Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-11-29 / 271. szám

Békéscsaba 1928 november 29 «EK£SlH8fKI Ií5aö8í 5 December 23-án kezdi Kiss Árpád társulata előadásait >4­A szinügyi bizottság ülése (A Közlöny eredeti tukósitása) A szinügyi bizottság szerdán dél­előtt tartotta ülését, melyen Ber­thóty István dr. polgármester el­nökölt. Az ülésen letárgyalta a bizottság Kiss Árpád társulatáról szóló jelen­tését, melyet tudomásul is vett azzal, hogy a drámai személyzet­nél a nőtagok szaporítását elen­gedhetetlennek tartja. Hasonló képen kifogásolta a bizottság a zenekar tagjainak kis számát is, itt azonban egyelőre nem tesz ki­kötéseket, miután Kiss Árpád je­lentésében kifejezetten megígérte, hogy zenekarát a helyi katona­zenekarból igyekszik kiegészíteni s ha ez nem lenne lehetséges, ugy mindenesetre gondoskodni fog arról, hogy a zenekart más uton megfelelő létszámra emelje. A szinügyi bizottság megengedte Kiss Árpádnak végül, hogy a jegyek árán felül pótfilléreket szed­hessen a színészek országos nyug­dijegyesülete részére. Ez alkalommal jegyezzük meg, hogy Kiss Árpád társulata ezidő­szerint Sopronban játszik, ahol ugy a magyar, mint a németnyelvű sajtó valóságos elragadtatással ir a társulat kitűnő játékáról. Külö­nös súllyal bir a soproni dicséret, mert egy rendkivül fejlett kultu­ráju városból származik. Egyelőre tehát minden ok meg van arra, hogy kíváncsisággal várjuk a tár­sulatot, amely december 23-án tartja megnyitó előadását. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a társulat névsorában alig egy párat találunk a régiek közül. Megmaradt Málnaffy Otti, Zilahy és a Korda pár. Ellenben uj az egész operettszemélyzet, élén Kó­bor Irén koloratur primadonnával, aki a pécsi színháztól került Kiss Árpádhoz és kitűnő hirnév előzi. Az uj énekes szubrett, Mórócz Baba a győri, Lendvay Böske tán­cos szubrett a nagyváradi színház­tól jött a társulathoz. A férfiak közül kiválik Solymossy Sándor buffó komikus, aki a budapesti Városi Szinház tagja volt, Rajz János táncos komikus és Rajz Fe­renc szerelmes színész, mindketten a debreceni szinház volt tagjai. Jó reggelt! Lehóczky László csabai tűzoltó­parancsnoké az érdem, hogy a gyulai Reisner-malom nem égett le teljesen. Üdvös lenne, ha Le­hóczky egyéb „leégéseknél" is ha­sonló sikerekkel tudna eljárni. * Kiss Árpád színtársulata decem­ber 23-án tartja megnyitó előadá­sát. Az előrelátható nagy látoga­tottságra, a szinügyi bizottság már el is rendelte a szükséges pótszé­kek felállítását. — Lopás a vendéglőben. Csotó Kálmánné vendéglős, aki a Horthy Miklós-ut 14. szám alatt lakik, fel­jelentést tett a rendőrségen isme­retlen tettes ellen, aki vendéglői helyiségéből egy gyémánt-üvegvá­gót ellopott. A nyomozás meg­indult. Kirabolta a rokonait egy geren­dási gépész Notórius bűntettes, aki már éveket töltött börtönben — Ujabb bűncselekményéért háromévi börtönt kapott (A Közlöny eredeti tudósítása.) | Érdekes, a romlott ember meg- « állásnélküli rohanását feltáró bün­ügy végső felvonása játszódott le a gyulai törvényszék Tóf/i-tanácsa előtt. A vádlott Gombkötő Szabó Ist­ván budapesti gépkezelő, notorius tolvaj volt, aki az utóbbi 3 év alatt, 1925 évtől kezdődően orgazda­ságért, sikkasztásért, csalásért, köz­okirathamisitásért és gyilkosságra való szövetkezésért összesen 48 hónapi börtönbüntetést kapott és töltött ki és jelenleg is a veszprémi törvényszéki fogházban lopás miatt kapott 18 havi börtönbüntetését tölti. Gombkötő Szabó Istvánt lopás és sikkasztás miatt vonta felelős­ségre a törvényszék és ezt azáltal követte el, hogy 1928 julius elején Budapesten kiszabadulva a fog­házból, Gerendásra jött munkát keresni, ahol távoli rokonai voltak. Ideiglenesen azoknál helyezkedett el és a gerendási tanyákon lakó Gombkötő István unokatestvérétől, miután előzőleg kikutatta, hogy az összegyűjtött pénzt az egyik ágy szalmazsákjában tartogatják, né­hány nap múlva, julius 26-án, mint­hogy a házbeliek nem voltak ott­hon, a kamaraajtót felfeszitette, be­mászott, azután az ágy szalma­zsákjából 1070 pengőt kivett és autóra ülve Szegedre ment, ahol a pénz egy részét még azon az éjszakán elköltötte. A sikeres operációval azonban nem elégedett meg, hanem Szege­den is „üzlet" után nézett. Még pedig azon melegében, amikor még friss volt az előző bűncselek­mény is. Még Gerendáson átvett Bolza Györgyné gerendási lakostól két arany karikagyűrűt azzal, hogy Budapesten divatos formára be­cseréli és azt is magával vitte. A gyűrűt persze Bolzáné soha többé nem látta viszont. A törvényszék lopás és sikkasz­tás vétségében mondotta ki bűnös­nek a vádlottat és ezért 3 évi bör­tönre ítélte és a büntetés kitöltése után szigorított dologházba utalá­sát rendelte el. Az ítéletben az ügyész meg­nyugodott, a vádlott és védője azonban enyhitésért felebbezett. Sikkasztással vádolt üzletvezető A szegedi Ítélőtábla a bizonyítás kiegészítését rendelte el egy bűnügyben (A Közlöny eredeti tudósítása.) Kun Ferenc békéscsabai lakosnak néhány évvel ezelőtt rendes fü­szerüzlete volt Dombegyházán. De a viszonyok megrosszabbo­dása folytán kénytelen volt üzletét feladni és az önálló kereskedői pályáról göröngyösebb utakra térni. Igy került ismeretségbe özvegy Richtseit Fábiánné csabai korcs­márosnéval, aki Kunt feleségével együtt üzletvezetői, itcési minő­ségben alkalmazta korcsmájában. Mindössze öt hónapig állt Kun Ferenc özvegy Richtseit Fábiánné szolgalatában, de ez év február havában megejtették a végelszá­molást, mivel a tulajdonosnő sem­miképpen sem volt megelégedve itcése működésével. Az elszámo­lásnál azonban Kun Ferenc mint­egy 648 pengő értékű itallal nem tudott elszámolni s a hiány miatt Richtseitné sikkasztás miatt fel­jelentést tett ellene a békéscsabai rendőrkapitányságon. A feljelentésből bünügy szé­lesbült és Kun Ferenc a gyulai törvényszék elé került, amely bű­nösnek mondotta ki őt a vádbeli cselekményben és ezért 15 napi fogházbüntetésre ítélte. Az üzletvezető az itélet ellen magaszerkesztette felebbezést nyúj­tott be a szegedi Ítélőtáblához. Felebbezésében hivatkozott arra, hogy igaz ugyan, hogy ő tartozik a korcsmárosnénak, de az is tar­tozik neki s igy nem történt sik­kasztás, csupán elszámolási diffe­renciák vannak. A hiány azáltal állott elő, hogy sok italt kellett hitelezni. Kérte leszámítani a ter­hére rótt összegből lakbértartozá­sát, a villanyszámla és üvegek árát, mert ezekkel tartozik ugyan Richtseitnének, de ez nem sikkasz­tott pénz, csupán egyszerű tarto­zás, amely a polgári per útjára tartozik. I Az ítélőtábla a felebbezés foly­' tán visszaadta az ügyet a gyulai törvényszéknek a bizonyítás ki­egészítése végett. A tárgyalást szer­dán délután folytatták le Békés­csabán, ahova a törvényszék ki­szállott az ügy letárgyalására. A bíróság a vádlott és a sértett kihallgatása után ugy határozott, hogy az összes iratokat az ujabb tárgyalás jegyzőkönyveivel és a becsatolt ujabb bizonyítékokkal együtt visszaküldi a szegedi táb­lához. HÍREK Időjárás A békéscsabai felsőmezőgazdasági iskola meteorologiai megfigyelő-éllomásénak je­lentése 1928 november hó 28-án délben Hőminimum + 0.6 C Hőmaximum + 6'2 C A föld felszínén 5'0 C 5 cm. a földben 5'1 C 20 „ . 5 5 C 50 . . 81 C 1 m. a földben 11'2 C 2 m . „ 133 C Légnyomás 749'9 mm. Borultság 30°/ o Levegő nedvessége 87 g'„ Csapadék 0 mm Szélerő és irány: 3 m/mp. észak. Időprognózis este 10 órakor: Továbbra is változékony szeles és hűvös idő várható, időnként még némi csapadékkal. Ezen a héten a Réthy, Südy és Felker gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. — Tanári áthelyezés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Posgay Piroska mezőtúri állami leányliceumi rendes tanárt a bé­késcsabai áll. leányliceumhoz he­lyezte át. — Revíziós gyűlés Békésen. Békés község közönsége folyó hó 25-én délelőtt 11 órakor a városi Bérházban tartott gyűlésén tiltako­zott a trianoni gyászos békekötés ellen. A gyűlésnek — melyen a község minden társadalmi rétege nagy számban képviselve volt — kiemelkedő pontja volt Karácsony András ref. lelkész lángoló, haza­fias érzéstől áthatott alkalmi be­széde, mely után felolvasta s a nagygyűlésnek elfogadásra ajánlotta a határozati javaslatot, mely sze­rint Békés nagyközség közönsége tiltakozik a gyászos trianoni béke­szerződés ellen, mely ezeréves hazánk kétharmad részét elszakí­totta igazságtalanul tőlünk s kö­veteli a békereviziót. A felolvasott határozati javaslatot a termet szo­rongásig megtöltő közönség egy­hangú felkiáltással elfogadta. A határozati javaslat egy-egy példá­nyát Békés község elöljárósága már el is küldte gróf Bethlen Ist­ván miniszterelnöknek, a Népszö­vetségnek és Rothermere lordnak. — Katalin-est Szarvason. Szarvas katolikus egyesületei szom­baton rendezték meg hagyományos Katalin-estélyüket a szarvasi Ár­pád-szálloda dísztermében nagy érdeklődés mellett. A hangverse­nyen nagy sikerrel szerepelt a 32 tagból álló budapesti Tanítók Háza zenekara is Privler Gyula Endre zeneszerző, karmester vezetése mellett. A jövedelmet, amely közel 400 pengőt tesz ki, a szegény ka­tolikus gyermekek karácsonyi fel­ruházására fordítják. — A Hadröá műkedvelő elő­adása. Több izben megemlékez­tünk már arról, hogy a Hadröá december 1-én, szombaton este az erzsébethelyi Rjesicza-féle ven­déglőben a kereskedelmi alkalma­zottak műkedvelő gárdájának köz­reműködésével előadást rendez. Előadásra kerül a „Pántlika" cimü színdarab, melynek első előadása nagyszerűen sikerült. Az előadás tiszta jövedelme a hadirokkantak, özvegyek és árvák karácsonyi se­gélyezésének céljait szolgálja. Be­lépődíj 1'60 és 2 pengő. Tekintet­tel a nemes célra a műkedvelő előadást a legmelegebben ajánljuk a közönség figyelmébe. — A balsors. Gyucha János füszerkereskedő, akinek Ujkigyósi­utca 13. szám alatt levő üzletében csak a napokban jártak betörők, megint szerepel a rendőri króni­kában. Ezúttal azonban nem be­törő, hanem a vörös kakas tett látogatást a kereskedőnél, akinek fejefelett szerdán délután kigyul­ladt a kémény. A kéménytüz csak­hamar átterjedt a lakás mennye­zetére, ugy hogy már-már komollyá fajult volna a tüz, amikor a tűz­oltóság megjelent és bravúros mun­kával hamarosan elfojtotta a tüzet és ezzel elejét vette az esetleges nagyobb veszedelemnek is. A kár nem jelentékeny. A vizsgálat meg­indult a tüz okának kiderítése cél­jából. — Járványos betegség lépett fel Szarvason. Az őszi időjárás kellemetlenségei között az influen­zán kivül Szarvason igen nagy mértékben fellépett a torokdiftéria is, amely több halálos áldozatot is követelt. Az inkább gyermekbeteg­ségben idősebb egyének is meg­betegednek, sőt nagyon sok he­lyen a család tagjai mind betegen fekszenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom