Békésmegyei közlöny, 1932 (59. évfolyam) január-március • 1-65. szám

1932-01-01 / 1. szám

Békéscsaba, 1932 január 1 BÉKESMEGYEI"K0ZLONY 3 Magyarország fizet Budapestről táviratozzák : A new­yorki Speyer cég közli, hogy az 1925. évi 7 és fél százalékos ma­gyar községi kölcsön és az 1926. évi 7 százalékos kölcsön 1932 január 1-én esedékes szelvényeinek bevál­tása biztosítva van. Ennek folytán a magyar népszövetségi kö!<sön árfo­lyama Londonban újból emelkedett és elérte az 51 és feles szinvonalat. Megjelent az OTI szanálási rendelet 'Budapestről jelentik: Ma jelent meg a Társadalombiztosító Intézet szanálását célzó rendelet A rendelet értelmében, ha a betegségi biztosí­tásban tartósan mutatkozó kezelési hiányt nem lehet kiküszöbölni, a be­tegségi biztosítási szolgáltatásokat az alapszabályok megfelelő módosításá­val korlátozni kell, igy a segélyezési időtartamot 26 heti időtartamig le­het leszállítani. A táppénz mértékét a tényleges javadalmazás 50 száza­lékáig lehet mérsékelni. A népjóléti miniszter az OTI igazgatóságának meghallgátásával 1932. március 31­ig megállapít)' az OTI tisztvise­lői és alkalmazottak uj létszámát. A feleslegessé vált tisztviselőket és alkalmazottakat a miniszter 1932 íunius 30 ig a tényleges szolgálat kötelékéből elbocsájthatja, tekintet­nélkül arra, liogy végleges vagy ideiglenes alkalmazottaktól van szó, Nagy recepthamisifás Budapesten Budapestről táviratozzák : A rend­őrségre bizalmas bejelentés érkezett arról, hogy fiktív OTI receptek egész sorozatát váltották be az utóbbi idő­ben a gyógyszertárakban. A fiktív recpteí- )n e szereplő egyének egy­hangúlag kiieleníették, hogy részükre n<;m írták fel a recepteken szereplő gyógyszereket, ők nem kapták eze­ket az OTI recepteket. Felmerült az a SV i^S ezek a receptek az­zal szándé;-" al állitattak ki az ér­dé': <cr, nevóre, hogy mások vegyék fel és azokat értékesítsék. A rend­őrség számos kihallgatást Joganato­sitott, többek között kihallgatták az OTI egyik orvosnőjét is. Az orvosnő kijelentette, hogy ártatlanul gyanú­sítják, ő nem állította ki a fiktív recep­teket. Csak a nyomozás befejezése után történik döntés ez ügyben. CSABA MOZGÓ 1391 dec. 31 csütörtök. 6, 8 és 10-kor 1932 jan. 1 péntek. 3, 5, 7 és 9 órakor JOE MAY mesterrendezö legújabb filmje ^Mámoros éjszaka • Zenés, kalandos farsangi vígjáték Főszereplők: Karry Liedtke, Nora Gregor, Ursula Grabley Cecil P. de Mille produkciója : Makrancos menyecske Főszereplők: acpueline Logan, Cliive Brook Az újévben uj pénz kibocsátását ajánlották a kormányelnöknek (A Közlöny eredeti tudósítása.) Donáth Jenő kereskedelmi tanácsos, a statisztikai ármegállapitó bizottság tagja memorandumot intézett Káro­lyi Gyula gróf miniszterelnökhöz uj pénz kibocsátása ügyében. Az elgon­dolás szerint az állam kizárólag az ország belső használatára ötmilliárd értékű >nemzeti bankó® elnevezésű papírpénzt bocsátana ki, amelynek fedezetéül az ország nemzeti vagyo­nának egyharmad részét, ami körül­belül tíz milliárdnak felel meg pen­gő ériékben, kötné le. A nemzeti bankó 1,5, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 és 10.000 pengős egysé­gekből állana. A terv elkészítője szerint, miután Rendelet Békéscsaba városhoz Hogy kell az inségbuzát őrölni ? ezen kibocsátott összeg sem a bel­földi, sem pedig más néven nevez­hető érdeket nem sértene, igy a nem­zeti bankó kibocsátása inflációnak nem tekinthető, annál kevésbé sem, miután ez az aranyfedezettel semmi néven nevezendő módon kapcsolat­ban nem volna. Ez a pénznem huszonhat évre nyerne kibocsátást, amely időn belül azaz 1938 december 31-i kezdettel és minden év végével husz éven át évente öt százaléknyi összeg vonat­nék ki a forgalomból. Ezt a kibocsátott pénznemet tar­tóznék minden belföldi lakós fizetési eszköznek elismerni és elfogadni. A kibocsátandó öt milliárd nemzeti bankó különféle közmunkák és hasz­nos beruházások céljaira volna for­dítandó. (A Közlöny eredeti tudósítása.) A földmüvelésügyi miniszter körren­deletet intézett valamennyi megyei városhoz a közeljövőben kiutalásra kerülő inségbuza tárgyában. Hogyha a városok az inségbuzát felőrölve, liszt alakjában kívánják az ínségesek között szétosztani, az esetben figyelmezteti a miniszter a városokat, hogy az őrlést ily esetek­ben a legtöbb malom 12 százalékos vám és 2—3 százalékos porlás, ösz­szesen legfeljebb 15 százalékos le­vonással vállalják, de nem ritka az olyan malom sem, amely 12 száza­lékra is elvállalja az őrlést. A szá­zalékok leszámítása mellett a malmok az inségbuzának a vasútról a ma­lomba és onnan a kiosztási helyekre való elszállításáról is gondoskodnak és azért semmiféle külön dijat nem számithatnak fel. Erre való tekintettel a miniszter felhívja a városokat, hogy az inség­buza felőrlésénél szigorúan ragasz­kodjanak ahoz, hogy a malmok 12, de legfeljebb 15 százalékos levonás­sal vállalják el az inségbuza felőrlé­sét, nehogy nagyobb százalékú le­vonással az úgyis nagyszámú ínsé­gesek megkárosodjanak. selyem ruhacsipkéinket kiárusítjuk Az árakat az eddiginek éppen fele értékére szállítottuk le Selyem tüllokben nagy színválaszték Ár : 2 pengő 40 fillér w Kulpin Áruház Békéscsaba Nélkülözhetetlen mü • hagyja el rövidesen a sajtót ABékésvármegye hitelesen összeállított lak- és cimtára. A mü tartalmazza Békésvármegye áll. és közhivatalait, áll. és közintéz­ményeit, vezetőségét, tisztviselőit. Megyei, városi, községi lakosok számait, vezetőit, bankok, takarékok, részvénytársaságok, gyárak statiszti­kai kimutatását, vezetőséget, föld­birtokosokat, földbérlőket és területeit, vadászati bérlőket. Magánosok, háztu­lajdonosok, ügyvédek, orvosok, társa­dalmi egyesületek vezetőségét, ^ke­reskedőket, iparosokat szakmák sze­rint, rádió és telefonelőfizetőket és minden önálló keresettel bíró nagy­korút. Mindenkiről és mindenről pontos cim, ucca, szám, úgyhogy mindenki megtalálja alfabetikus sor­rendben összeállított lak és címtárba azt amit keres. A mü előfizetési ára keménykötésben 6 pengő, Február hó 1 tői 10 pengő. Előjegyzések, rendelések a Bé­késmegyei Közlöny kiadóhivatalánál is eszközölhetők. AZ UJ IVRE 10 RÁDIÓT OKVETLEN CSERÉLJE BE ELAVULT KÉSZÜLÉKÉT A díandatd CSEREAKCIÓN Kerületi rendőrtisz­tek uj beosztása (A Közlöny eredeti tudósításai A szegedi kerületi főkapitányság — mint ismeretes — december 31-én megszűnt. A belügyminisztérium most intézkedett a főkapitányság személy­zetének beosztásáról. Szalay József dr. kerületi főkapi­tány teljes illetménnyel rendelkezési állományba helyeztetett. Szegeden marad: Jódy Endre fő­tanácsos, főkapitányhelyettes, Havas Gusztáv főfelügyelő, vitéz Benczédi Lajos felügyelő, Magyar Károly fel­ügyelő, Papp Ferencdetektivfelügyelő, Harvanik Orbán irodaigazgató, Tar­kó Jenő tisztviselő, Körösi Antal tisztviselő, Szabó István kezelőtiszt és Bede Ilona főtiszt. Szegedről Deb­recenbe kerül Krisztinkovics Antal tanácsos, Horváth József tanácsost Makóra helyezték, Kisfaludi Kálmánt Kecskemétre, Vitty Sándor és Vitty Sándorné kezelőtisztek Budapestre, Pásztor Mária kezelőtiszt Halasra, Riesz József kezelőtiszt Csongrádra kerül, Herkner Elemér felügyelő Bu­dapestre, Fritz Aladár kezelőtiszt Békéscsabára helyeztetett. MMMWMMMMMWMWMMWWM uaqtuazs-5JS!nij ub8[oj'9I n.ijoisj'zspjpoj NVllOZ IA9V1IZS « ­•jjipozgABBaiu |EAeui|e>j[e sb|b5|ozs;>j uazsASa [$u5esps3[0 '[OjB^ssojuoj •>jo|e[|EA ueqq9S3[05a[ ja^ojazíjpja IA3 sa IAB H • mfL os s?s?afb h s?I?A)OJog Lapkiadásért felel: GRUBER DEZSŐ Nyomatja é« kiadja Corvina könyvnyomda A Kereskedelmi Csarnok klubhelyiségében Szilveszterkor Nyilvános éttermében Vidák Gyula Farkas Gazsi HANG VERSENYEZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom