. bíróság fenti számú végzésével az érverés elrendeltetvén, annak ez 1908. év XL1 t.-c. 20 §-a alapján a következő meg­nevezett : továbbá a foglalási jkönyvből ki nem tünő más foglaltatok javára is, az árverés megtartásét elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatélvu igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásón, üzletében : Békéscsabán, gref Tisza István-ut 6 tz. alatt leendő megtartáséra határidőül 1932. évi szept. hó 30 napjának d. u. 5 craja (űzetik ki, amikor a bircileg lefoglalt bútorok stb. segyéb in­góságokat a legtöbbet Ígérőnek kész­perztizetés mellett, szükség esetén becs­áron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hei> színen nem je­lenre meg, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. Békéscsaba, 1932. évi szept. 7. Oláh Gyula, kir. bir. végrehajtó. Tőzsde Határidős. Irányzat gyengébb, forga­lom közepes, buza októberre 12.55, már­cius ra 13.97—9ír—95, tergeri májusra 9.18, felmondás 3300 q buza október 3-iki át­vételre. A készárupiacon az irányzat taitolt, nyitáikor az árak változatlanok. 20 hónapi börtönre ítélték molnár Sdnöort (A Közlöny eredeti tudósítása.) Vélyi Nagy István dr., a gyulai kir. törvényszék egyes bírója teg­nap tárgyalta Molnár Sándor ujki­gyósi ál-ügyvéd bünügyét másod­szor. Az első tárgyalást március­ban tartották meg s akkor elren­delték Molnár elmeállapotának a megvizsgálását. Ennek megtörténte utón tegnap került sor az uj főtér­gyalásra. A bíróság délelőtt Gyu Ián, délután Békéscsabán tartott tárgyalást. Gyulán a vádlottat hall­gatták ki, aki töredelmesbeismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy öt elemitvégzett, majd gépésztanonc lett. A békéscsabai tárgyaláson ki­hallgatták a többi vádlottat: id. Molnár Sándort, Farkas Antalnét és Farkas Antalt, majd a tanuk meghallgatására került sor. Schrő­der Gábor dr. kir. ügyész és Lévay Tibor dr. budapesti ügyvéd felszó­lalásai után, Vályi Nagy István kihirdette a törvényszék ítéletét, amely szerint Molnár Sándort egy év és nyolc hónapi börtön­büntetésre, 80 pengő pénz­büntetésre (meg nem fize­tése esetén átváltoztatható elzárásra), továbbá 5 évi hivatalvesztésre itéli. Mol­nár Sándornét, az első­rendű vádlott anyját 3 hónapi fogházzal sújtja, de 3 évi próbaidőre fel­függeszti az ítéletet, mig a másik két vádtottat fel­menti. Az ítélet ellen az ügyész sú­lyosbítás végett, a védő enyhítés végett felebbezést jelentelt be és ezzel a tárgyalás este fél kilenc­kor végetért. Molnár, addig mig ügye a tábla elé kerül, előzetes letartóztatásban marad. Minket támogat, ba hirdetőinknél vásárol Poloskairtást ciángázzal felelőség mellett váltai CSALA ciőnozó szegedi kirendeltsége Megbízott ROSNER elhelyező iroda Andrássy-ut 67. szám Ágytollat, pehelyt vesz, elad, becserél RUBICSEK JENŐ toll- és gyapjukereskedő Békéscsaba. Luther-u 2. (Csirkepiac) mázsaház mellett. Rádió műsor Szept. 88 szerda 9.15 Hangverseny. 9.30 Hirek. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12 Déli ha­rangszó. 1^.05 Hangverseny. 1.00 Pontos időjelzés. 2.45 Hirek. 3.30 Morse-tan fo­1> am. 4.15 Vitéz Miklós novellája. 4.45 Pontos időjelzés, időjárósjelentés, hirek. 5 A rádió házikvinte'jének hangversenye. 6 Olasz nyelvoktatás. 6.30 Dankó-nóték Pósa Lajos verseire 7.39 A rádió külügyi ne­gyedórája. 7.45 A Mándits-szalonzenekar hangversenye. 8.45 Pontos időjelzés. 9 Stefániái Imre zongorahangversenye. Utána kb. 10.00 Időjarásjelentés. Majd Tánczene. 11. Károlyi Árpád és cigényzen karának hangversenye. CSABA MOZGÓ Szeptember 27, kedd fiz aranymezők letínya Hangos kaliforniai történet. OLIMPIAS LOS ANGELESBEN II. Sing-Sing kávéház Szerda-csütörtök SZŐKE DÉMON és a Lonooni KÉmnő Apróhirdetések Rendelőnek, irodának éa garzon­lakásrak kiválóan alkalmas 3 szobából álló lakés a város legjobb helyén azon­nalra kiadó. Érdeklődők forduljanak Szt István-tér 3 szám alá házmesterhez. Egjrczobás szép kis padolt lakás ma­gános házaspárnak, ugyarott egy üres szoba kiadó. II. Prónay-u. 20. Butoi ozolt ufeai szoba kiadó Thurzo-u.­6. Érdeklődni lehet Hugyecz Pál Deék-u.. 16 szám. alett. Szerkesztésért felel: GUTTMANN GYÖRGY Lapkiadásért felel: GRUBER DEZSŐ N'omí tin é* kindiaa Corvinakftnwnvomds Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulassza

Next

/
Oldalképek
Tartalom