Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) április-június • 74-114. szám

1929-06-05 / 107. szám

Békéscsaba, 1929 junius 5 BÉKÉSSLEGFEI KŐZI/ 7 5 Látogatás az Excelsior Szövő­gyárban (A Közlöny eredeti tudósitása.) A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségének helyi cso­portja vasárnap délelőtt tanulmá­nyi látogatást tett az „Excelsior" Kötszövőstyárban. A megjelenteket Lipták György igazgató meleg sza­vakkal fogadta és előre bocsáj­iotta, hogy mindenki érdeklődé­sére szívesen ad felvilágosítást. Megkapó jelenség volt mindjárt a szemlélők előtt az a páratlan rend és tisztaság, amit ott láttak. Lipták igazgató kalauzolása mel­lett sorban megtekintették a munka­termeket. A nagy munkaterem után a gombolyitóba, majd a mintázóba mentek és érdeklődve szemlélték az ott pompásan mű­ködő Standard- és Kotein-gépeket. A raktárban a gyár termékeit szakszerű magyarázat mellett mu­tatták be. A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete nevében Kiszely And­rás elnök mondott köszönetet a gyár érdemes igazgatójának azért a páratlan jóindulatu fogadtatásért, amelyet a dolgozó alkalmazottak­kal szemben tanúsított. Ezután levonultak a gyár munkásai ré­szére épített étkező terembe, ahol a látogatókat pompásan megven­dégelték, majd a gyár vezetősé­gének éltetésével, szakmai tapasz­talatokban gazdagodva, hagyták el a kereskedelmi alkalmazottak a városnak ezt az egyik legszebb ipartelepét. Salamon Béla és a Teréz-köruti szinpad vendégjátéka junius íl-én, kedden este fél 9 órakor a Városi színházban A nyári szezon legnagyobb szen­zációja évek óta a főváros leg­népszerűbb komikusának, Salamon Bélának és társulatának vendég­játéka. Minden esztendőben ked­ves vendége a békéscsabai kö­zönségnek, felkeres bennünket, hogy 3Va órán át kacagtasson, el­felejtesse velünk a mindennapi élet gondjait és a vidám nevetés gondtalan világába vigyen magá­val. Ezért csak elismeréssel tarto­zunk Salamon Bélának, ennek az ellenállhatatlan humoru, ragyogó komikusnak, aki a színjátszás leg­egyszerűbb eszközeivel éri ezt el. Az idén is szenzációs műsorral jön vidéki turnéjára, Nagy Endre, Nóti Károly, Lőrinc Miklós legna­gyobb sikerű darabjaival, a fővá­ros ezidei szenzációival és mű­sorának ráadásául Salamon Béla leghíresebb szerepét a „Vonós­négyest" hozza magával uj átdol­gozásban. - Szőke Szakáll Vonós­négyes cimü bohózatát Salamon Béla Budapesten több mint 500­szor játszotta és évről-évre rep­rizre hozzák. Még egy kedves meglepetéssel fog szolgálni az idei műsor: Nagy Endre, Lányi Viktor, Harmath Imre kis operett­jeit és zenés blüeltjeit is magában foglalja. MÉG MA kérjen néhány napi díjtalan bemutatásra rádió kereske­dőjétől PHILIPS-hangszóróí » • a a » a 8 ion Béla öt ragyogó bo­inósnégyes, Apámuram, lüvész, színművész, A A cégvezető főszere­peiben lép fel esténként, ezer és ezer viccet hoz magával és felejt­hetetlen alakításaival most is mél­tán ki fogja érdemelni a közönség szeretetét, a tüntető tapsokat, ami­vel évről-évre elhalmozza őt a békéscsabai publikum. A kitűnő müvészigazgató, Sala­mon Béla mellett a Teréz-köruti szinpad népszerű és kitűnő gár­dájából Orsolva Erzsi, Lengyel Gizi, Jármay Karola, Sárossy An­dor, Komlós Vilmos, Berky József és Fenyő Árpád csatlakoznak a szenzációsnak Ígérkező est sike­réhez. Jegyek elővételben Gesmeynél kaphatók. HIREK Időjárás A békéscsabai felsómezőgazdasági iskola meteorologiai megfigyelő-állomásának je­lentése 1929 junius hó 4-én i-Mben Hőminimum Hőmaximum A föld felszínén 5 cm. a földben 20 . „ . 50 . „ 1 m. a földben 2 m. „ Légnyomás Borultság Levegő nedvessége Csapadék: + 126 r + 25 8 C 4- 278 C + 24 4 C + 187 C + 179 C + 144 C + 108 C 754'9 mm. 90 ­7. 1'3 mm. Szélerő és irány: 6 n/rap. délnyugat. Kanni-bál A „Roma" cimü sátorlap, az analfabéta cigányok disznósajt­organuma közli: V. Kolompár Kónya Ribár Ba­log Tuta vajda őfeketesége az al­vég erdőszéli vajdasági fogadó­sátorában és környékén az alvég­erdőszéli honfoglalás tíznapos for­dulóján dinerrel egybekötött foga­dóestélyt és kannibálát rendez, amelyre a vajdaság összes dádéit, moréit és purdéit ezúton hívja msg. A fogadóestélyen abban fogadnak a meghívottak, hogy a kassai ci­gányper vádlottjait mind fel fog­ják-e akasztani, vagy csak egy részüket. A főudvar- és gyepmssteri hiva­tal az estély programját a követ­kezőképen állította össze: A vendégek fogadása alkalmá­val a zenekar a „Nyáron vályo­got vetek* cimü nemzeti dalt játsz­sza, amelyben tudvalevően a nyári és téli alibi igazolást nyer, csupán az őszi és tavaszi tisztázatlan. Az érkezés után a vendégek testületileg átvonulnak a szomszéd község határába, ahol megszem­lélik az újonnan kiásott dögteret, amelyet ez alkalomra a vajda ren­deletére az utolsó porcogóig ki­tisztítottak. Innen visszatérnek a sátortáborba, amelyet a vendégek tiszteletére ekkorra már az est leple fog beborítani. A zenekar pedig rázendít a „Jaj de finom az em­berhús /" kezdetű harci indulóra. Ezután megkezdődik a diner, amelynek étrendje a következő: Előételek: Nyakleves. Adja a vajda a morénak, mondván: „Elő azs ételekkel!" Erre előkerül minden étel, ital, utál: libanyaktekercs tollában, bő­rös sertés szőröstől kiásva, kirán­tott sárgarépa, kandurgerinc va­dasan, pasztőrözött kutyacomb, zsivány pecsenye (mert ugy kell neki, miért árult el!), Laci-pecsenye (mert becsapott: nikkelből volt azs ezsüstórája!), szüzsült (mert meg­csalt a csudar!), vagdalt falusi liba­mell (mit csurog a nyálad, bibas?). Végül jön a feketeleves. A dinert kanni-bál követi, mi­közben a vendégeknek hüsitő ita­lokul hosszulépést, ballépést és meglépést kínálnak fel — az oko­sabbak. Egyébként tánc záróráig, amikor is a vendégsereg elszállá­solásáról a csendőrség gondosko­dik. _ — A polgármester Miskolcon. Berthóty István dr. kormányfőta­nácsos, polgármester kedden dél­után a budapesti gyorsvonattal Miskolcra utazott, ahol részt fog venni a dunáninneni városok ju­nius 5. és 6. napján tartandó kul­turkongresszusán. A polgármester pénteken este érkezik haza. — Bizottsági ülések. A város közegészségügyi bizottsága junius 6-án délelőtt 11 órakor ülést tart a városháza kistanácstermében. — A villamosmü 'igazgatósága ju­nius 8-án délután 3 órakor a villanytelep városi irodájában ülést tart. — Békéscsabai festőművészek a miskolci kiállításon. A Dunán­inneni Városok Kulturális Szövet­ségének Miskolcon junius 5. és 6-án tartandó közgyűlésével kap­csolatban a miskolci Lévay József közművelődési egyesület rendezé­sében Békéscsaba, Debrecen, Hód­mezővásárhely, Kecskemét, Mis­kolc, Nyíregyháza. Szeged és Szol­nok festő-, szobrász- és iparmű­vészeinek müveiből junius 6-ától 12-ig a miskolci városháza nagy­termében városközi tárlatot ren­dez. A tárlatot junius 6-án, csü­törtökön déli 12 órakor ünnepé­lyes keretek között Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter nyitja meg. A kiállításon Békéscsabáról a következő festő­művészek vesznek részt: Wagner József, Mokos József, Sass Árpád és Deutsch Tibor olajfestmények­kel és pasztellekkel, valamint Ko­lozsváry Sándor grafikákkal. — Csak magasabb iskolai kép­zettségűek lehetnek vitézek. Áz Országos Vitézi Szék határozata folytán a folyó évi vitézi avatásra csak azokat a vitézi várományo­sokat sorozzák be, akik legalább négy elemi iskolát végeztek. A jövőben azon a már a hat elemi elvégzése is feltétele a váromá­nyosok avatásának. Mindazok a várományosok, kik a fenti okok miatt az avatásról lemaradtak, igyekezzenek ennek a követelmé­nyeknek megfelelni, mert csupán annak igazolása esetén bocsájtják őket a következő vitézi avatásra. Vármegyei Székkapitánysás. — A Népegylet uj székházá­nak alapkőletétele. A békéscsa­bai Általános Népegylet uj szék­házának alapkőletételét vasárnap délelőtt tartották meg nagvszámu érdeklődő jelenlétében, Berthóty István dr. polgármesterrel az élen. Az emlékiratot az egyleti ügyész, Kvasz György dr. helyezte el magvas és tartalmas beszéd kísé­retében, majd a polgármester mon­dott néhány meleg szót a neve­zetes alkalom kapcsán. Az alap­kőletétel után az egylet vendégül látta az egybegyűlteket. Pollák Arnold alelnök talpraesett felkö­szöntővel, üdvözölte a polgármes­tert és Ádám Gusztáv műszáki tanácsost, mire Berthóty polgár­mester és Ádám tanácsos adtak választ. A világhírű és íí M. kir. ál f A Is' személy és teherautók Vas-, Acél - és Gépgyárak Ital gyártott VAG-MERCEDES-BENZ teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete "N é« eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Budapest,iv, váci -utca 24 Ne üljön fel hangzatos hirdetésnek, mert a Magyar üuha-lpar ruhái árban, minőségben, szabásban vezet Maradi Béla Békéscsaba, Andrássy-ut 12. Takarékossági könyvecskére 7 és félhavi hitel, készpénzáron

Next

/
Oldalképek
Tartalom