Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) július-szeptember • 115-140. szám

1929-08-11 / 126. szám

Békéscsaba, 1929 augusztus 11 BÉKÉSMEGYEI KÖZI/ J 5 — Kiss Árpád teljesen felújí­totta társulatát. A békéscsabai színtársulat szeptember 1-én kezdi meg Szentesen két hónapra ter­jedő sziniévadját, még pedig tel­jesen felújított művészi személy­zettel. Az uj társulat névsora a következő: Pintér Böske prima­donna, Vincze Emmi táncos szub­rett-primadonna, Ila Máry énekes szubrett, K. Rásó Ida drémai hősnő, anyaszinésznő, Málnaffy Otti drámai szende, Hajnal Beata prózai és énekes naiva, Z. Egyed Margit komika, Szederkényi Kató, Lévai Erzsébet, Polgár Ica, Har­sányi Rózsi, Kiss Hilda, Nagy Rózsi és Halász Ilona segédszi­nésznők. Férfiak: Kiss Árpád jel­lemszinész, Bánó Mihály barito­nista, énekes bonvivan, Sass Imre operett-tenorista, Zilahy János hős és jellemszinész, főrendező, B. Polgár Béla szerelmes szinész, Harsányi Ferenc táncos naturburs, Perényi Kálmán táncos buffo, ko­mikus, Korda Sándor operett buffo, apaszinész és nyolc segédszinész. Karnagy: Endre Emil. — Az Ipartestület szüreti mu­latsága. A békéscsabai Ipartes­tület és az Iparosok Egyesülete szeptember 15-én könyvtárának javára népünnepéllyel egybekötött szüreti mulatságot, este pedig tánc­vigalmat rendez, melyre a meg­hívásokat s a bő programot a következő héten közöljük. — Legdemokratikusabb strand­fürdő a Holt-Körös mentén. Egész határozottan állithatni, hogy a Holt-Körös mentén Szarvas alatt van a legdemokratikusabb strand­fürdő. A szarvasi hid közelében van egy szabadfürdő, hol fiatalok, vének, férfiak, nők, egész csalá­dok vigan lubickolnak a hullá­mokban, de közben e hely ló- és sertésusztató, sőt bőrkikészítő- és ruhamosóhely is, ugy, hogy az egykori paradicsomi csendéletet a vidéki itt belépődíj nélkül tanul­mányozhatja. — A sósav. Hőgye Eszter 17 éves cselédleány Andrássy-ut 48. szám alatti szolgálati helyén ked­den este sósavat ivott. Oly nagy­mennyiségű folyadékot nyelt le, hogy a gyomormosás után sem tért magához és súlyos, életve­szélyes állapotban szállították a közkórházba. Az öngyilkosság oka ismeretlen. A vizsgálat meg­indult. — Féláru jegyet kapnak olva­sóink a Beketow-cirkuszban. A budapesti Beketow-cirkusz a vi­déki közönség Szent István-heti fővárosi tartózkodása alatt ked­vezményesáru belépőjegyet bizto­sit lapunk minden olvasójának. Mindazok, akik a mai lapunkban közölt cirkuszhirdetést kivágják és azzal, mint utalvánnyal a cirkusz­pénztáránál jelentkeznek, bárme­lyik hely árából 50 százalék en­gedményt kapnak. E szelvény levágandó ! Fővárosi Beketow Cirkusz Városli get Tel.: L. 919 —35. UTALVÁNY kedvezményes jegyre Ezen utalványnak a pénztár­nál való felmutatása ellenében 50 százalékos kedvezmé­nyes jegyet szolgáltatunk ki. Minden utalvány minden elő­adásra (vasár-és ünnepnap is) ér­vényes és csak 1 személyre szól. — Hasszorulás, rossz emész­tés, erős bomlási és erjedési folya­mat a gyomorbélhuzamban, bél­baktérium- és gyomorsavtultengés, az arcbőrön és a háton mutat­kozó kiütések, valamint karbun­kulusok a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata mel­lett visszafejlődnek. Számos gya­korlóorvos a Ferenc József vizet már évtizedek óta mindkét nem­beli felnőtteknek és iskolás gyer­mekeknek kitűnő sikerrel rendeli. Kapható gyógyszertárakban, dro­gériákban és füszerüzletekben. — Remington Írógépek gyári képviselete Békéscsabán. A helyi kereskedelem ujabb fejlődésének jele, hogy a világhírű amerikai Remington irógépgyár r. t. Békés­csabán képviseletet létesített. A kéviseletet dr. Gyöngyösi János könyv- és papírkereskedő vette át, akinek Andrássy-uti üzletében a • gyár legújabb modellei megtekint­hetők, de azokat kívánatra háznál is bemutatják. Eredeti gyári árak, kedvező részletfizetési feltételek. Mielőtt írógépet vásárolna, feltét­lenül keresse fel dr. Gyöngyösi üzletét. — Az olasz rizling Szarvason jobb bort ad, mint olasz földön. Nevezetes tapasztalatra jutottak évtizedes termesztési kísérlet után a szarvasi szőlőtulajdonosok. A hires olasz rizling szőlő Szarvason olyan kitűnően akklimatizálódott, hogy sokkal jobb bort terem a mi Alföldünkön, mint Olaszországban. Számosan rendeltek próbaképpen egyenesen Olaszországból az ezen fajtájú szőlőből készült bort s ör­vendetes meglepetéssel állapítot­ták meg a szarvasiak, hogy az ő boruk sokkal jobb minőségű. Fizetési meghagyás blanketták állandóan kaphatók a Corvina­nyomdában. J Corvin Áruház Szent Istvánheti vásárán hasznosan tölthet el egy napot Az utóbbi években augusztus 17-től 26-ig tartatnak a Szent István­heti ünnepségek. Ezeket az ünnep­ségeket csak nemrégiben elevení­tették fel a maguk régi és pazar pompájában, s most évről-évre egyre nagyobb és egyre fényesebb módon ülik meg Budapesten ezt a hagyományos nemzeti ünnepet, amelyre százezrével sereglik Buda­pestre a vidéki közönség. Ökör­sütéstől a Halászbástya és a Cita" della éjszakai kivilágításáig, a hagyományos Szent István-napi körmenettől a Hősök sírjához vezetett hódoló díszfelvonuláson át a Gellérthegyet beborító tüzi­já*ékig ezerféle szórakozás és lát­ványosság várja a vidéket s ebben az évben még azáltal is sokat nyer jelentőségben a Szent István­hét, hogy ekkor tartják meg Buda­pesten a magyarok világkonresz­szusát, amelyre az öt világrész minden tájáról összesereglenek a hazájuktól elszakadt magyarok, akiknek tiszteletére még különle­ges nagy ünnepséget is rendez­nek. Tekintve, hogy a Szent István­hétben féláru jeggyel lehet Buda­pestre utzni, mindenkinek érdeke, hogy ekkor látogasson el a fővá­rosba, már csak azért is, mert- ez az alkalom rendkívül kedvező arra, hogy Budapesten szerezhes­sük be őszi és téli szükségletein­ket, A budapesti Corvin Áruház, amely tudvalevően az ország leg­nagyobb áruháza, alkalmat akar adni a vidékről felsereglő közön­ségnek, hogy jól és olcsón sze­rezhesse be szükségleteit, s éppen ezért a közismert és népszerű Corvin-vásárok mintájára augusz­tus 17-től 26-ig Szent István-heti vásárt rendez, amelyen a vidéki közönség nagyon hasznosan tölt­heti el egy napját. A Corvin Áruház önmagában véve is különleges látványossága Budapestnek. A Szent István-heti vásár alkalmára természetesen fel­ékesítik az országnak eít a leg­nagyobb áruházát, főbejárata felé Szent István király hatalmas képe kerül, a homlokzaton, a három utcasort betöltő kirakatokba és az áruház belső elárusító helyi­ségeiben pedig a „Tisztes keres­kedelem" pompás díszleteit he­lyezik el, hogy ezekkel a dísz­letekkel is dokumentálják azt a feltétlen megbízhatóságot, amellyel a Corvin Áruház meg tudta sze­rezni és meg tudja tartani a maga páratlan népszerűségét. Mindig divatos, mindig jó és mindig árucikkeket tart raktáraiu a Corvin Áruház, amelynek törzs­közönsége mindig a nagyigényű, de a mai viszonyok között kevés­pénzü közönségből kerül ki. A vidéki közönség igen kényel­mesen töltheti el egy napját a Corvin Áruházban. Á hatalmas áruház három emeletén órák hosz­szat válogathat, s nagy előnye ennek a hatalmas üzletháznak, hogy a közönség, ha akár száz­helyen is vásárol, egyetlen helyen és egyszerre a „Gyüjtőpénztárnál" fizet. Aki megéhezik, a Corvin hires buffetjébsn olcsón és jól ebédelhet, uzsonnázhat, hangver­senyeket hallgathat anélkül, hogy ® S==ss*2s=3 @ S=2SS3Si=3 @ g= =8 8= =3®S= ® Kérjen dijmentes meghívót a Szent István heti magyar vásárra a Dimr^SNOK-tól Budapest, VII., Rákóczi-ut 74. mely egyben egy kivonatos árjegyzéket is tartalmaz A cég visszatériti Önnek az alanti táblázat szerint utazási költségét és igy Ö n ^ ingyen utazhat Budapestre és vissza augusztus 15­Magyar Vásárra. Ha a vásárolt összeg kitesz Visszatérítünk - - - @ -31-ig a Szent István het i "5? 30 pengőt 2 pengőt 50 pengőt 3 pengőt 100 pengőt 6 pengőt és igy tovább egészen 500 pengőig, amiből 30 pengőt téritünk vissza. PÉLDA a kedvezmény megmagyarázásara: Ha Keszthelyről, Szegedről vagy Mis­kolcról jön fel Budapestre fizet ön egy III. o. sz. von. jegyért oda és vissza az 50 százalékos kedvezménnyel 6 P-t. Mi ezt a 6 pengőt már 100 pengő vá­sárlásnál Önnek visszatérítjük. ®S= Ha Budapestre utazik Cipő szükséglete fedezésénél feltétlenül keresse fel a m Budapest, VIII., Rákóczi-ut 1. hol elsőrendű minőségben vásárolhat: nyelvescipőt masnival világos drapp, lakkcipőt pántosat kiváló minőségben, alacsony, vagy magas sarokkal, drappcipőket legdivatosabb változa­tokban, trottör-cipőt fekete, vagy barna szín­ben alacsony sarokkal, férfi cipő, fekete p 2?'80 kiváló minőség ugyanaz barna szinbenn OQ.QA divat forma rZdöü Saját készitményü, békebeli minőség 1 Postai rendelésnél utánvéttel! Nemtetszőt kicserélünk! =SE*23=3®&= =398= =5® tányérozással zaklatnák. Igen ked­ves szórakozása a Corvin közön­ségének a „Photomaton" fényké­pezőgép, amely csodálatos szer­kezetével husz másodperc alatt nyolc különböző, de tökéletes fényképet készit bárkiről, összesen másfél pengőért. Az előzékeny vezetőség a vidéki közönség kényelmére a Corvin Áruházban vásárolt árucikket pos­tán is elküldi a megadott cimre és már 5 P értéken felül sem a csomagolásért, sem a postakölt­ségekért nem számit fel semmit sem. Az is a vezetőség előzékeny­ségére vall, hogy minden vidéken lakó vevő, aki 1929. június 1 és 1930. május 31.-e közötti időben bármily kis tételekben is, de ösz­szesen 100 pengő értékű árut vá­sárol, ingyen kap egy a Fonciere Biztosító Társaság által kiállított, egy évre szóló és balesetből be­következett halálesetre érvényes háromezer pengős életbiztosítási kötvényt. Aki erre igényt tart, az személyes vásárlásnál ebbeli szán­dékát az áruház földszinten levő gyüjtőpénztáránál szóbelileg je­lentheti be a vásárlási szelvény felmutatása mellett, ahol ezt elő­jegyzik. Az a bizalom és ragaszkodás, amellyel a közönség viseltetik a Corvin Áruház iránt, érdekes módon nyert a juliusi idényvégi vásáron megörökítést. Filmfelvé­telek készültek ugyanis erről a vásárról, amelynek egyes napjain ötvenezer ember is megfordult a Corvin Áruházban, s ezeket a film­felvételeket most mutatják be az ország kétszáz mozijában. De bár­mennyi is a Corvin napi vásárló­közönsége, mégis mindig kényelmes a kiszolgálás. Kétségtelen azon­ban, hogy a legkevesebben a kora reggeli órákban vannak, s igy azt ajánljuk olvasóinknak, hogy lehe­tőleg ebben az időpontban keres­sék fel a Corvin Áruházat. A Corvin Áruház Budapesten, a Nemzeti Színházzal szemben, a Balaha Lujza-téren van. ^LEGHATÁSOSABB GYÓGYVIZE SAVOLDÓ, VIZELETH AJTÓ ' ftroRfti

Next

/
Oldalképek
Tartalom