Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) április-június • 66-137. szám

1932-05-18 / 103. szám

4 5EKESMEGYEIK0ZL0NY Békéscsaba, 1932 május 18 TŰZIFÁT CSEREPET, TÉGLÁT, FÁVAL ÉGETETT DARABOS ÉS OL­TOTT MESZET, ELSZIGETELŐ ÉS KÁTRÁNYLEMEZEKET legmérsékeliebb napi áron beszerezheti László Sándornál Baross-utca 19. sz. a. 426 :: Telefon sí 436 — Az endrődi esperesi kerü­let tanítósága Endrődön tartotta évi rendes közgyűlését. A gyűlé­sen melegen ünnepelték Szentke­reszthy Tivadar kir. tanfelügyelőt, aki tiz éve buzgólkodik a várme­gyében A gyűlésen előadásokat tartottak Kancil Borbála gyomai, Vörös Júlia endrődi tanítónők, Illés Mihály gyomai, Lenkei Pál szeghalmi és Letniczky József end­rődi tanítók. — A közebéd után Szentkeresztny tanfelügyelő láto­gatást tett az endrődi rom. kath. iskolában. — A felső mezőgazdasági is­kola IV. osztályát végzett növen­dékei f. hó 28-án, szombaton d.u. 6 órakor, a szokásos bucsuzással kapcsolatban, tánccal egybekötött majálist rendeznek az intézet tör­ne csarnokéban. Elfogták a szarvas— mezőtúri vonat posta­kocsijának tolvaját Szarvasi tudósítónk jelenti: A szarvas—mezőtúri és mezőtúr— turkevei vonal mozgópostáján ke­resztül menő külföldi Iceleket és pénk,esleveleket valaki az elmúlt év december hónapja óta állan­dóan megdézsmálta. A postahiva­taloknál a károsultak panaszt tet­tek, amire a legszorgosabb vizs­galat indult meg. Most azután si­került a mozgóposta szarkáját Ta­kács János postai altiszt szemé­lyében elcsípni, aki hónapok óta dézsmálgetta a környékbeli lako­sok számára érkező leveleket. Takács az utóbbi időben igen költekező életmódot totytatott, ami feletteseinek is feltűnt. Takács a vallatás során beismerte lettét és Mezőtúrról a szolnoki ügyészség fogházába kisérték. A vizsgálat tovább folyik. Ezer P-re Ítéltek egy rendőrfogalmazót Szegedről telefonálják : Dénes István dr. volt nemzetgyűlési kép­viselőt a legutóbbi képviselővá­lasztásokon Bényei Tibor dr. szen­tesi rendőrfogalmazó letartóztatta. Dénes feljelentette Bényeit, még­pedig azért, mert fogvatartása miatt nem jelenhetett megy egy 20 pen­gős targyaláson és emiatt 1000 pengő kárt szenvedett. A szegedi törvényszék 1000 pengő megfize­tesére kötelezte a rendőrfogalma­zót, azért, mert Dénes Istvánt, aki ügyvéd és akinek foglalkozása és bejelentett iakása van, kihallgatása után nyomban szabadon kellett volna bocsátani. Ilyen olcsón még nem járt moziba A Békéemegyei Közlöny volt az első, ameíy akciót kezdett Békéscsabán, hogy a lap előfi­zetői es olvasói olcsóbban jár­hassanak moziba, mint azt eddig lettek. Kedvezményt csak ugy le­helt élvezni, ha legalább tíz szel­vényt megvásárolt valaki. A mos­toha viszonyok nem engedték meg ma azt a luxust, hogy pénz nelyett egyszerre tiz moziszel­vényt hordjunk zsebünkben, ezért lapunk kiadóhivatala, amely meg­akarja hálálni nagy olvasótábo­rának azt, hogy már évtizedek óta kitart mellette, megállapodást léfesitett az Apolló Mozgó kép­színházzal, hogy, lapunk utján is lehet váltani 20% kedvezmény­nyel a mozi bármelyik premier, vagy slágerdarabjárak előadásá­hoz jegyet. De nem kell egyszerre tiz, csak egy jegyet vásárolni. Ákciónk eredményét mi sem bizonyítja jobban mint az a kö­rülmény, hogy naponta tízesével jönnek jegyekért. Megnyerte a birkát, de a banketten nem ehetett belőle Lövészverseny volt egyik közeli faluban. Az 1. dij egy birka, mely­ből a nyertes bankettet volt köte­les rendezni. Megtörtént a verseny, kiadták az első dijat, megrendezték a banket­tet, melyre szokás szerint ivet bo­csájtoltak ki. Sokan irták alá. Elérkezett a bankett. Szűken volt a hus. Kimondották szigorúan: Csak az kaphat vacsorát, aki az ivet aláirta. Megjelent a nap hőse is a ban­ketten. Elővették a jelentkezési ivet és kiderült, hogy az a nyertes, aki most vacsorázni akart, nem irta alá. Nem jelentkezett, tehát nem kaphat vacsorát. — Legalább a bőrét adják hát ki, — sóhajtott mélabúsan a nyer­tes. — Egy pengő az ára — mon­dották. Se vacsora, se birka bőre. A nyertes, aki igy megjárta, most várja a bosszú óráját. És egyelőre nem óhajt versenyen résztvenni, vagy legalább is dijat nyerni. Az Előre k erékpár verseny e (A Közlöny eredeti tudósítása.) Hétfőn délelőtt 11 órakor tartotta első házi kerékpárpályaversenyét az Előre MTE kerékpárszakosz­tálya szépszámú közönség érdek­lődése mellett Csányi utcai salak­pályáján. Ifjúságiak és kezdők (Két körös előfutamok, csopor­tonként indítva.) Első csoport: 1. Veress 1:31 mp. 2. Balaj ifi, 3. Hankó. Második csoport: 1. Kucsera 1:31 mp. 2. Pásztor ifi, 3. Fabula. Harmadik csoport: 1. Szikora 1:37 mp. 2. Rennes, 3. Prisztavok. Negyedik csoport: 1. Opauszki ifi, 2. Jerabek. Szeniorok 1. Jakusovszki, 2. Pepó. Középfutamok Első csoport: 1. Veress, 2. Pász­tor ifi, 3. Rennes. Második csoport: 1. Kucsara, 2. Balaj ifi, 3. Szikora. Döntőfutam 1. Veress 1:33 mp, 2. Kucsera géphossz, 3. Balaj, 4. Pásztor, 5. Opauszki. Ötkörös tempóverseny 1. Jerabek, 2. Veress félkerék­kel, 3. Opauszki, 4. Fabula, 5. Hankó, 6. Pásztor, 7. Kucsera. APOLLÓ MOZGÓ Kedden, május 17-én. Csak 16 éven felőlieknek! Egy önfeledt pillanat A könnyelműség áldozata, a bűnbánó sze-elem tragikus története Szerdán, május 18-án. Fél 5 és fél 7-kor esek hölgyek részére Fél 9 órakor esek férfié k részére Tudományos elffadás! flz ember születése A magzat fejlődése és a gyermek születése. A természet nagy csodája filmen 6 fejezetben SPORT Vasárnap: Előre-CsAK 3:1 (1:0). A mun­káscsapat megérdemelten győzött a CsAK ellen. Góllövők : Sajben I. 2, Pagurka, illetve Balogh. GyAC— TTC 3:1 (3:0). OFC—Turul 1:0 (1:0). MÁV-S. MÁV 3:2 (2:0). GySC­M. MÁV 1:0 (1:0). Hétfőn: Bohn SC-Szeged FC 5:4 (1:2). A fekete-fehérek megérdemelten győztek a profik ellen, akiknek soraiban több olyan játékos van, amely a fővárosi elsőosztályu csa­patokból került le a Tisza-parti városba. Szabó, a BSC kapusa gyengén védett, máskép az ered­mény nagyobb arányú lehelne. Góllövők: Szaniszló, Lukács, Ha­vas, Szaniszló, Havas 11-ből, Ko­rányi II., Bali, Szaniszló, Engel­hardt. BTE—GyTE2:l (0:1). OTK— OMTK 2:1 (1:1). MAFC— PBUSE 3:2 (0:1). ETC-MÁV 3:0 (0:0). Az utolsó számban biztosította be győzel­mét a kereskedelmi Szépszámú, lelkes közönség előtt zajlott le a középiskolások^ atlétikai versenye. A kereskedelmi és a gim­názium küzdelme az utolsó számig egyenlő ellenfeleket mutatott, a sta­fétában Kovács (gimnázium) meg­botlott és ezzel biztossá tette a ker­isták győzelmét. 100 m: 1. Tóth ker. 12.1 mp. 2. Kovács gimn. 122 mp. 3. Papp ker. 12.4 mp. 200 m: 1. Kiiment gimn. 24.4 mp. 2. Tóth ker. 25 mp. 3. Makai ker. 25.4 mp. 400 m > 1. Szabó fmg. 56 mp. 2. Makai ker. 57 mp. 3. Tóth ker. 57,4 mp. /OOfr m: 1. Kiiment gimn. 2:57.2 mp. 2. Nagy fmg. 3 p. 3. Szalai ker. 3:2.2 mp. 4x100 m: 1. Ker. A 48.4 mp. 2. Gimn. 48.8 mp, 3. Ker. B 49.2 mp. Sulydobás : 1. Szabó fmg. 10.94 m. 2. Bátori fmg. 10.43 m. 3. Ko­zák ker, 10.42 m. Diszkoszvetés : 1. Kozák ker. 36.36 m. 2, Balogh gimn. 34.02 m. 3. Szabó fmg. 32.40 m. Gerelyvetés: 1. Kovács gimn, 47 24 m. 2. Nagy ker. 43.39 m. 3. Sallai ker. 42.80 m. Magasugrás : 1. Gőzsi ker. 175 cm. 2. Kovács gimn. 172.5 cm. 3. Gyebnár gimn. 170 cm. Távolugrás: 1. Kovács gimn. 645 cm. 2. Rau fmg. 582 cm. 3. Képiró gimn. 580 cm. Pontversenyben : 1. Kereskedel­mi 33 pont, 2. Gimnázium 26 pon-L 3. Felsőmezőgazdasági 14 pont. A vándorserleget Jánossy Gyulff polgármester adta át az egymásután másodszori győztesnek : a kereske­delmi iskola tanulóifjúságának. Rádió műsor Május 18 Szerda 9.15. A rádió hézikvartetljének hang­versenye. 9.20. Hirek. 11.10. Nemzetköz; vizjelzószolgálnt. Vízállásjelentés magyaruf és németül. 12.00. Déli harangszó az egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05. Gyallay Aladár és cigány zene kará­nak hangversenye. Közben: 12 25. Hirek 1.00. Pontos időjelzés, időjárás és víz­állásjelentés. 2 45. Hirek, élelmiszerárak, piaciárak, árfolyamhirek. 3 30. Morse tan­folyam. 4 0 ». Vándor Iván novellái. 4.45. Pontos időjelzés, időjárás és vízállásje­lentés, hirek. 5 00. „Titanic". 5.20. Hang­verseny. b 30. Olasz nyelvoktatás. 7 00. „A könyv". Voinowch Géza előadása 7 30. A Mándits szalonzenekar hangver­senye. 8 35 Szinmüelőadás a Stúdióból. Közben: 110U. Francianyelvü előadás. Ágyiollat, pehely! vesz, elad, becserél RUBICSEK JENŐ toll- és gyapjukereskedő Békéscsaba. Luther-u 2. (Csirkepiae) mázsaház mellett. Huszár György modern szobafestő GARAY-UTCA 7. SZ. A Ferenc-József-tér 20. sz. a házban egy utcai üzlethelyiség raktárral bérbeadó Felvilágosítást ad: dr Galli Károly ügyvéd, Békéscsaba Apróhirdetések Rendelőnek, irodának és garzofó lakásnak kiválóan alkalmas 3 szobá­ból álló lakás a Syáros legjohb helyén azonnalra, kiedó. Érdeklődők forduljanak Szent István-tér 3 számalá házmesterhez. Erzsébethely, Oroshazi-ut 45. sz. alatti házban egy kétszobás lakás ezonnal ki­adó. Bővebbet Andrássy-ut 50 sz. alatti borhélyüzletbe. Horthy Miklós-ut 24. szám alatt egy há­romszobás uccai lakás mellékhelységeké kel ezonnal kiadó. Bővebbet ugyanott. Lapkiadásért felel: GRÜBER DEZSŐ Nyomatja é« kiadja a Corvina könyvnyomda

Next

/
Oldalképek
Tartalom