Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-10-09 / 229. szám

Bákéseiaba, 1928 október 9 Kedd 55-Ik évfolyam, 229-ik szái i'Q^wíBwwwwwewwmiwwwiwwwww POLITIKAI NAPILAP KidfiiRtéai áij&te : Katjb«s fa rldékw poatán fetldra: Mmd­|TH 0 pangő, *%f hónapra 2 pengő. Példá­nyonként 10 (mér. Főszerkesztő: Dr. Gyöngyösi János Felelős szerkesztő: I ilppinyi Sámuel Ti1«(muiíb : 7 Swkasstőaég éi kiadóhivatal: Béfcáacsae^ 0. kstfilft Ftrcnti Jóaaeí-téi S0. aiáns slail Hlidatéa dljiaabáx «»rtnt. flzfluroraKöregyéve Tisztújítás, könyvkiállítás, nagyszabású idényprogram (A Közlöny eredeti tudósítása.) Az Aurora Irodalmi, Zenei és Képzőművészeti Kör vasárnap délután 5 órakor tartolta meg évi rendes közgyűlését a városháza kistanácstermében, Korniss Géza dr. kulturtanácsnok, köii elnök vezetése mellett, Korniss dr. elnöki megnyitójá­ban visszapillantást vetett az el­múlt év történetére és abból meg­állapította, hogy eseményekben és eredményekben gezdag év volt. A kör rendezett 7 nagy hangver­senyt, 3 házi és 2 filharmóniai hangversenyt, ezenkívül 5 kép­kiállítás! rendezett, részben hely­beli, részben fővárosi művészek alkotáséiból. A lefolyt évben ün­nepelték az Aurora Kör fennállá­sának 15. évfordulóját és mint örvendetes eseményt állapította meg, hogy a hangversenyek ren­dezése ezúttal első ízben nem végződött léfizetéssel, jól lehet a nagy hangversenyeken minden alkalommal országos nevű és ezért természetesen drágább művészek szerepeltek. A körnek ma már kerekszámban 500 tagja van s a tagdijakból befolyó összegek le­íietővé tették, hogy a kör az adósságaitól, emelyek még a zon­gora , bútor- és egyéb beszerzé­sekből álltak fenn, részben meg­szabadult, ezenkívül több, mint 10CD pengőt fordíthatott könyvtára byarapitására. A berendezés értéke €300 pengőt képvisel. Révész Sándor dr. főtitkár rész­letes jelentését olvasta fel a mult évi tevékenységről. Előterjesztette az idei programot is, ame'yet pár nappal ezelőtt már közöltünk. Eb­ben a műsorban szerepel többek l'özött a viláfchirű megyar zene­szerző : Bartók Béla is egy esté­vel, továbbá Nagy Izabella, az Operaház tagja és a hires Don­kozák'kóru9 is. Wilhelm Ferenc pénztáros a zárszámadást és az uj költség­vetést ismertette. A közgyűlés az előterjesztése­ket egyhangúan elfogedte. Ugyan­így a Magyar Héten a Kultúrpa­lotában rendezendő könyvkiáliités Wvét is, amelyet a kör teljes erejéből fog támogatni. A Magyar Hét a!alt fogja megrendezni a kör a Molnár Imre és Hir Sári-féle hangversenyt, a könyvkiállítás időpontjában. Ennek előkészíté­sére a közgyűlés Korniss elnököt Küldte ki kisebb bizottség élén. Ezután megejtették a tisztújítást, f dy alkalommal a közgyűlés egyhangúan a régi vezetőséget bizta meg ismét a kör vezetésé­vel. A választmányt néhány uj taggal egészítették ki a kimarad­tak helyett, A közgyűlés 6 óra után ért véget. fi vasutépitőbizotfság javaslata az októberi közgyűlés elé kerül fl Kondorosi vasút építéséhez 400 ezer, a dobozihoz 200 ezer pengővel járulna hozzá Békéscsaba (A Közlöny eredeti tudósítása.) A véros vasutépitőbizottsága hét­főn délelőtt tartotta értekezletét Berthóty István dr. polgármester e'nöklete ^Mt. Az értekezlet tár­gya a kondorosi és dobozi kes­kcnyvágányu vasútépítések ügye volt. Hosszas és beható vita után a bizottság ell atározla, hogy az építések alapjául elfogadja ez AEGV ajánlatát s javaslatot ter­jeszt az októberi városi közgyűlés elé. A javaslat szerint a közgyű­lés elvben elfogedja az AEGV ajánlatát s egyben kimondja, hogy a kondorosi vasút építé­séhez 400 COO, a dobozi, hoz 200.C30 pengővel já­rul hozza. A vasút keskenyvágányu lenne s az AEGV tulajdonába és keze­lésébe menne át s Békéscsaba a hozzájárulási Összeg erejéig részvényeket kapna. A város hozzájárulására vonat­(ozó határozat azonban ciak ab­>an az esetben lenne végrehajt­ható, ha e célra megfelelő olcsó (ölesönt tudna szerezni s Békés­csabához hasonlóan a többi ér­dekeit község is megfelelő mér­tékben hozzájárulna az épitési költségekhez. fiz flurora-Kör őszi Kiállítása Wagner József, rtokos József, beutsch Tibor olasz­országi KépeiKet állították, ki (A Közlöny eredeti tudósításaJ Mindenképen érdekes és értékes az Aurora őszi kiéliitésa, melyet vasárnap délelőtt előkelő közön­ség jelenlétében nyitott meg Kor­niss Géza dr.. az Aurora elnöke. A kiállítás három csabai festő­művész képeiből áil, melyeket a nyáron olaszországi kirándulásuk alkalmával festettek. Szándékosan mondjuk, hogy kirándulás, mert tényleg az is volt, miután a mű­vészek aufón mentek Olaszor­szágba s ott tartózkodásuk alatt ugy éltek, mint a vidámlelkü ván­dorok, akiket a gond messze el­kerül 8 Ciak a szemük van nyitva, hogy azon keresztül mennél több szépséget, az olasz föld mennél több ragyogását vetitsék a lelkük­be, miként a fényképezőgép len­cséjén keiesztül rögződnek a ké­pek a kamera érzékeny lemezére. De mig a fényképezőgép érzékeny lemeze kritika nélkül rögzít min­den képet, addig a művészeink lelkébe szűrődő képek egyénisé­gük külön-külön természete szerint nyer megjelenítést a lélek egyéni kritikája révén. E tény igazságáról tökéletesen meggyőznek bennünket a művé­szek képei. Csak egy pillantást kell vélni a kiállított képekre, hegy lássuk, hogy sokszor ugyanazon szüzséből mi érdekli leginkább Wagnert, Mokost, vagy Deutschot. Mig Wagner valósággal Krözus módjára tobzódik a színekben és i vonalas síkokban, eddig Mokost különösen a valör és annak révén a színek belső, mély tüze érdekli s azokban, azoknak analizálásá­ban meiül el egész lelkével. Deutschot viszont az eszmei lé­nyeg, a konstrukció, a kompozíció érdekli Vonal, sik, szín, a valőr nála csak eszköz a kifejezésre, de nem a lényeg. Éppen azért felü­letes szemlélőnek talán az ő ké­pei tetszenek legkevésbbé. A hatás erőssége szempontjá­ból talán legjobban kiugrik hár­mójuk közül Mokos József, aki olaszországi tartózkodása alatt va­lamely lelki megrendüléssel, az addig ismeretlen igazságradöbbe­néssel markol bele a szeme elé táruló horizont egy-egy részébe és lelkének szinte álomlátó tevékeny­ségével pergeti le a kimarkolt szüzsé minden feleslegét. A szív­nek, ez érzelemnek s a számító észtől tökéletesen elkülönült lélek­nek önként felbugyborékoló hul­lámai az ő képei, melyek hason­latosak a madárdalhoz. Nem az ész diktálta akarásnak, hanem a lélek — talán tudatalatti — kény­szerének nagyszeiü melódiái. Az 5 ős számú hegyitája, a 15 ös számú olasz u!ca s a 16 os falu­részlete, a 4 es olasz város rész­lete és equarelljei klasszikus erő­vel ható munkái. A három művész közül Mokos haladt a legtöbbet. A hatás ugy-n nem olyan in­tenzív Wagner Józsefnél, meit ő a szint helyezi mindenek fölé. A vonallal is jóval többet fejez ki, mint Mokos, a valőriel azonban csak annyit törődik, mintamennyi éppen elég. Hanem a szinek I Most már nemcsak a szinek pazar sok­félesége csendül tökéletes harmó­niába képein, hanem valami a drágakőéhez hasonló ragyogás zománca futja be és fejezi be ké­peit. Legtökéletesebben tiszta pél­dája ennek „Bárkák" cimü képe, melyhez hasonló jó képet az im­presszionista irányzat csak keve­set produkált. A víznek külön csillogása a színen kivül az, ami szinte bizonytalanná teszi a szem­lélőt a festék anyagának minémü­ségében. Ilyen a „Vöröí vitorla" cimü képe is. 0;asz utcái, de kü­lönösen pasztelljei tökéletesen ki­forrott munkák, egy mindenképen kiegyensúlyozott lélek kitűnő és kedves megnyilvánulásai. A lélek kiegyensúlyozottságának érzékelhető nyugalma talán leg­inkább hiányzik a Deutsch Tibor munkáiból. Egy még mindig for­rongó léleknek szinte lázas tüle­kedését tükrözik vissza képei, me­lyek ezultal a régebbiekhez képest ható erejükből ugyan veszítettek, miután épen a hatás eszközeivei színnel, valőrrel, rajzzal alig törő­dik, de ezzel szemben szinte a szupeilalivuszára fokozta a belső tartalmat, az eszmei és anyagi konstrukció és kompozíció min­denek fölé helyezésével. A 6 os számú „Tenger partján," a 7-es „Velence", a 8 as „Dóm bejárata", a 9 es „Kerti vendéglő", a 13 as „Halész'csárda" cimü képei a leg­előkelőbb külföldi tárlatokon is előkelő helyet kapnának. A kiállításnak külön haszna, hogy a publikum nevelésére a leg­tökéletesebben alkalmas s éppen azért nemcsak közönségünk, ha­nem iskoláink figyelmébe is annak megtekintését a legmelegebben ajánljuk. Az Országos Rendűri Gyermekszövetség propagandahangversenye (A Közlöny eredeti tudósítása.) Tegnap délután tartotta meg az Oíszágos Rendőri Gyermekszövet­ség propagandahangversenyét a Fiume-szálló éttermében. Gegus Dániel nyugalmazott főkapitány, a szövetség kormányelnöke nyitotta meg a hangversenyt, keresetlen szavakkal mutatva rá arra a nagy feladatra, mely kötelességünkké teszi, hogy a züllésnek induló gyermekeket kiragadjuk a káros környezeiből és derék munkás­polgárokat neveljünk belőlük. A megnyitó után Kernács István gordonkaművész Saint Sáens: Le Cique és Popper Chanson Village­vise c. derebjait adta elő. Közvet­len előadásmódjával egészen ma­gához láncolta a közönséget, aki nem is fukarkodott az elismerés­sel, ugy, hogy a művész még rá­adásul Hűre Air-jét is eljátszotta. Medek Anna, a magyar királyi Operaház művésznője lépett ez­után a pódiumra és Stradrlla Ir­galmazz Istenem c. áriáját (1677), majd Kodály: Fáj a szivem s végül Zádor Csonka dal-ét éne­kelte nagy átérzéssel. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom