Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1929-01-16 / 13. szám

2 BÉKfiSMEGYÍ l ROZLflftV Békéscsaba, 1929 január 86 Állatorvosok továbbképző (i (A Közlöny eredeti tudósítása.) A földmivelésügyi miniszter leira­tot intézett a polgármesterhez, melyben arról értesiti, hogy az ál­latorvosok továbbképzése érdeké­ben tanfolyamok létesítését hatá­rozta el. A tanfolyamok célja az, hogy állatorvosok gyakorlati és elméleti ismereteit a kornak megfelelően bővitse. A miniszter lehetővé te­szi. hogy ezeken a tanfolyamokon a m. kir. állatorvosokon kivül a helyhatósági állatorvosok is részt­vehessenek. Az első ilyen tanfo­lyam január 7-én már meg is kez­dődött. Tekintettel az állatorvosok to­vábbképzésének nagy fontossá­gára, közérdeknek látná, hogy mennél több helyhatósági állator­vos vegyen ezeken a tanfolyamo­kon részt. Ahol az indokolt és megfelelő alap is van rá, nem kifo­gásolja azt sem, hogy a községek és városok anyagi támogatásban részesiték a tanfolyamon résztvenni szándékozó helyhatósági állator­vosokat. Az OftüKE kulturestélye (A Közlöny eredeti tudósítása.) Az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület békés­csabai fiókja az elmúlt vasárnap este ismét kitűnően sikerült kul­turestélyt rendezett. Ez alkalom­mal dr. Patai József, a Mult és Jövő folyóirat szerkesztője szá­molt be a nagyszámú közönség előtt a szentföldi utjain tett tapasz­talairól és arról az épitő munká­ról, mely ott folyik. Ottani impresz­szióit az előadó már előzetesen összefoglalta a „Feltámadó Szent­föld" cimü nagy könyvében, amely­ről a kritika ugy emlékezik meg, hogy az „egy óda prózában". Itteni előadásában is a legme­legebb szeretet a szentföld iránt, a Palesztinában folyó kulturális és az ottani lakosság jövőjét elő­készítő sziszifuszi tevékenység iránti csodálat és elismerés érzelme re­velálódott, amit feszülve figyelő hallgatóságába is képes volt be­szuggerálni. Bár az előadó kény­telen volt az anyag terjedelmes volta miatt sokszor egyszerűen a tapasztalt jelenségek elsorolására szorítkozni, mégis az előadás fo­lyamán többször felcsillant az ő költői meglátásának és hatalmas tudásának fénye. A termet zsúfolásig megtöltött közönség hálás ovációval hono­rálta az előadást, amelyet Silber­Elite füzőszalon fűzői Leánynak és asszonynak álma, Igy mindenki e fűzőben fog Táncolni a farsangi bálba. Ezt használják mindazok, kik Fessek és csinosak akarnak lenni, Ügyességükről ismert hölgyek Zsurokra sem fognak másba menni. On se vegyen mást asszonyom 1 Sveiczi gummifüzőt használjon, Aranyéremmel van kitüntetve. Legjobbak a kerek nagy világon, Olcsó és tartósságánál fogva Wagyságos Asszonyom ! Máshol venni ne is próbáljon I Békéscsaba, Andrássy-ut 36 feld Jakab dr. főrabbi bevezető szavai előztek meg, aki Patait Juda Halévi nyomán mint „Izrael dalainak hárfáját" köszöntötte. A záróbeszédet Herzog Henrik dr. mondotta. Szórrfyas szavakkal méltatta az illusztris előadó iro­dalmi tevékenységét és a nagy hatást, amelyet az ő szavai a lelkekben gerjesztettek. Nagyon tetszettek a közönségnek Halász és Bárány urak szavalatai, akik Patainak Zsoltár cimü és más verseit adták elő megértő inter­pretálással a költő gondolatainak, igazi recitátori tehetséggel, őszinte meleg tapsokkal kisérve. A felolvasást jól sikerült, emel­kedett hangulatu táncmulatság kö­vette. Az estélyen Békéscsaba vidékéről is sokan jelentek meg. (s. j.) áchim Mihály csorvási jegyző hünperének A főtárgyalás második napja — Délutánig taptott a vádlott kihallgatása — Délután a szakéi-töket hallgat­ták ki, akik megállapították, hogy a sikkasztások nagyobb tételeinél nem hivatalos pénz tünt el (A Közlöny eredeti tudósítása.) Áchim Mihály volt csorvási adó­ügyi jegyző bünperének második főtárgyalási napján, kedden, a tárgyalást délelőtt fél 10 után nyitotta meg Unguáry János ta­nácselnök. A késedelmeskedés amiatt történt, hogy a vádlott vé­dője, Készt Zoltán dr. gyulai ügy­véd nem érkezett meg. A biróság a tárgyalást védőügyvéd hiányá­ban nem kezdhette meg, ezért elsősorban védőről gondoskodott a törvényszék, Tenner József dr. csorvási ügyvéd személyében, A biróság ezután folytatta a tárgyalást, a vádlott további ki­hallgatásával. A további beismerések Áchim Mihály a többi vádpon­pontokra vonatkozóan is beismerő vallomást tett. A Szucsu Nővérek részéről emelt vádról elismeri, hogy 1926. de­cember 30-án Békéscsabán dr. Kemény Dezső ügyvéd irodájában 845 pengőt vett át adóra, a pénzt azonban magának tartotta meg. Dán Mojsza és Dán Péter csor­vási lakosoktól ugyancsak adó cimén 2940 pengőt vett át és ezt az összeget is magának tar­totta meg. A következő vádpont az volt, hogy a vádlott, akire a községi főjegyző a községháza villany­számlájának rendezésével bizott meg, az egész összeget, 561 pen­gőt elsikkasztotta. A vádlott be­ismeri, hogy a bűncselekményt elkövette. Czinner Géza csorvási kereske­dőtől szintén átvett 696 pengő adót, azzal, hogy átadja a pénz­tárosnak, azonban ezt a pénzt is magának tartotta meg. Vitéz Harmati Antaltól kölcsön kért 500 pengőt, azzal, hogy majd ha gabonáját eladja, a kölcsönt visszafizeti. Áchim itt tagad és azt erősítgeti, hogy ezt az össze­get Harmatival már elszámolta. A két szakértő ezt a vallomást megerősíti. A kisebb vádpontokra nézve Áchim beismerésben van. Igy be­ismeri, hogy Szabó Jánostól ipar­igazolvány-ügyben jogtalanul 10 pengőt, Szilágyi Jánostól, Urbán Andrástól és Héja Ernőtől bal­esetbiztosítási ügyben 20, 80 és 89 pengőt vett fel, a pénzt azon­ban magának tartotta meg. A Tóth Mihályné által továbbításra át­adott betegápolási dijat nem tar­totta ugyan meg, azonban a pénzt sokáig magánál tartotta és hasz­nálta. Ezután az elnök déli 12 órakor a tárgyalást berekesztette és annak folytatását délután 2 órára tűzte ki. Ebédszünet alatt megérkezett Gyuláról Készt Zoltán dr. védő is. Délután az elnök első szava a vádlotthoz az. hogy bűnösnek érzi-e magát. Áchim halk hangon, de azonnal felel : — Igen. A szakértői vélemény Ezután Horti Béla vármegyei számvevőségi főtanácsos terjesz­tette elő szakértői véleményét, özvegy Prág Bonifácné, Unya­tinszki Lászlóné, Farkas József örökösei, Forgács Károly, Zalai Antal, Ladics György örökösei és Wenckheim Matild grófnő adó­iveit, amelyekben kisebb-nagyobb adóösszegek vannak bevételként elismerve a vádlott által, a fő­könyvben ugyanazon tételszám alatt azonban egészen más nevek és összegek találhatók. Az elnök kérdésére ezután el­mondja a szakértő, hogy a hibák feltárhatók lettek volna, ha időn­ként a felsőbb hatóság megtartja a szükséges vizsgálatot és átvizs­gálja az adóhátralékosok névjegy­zékét. 32.673 pengő ... A törvényszék ezután az eddigi adatokból megállapítja, hogy az Áchim Mihály által elsikkasztott összeg az eddigi számitások sze­rint 32.673 pengőt tesznek ki. Zöldy Miklós dr. ügyész meg­kérdezi a szakértőt, miképpen volt lehetséges, hogy Áchim a manipulációt 1924. óta űzhette. Horti Béla: Könnyen. A vád­lott ugyanis nagy százalékban, 96 százalékig szedte be a kirótt adót, amiért jutalmat és dicséretet is kapott, tehát nagy volt a biza­lom iránta az adóbeszedés terén s igy tulajdonképpen alig is ellen­őrizték. Zöldy ügyész : De ez a 32.673 pengő sohasem ment be az ál­lamkasszába, hogyan hogy nem hiányzott ? Horti: Nem hiányzott, mert sok hátralékot is behajtott. Ezután Készt Zoltán dr. védő kérdezgeti hosszasan a szakértőt az adókezelés és az adópénzek ellenőrzésének módjairól különös tekintettel, az adóügyi jegyzőre. Majd Áchim Mihály vádlott ol­vassa fel egy papírlapról a tárgya­lás két napja alatt készített jegy­zeteit. — Tiz évig töltöttem be itt ezt a tisztséget, de ezalatt egyszer sem történt oly ellenőrzés, amikor az adóbehajtások eredményét az adóivek bekérésével és összeha­sonlításával megvizsgálták volna. Ez megállapítható az ellenőrző­könyvekből. A vádlottnak ez a bejelentése nagy meglepetést keltett. Kovacsik István kondorosi köz­ségi főjegyző, a másik szakértő kerül ezután sorra, de kijelenti, hogy véleménye mindenben meg­egyezik a másik szakértő Írásban előterjesztett véleményével. A tör­vényszék ezekután eláll a kihall­gatásától. 8500 pengő nem volt hivatalos pénz. Zöldy ügyész, majd Készt védő most hosszasan kérdezgetik Kova­csik főjegyzőt az adóügyi jegyző szorosabb teendőiről, főnöke által való ellenőrzéséről, jövedelmeiről és mellékkereseteiről. Végül a védő azt óhajtja tisztázni, hogy az el­sikkasztott összegek közül melyek voltak hivatalos pénzek és melyek nem. Kovacsik István : Mivel a Feste­tics Sándorné grófnő által besze­detni kért 2892 pengő, valamint a Vitézi Szék által ugyancsak be­szedetni kért 5523'94 pengő és az Országos Központi Hitelszövetke­zet által inkasszálni kért összegek nem voltak hivatalos pénzek, ha­nem magánegyének járandóságai, ezeknek élsikkasztásával hivatalos pénzek nem vesztek el. A szakértő vallomásának befe­jeztével az elnök a keddi tárgya­lást délután negyed 5 órakor be­rekesztette és a következő napra reggel 8 órára tűzte ki a tárgyalás folytatását. A szerdai napon a törvényszék megkezdi a tanúkihallgatásokat. Hegkerült az eltűnt csabai szép leány fl rendőrség kinyomozta, hogy belépett egy apáca Kolostorba (A Közlöny eredeti tudósítása.) Január 10-iki számunkban megír­tuk, hogy egy szép csabai leány özv. Lepény Károlyné Mária nevü lánya eltűnt hazulról. Édesanyja — miután a leány január 7-ike óta semmi életjelt sem adott ma­gáról, rosszat sejtve, eltűnését be­jelentette a békéscsabai állam­rendőrségen. A rendőrségnek először semmi­féle adat sem állott rendelkezésére s igy a nyomozás előtt meglehe­tős tanácstalanul állott. Közben azonban néhány felvetődött adat alapján mégis megindult a nyomo­zás, melynek szálai eleinte Buda­pest felé vezettek, majd ismét el­kanyarodott a nyom Kecskemét felé, ahol meg is állapodott. A rend­őrség SZÍVÓS és ötletes nyomozása ugyanis kiderítette, hogy Mária belépett a „Jó pásztorhoz" cimzett kecs­keméti apáca kolostorba. Akik Máriát és körülményeit közelebbről ismerik, tudni vélik, hogy kolostorba vonulása csak mélabús akkordja egy gyermek­szerelemnek. A kis Mária még nem tudja, hogy „mindenféle sze­relemnek vége szokott lenni". Kár azért kolostorba temetkezni. — Gyógyszerészgyakornokok tartási jogosítványa. A gyógy­szerészgyakornokok kiképzése tár­gyában kiadott szabályzat alapján engedélyezett gzógyszerészgyakor­nok tartási jogosítványok a mult év végén lejártak. Á vallás- és közoktatásügyi miniszter ezt az engedélyt most a folyó évi decem­ber 31-ig meghosszabbította.

Next

/
Oldalképek
Tartalom