Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-11-04 / 250. szám

Békéscsaba, 1928 november 4 iff£RCglOK«VEJJ K4NTI Magyar Hét Békéscsaba kereskedői és iparosai méltóan veszik ki részüket a ftüagyar Hétből. Beszámoló Békéscsaba gyáriparáról A békéscsabai Magyar Hét méltó­nak bizonyul városunk kereskedel­mének és iparának kilünő hírnevé­hez. Az alábbiakban röviden erről akarjuk tájékoztatni olvasóinkat és mindenekelőtt városunk nagyiparáról számolunk be: Békéscsaba kifejezetten agrárius jellegének, a helység és környéke kitűnő földjének, amelyet szorgos és munkás mezőgazda lakosságunk becsületesen megmüveit, logikus kö­vetkezménye volt, hogy elsősorban a malomipar fejlődött ki Békéscsabán. Már az 50-es években létesült az azóta ha­talmas, kontinentális viszonylatban is Iegelsőrangu Rosenthal-malom, mely először mint kisméretű vámmalom működött, de a 80-as években már olyan kereskedelmi malomvállalattá fejlődött, amelynek őrleményeit mesz­sze, külső országokban is szívesen vették. Az Első Békéscsabai GőzmaSom Kosén­thai Márton Rt. nagyarányú nekilendülését néhai Rosenthal Ignácnak, a csabai Ipar­testület egykori érdemes elnökének és fóleg Rosenthal Adolf kimagasló malomipari szakértelmének köszön­heti. A malom, amely anyagszük­ségletének fedezésére nemcsak bel­földön vásárolt búzát, de Nagyma­gyarország halárain túlról is impor­tált, lisztőrleményeit a hazai piacon kivül Svájcba, Angliába, Francia­országba, sőt az Óceánon túlra is szállította. A vállalat egyre nö vekvő fejlődése szükségessé tette, hogy a kor haladásának megfele­lően 1913-ban a malom újjáépíttes­sék. De alig két évig dolgozott az uj üzem, amikor 1915 márciusában tűz martaléka lett. A nagyteljesítmé­nyű válialat jelentősége ha>ványozott mértékben esett latba a háborús élelmezés folytán s részben ennek tulajdoniiható, hogy alig félévre rá a jelenlegi méretekben újonnan épült, hatalmas malom már üzemben volt, felszerelve a legtökéletesebb techni­kai berendezéssel, 18 vagon napi teljesítménnyel. A malomvállalat automatikus üzemében mintegy 200 munkást foglalkoztat. Két évvel ezelőtt gabona- és liszfraktárát im­pozáns vasbeton Sylossal bőví­tette ki. Uj Sylosában és rak­táraiban összesen mintegy 1000 vagon búzát és őrleményt ké­pes elraktározni. A gyártelep önmű­ködő lűzoltóberendezéssel van el­látva. A Rosenthal-malom lisztjének kitűnő hírnevét legjobban illusztrálja az, hogy márkáját, különösen Cseh­országban, gyakran hamisítják. A ma­lom jelenleg főleg Csehországba és Ausztriába exportál. Kovács Mihály gőzmalma a má­sodik legnagyobb malomüzeme Bé­késcsabán, amely a két Kovács-test­vér: Mihály és Pál szakszerű ve­zetése alatt áll és fejlődése nap-nap után szembeszökően tappsztalható. A jelenleg 90- 100 munkást és tiszt­viselőt foglalkoztató üzemet az 1880. évben alapították és azóta évről­évre fejlesztették bővítettek és mo­dernizálták. Lisztjei és más egyéb őrleményei igen jó hirnevüek az egész országban, de elsősorban Bu­dapesten, ahol a Király utcában kü­lön, nagy fióküzlete működik. Spe­cialitásai: kitűnő búzalisztje és árpa­gyöngye. Napi teljesítménye 12 va­gon. Hatalmas telepére kétoldalról is vezet iparvágány: a Trefort-utcá­ból az államvasút és a Prónay-utcá­ból az AEGV vonala. A malom tekintélyes exportot bonyolít le Ausztriába és Csehországba, ahol őrleményei keresett, jó márkák. Régi és jelentős malomvállalataink egyike az Erzsébet-gőzmalom, Flamm Miksáné és fia cég Teljesítménye : napi 3 vagon buza, 3 vagon árpa és egy vagon egyéb őrlemény. Mintegy 30 munkást fog­lalkoztat. Buza-, árpa-, köles- és tengeriőrleményeket állit elő. Bel­földre es a szomszédos államokba szállít. Az összes len, kender és jutagyártmányok, valamint kárpitoskellékek a legolcsóbb áron Weiszbrunn Zsigmond cég­nél szerezhetők be Andrássy-ut^ 79. Alapítási év 1913. Szolid elvei alapján elérte, hogy több hazai gyárnak kép­viseletét, valamint lerakatát birja. A megyében egyedüli szaküzlet. Lampel Sándor fűszer- és csemegeüzletének kirakatát a Magyar Héten ne mu­lassza el megtekinteni. A Kolozsvári Iparművészeti szalon kirakata a Magyar Héten szenzációs! Andrássy-ut 12. szám. Országos hirü, fekete pecsétes, Honvéd - vásznat vásároljuk a „Magyar Hét" alatt. Kapható viszonteladóknak Fonféder Testvérek üzletében, Békéscsaba, Andrássy-ut 33. legújabb kivitelben, divatos ruha­kelmét legjobb magyar áruban Sternnél, Békéscsaba, Andrássy-ut 15. sz. Tartós és elegáns cipőt olcsón vásárolhat az Ádám cipőáruházban Kitűnő minőségű magyar Lichtmann cipőkben nagy raktár ! Andrássy-ut S. Sszi diVafharisnyák a legnagyobb választékban Deutsch Mór és Társa Szent István-tér 4. A Magyar Hétre Ivaló tekintettel kész férfi ruha­raktáramat mé­lyen leszállított árban árusitom. Izsák Lőrinc Kocziszky-palota. Telefon 257. Békéscsaba -- a Az egész ország kereskedővilága Békéscsabát a „magyar Chemnitz" jelzővel tünteti ki, amely jelző valódi értékét csupán azok foghatják fel, akik fáradtságot vesznek maguknak tisztába jönni azzal, hogy mi is Né­metországnak Chemnitz. Bármelyik évszakban kerül is va­laki ebbe a Lipcséhez közelfekvő városba, amely egyike Németország amerikai méretekben fejlődő váro­sainak, mindig telve fogja találni a város szállóit a világ minden részé­ből odautazott idegenekkel, akik a világ minden részébe elviszik innen a német textilipar utolérhetetlen ver­senyképességű termékeit, amelyek a német nemzet tehetségét és szor­galmát hirdetik. Fz az összehasonlítás álom. Álom a n i megcsonkított kis országunkat a minden leigázottsága mellett is hatalmas Németországhoz hasonlí­tani. Ma még csupán a céonka­ország különböző részeiből keresik fel városunkat a magyar kereske­dők, de bizonyosak lehetünk benne, hogy a magyar szervező erő és tör­hetetlen szorgalom Békéscsaba vál­lalatainak hírnevét nem is olyan be­láthatatlan évtizedek múlva szerte­viszik a nagyvilágba és hatalmas méretekben hozzá fognak járulni vá­rosunk idegenforgalmának emelé­séhez. Békéscsaba egyébként már régen kitűnő hírnevet vivott ki a szövőipar terén fejlett háziiparával. Már 100 évvel ezelőtt Fényes Elek statisz­tikai müvében Békéscsaba nagyköz­ség tót lakosságának háziipari szőt­teseit emeli ki a megye ipari terme­lésében. Ez a körülmény irányította a figyelmét a kereskedelemügyi kor­mányzatnak arra, hogy Békéscsabán a 90-es években szövőipari tanfolya­mot létesítsen, ez a tanfolyam azon­ban anyagi okok és kellő tanítómes­terek hiján nem bizonyult életképes­nek. De a csabai nép hagyományos szövőipari készségét racionalisan fel­használni akkor vált igazában lehe­tővé, amikor 1910-ben állami és vasúti támogatással letelepedett vá­rosunkban az első textilipari vállalat. Szerény keretek közt létesült akkor ez a gyár, nem több, mint 50—60 munkással. Ha visszaidézzük az akkori időket, szinte vakmerőség volt a Hubertus Kötött- és Szövöttáru­gyárat megvalósítani. Városunk tisztán agrárváros volt, ahol az előbb életrehivott iparválla­latok egymásután mind kimúltak. Röviddel megalapításuk után tönkre mentek a Mübutorgyár, a Masché­játékgyár, a Rabatin testvérek Gép­gyára. Ugyanezt jósolták az uj köt­szövőgyárnak, amelyet egy szójáték­magyar Chemnitz kai élve „Hóbortos"-nak hívtak. Hóbortosnak látták, hogy itt az Al­föld szivében olyan ruházati divat­cikkeket gyártson egy vállalat, ame­lyet akkor a többszáz éves osztrák és cseh ipar vámmentesen hozott be az országba. Es ma 18 év múlva hova reali­zálódott ez a hóbortos álom ? Alább következnek sorjában kronologikus sorrendben azok a teslvérvállalatok, amelyek nemcsak városunkat vitték hatalmasan előbbre, de hivatottak az ország kereskedelmi mérlegét is aktívvá tenni. A magyar Ikötszövőgyárak 44 millió P értékű árut termelnek. Ezen iparágban azonban dacára a magyar gyárak nagy létszámának, még mindig 15 millió értékű áru jön be külföldről. Sok pénz tehát az, ami ilyen módon szükségtelenül elfolyik kezünkből és jól teszi min­den magyar ember, ha megkérdezi a kereskedőt, hogy hol is készült az a darab áru, amit a pénzéért meg­vesz, itthon, vagy külföldön ? Az em­iitett 15 milliós behozatal csupán kötött-szövöttárukra, tehát haris­nyákra, kötött kabátokra, mellények, pulloverek stb.-re vonatkoznak. Hol vannak még a szövetek, selymek és szallagok behozatalának értéke? Minden darab jó áru, amelyen rajta van a védjegy, amely elárulja születése helyét. A „Magyar Hét­nek ez a célja, ezért ne sajnáljuk a fáradtságot, a pénzt, az időt, a nyomdafestéket, hogy feltárjuk min­denki előtt: » Nagy-Magyarországot támasztja fel, aki mindig csak ma­gyar árut vásárol«. Kötelességet teljesítünk, ha nem­csak e város, hanem az egész or­szág köztudatába visszük át, hogy a textilipar ma Magyarországon 60.000 embernek ad kenyeret. Városunkban, a magyar Chem­nitzben ebből kb. 1300-1500 mun­kást foglalkoztatnak a gyárak. Gyártmányaik népszerűsítése által azok közkedveltek kell, hogy legye­nek és ezáltal mind több és több munkáskezet kell, hogy foglalkoztas­sanak, amely munkások a föld gaz­dasági terményeinek is legjobb fo­gyasztói. Minden irányban jó szolgálatot vé­lünk teljesíteni, ha felsoroljuk sor­rendben tt xtilgyáraink termékeit. A Hubertus kötött és szövöttárugyár r.-t. a felsorolandó kötöttárun kivül mű­vészi kivitelű szőnyegeket is gyárt, amelyeket az egész ország közön­sége, mint művészi értékű torontáli szőnyegeket ismer. Ezek a szőnye­gek azért sokkal kedveltebbek és

Next

/
Oldalképek
Tartalom