Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-11-11 / 256. szám

10 flEKfiSKEGYEl KOZI OííV Békéscsaba, 1928 november 14 Most már együtt álmodozik a két jóbarát: Tóth Árpád a napok­ban követte őt az elmúlás utján... Havas Gyula emlékezetét sír­verse van hivatva legméltóbban kifejezni : Szép hajnalnak s alkonyoknak csendjét, Lelkemben illatoza még az emlék. Sírtam, szerettem s nevettem nemrég. E drága földön nyughatatlan vendég. De rég volt szent Ég !... Tempóra mutantur... Az idők változnak, az emberek felejtenek. (H. f.) Jó reggelt! Ma reggel indul el Budapestről az első rádió vevőkészülékkel fel­szerelt vonat. Több féltékeny férj állítólag olyan rádió felvevőt kér, amelyik — ha útra kelnek - kö­zölné, vájjon feleségük nem sza­poritja-e a felszarvazott férjek számát 7 * Egy idegen ur beszéli: A na­pokban egy helybeli étteremben vacsoráztam és mert idegenkedtem az ismeretlen, csabai sárgd viztől, ásványvizet kértem. Nagynehezen elő kerítettek egy üveg — giess­hüblert. Még vízért is külföldre megyünk ? * Az Andrássy-ut végén, a Vasuti­szálló előtt, egy sávot kövezetlenül hagytak, mert sem a MAV, sem a város, sem a kisvasút nem vál­lalja. Beavatottak szerint ez az a hely, ahol a csabai utast emlékez­tetik arra, hogy sárból lettünk és sárrá leszünk. HÍREK • • ww » r r Időjárás A békéscsabai felsőmezőgazdasági iskola meteorologiai megfigyelő-állomásának je­lentése 1928 november hó 10-én délben Déli hőmérséklet + — C Minimum + 8'9 C Maximum + 16.0 C Levegő relatív nedvessége 80°/o Borultság 100% Légnyomás reggel — mm Légnyomás délben — mm Csapadék 0 mm Időprognózis este 10 órakor: Szárazabb és főleg éjjel hidegebb idő várható. Ezen a héten a Badics és Radó gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. — Elmaradt Krúdy Gyula fel­olvasása. Krúdy Gyula felolva­sása, amelyet az Auróra szombat estére hirdetett, elmaradt, mert az iró nem érkezett meg Békéscsa­bára. A könyvkiállítás ma, vasár­nap még nyitva van d. e. 9—l-ig, d. u. 3—7-ig. — Az Aurora-Kör hirei. A Paál László Társaság képkiállitása még ma, vasárnap megtekinthető a Kultúrpalotában, — A Don Kozák Kórus szenzációsnak Ígérkező hangversenye 22-én lesz a Városi Színházban. Jegyekről ajánlatos lesz gondoskodni, mert mint érte­sülünk a páholyok legnagyobb ré­sze le van már foglalva. Az Aurora­Kör bérlői ezt a hangversenyt is rendes áron kapják. — Az Aurora­Kör zenekara hétfőn, 12-én este fél 9 órakor próbát tart a Kultúr­palotában. Á vezetőség kéri a zenekar tagjait, hogy a próbán pontosan jelenjenek meg. — Házasság. Lehóczky László dr. és Lóránt Erzsébet dr. fogor­vosok f. hó 10-én a r. kat. temp­lomban házasságot kötöttek. — Iskolai ünnepség a mozi­ban. Mint már jeleztük, a keres­kedelmi fiúiskola vasárnap, nov. 11-én délelőtt 11 órai kezdettel a Magyar Hét alkalmából iskolai ün­nepséget rendez az Apolló-mozgó­ban. A dus és változatos müsoru előadást belépődij nélkül lehet végighallgatni és arra vendégeket szivesen Iát az iskola vezetősége. Az ünnepség programja a követ­kező : 1. Himnusz. Játssza az ifjú­sági zenekar. 2. Bajza József: Ébresztő. Szavalja Mihály István. 3. Kéler Béla: Magyar nyitány. Zongorán előadja Viski Arnold. 4. Garay János : Magyar leány va­gyok. Szavalja Rozgonyi Margit. 5. Ünnepi beszéd. Mondja Lato­sinszky Imre intézeti tanár. 6. Szé­kely Árpád : Hazai emlék. Zongo­rán előadja Bakos Béla. 7. Garay János : Iparvédegyleti dal. Szavalja Herpai Ferenc. Rákóczi-induló. Játssza az intézeti zenekar. Erre az ünnepélyre a t. szülőket és az iskola barátait tisztelettel meghívja az igazgatóság. — A sütőiparosok szakosztálya hétfőn, 12-én délután 2 órakor az Ipartestület tanácstermében gyű­lést tart, melyre az összes tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség. — Esküvő. Rosenberg Izsó ter­ménykereskedő leánya Erzsike e hó 13-án délután 3 órakor Szív­utca 16. szám alatt tartja esküvőjét Klein Bélával, melyre ösmerőseit és jóbarátait ezúton hivja meg. — Katalinbál Kétegyházán. A Kétegyházai Testedző Egyesület úrhölgyek védnöksége és leányok rendezésében november 24-én, szombat este, fél 9 órakor a Rá­kóczi-vendéglő összes helyiségei­ben tombolával, szépség- és csuf­ságversennyel, konfetti- és szer­pentincsatával egybekötött nagy­szabású Katalin-bálat rendez, melyen a zenét Turi Zsiga zene­kara szolgáltatja. Bevezető csárdás Hej Kati, Kati, Kati... A bál kere­tében dr. Horváth Sándor magyar nótákat énekel. Belépődij szemé­lyenkint 1*20 pengő. — Divat kötöttkabátok, pulló­verek, gyapjuharisnyák a legna­gyobb választékban kaphatók a Hauer nagy bazárban. — Szép divatos cipők érkeztek Kürthy cipőáruházába Békéscsaba, Luther-utca 8. szám. — November 3—11-ig tekintse meg Muzslay János könyvkötőmes­ter műhelyében készült és az ipar­testület székházában kiállított mun­káit, szépségük és olcsóságuk meg fogja lepni Ont. — Nyomozzák egy fővárosi lapvállalat csalóját. Kertész Béla, a Budapesten megjelenő „Magyar Úriasszonyok Lapja" szerkesztő­sége és kiadótulajdonosa, feljelen­tést tett a békéscsabai rendőrsé­gen Bató János 42 éves jászberé­nyi születésű budapesti lakos ellen. A feljelentés szerint Bató a lap nevével visszaéléseket követett el és az egész országban előfizetése­ket gyűjt a lap részére, hamisított megbízólevéllel, a felvett összege­| ket pedig hamisított nyugtákkal felveszi és a saját céljaira fordítja. ; A rendőrség a nyomozást meg­I indította, egyúttal pedig figyelmez­teti a közönséget, hogy a szélhá­most, ha valakinél a lap nevében, előfizetés gyűjtés céljából jelent­kezik, adják át a legközelebbi rendőrnek. — Felhívás. Felkérem mindazo­kat, akik a felső kereskedelmi is­kola által rendezett gyorsirási, könyvvitellevelezési és esetleg né­met nyelvi tanfolyamokon részt­venni óhajtanak, hogy a tanfolya­mok idejének megállapítása végett f. hó 13-án, kedden este 8 órakor a felső kereskedelmi iskolában meg­jelenni szíveskedjenek. Igazgatóság. — Elsikkasztotta az eladott holmik árát. Megírtuk, hogy Ma­czák Mihály sütőmester feljelentést tett Rosner József napszámos el­len, akit a legutóbbi békéscsabai vásár alkalmával utcai sütemény­árusnak fogadott fel. Rosner azon­ban az eladott süteméeyek árát nem szolgáltatta be, hanem meg­szökött. A nyomozás ma ered­ménnyel járt, amennyiben sikerült lefülelni a sikkasztót. Rosner be­ismerte, hogy a Maczák Mihálytól eladásra átvett sütemények árát elsikkasztotta és a saját céljaira fordította. A pénz —' szerinte — mindössze 16 pengő volt. Rosner ellen megindult a büntetőeljárás. — Csak a libákra pályáztak. Friedmann Ernő Tompa-utcai ke­reskedő udvarán a szombatra hajló éjszakán tolvajok jártak, akik a tyúkólból két daraD hizott libát elemeltek. A kár 30 pengő. A nyomozás megindult. — Világhírű „Georgette" női harisnya az összes divatszinek­ben kaphatók a Hauer nagyba­zárban. — Meghalt az utcán. Szomba­ton este 5 cra tájban a Széchényi­utcán összeesett Béres András Bessenyei-utca 16. szám alatti la­kos és pár perc alatt meghalt. Halálát szívszélhűdés okozta. * Sok visszaélés van szőrmék és prémek eladása körül. Nagyon ajánlatcs, hogy csak képesített szűcsnél vásároljunk. Gyönyörű és prima szőrmebundák készen és mérték szerint kedvező fizetési feltételek mellett vásárolhatók Palu­gyai szűcsnél, Budapest Nagymező­utca 20. (Andrássy-ut sarok.) Szí­nes bőrkabátok nagy választékban. Hölgyeim, ha Budapestre utaznak okvetlen látogassák meg Palugyai szűcsöt. — Eljegyzés. Elekes Edit urle­ányt eljegyezte Halász Béla, a Magyar-Olasz Bank Rt. fiókjának főnökhelyettese. — A Suhajda kocsigyár uj autóbusza a gyulai Komló-szálló részére. Elénk feltűnést keltett pénteken délután az Andrássy-uton és a főtéren egy elegáns kölsejü, előkelő szinü autóbusz, Az autó­busz Suhajda András békéscsabai kocsi- és karosszéria gyárának ki­tűnő készítménye. A minden rész­letében nagyszerűen kiállított és finoman kidolgozott autókarosz­széria a gyulai Komló-szálloda ré­szére készült és éppen a Magyar Hét alkalmából kitűnően illuszt­rálja a békéscsabai iparnak ezen a téren és nagyszerű fejlettségét. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a Chevrolet kocsi a karosz­szériával együtt mindössze 16 és fél mázsa. — Hölgyek figyelmébe. Meg­nyílta legmodernebb hölgyfodrász­és manikürszalon a színházépü­letben. Ifj. Korek Antal. Vaitó- és bosszul ej arata störíez­téses kölcsönöket eiönyös feltéte­lekkel folyósít a Magyar Altalános Takarékpénztár Részvénytársaság Békéscsabai Fiókja, Andrássy-nt 4, Telefon 255. — Ischiásnál egy pohár termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz reggel éhgyomorra véve biztosan előmozdítja a gyomor és belek működését s ennek következtében csakhamar a megkönnyebbülés jóleső érzése tölti el a beteget. Az orvosi szakirodalom kimutatja, hogy a Ferenc József viz a máj és a végbél felé irányuló vértódu­lásoknál, valamint aranyérnél és prostatabajoknál is áldásos hatást fejt ki. Kapható gyógyszertárak­ban, drogériákban és füszerüzle­tekben. A osaliai pia® A terménypiac szombati árai a következők : buza 23'50—23'80, árpa24'00—24'50, rozs 22'00—23"00, ótengeri 3300—33'00, uj tengeri csöves 25'00—26'00, uj tengeri sze­mes 27'00—28'00, zab 2100— 22'00, Napraforgó 24'00—25'00, Tökmag 58'00—58'00, Köles 24'00— 25'00, la bab fehér 120-150 pengő métermázsánként. Budapest, nov. 10. Buza 77 kg,, tv. 25.45-25.50, egyéb 25.25­25.30, 78 kg. tv. 25.70—25.85,. egvéb 25.50—25.65, 79 kg. tv. 25.95—26.05, egyéb 25.75—25.80,. 80 kg. tv. 26.10—26.20, egyéb 25.85—25.95. Rozs pv. 22.60— 22.75, takarm. árpa 26.00—26.25, Sörárpa 28.00-29.00, zab 26.00— 26.25, köles 25.00—26.00, tengeri 32'00—32.50, repce 46.00—46.50, korpa 19.00—19.50. Ferencvárosi sertésvásár zárlat r Felhajtás 720 sertés és 18 süldő, eladatlan 655 sertés és 6 süldő­vidékre élve elszállítva 12. A vá­sár irányzata változatlan. — Árak: zsirsertés prima öreg 1.44— 1.46, középminőségü 1.24—1.32,. fiatal nehéz 1.68—1.72, kivételesen 1.76, közép 1.44 — 1.50, könnyű 0.96—1.00, szedett közép 1.24— 1.32, urasági angol 0.00—0.00, sze­dett 0.00—0.00, süldő 85—110. Valuták: Angol font 2773—27'88, Belga frank 79'52—79'82, Cseh kor. 16'94'5— 17'02'5, Dán kor. 152 45—153'05, Dinár 3'99—10'05, Dollár 57070-57270, Fran­cia fr. 22'40—22'60, Hollandi írt 229 55— 230 55, Lengyel zloty 64 10 0—64'400, Leu> 3'43—3'48, Lira 29*85 —30'10, Német márka 13630—136'80, Norvégkor. 15245—153'05„ Osztrák schilling 80'37'50—8072'50, Svájci fr. IIO'IO—11050. Svéd kor. 15290— 13350. Devizák: Amsterdam 229.85—230.55 r Belgrád 10.05-10.08.75, Berlin 13ti.38.0­136.78.75, Brüsszel 79.57—79.77, Bukarest 3.43—3.47, Kopenhága 152.65.0—153.05.0,. London 27.76.-27.84.75, Milano 29.98.0— 30.08.0, Newyork 572.70-574.30. Oszló­152.65—153.05, Páris 22.36.0-22.44.0 Prága 16.97.25-17.02.25, Szófia 4.12—4.15, Stockholm 153.10.0—153.50 0, Vars6 64.20.0-64.40.0, Wien 80.45.25-80.71.25 v Zürich 110.21-110.51.25. Amerikai ferménytőzsdezáriatok, 1928. november hó 10. Chicago: Buza irányzat csendes: 11478,. 119'A, 12278. Tengeri irányzat tar­tott : 8474, 8674, 8978. Zab irány­zat aligtartott: 447a, 45, 457a- Rozs irányzat aligtartott: 1007*, 1007s, 1057s. Newyork: Buza, őszi, vörös 1577s. Buza, őszi, kemény 1307s. Tengeri, 46 librás 9874. Winnipeg i 11774, 12378. Árak: terményekben cents per bushel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom