Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) július-szeptember • 139-214. szám

1932-09-29 / 213. szám

Ára 10 fillér Békéscsaba, 1932 szeptember 29 Csütörtök 59-ik évfolyam, 213-ik szárrr BEKESMEGYEI KÖZLÖNY POLITIKAI NAPILAP Előfizetési dijak i Helyben és vidékre postán küldve negyed­évre 6 pengő egy hónapra 2 pengő. — Példányonkint 10 fillér. Főszerkesztő: Dr. Reisz József Telefonszám s 176 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba II. ker. Ferenc József-tér 20. szám alatt Hirdetés díjszabás szerint %»»************ ******************** történt a Francziszky­portán? Testvérek dulakodása revolverlövéssel — Letartóztatták a merénylőt | szédok s ezt tanácsoltók Mihály­nak : menjen a csendőrségre s jelentse lel fenyegetőző öccsét. Mihály igy is tett. Csakhamar megjelentek a csendőrök. (A Közlöny eredeti tudósítása.) Tegnap, délután egy óra tájban különcr. esemény játszódott ie a végchid melletti Frarczis2ky-por­lón, amely Négyrét 2248. szám alatt van. Két testvér összeszólal­kozctt és revolverlóvés tett pon­tot a viszálykcdés végére. A jelzett portón özv. Fren­cziszky né lakik négy fiával. Kettő műveli a tiz okta fcldet, Mihály­nak mészáros üzlete volt Mezc­berényben, de a rossz viszonyok miatt bezárta az üzletet s anyjá­nál él, továbbá György, aki ko­rábban biztosítási tisztviselő volt, mig legutóbb fényképészettel fog­lalkozott s dijat is nyert. Mihály és György többször ösz­szekaplak már. Tegnap ebéd után is veszekedtek s dulakodni kezd­tek egymással. A vitatkozás odáig fajult, hogy a fiatalabb György revol­vert rántott és bátyjára célzott. Mihály elkapta öccse kezét, aki igy is elsütötte (véletlenül) a fegyvert. Szerencsére a golyó célt tévesztett, elkerülte Mihályt, akinek szánva volt. A revolver­dörrenésre összefutottak a szom­akik először a hüvelyt, majd a golyót is megta­lálták a szoba szekrénye alatt. Ekkor Györgyöt őrizetbe vették s behozták a rendőrségre, ahol ma hallgatták ki s előzetes le­tartóztatásba helyezték. Holnap viszik a gyulai ügyészségre. Á nyomozás még folyik. Kész az uj kormány Ma déle'őtt folytatták a kor­mányzói kihallgatásokat. Bessenyei Zénó. Lázár Andor és Dési Géza jelentek meg az államfőnél. A délelőtti kihallgatások után illetékes helyen közzétették az uj kormány névsorát, amely ma dél­utón alakul meg. Miniszterelnök Gömbös Gyula, külügy : Klebels­berg Kunó, pénzügy: Imrédy Béla, honvédelmi : Kárpáthy Kamilló, igazságügy : Lázár Andor, keres­kedelmi : Kállay Miklós, földmi­velés : Purgly Emil, kultusz : Hó­mann Bólint, belügy : Keresztes Fischer Ferenc. Budapestről jelentik: A Mai Nep értesülése szerint a kormány­válsággal kapcsolatban valamennyi főispán beedta lemondásét. A le­mondás nem tekintendő csupán formalilásnak, hanem az uj kor­mány jelentős átszervezése ket hajt végre a főispáni karban és ezzel kapcsolatban rendezés alá kerül a főispáni nyugdíj kérdése is. A főispáni álllások betöltésével kap­csolatban kolportált személyi hi­rek még igen koraiuk. • MVWMWMMMMIMMMMMMMM Izgalmas tanácskozás után a sztrájk ellen foglaltak állást a békésmegyei molnárok (A Közlöny eredeti tudósítása.) A Békés-Arad megyei molnárszö­vétség tegnap délután közgyűlést tartott az Ipartestület székházéban. A gyűlésen Békés, Arad Csanád és Csongrád megyékből, mintegy százhetvenen jelentek meg mol­nárok, gabonakereskedők és sütő­mesterek. Két óra után nyitotta meg a gyűlést Gccs László elnök, aki üd­vözölte a megjelenteket, majd kö­zölte, hogy a gyűlés egyetlen táígya : tiltakozás a 35C0/932M. E. rendelet ellen. Döntsön a molnár­ság : bezárja e üzemeit, vagy to­vább folytatják a meddő hercot. Steinberger Imre volt az első felszólaló, aki élesen támadta a bihari és csanédi pénzügyigazga­gatóségokat, ahol hatalmas bírsá­gokat rórak ki a kereskedőkre. Békésmegyében, sem rózsás a helyzet, de még itt aránylag tűr­JxAtn a7 aIAVVV.: ••-'< * Ha halljuk a retenettes ítéleteket, felforr az em­berekben a vér. Orvosolni kell a bajokat, mert ha nem jön a segítség, akkor a gabonakereskedelem eláll a vásár­lástól. Nézete szerint ennek nem örülne a gazdatársadalom. Kéri a kereskedőket, hogy felszólalásaik­higgadtak legyenek. Illés Sándor, az Országos Mol­nár Szövetség főtilkára azt han­goztatta, hogy sokat dolgoznak, de kevés az eredmény. A szö­vetség munkálkodik, de mindent nem tud keresztül vinni. A ba­lettá körül sok kulisszatitok van, amit nem lehet nyilvánosságra hozni. Egy miniszter előszobájá­ban ne pókig kell ülni, mig lehet vele beszélni. Felsorolta azo­kat a megyéket, ahol sztrájkba léptek a malmok, de Veszprém mér újra dolgozik, meit a pápai járás egy része nem volt szolidáris. Elismeri, hogy a kormány tagjai közül egyedül Kenéz, aki dolgo­zik és dolgozott. A vámmalom nem sztráj­kolni akar, hanem élni kíván. Ezt a kormány nem szabályozhatja. A vámőrlés súlyos s igy nem maradhat. Nem hiszi, hogy az uj kormány segítséget hoz, mert ab­ból a pártból kerül ki, mint a legutóbbi. A boletta alap terhére kellene valami üdvöset csinálni. Szerinte, a bolettát nem lehet mos­tanában eltörölni. (Nagy zaj. Vi­haros ellentmondások. Hallatlan pártolja a bolettát a szövetség is 1) Gécs csendre inti a lármázókat. Illés folytatja a beszédet, de a zajban elvesznek szavai. Ilyen közbekiáltásokat hallani : Vargha államtitkár megmaradt, ő csinált minden bajt. Le vele I Illés Sándor : Mi érintkezést ke­restünk legutóbb Pesthy Pállal, az Egységespárt elnökével s kö­zöltük, hogy az uj kormánytól sokat várunk. Kértük, hogy a bolettaalapból fe­dezzék a vámőrlésidij: felemelésé­nek különbözetét. Szeretnénk a 700 malomellenőr munkáját is megszabni. Közbeszólások : Menjünk a köz­igazgatósás i bírósághoz! Illés Sándor: Azt hiszem, hogy lesz majd eredmény, csak ki kell türelemmel várni. (Zaj.) Azt mon­dom a molnároknak : Ha nem bírják áljanak le, de gyűlésen vezényszóra elhangzott cselekedetet ne kövessenek. (Állandó zaj.) Közbeszólások : Komolytalan propozició ez I Illés Sándor: Mi mindenesetre tovább dolgozunk, bárhogy dön­tenek. '» Flamm Jenő (Békéscsaba) a pénzügyi hatóságokat kritizálja. A pénzügyigazgatóságnak csak 40 pengőig legyen joga bírságot ki­róni. Ezen felül csak a járásbíró­ság, vagy törvényszék járjon el. A sok birságból születnek a dugsegélyek. amiket Fábián Béla napirenden tart Felsorol több kirivó esetet a debreceni pénzügy igazgatóság tény­kedéséből is. (Nagy vihar támad, ilyen kiáltások hallatszanak : Pfuj gyalázat, piszkosság I) Flamm : A mo'nárok és pékek ezrei nyomorognak, idegük tönkre ment, valamit kell tenni. Gécs elnök rövid válasza után Balogh József (Vésztő) szólal fel a bolettarendelet ellen. Indítvá­nyozza, hogy legyenek a malmo­sok szolidárisak. Olyanok a bírsá­gok, hogy sokan inkább a bitófa alá mennének. Steinberger Imre Illéssel pole­mizál. Az a felfogása, hogy a bírságok tekintetébén a közigaz­gatási bíróságnak kellene eljérni, mert a maikat örült agy csinálja. A bolettarendeletet — ígéret sze­rint — december 31-ig visszavon­ják. A bolettát nem a gazdáknak csinálták, hanem pénzpolitikai szempontból. Ezután különböző sérelmeket ismertettek Grünfeld Ármin (Mező­kovácsháza) és Barna Sándor (Gyula), Stern Márton (Békéscsaba), azt javasolja, hogy küldjenek ki egy vegyes bizottságot, amely járjon el a kormánynál s kérje, hogy szüntesse meg a bírságo­lást, az eddigieket írja le. Bírságolni csak akkor lehet, ha a malmos lop és megkárosítja a kincstárt. Ilyenről most nincs tu­domása. A bizottság dolgozzon ki egy memorandumot is, amelyet

Next

/
Oldalképek
Tartalom