Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) április-június • 66-137. szám

1932-06-01 / 114. szám

Ára 10 fiilép Békéscsaba, 1932 junius 1 Szerd a 59-ik évfolyam, 114-ik szám SMEBTEI POLITIKAI NAPILAP jjuimnii— ******* EI6fi*et««i dijak i HeJyben és vidékre postán küldve negyed­évre 6 pengő, egy hónapra 2 pengő. — Főszerkesztő: Dr. Reisz József Felelős szerkesztő: Oroszlány Gábor Telefonszám i 176 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsaba 11. ker. Ferenc József-tér 20. szám alatt Hirdetés díjszabás szerint Merre van a kivezető ut ebből a rettene­tes gazdasági helyzetből, mely végromlással fenyeget mindent és mindenkit, aki ebbe a sze­rencsétlen századba született bele? Hol itt a megállás, hol itt a reménynek legtávolibb su­gára, hogy egyszer ismét min­den jóra fordul, hogy egyszer még elkövetkezik az az idő, mi­kor legalább a napi száraz ke­nyér boldogitó tudata minden­kiről leveszi a borzalmas gon­dokat? Az egyiptomi fáraók rabszo'­gái, Vcgy a törökhódoltság sze­rencsétlen letiportjai legalább a napi szükségletek égető gond­jai tol meg voltak kiméivé — és ha a sors fájó sebeket vágott is a munkától görnyedt hata­kon a csalad keserves falatai nem voltak veszélyben. Ha né­ha jött is egy nagy istencsa­pás, ha tűzvész vagy árviz gyászba és nélkülöz ét be jutat­tak egyes vidékeket, a muló je­lensegek felett mindég oít len­gett a deiengó javulás sugára es nem volt olyan rossz, amely­nek vegét - belátható időn be­lül — remélni ne lehetett volna. Minden korszaknak, minden szazadnak meg voltak a maguk vezereszméi, melyek lelkesiteni, ha kellett szenvidni taniíoiták az emberiséget, de sohasem ismerték ezeiőtt ezt a borzal­mas bizonytalanságot, ezt a sivár üresseget, amely mind­nyájunk jövőjét sötét lepellel takarja el a javulást remélő szemek elől. Az elfásultságnak szimpto­máit régente nem ismerték any­nytra, mint napjainkban és a mai idők rettenetességét semmi sem jellemzi jobban, mint ez a nagy közöny, mely már — egy­két erős lélektől eltekintve ­mindenkin lassacskán úrrá lesz. Hol van itt a kivezető ut? Hol van az a vezér, aki őszinte és becsületes lélekkel áll az élre, hogy a mostoha sorsból kivezesse ezt az országot, ezt a sokat szenvedett népet? Az örvény már lábaink előtt kavarog és csak pár lépés vá­laszt ei a borzalmas pusztu­lástól. Lesz­e» akad-e férfi, aki az utolsó pillanatban megtalálja a helyes utat, mely az elnyelés­mmmmmmm sel fenyegető örvényből egy jobb, szebb, boldogabb jövő felé vezeti nemzetet?? a vérző magyar A város parlamentjéből Miért nincs építkezés? - Egy leventeoktató különös szerepe - Jegyző­könyvi köszönet a polgármesternek az insegesek sikeres ellátása ügyé­ben - Mi vár a kéményseprőre a Fényes-tanyákon ? - Megveszik a Szucsu-féle házat - A nyolcórai munkaidő kérdése is szőnyegre került (A Közlöny eredeti tudósítása.) Tegnapi számunkban elsőnek kö­zöltük a polgármesteri jelentést, emely a tegnap délután 4 órakor kezdődő városi közgjülés elé került. A közgyűlés iránt elég nagy érdeklődés nyilvánult meg s a karzat is megtelt kíváncsisko­dókkal. A polgármesteri jelentés elő­terjesztése után Walifisch Ferenc dr. állt fel szólásra. Ekkor Medo­varszky Mátyés dr. főjegyző vette át az elnöklést. Wallfisch dr. azt indítványozta, hogy a polgármes­terről készült portrét függesszék ki a városháza tar ácstermében. Bár ez indítványt mindenki helye­selte, mégis le kellett azt venni a napirendről, mert ez indítványt 24 órával a közgyűlés előtt kel­lett volna előterjeszteni. A leg­közelebbi közgyűlés fog az ügy­ben határozni. Korniss Géza dr. kulturtanács­nok ismertette a 22-iki revíziós gyűlésen előterjesztett határozati javes !atot, amelyet a dunavőlgyi tervvel kapcsolatosén készítettek. A felsőbb hatóságoktól érkezett rendeletek ismeitetése utón a fő­számvevő felolvasta az 1931. évi zárószómadást, amelyből kitűnik, hogy a város milyen takarékos­kodást folytatott. Szobek András kifogásolja a túlságos takarékoskodást, amely a fogyasztás hátrányára ment. Keveselli a járda és egyéb épít­kezéseket. Hangsúlyozza, hogy a munkásság le van rongyolódva és segítséget vár. Kérdi: van-e kilátás valerni építkezésre, illetve a mér megszavazott közmunkák kiadáséra ? Jánossy Gyula polgármester vá laszáben utal arra, hogy a bevételek nem folynak be és igy nem tud min­denre fedezetet találni. Tudatéban van annak, hogy jár­dákat, utakat építeni kell, de je­lenleg nincs miből, igy kénytelen a siró szavakat hallgatni. Az egész vonalon redukálnak s igy nincs módjában semmit sem tenni. Bizonyos tekintetben most a keze is meg van kötve, mert nem tud egyik tétel rovására sem csele­kedni. A belügyminisztériumból a városhoz építkezések ügyében semmiféle leirat nem érkezett. Leszögezi, hogy a jótékonyság terén nem fog takarékoskodni, de ha mégis megakadna, akkor a képviselőtestület elé jön. Vita nélkül elfogadták a gyám­pénztéri alapok és alapítványok, a villamosmü és fürdő (12.0C0 pengő a deficit I) Eárószémadásait, csupán Maczák György jegyezte meg, hogy a sok alapot kár kü­lön kezelni. A polgármester köz­lése szerint a minisztériumok kí­vánják igy. A testnevelési aiap 1931. évi zórószómadásának előterjesztésé­nél Neumann Miksa emelkedett szólásra és o főjegyzőt támadta, aki állitólag nem engedte őt a polgármesteri jelentéshez felszó­lalni. Kiderül, hogy itt Neumann tévedésben van. Beszédében egyes leventeoktatók szereplését kriti­zálja éles szavakkal és konkrét esetet hoz fel, amikor egyes okta­tók visszaéltek a rójuk bizott feladattal. Erzsébet helyen történt ezelőtt két héttel olyasmi, aminek nem szabad előfordulni. Magán­tisztviselőkkel és iparosfiukkal bán­tak ugy, ahogy nem illik. Közbeszólások: Neveket kérünk! Neumann : Fel vagyok szerelve! Kérem az illetékeseket, hogy ilyen túlkapások ne adódhassanak elő. Korniss Géza dr. válaszában kidomborította, hogy az incidens­ről van tudomása, egy oktató ténvleg túlságba vitte a dolgot, de ebből nem szabad általánosítani. Jegyzőkönyvet vett fel az ügyben, a vizsgálat is folyamatban van, mert az altéra et pars elvének alapján áll s a sértettet is meg akarja hallgatni. Az érdekelt oktató most lett kitüntetve, igg vi­gyázni kell a vádakkal. A testnevelési törvény az oktató és a levente között teljes har­mónia megteremtését irja elő s az oktatóknak ilyen szellemben kell eljárniok. Sajnálattal koncedálja, hogy Békéscsabán sok leven­tében nincs tisztelet és fegyelem oktatója iránt. Ezekkel szemben megfelelő retor­zióval kell fellépni. Az 1933. évi iskolai költség­vetések ismertetésénél kiderül, hogy a költségvetés 7000 pengő­vel tul van méretezve, de csak lálszó'ag, mert különben a költség­vetés szigorúan n takarékosság elve alapján épült fel. Szobek András az iparostanonc­iskola költségvetése iránt érdek­lődik, majd elfogadják a női ke­' reskedelmi tanfolyam 1930—31. évi zárószámadását is. A téli inségsegélyezésről a pol­gármesteri jelentést Tamássy Ká­roly dr. aljegyző olvasta fel, A mindenre részletesen kiterjedő jelentésből hü képet nyerünk arról, hogy miképpen telelt át Békéscsaba szegénysorsu lakos­sága. Közel 100.000ebédet osz­tottak ki az inségkony­hákon és több, mint 150 ezer pengőt fordítottak az ínségesek támogatására. Gyöngyösi János dr a jelentés­sel kapcsolattal utal arra. hogy a hallotakból megdöbbentő kép tárul elénk, mert megtudjuk, hogy Csabán minden ötödik ember rászorul a támoga­tásra. Szerencsénk, hogy olyen vezetője van a városnak (nagy éljenzés), aki megtalálja mindig az eszkö­zöket, hogy lehet az ínségeseken segíteni. Sajnos a befolyt összeg­ből esek 18 pengő esett egy em­berre, igy el lehetnek keseredve, de a polgári társadalomban is meg van a nagy elégedetlenség, nem kell ezt a szocráldemokra­téknak kisajátítani. Jánossy Gyula megérdemli a leghálásabb köszö netet, mert a tél elején még azt sem tudtuk mi lesz, s mégis sikerült átvergőd­nünk a hosszú télen. Indítványozza, hogy mondjanak a polgármesternek jegyzőkönyvi kö­szönetet. (Élénk éljenzés és viha­ros taps.) A/yi/asAndrás felszólalásában a szegedi iparosgyülést idézi, ahol Körmendy Mátyás elnök ugy nyi­latkozott. hogy Szegeden most „csak" 20 százaléka volt a lakos­ságnak kenyér nélkül, de ha nem cselekszenek valamit az illetéke­sek, akkor jövőre 80 százalék lesz kenyér nélkül. Azért haldok­lik itt az ipar és kereskedelem, mert egyes embereknek havi 18-20 pengőből kell megélni s természetesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom