Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) július-szeptember • 139-214. szám

1932-09-24 / 209. szám

Békéscsaba, 1932 szeptember 20 BEKESMEGYEI KÖZLÖNY 331 Cim nélkül. • • i Rengeteg baj van egyes csabai lakásokkal. A leg­több lakás férges. Az egyik helyen kétlábú, vagy négy­lábú állatok tanyáznak s a férges lakások miatt a bé­késcsabai kir. járásbíróságba is havonta négy-öt panasz megy s felmondás nélkül is elhagynak lakásokat. Emiatt a férges-tanyák miatt van a nagy vérhas járvány is. Az állatok hurcolják ugyanis el a bacillusokat s fertőznek meg egész családokat. Ilyenkor mondják azután : hej de elkelne Békéscsabán a vízvezeték és csatorna. Bizony. Ha lenne ez a két dolog, nem fájna ugy a feje sem a város podesztájánok, sem a lakosságnak. De ezekről ál­modni még korai. Van azonban a fenti állatokon kivül még egy veszedelmes: poloska. Ezt leginkább a pestiek ismerik, de nem panaszkodhatnak sokhelyült Csabán sem. Tegnap este komikus eset játszodott le az egyik emeletes Andrássy uti házban. Este kilencóra felé, vacsora után, zenét szerettek volna hallgatni rádión. A fiatal feleség ment a készülékhez s kereste a jó állomásokat. Egyszer­csak Bécsnél felkiáltott s igy szólt: Képzeld fiacskám mit fogtam ? Mit ? Egy nagy poloskát! A Békéscsabai Gyorsírók Egyesületének megalakulása (A Közlöny eredeti tudósítása.) Nagy ünnepe volt tegnap este a békéscsabai gvorsiróéletnek. A községi felső kereskedelmi iskola köztiszteletben álló agilis igazga tójának, Pancratz Józsefnek meg­hívására egybesereglettek a gyors­irss ügyéért lelkesedő volt tanít­ványok ugy a felső kereskedelmi iskola és a női szaktanfolyam végzett növendékei, mint az is­kolában tartott esti tanfolyamok volt ügybozgó gyorsírói, hogy a régi kívánság és elhatározás be teljesitéseképen más nagyobb városok példáját követve a gyors­írás ügyének ápolására és mind szélesebb körökben való felkaro­lására megalapítsák a Békéscsa­bai Gy >rsirók Egyesületét. A tanítványi szeretetlel és há­lával egybegyűlt nagyszámú lel­kes ^yorsirógárda fényes tanúje­lét adta annak, hogy megértette és ét rzi annak nagy jelentőségét, hogy városunk belső kulturális életét ez uj dolgozó egyesület álta! gazdagítsa s más városokkal vetekedő kulturális fejlettségét kifelé is bizonyítsa. Ezzel a ne­mes szándékkal indult m^g nagy jövője utján a helybeli gyorsíró­egyesület, hogy az elvetett mag­ból hamarosan a csabai kultu­rális élet egyik terebélyes fájává növekedjék. Ezzel városunk ujabb hatalmas és határozott lépést tett abban az irányban, hogy kifelé a kulturális élet minden terén egyenrangú riválisnak mutassa magát a többi magyar jelentős vidéki városokkal szemben. Elis­merés és hála illesse tehát a város nagyközönsége nevében mindazokat, akik ezt az üdvös, korszerű eszmét felvetették s akik ezt az egyesületet megalapításá­val reális tetté váltották át. A közgyűlés mindenekelőtt meg­hajtotta a tisztelet és hála zászló­ját szeretett városunk kulturális fejlődésének mindenben lelkes támogatói iránt, amikor Jánossy Gvula polgármester, dr. Korniss Géza kulturtanácsnok, dr. Szebe­rényi Zs. Lajos főrendiházi tag, Bartoss Ferenc kormányfőlanácsos Koppányi Gyula ref. lelkész, Bohnert József kormányfőtanácsos, dr. Biró Károly bankfőnök, Róth József vézérigazgató, dr. Rell La­jos és Fehér Géza gimnáziumi igazgatókat tiszteletbeli elnökké megválasztotta. Az egyesület elnöke lett Panc­ratz József f. ker. isk. igazgató, ügyvezető igazgatója Latosinszky Imre tanár, főtitkár Péterfy Károly tanár, titkár Tar Ferenc bsnktiszt­viselő, a pénztáros Silló Pál tiszt­viselő, a számvizsgáló bizottság elnöke Birkenhauer Mihály állam­pénztári tanácsos, tagjai Thiesz János és Márz Mihály banktiszt­viselők, ellenőrök Veress Árpád banktisztviselő, Lsholzky Gizella és Szabó Judit tisztviselők, jegy­zők Berlók Ilona, Kiroly Pál és Weisz Béla tisztiviselők, ügyész dr. Láng Frigyes ügyvéd gond­nokok Gergely István és Kővári Sándor tisztviselők, könyvtáros Medovarszky Klára gyorsirótanitó­nő, tanfolyamvezetők Lntosinszky Imre, Mofeos József és Péterfy Ká­roly tanárok. Végül elhatározta az egyesület, hogy gyorsíró szaklapot ad ki és annak szerkesztőiül Mokos József, és Mészáros Imre tanárokat vá­lasztotta meg. Atlaszcsikos reformnadrág leánykanagvságban P 1-18 riői '-agyságban P 1*58 Ujas pulóver igen tartós minőség, gyermekek részére P 1*90 felnő'tek részére P 2*90 0* Hauer Áruház Békéscsaba, Andrássy ut 9. HIREK Ezen a héten Badics és Radó gyógyszertárak tartanék ejj*li szolgálatot. — Dr. Lusztig Géza előadás sorozata minden kedden és pén­teken este fél 9 kor van a Kul­túrpalota Aurora termében. Az előadássorozat a XX. szádad po litikai és gazdasági történetével ríoglalozik. — Kalmár Pal és Verbőczy Ila szombat esti csabai vendészerep­lése elé olyan hatalmas érdek­lődés nyilvánul meg, hogy az est sikere biztosítva van. A je­gyek olcsók és ez garantálja a zsufoltházat. — Rövidesen kiosztják a ve­tőmaghilelbuzftt. A vetőmughitel­akcióra beérkeztek a kérvények a vármegye területéről a gazdasági felügyelőséghez. A tiz vagon ve tőmagbuzát a jövő héten osztják ki. — Elégett az országúton egy autó. Csempi Andor turkevei ven­degiős autóját vezette a kisujseál lási müuton Ku'csár János toífőr. Az autóból szivárgó benzin iöng ralobbent s az autó teljesen el égett. A soffőrnek sikerült a láng­ba borult auióból sertetienül kiui­rani. — Háznál nem szabad nap számért varrni. Felhívja a női szabómesterek szakosztálya, el­elnöksége tagjait, vegyék tudomá­sul, hogy iparengedély nélkül ház­nál nem szabed varrni. Ha tudo­domást szereznek, hogy iparnél­küli varrónők házhoz mennek napszámért dolgozni, azt jelentsék a szakosztály elnökének, vagy az ipartestület jegyzőjének, hogy az eljárást ugy a kontár e'len, mint a munkát adó ellen megindíthas­sák. — A szegedi m. kir. áll. Fa « ipari Szakiskolán (Szeged, Szt. 'György tér 7.) az előadások az idén kivétélesen október 1 én kez­dődnek. Ezért szeptember hó fo­lyamán még mindég elfogad be­iratkozókat az igazgatóság. A be­iratkozáshoz a középiskola vagy polgári iskola IV. osztályának végbizonyítványa, születési és uj­raoltási bizor yitványa szükszéges. Sem orvosi bizonyítványra sem előgyakorlat igazolására nincs szükség. A szakiskola három év­iolyamos, a végbizonyítvány mun­kakönyv kiváltására jogosít és a három évfolyamhoz csatlakozó 2 évi felsőipariskola látogatása a Itatonaságnál a karpaszományos kiváltságot is megadja. — Megszűnt a lépfene Újkígyós községben. — Tartsa szem előtt a szak­szerű kiszolgálást I Vásároljon Okuláriumnál I Látszer és foto­szaküzlet, Andrássy-ut 6. * Legdivatosabb és legol­csóbb ruhák készülnek Ellmann­nál Horthy Miklós-ut 8. sz. alatt. — Velőt kell enni, hogy ne kapjunk rákot. A berlini rákku­tató intézet legújabb jelentése ér­dekes megállapítást tesz a velő­nek a rákos fertőzést leküzdő tápláló erejéről. Az intézetben ve­lővel etetett fehér egereken még a leg virulensebb fertőző anyag­gal sem lehetett kimutatni a rákos daganat kifejlődését. Természete­sen az alacsonyabb rendű állato­kon végzett kísérletek, sajnos, egyelőre még nem hozhatók az emberi szervezettel kapcsolatba, de a szakkörök nagy reményt fűz­nek az apró emlősökön észlelt ta­pasztalatokhoz. — Agy- és szivérelm? szese­désben szenvedő egyéneknek a természetes „Ferenc József" ke­serűvíz megbecsülhetetlen szolgá­latot tesz azáltal, hogy a béltar­talmat kíméletesen távolítják el. Tudományos tapasztalatok kétsége telenné tették, hogy a Ferenc József viz számo9 féloldali hüdés­ben fekvő betegeknél is megtette a kellő hatást s igy nagy meg­könnyebbülést okozott. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak­ban, drogériákban és füszerüzle­tekben kapható. — Ötmillió egyfillérest veret­nek. A pénzügy min szter a váltó­pénzforgalom szükségletének figye­lembevételével ötmillió darab egy­filiéres váltópénzérmek veretését rendelte el a törvényben megálla­pított kontingens keretében. Ennek az 50.000 pengő névértéket jelentő mennyiségnek kiverése után a nem nemesfémből készülő váltó­pénzérmekre nézve az 1925 : XXXV. törvénycikkben megállapí­tott 30 millió pengő névértékű kontingensből 229,000.000 pengő névértékű mennyiség lesz kiverve, vagyis a nem nemesfémből ké­szülő váltópénzérték kontingensé­ből még 7,000 000 pengő névérté­kű mennyiség marad későbbi fel­osztásra. — Vidéki szállodák budapesti irodája. A teljes komforttal biró vidéki szállodák Budapesten köz­ponti irodát akarnak nyitni. Az irodának az lenne a feladata, hogy a Budapestre érkezett ide­geneknek vidéki kirándulások al­kalmával jó szállodát biztosítsa­nak. A vidéki szállodák megbí­zottai már tárgyaltak az Idegen­forgalmi Hivatallal és a budapesti nagyszállodák vezetőivel. — Legfeljebb 30 ezer mázsára becsülik az októberben felmon­dásra kerülő határidős búzát. Változatlanul csekély tevékenysé­get fejt ki a gabonaarbitrázs, a jelenlegi árviszonyok és a tőke­hiány nem kedvezők a gabona­betárolás szempontjából. Az ok­tóberben fslmcndásra kerülő meny­nyiséget szakkörök legfeljebb 30 ezer mázsára becsülik, ennyi van is betárolva a budapesti közrak­tárakba, de jórészt olyan busá­ból, amely nem felel meg a szok' ványminőségeknek. Egy nagybank­nak és egy ismert gabonakeres­kedőnek vannak legnagyobb an­gazsrriánjai októberi búzában. — Ausztria nem engedi be a 62 kilónál nehezebb magyar ár­pát. Nagy feltűnést kelt a gabo­naexportőrök között, hogy Ausz­tria milyen rigorózusan bírálja el a magyar árpakivitelt. Nam engedi meg, hogy 62 kilónál nehezeb b hektóliter fajsúlyú magyar árpá t importáljanak és már abban az esetben is, ha a fajsulykülönbö­zet 0.2 kilogramot kitesz, vissza­utasítják a vagonokat Emiatt több küldemény rekedt meg a határon, amiből a magyar exportőröknek csak kiadástöbbletük van. — Négymillió mázsával keve­sebb buza termett Olaszország­ban, mint tavaly. 1931-ben 76 millió mázsa volt Olaszország hu­zatermése. A legutóbbi hivatalos jelentés szerint az idai buzaho­zam azonban csak 72.3 millió mázsa, tehát Olaszország előre­láthatóan több búzát lesz kény­telen importálni a most folyó gaz­dasági évben, mint tavaly. * Silbersftein harisnyái a legjobbak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom