Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) július-szeptember • 115-140. szám

1929-08-21 / 129. szám

4 ®EKMSME6im KÖZ&0H1 Békéscsaba 1929 augusztus 22 — A szarvasi főszolgabíró ta­lálmánya. Dr. Schauer Gábor, a szarvasi járás főszolgabirája nem­csak kitűnő köztisztviselő, de első­rangú vadász is. Dr, Schauer Gá­bor hosszas kísérletezés után egy olyan különös eljárást fedezett fel a vadásztöltények töltésénél, amely a seréteket a kilövés után még tiz méterig egybetartja és azután se szórja nagyon terjedelmesen széjjel. A találmány előnye még az is, hogy a serétek nem súrol­ják és igy nem rontják a puska­cső belső menetét és a lőpor nem füstöli be a csövet. A találmány most van szabadalmaztatás alatt. — Rosszul lett az uton és le­esett a kerékpárról. Kovács Já­nos kondorosi lakos örménykuti tanyájáról kerékpáron akart át­menni a közelben levő Galgóczi tanyára ismerőseinek látogatására. A hármas határ közelében Kovács rosszul lett, leesett a bicikliről és azonnal meghalt. A szomszédok csak pár óra múlva találtak reá, de már akkor nem lehetett segi­teni rajta. Kocsin Kondorosra vit­ték be, ahol az orvos szivszél­hüdést állapított meg. — Büntetés elől a halálba. V. Szabó Ferenc 17 éves béres Sop­rony-tanya 536. szám alatt szol­gált. A fiatal gyerekember megfe­ledkezett magáról és gazdája ká­rára kisebb lopást követett el. A tett elkövetése után napokon át bántotta a lelkiismeret és végül is a büntetéstől való félelmében az útszéli fára felakasztotta magát. Mire az arrajárók észrevették és levágták, már nem volt benne élet. — Tizennyolc ország a ma­gyarok világkongresszusán. A magyarok világkongresszusára ed­dig 18 ország jelentette be rész­vételét. Az ünnepélyes megnyitás a Nemzeti Muzeum lépcsőjén tör­ténik, amely hitvallás lesz a kül­földre szakadt magyar állampol­gárok mellett. Itt a következő országok kiküldöttjei jelennek meg: Amerika, Anglia, Argentína, Auszt­ria, Ausztrália, Bulgária, Csíle, Eszt, Egyiptom, Finnország, Fran­ciaország, Hollandia, Kanada, Mexikó, Németország, Olaszország, Svájc és Svédország. Az összes vallásfelekezeti templomokban is­tentisztelet lesz, ahol a papok szózatot fognak intézni a külföld magyarjaihoz. Horthy Miklós kor­mányzó a várban fogja fogadni a külföldi magyarok delegátusait. A delegátusok részéről az a kíván­ság nyilvánult meg, hogy ne any­nyira az ünnepségek, mint inkább komoly tanácskozások legyenek. A határozati javaslatokat kiküldik a világ minden részébe és módot nyújtanak arra, hogy a külföldön élő magyarok a fontos kérdések­hez hozzászólhassanak. — Szarvasiak panasza. A szarvasi Beliczey uti lakosok a nagy por mellett elkeseredve pa­naszkodnak a pénzügyőri szakasz egyik gyenge hegedűsére, aki es­ténként a késő éjszakákig kínozza a hegedűjét az ablakban a pihe­nést kivánók nagy bosszúságára. A lakosok egyrésze küldöttségileg akarja megkérni az adóhivatal ve­zetőjét az estéli és éjszakai ál­landó hangverseny betiltására. ' Egy 4-es pénzszekrény olcsón eladó Grünwald Mórnál Baross-utca 19. szám — Negyven évi eltűnés után került meg egy kaposvári szár­mazású asszony. Gyárfás Márton volt kaposvári, jelenleg bajai fog­technikusnak egy 18 éves nővére még 1899-ben eltűnt Kaposvárról, amikor a kis Marci még 7—8 éves fiúcska volt. A két testvér mindenike később mindezideig eredménytelenül kereste a mási­kat. Negyven év után most akad­tak rá az eltűnt s Kaposváron ma is rokonsággal biró nővérére, aki most 58 éves korú, özvegyi sorban levő asszony s aki végre fivéréhez költözhetett Bajára. — Fülében maradt egy szalma­szál darab. Szentesről jelentik: Koroknai Gyula szentesi cséplő­géptulajdonos cséplőgépjénél van alkalmazásban Molnár Bálint 23 éves földmunkás, mint etető. A gép az egyik pankotai tanyán csépelt a mult héten s cséplés közben szokatlan baleset történt Molnárral. Amint az egyik nagyobb kévét a dobba akarta hajítani, észrevette, hogy egy szál szalma a jobb fülébe ment. A szalma­szálat kivette a füléből, azonban néhány nap múlva elviselhetetlen fájdalmak vették elő s amikor szombaton este a munkából haza­tért, jelentette a cséplőgéptulaj­donosnak a balesetet. Koroknai intézkedésére orvoshoz vitték a szenvedő Molnárt. Az orvos meg­állapította, hogy a szalmaszálból egy darab Molnár fülében maradt és veszedelmes gyulladást okozott. Tegnap reggel Molnárt beszállí­tották a vármegyei közkórházba, ahol nyomban megoperálták. — Tüz. Szent István nap kora délutánján félrevert harangok kon­gása jelezte, hogy Békéscsabán tüz van. A tüz a Szt. László-utcai Lukoviczky-féle iskolában ütött ki, akol a tanítói lakás egyik mellék­épületének csupán a tetőzete esett a tüz martalékául, mert a gyorsan kivonult tűzoltóságnak sikerült a tüz terjedését megakadályozni. — Leesett a motorkerékpárról. Bátor Fábián kunszentmártoni ga­bonakereskedő Szarvason járt. Amikor visszafelé ment motor­kerékpárján, Békésszentandrás ha­tárában egy kocsit akart meg­előzni, azonban a kerékpár félre­fordult, ő leesett és az egyik karját eltörte, vállát pedig összezúzta. Autón Kunszentmártonba, onnan pedig Budapestre az egyik klini­kára szállították gyógykezelés vé­gett. — Két nyár — két világ. Ha szembeállítjuk az utolsó békenyár és az idei nyár képeit és ese­ményeit, mintha két külön világ találkozna. A Színházi Elet e heti számában bemutatja 1914 nyará­nak szenzációs eseményeit s a következő oldalon az idei nyár tipikus képeivel találkozik az olvasó. A Színházi Élet e heti uj számából kiemeljük a következő­ket: Harsányi Zsolt cikke külföldi tapasztalatairól, Balassa József dr. kritizálja a magyar irók nyelvtudá­sát, Egy meztelen próbaba pesti kalandja, Gaál Franciska képes beszámolója nyaralásáról, Magyar világ a berlini filmstúdióban, a hi­res Ziegfeld igazgató cikke a fel­fedezés tudományáról, Paul White­mann a jazzkirály nyilatkozik Lehár Ferencről és Kálmán Imréről. Incze Sándor népszerű hetilapja ezen a héten uj regényt kezd közölni. Címe : „Zaber hadnagy furcsa tör­ténete." írója: az uj orosz iro­dalom egyik legérdekesebb egyéni­sége Juri Tinjanov. Darabmelléklet: Morfium, Herzer Lajos hires négy­felvonásos drámája. A zseniális Magyari, Vadnay László tréfája. Pirandello: Meyrink. Kodolányi János és Krúdy Gyula novellái. Ezenkívül szenzációs kottamellék­let, Divat-, Autó-, Sport- és Rádió­rovatokat közöl még az uj szám, amelynek ára 1 pengő, negyedévi előfizetési dij 10 pengő. Kiadó­hivatal : Budapest, VI., Aradi-utca 10. sz. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, após, illetve rokon Dorn József gépgyáros ur, a szabadalmazott Dorn rostalemezek feltalálója és gyárosa hosszú és fájdalmas szenvedés után, életének 71-ik, boldog házas­ságának 42-ik és ipari munkásságának 61 ik évében 1929 augusz­tus 18-án este 10 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után jobblétre szenderült. A megboldogult földi maradványait augusztus hó 20-án dél­után fél 4 órakor fogjuk a Kinizsi-utca 11. számú gyászházból a róm. kat. egyház szertartása szerint a Széchenyi-ligeti róm. kat. temetőbe örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szentmise áldozat augusztus 21-én reggel 8 órakor fog az Egek Urának bemutattatni. Békéscsaba, 1929 augusztus hó 19. Papp József veje Papp Klára •nokája Özv. Dorn Józsefné szül. Gyulay Karolina neje István Ilona, férj. Papp Józsefné Jenő Károly Margit gyermekei Flaxmayer Jenőné sógornője és családja Dorn Jenöné szül. Julienne Stadler és a gyászoló rokonság Fáradhatatlan és becsületes munkásságát követendő példának tekintjük! Emlékét kegyelettel megőrizzük! — Bárónő, aki tüzet olt. A szarvasi Anna-ligetben idillikus kastély áll, melyben özv. báró Bentz Ottóné lakik. A napokban a báróné gazdaságához tartozó hatalmas szénakazal borult lángba. Mig a tűzoltók kivonultak, a bá­tor mágnásasszony maga is neki­látott a cselédséggel a tűzoltás­nak. A szénakazalt azonban nem lehetett megmenteni. — A szarvasi dinnyepiac me­sés olcsósága. Akik a napokban a szarvasi dinnyepiacon megfor­dultak, a békeidők boldog olcsó­ságának lehettek tanúi. Rengeteg kocsi töltötte be a piacteret, ro­gyásig rakva eladásra szánt diny­nyékkel. Délfelé már 2 fillérjével is adták kilóját. Különösen a vidéki dinnyeárusok voltak haj­landók szinte hihetetlen olcsó áron adni tul a dinnvén. Sport Veretlenül játszott a Harihárom a BSC-vel Harihárom—BSC 3:3 (1:0) Szabadjon először is a mérkő­zések korábbi kezdését reklamál­nunk... A Bocskay után a Harihármat nem értékelte attrakciónak a csabai közönség. Oly nagy attrakciónak semmi esetre sem, hogy a szent­istvánnapi hüsülést felcserélte volna a jól fűtött tribünökkel. Az első félidő untató, nyári já­tékában kihagyott a csabai csa­pat halfsora, a mezőnyben nagy volt az üresség s igy rövid BSC fölény után a budaiak kezdik el támadásaikat. A bizonytalan Bayer kapuja többször van veszélyben. A második félidőben tűnnek ki az erzsébethelyi együttes képes­ségei. Mintha kicserélték volna az egész csapatot, pedig csak Engel­hardt áll be Juhász helyére. Az előbb még letörtnek Uátszó BSC céltudatos támadásokat épit fel, a játékosok szorgalmasak, Szaniszló pár remek kitörést csinál (egyik ilyen kapufelétörését tizenegyest érdemlő faulttal akadályozzák.) Rövid időre szóhoz jut a Harihá­rom is és offszájdgyanus góllal szaporítja előnyét, majd a követ­kező percekben már 3:0 ered­ménnyel hiszi biztosan legyőzött­nek ellenfelét. A BSC azonban támadást támadásra vezet, az első csabai gól már bent ül a kapuban. További akciók Lantost önfel­áldozó közbelépésre indítják, sa­ját hátvédje cipőjétől felszakad a földön fekvő kapus homlokán a bőr, bekötözött fejjel, hordágyon viszik át a közeli kórházba. Sza­niszló lábrugást kap, ő is elhagyja a pályát, a BSC Engelhardt— Kertész—Juhász belsőtrióval ját­szik tovább. A BSC csatársor Szaniszló nél­kül is remekül mozog, az elké­szült és tempójával alábbhagyott Harihárom fölött a csabai halfsor is lábrakap. Ekkor mutatott játék szerint megérdemelten szerzi meg a BSC a második, majd kiegyen­lítő harmadik gólját. A mérkőzés első felének nivót­lanságáért és a budapesti csapat nagy gólelőnyhöz jutásáért a csa­bai halfsor a felelős. A szünet utáni feljavult játékot a sérülések és a sötétség lerontották annyira, hogy a közönségnek nem sok öröme telt az egész meccsben. Boross Pál vezette a játékot. (f)

Next

/
Oldalképek
Tartalom