Békésmegyei közlöny, 1929 (56. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1929-01-22 / 18. szám

Békéscsaba, 1929 január 22 SBtoÉBiBMESI ÖÖH 5 szakorvosai A megyében 67 szakorvos működik (A Közlöny eredeti tudósítása.) A népjóléti miniszter most tette közzé a hivatalos lapban az egész ország szakorvosainak névjegyzé­két, törvényhatóságon kint csopor­tosítva. A szakorvosok névsorában 67 békésmegyei szakorvos található. Ezek közül békéscsabaiak a kö­vetkezők : Belbetegségek: Dr. Becsey Osz­kár. dr. Péterfi Sándor, dr. Szebe­rénvi János. Gyermekbetegségek: Dr. Hen­szelmann Sámuel. Sebészet: Dr. Badics József, dr. Remenár Elek. Hugy- és ivarszervi bántalmak : Dr. Badics József, dr. Rittner Sán­dor. Szülészet és nőgyógyászat: Dr. Badics József, dr. Gottlieb Árpád, dr. Kiiment Z. György, dr. Ko­mássy Mihály, dr. Szamek Lajos. Szemészet: Dr. Remenár Elek. Orr- és gégebajok: Dr. Fenyő imre. Fülbetegségek: Dr. Fenyő Imre. Fogászat: Dr. Fogarassy Béla, dr. Grünwald Ottó, dr. Lóránt Er­zsébet, dr. Révész Sándor, dr. Szamek Oszkár. Röntgen- és rádiumsugaras el­járások : Dr. Fischmann Mihály. Gyoroki Gyurkó Pál kiállítása (A Közlöny eredeti tudósítása.) Gyoroki portrékiállitását szomba­ton este 9 órakor a nagy hideg dacára is megjelent nagyszámú, eiőkelő, lelkes, müszerető és mü­órtő közönség jelenlétében nyitotta rneg dr. Korniss Géza kulturta­nácsnok pompás beszéd kereté­ben. A beszéd megérdemli, hogy egy más alkalommal teljes terje­.deimében közreadjuk. Gyoroki portréi, fejtanulmányai mind egy-egy bizonysága magasra törő tehetségének. Női portréi kö­zül Baukóné és Ormainé úrnők arcképei nagy lelki elmélyedésre és megismerésre vallanak. A szí­neknek rendkívül finom összhan­golása, az élő alakok finom kom­pozicionális beállítása és a kifeje­zés tiszta hangsúlyozása adják igaz művészi értékeit. Dr. Korniss Gézáné urnő portréja felfogásban és lendületben, megcsinálásban annyira mesteri, hogy a kis idegen vonás az orr körül nem is feltűnő. Dr. Kolpaszkyné urnő arcképe tü­zes, villogó színeivel kelt tetszést és feltűnést. Elegáns vonalveze­tésben és beállításban első helyen áll Puskásné Várkonyi Dalma urnő portréja. A férfi portrék közül önarcképei s azok közül is „Festésközben " cimü képe magaslik ki a megfigye­lés mélységével és karakter kife­jezésével. Dr. Wallfisch főorvos portréja kvalitásban elsőrendű al­kotás s egyébként is a kiállítás legimpozánsabb képe. Izmos tech­nikai készültséggel van megfestve Puskás Lajos portréja, mely a ka­rakter hűségével is a legjobb port­rék közé sorolható. Nem marad mögötte Galli Károly dr. portréja, úgyszintén Baukó főmérnök és •Ormai ev. lelkész portréja sem. Az utóbbi különösen a szemek kifejezésében van jól megfogva és érzékitve. Frissek a kis Ormai gyermekek portréi, különösen a kisleány üde színezése kelt általános tetszést. Finoman hat a kis Deutsch fiu fénykép után készült portréja is. A „régiek" közül Sámuelné urnő portréja van kiállítva, mely kvali­tásban megállja helyét az ujak mellett is. A fejtanulmányok közül Wag­ner festőművész feje brilliánsan van vászonra vetve, színben, for­mában és karakterben is. Egyéb­ként a művész legértékesebb al­kotásai közé tartozik. A többi fej­tanulmányai is nagy készültséget és invenciót árulnak el. Reméljük, hogy a fényes erköl­csi siker meghozza az anyagi si­kert is, ami lehetővé teszi majd a művész külföldi tanulmányútját. Gyoroki művészete megérdemli a legszélesebbkörü érdeklődést. A kiállítás csütörtök este zárul és megtekinthető naponta délután 4 órától fél 8-ig. Belépődíj 50 fillér. Megvan a Madarász-féle egyik tettese A betörök egyike egy fiatal leány — A másik, a férfi, még bujkál a rendőrség elöl (A Közlöny eredeti tudósítása.) Néhány héttel ezelőtt történt — amint akkoriban részletesen meg­írtuk — hogy Madarász György vendéglős Andrássy-ut 65. szám alatt levő lakását betörők látogat­ták meg. A betörés éjszakának idején történt és az ismeretlen tet­tesek rengeteg húsfélét, élelmiszert és ruhaneműt vittek el. A vakmerő tetteseknek jó ideig nyomuk ve­szett, a rendőrség szivós nyomo­zása azonban mégis kipiszkálta őket rejtekhelyükről. A betörés egyik tettese máris kézrekerült és a másik jómadár kezén is nem­sokára megcsörrennek a csinos kis acélkarperecek. A nyomozás során kézrekerült egyik betörő egy fiatal leány: Barta Katalin magyarbánhegyesi szüle­tésű, lakás- és foglalkozásnélküli nő. A leány a vallatás alkalmával hamarosan töredelmes vallomást tett és részletesen elmondotta a betörés véghezvitelét. A betörést egy békéscsabai férfi­ismerősével követte el. ő az utcán járkált és figyelt, a férfi pedig be­mászott a kerítésen és a házban dolgozott. A zsákmány egyes da­rabjait a férfi az utcára hajigálta ki és ő felszedte, majd amikor az — dolga végeztével — kiugrott hozzá, mindent átadott neki. Azt állítja, hogy a férfi ezekután neki semmit sem adott a zsákmányból, sőt kedélyesen agyonveréssel fe­nyegette, arra az esetre, ha bár­mikor is szólna valakinek az ügy­ről vagy őt elárulná. Barta Katalin ezután megnevezte a betörőt, de annyi nevet mon­dott, hogy a rendőrség majdnem elképedt annyi név hallatára. Mé­gis egymásután utánajártak a meg­nevezett egyéneknek, ezek azon­ban sorra alibit igazoltak. Ez az­tán nyilvánvalóvá tette, hogy a leány alaposan menteni akarja a betörőtársát. Ezekután az ismeretlenül rejtőz­ködő betörő személyének tisztázá­sára és hurokra kerítése iránt a leg­körültekintőbb nyomozáshoz kezd­tek, azonban ezideig eredmény­telenül. Ezúttal roppantul ravasz, ügyes és óvatos betörővel van dolga a rendőrségnek, bizonyos azonban, hogy a bűnügyi osztály kiváló közegei ezúttal is le fognak győzni minden nehézséget és a veszedelmes embert csakhamar elcsípik. A nyomozás tovább folyik. Barta Katalint beismerő vallo­mása után ma átadták a gyulai ügyészségi fogháznak. Egy eitiint pénztárca utazása Békéscsabától Kunágotáig Egy erzsébethelyi mamóka a bankban felejtette a pénztárcáját, sok pénzzel — A megtaláló meg sem állt vele hazáig, de állítólag be akarta hozni, átadni tulaj­donosának (A Közlöny eredeti tudósítása.) Még december elején esett meg, hogy az egyik békéscsabai bank­ban egy erzsébethelyi mamóka jelent meg, bizonyos Klniczkó Pálné nevü asszony, aki az Oros­házi-ut 37. számú házban lakik. Az asszony a délelőtt folyamán jelent meg a bankban, ahol kü­lönféle pénzügyeket intézett el. Mialatt Klniczkó Pálné a pénz­tárnál volt, a pénztár melletti asz­talkára helyezte el a pénztárcáját, melyben különféle pénzek voltak. Es pedig: egy darab 100 cseh­koronás bankjegy, egy román bankó és sok magyar bankjegy, összesen több száz pengő érték­ben. A pénztárcában ezenkívül többféle személyi és hivatalos ira­tok is voltak. Amikor az asszony a pénztár­nál végzett, izgatottságában és za­varában eltávozott a bankból, anél­kül, hogy a pénztárcáját magához vette volna. Már néhány száz lé­! pésnvire haladt az utcán, amikor ; hirtelen megdöbbenéssel eszmélt arra, hogy a pénztárcáját a bank­bap felejtette. Gyorsan visszament és körülnézett a bank külső helyi­ségében, de hiába. Az elfelejtett pénztárcának — mint mondani szokás — már csak a hült helye volt meg. Klniczkó Pálné ezekután azon­nal a rendőrségre sietett, ahol fel­jelentést tett ismeretlen tettes ellen. A rendőrség széles körben beve­zetett nyomozása csakhamar ki­derítette, hogy ugyanabban az idő­ben, amikor a megkárosított asz­szony a bankból a pénztárca hát­rahagyásával eltávozott, volt ott egy ismeretlen, polgári ruhás egyén is, aki a kis asztalka táján setten­kedett. Ez az asszony távozása után egy darabig nyugodtan ült a helyén, majd hirtelen felpattant és idegesen kezdte sürgetni ügye el­intézését, ennek megtörténte után pedig sietve távozott. Ezt a gyanúsan viselkedő ide­gent sejtették nyomban a tettes­nek. A nyomozás ilyen irányban is indult meg és csakhamar meg­állapította. hogy az illető egyén Víg György kunágotai lakos. Kunágotára ezekután detektív ment ki. ahol Vig Györgyöt fel­kutatta és megállapította, hogy Vig­nél nemcsak Klniczkó Pálné pénz­tárcája volt meg teljes épségben hanem annak tartalma is. A kész­pénzből szerencsére még egyetlen fillér sem hiányzott. Vig György a kérdőrevonás so­rán azt adta elő, hogy neki esze­ágában sem volt eltulajdonítani a holmit. A pénztárcára mint gaz­dátlan tárgyra akadt rá és csak azért vette magához, mert hiába próbálta visszaadni jogos tulajdo­nosának, a károsultat már nem tudta megtalálni, olyan hirtelen eltűnt az. A talált pénztárcát ezután haza­vitte, de a leletről nem szólt sen­kinek, eltökélt szándéka volt azon­ban az, hogy ha legközelebb ismét Békéscsabára jön, felkutatja a ká­rosultat és visszaadja neki a tár­cát és a pénzt is. A rendőrség Vig György ellen megindította az eljárást, a tárcát és a pénzt pedig visszaadta jogos tulajdonosának. lifli r r r • ti eioijé ^választása a szeghalmi járásban (A Közlöny eredeti tudósítása.) A szeghalmi járás községei Kiss László főszolgabíró elnöklete alatt az elmúlt napokban tartották meg a tisztújítást. A tisztujitások eredménye szerint megválasztattak Szeghalmon bíró Nyitrai István, törvénybiró Emődy Mihály (uj), gazda Kovács Ferenc, közpénztárnok Fodor János, pénz­tári ellenőr Ceglédi Imre (uj), adó­szedő pénztárnok Emődv Imre, közgyám Kovács Sándor, I. tized­beli esküdt Hídi Sándor (uj), II. tizedbeli esküdt Cs. Elek Imre, III. tizedbeli esküdt Farkas Bálint, IV. tizedbeli esküdt Petri András uj, V. tizedbeli esküdt Ceglédi Pál, VI. tizedbeli esküdt Sándor Bálint. Füzesgyarmaton bíró lett Gyáni Károly, törvénybiró Zsadányi Já­nos (uj), gazda Aggott Lajos, köz­gyám Pardi János, közpénztárnok Kovács Ferenc, adópénztárnok Ceglédi János, pénztári ellenőr Kiss Imre, I. tizedbeli esküdt K. Nyilas Gergely (uj), II. tizedbeli esküdt Gyáni János, III. tizedbeli esküdt Gacsári Ferenc (uj) IV. tizedbeli esküdt Nagy János, bucsatelepi albiró Zsombok György, bucsa­telepi esküdt Banadics Antal. Körösladányban bíró lett Kardos Károly, törvénybiró Bak Sándor, gazda Szarka Kálmán, közgyám Bak S. Imre, pénztárnok Tót Lajos, adószedő pénztárnok Tót Sándor, ellenőr Marton András, esküdtek 0. Tót István (uj), F. Nagy János (uj), Tót Márton, Z. Nagy Sándor, Sánta Károly. Vésztőn biró lett Kincses István, törvénybiró Német Sándor, gazda Szőke Sándor, közgyám Csüllög Sándor, közpénztárnok Földesi Ger­gely (uj), közpénztári ellenőr Föl­desi Gábor, adószedőpénztárnok Szilágyi István, esküdtek Fazekas Sándor (uj), Z. Kovács Károly, Varga Péter (uj), Turbuc István (uj), Kiss G. Gábor. A választás mindenütt a leg­nagyobb rendben folyt le

Next

/
Oldalképek
Tartalom