Békésmegyei közlöny, 1928 (55. évfolyam) október-december • 223-294. szám

1928-11-10 / 255. szám

Békéscsaba 1928 november 10 7 Hásfélezer pengős tüzKár a megyében Vármegyei tüzrendészeii ügyek (A Közlöny eredeti tudósítása.) Október hó íolyamán csak 8 tüz­kárjelentés érkezett a vármegye alispánjához. A kár 1594 pengőt tett ki. A mult hóban Gyoma község tűzvédelmi eszközeit egy szerkocsi és különböző létrák beszerzésével gyarapította. Mezőberény község szertárt épített és egy Mátrai-féle motorfecskendő beszerzését hatá­rozta el. Gádoros tűzvédelmi sze­reit egy uj fecskendővel gyarapí­totta, Gerendás községben a köte­lező tűzoltóság felállítását határoz­ták el, mig Gyulavári község a tűz­védelmi szerek és eszközök pót­lása céljából 6000 pengő kölcsön felvételét mondotta ki. A vármegyei tűzoltók elméleti kiképzése érdekében Daimel Sán­dor dr. alispán testületi tanfolya­mok tartását rendelte el. Ha ezt a rendeletet pontosan és lelkiismere­tesen végrehajtják, ugy a vármegye minden városában és községében szakszerűen kiképzett és fegyelme­zett tűzoltóság fog rendelkezésre állani. A csabai kard­vivóversenyek «— A versenyek két napon át tartanak (A Közlöny eredeti tudósítása.) A Csabai Atlétikai Klub Vivóosz­tálya, mint már jeleztük, decem­ber 8 és 9-én rendezi Békéscsa­bán délkerületi junior kard-és tőr­versenyét. A verseny feltételei a következők : A versenyen M.V.Sz. szabályai érvényesek. A versenyen résztvehet minden a délkerületben állandóan tartóz­kodó magyar honos gentleman junior-vívó. Nevezési dij egyénenként és fegyvernemenként 2 P, mindkét fegyvernemre 3 P. Nevezési zárlat 1928 december 5, déli 12 óra. A nevezéseknek a M.V.Sz. hivatalos űrlapjain kell történnie, a nevezések, tétek, vala­mint minden a versenyre vonat­kozó megkeresések Thiesz János titkár (Békésmegyei Általános Ta­karékpénztár Rt.) címére küldendők. Szabálytalanul kitöltött, elkésve vagy tét nélkül érkezett nevezése­ket a vivóosztály nem fogad el. (M.V.Sz. alapsz. 41. és 42. §-a). A nevezések végleges elfogadása felett a válaszmány dönt. Döntőbe kerül: kardban 8, tőr­ben 6 junior az előmérkőzéseken elért legjobb eredmény alapján. Díjazás: mindkét fegyvernemben az első helyezett nagy ezüst ér­met, a 2—3 helyezett kis ezüst érmet, a 4—5 helyezett nagy bronz, a többi kis bronz érmet nyer. Az esetleg rendelkezésre álló tisztelet­dijak helyezési sorrendben osztat­nak szét. Minden klub a nevezési zár­latig zsűritagot jelenthet be. A verseny lebonyolítása : decem­ber -8-án 15 órakor tőr előmérkő­zés, 18 órakor döntő; december 9-én 9 órakor kard előmérkőzés, 18 órakor döntő. A vivóosztály fenntartja magának a jogot a ver­seny időpontjának a megváltozta­tására, ha azt a befolyt nevezések indokolttá teszik. Erről azonban a klubok kellő időben értesíttetnek. Kedvezményes ellátás és el­helyezés biztositása érdekében a taglétszám és az érkezés pontos ideje a nevezéssel együtt decem­ber 5-ig a 4. pont alatti címre be­jelentendő. Csalással vádolnak egy békéscsabai fiatalembert Különös történet a szegedi bérautósróB, az elcserélt autóról és a kicsalt 5440 pengős váltókról (A Közlöny eredeti tudósítása.) A gyulai törvényszék fiatalkorú­bírósága pénteken délelőtt a bé­késcsabai járásbíróságon több bűn­ügyet tárgyalt, amelyekben a vád­lottak fiatalkorúak voltak. A biró­ság néhány ügyben Ítéletet is. ho­zott : dorgálásra ítélte a bűnösö­ket, a legtöbb tárgyalást azonban a bizonyítékok kiegészítése céljá­ból el kellett halasztani. Az egyik ilyen bűnügy, amely­nek vádlottja békéscsabai fiatal­ember volt, a következő: Jójárt Mihály szegedi bérautó­tulajdonos a mult év augusztusá­nak egyik napján a szegedi autó­taxiállomáson egy soffőr ismerő­sével beszélgetett, amikor egy autó állt meg mellettük, amelyben egy ismeretlen fiatalember ült. Az is­meretlen autókereskedőnek mutat­kozott be, majd közölte, hogy mi­után — hallomása szerint — Jó­járt uj autót akar vásárolni, haj­landó eladni igen olcsón annak az autónak a mását, amelyen ér­kezett. Az autó egy tetszetős, amerikai Chrysler-kocsi volt, amely szám nélkül, „Próbakocsi" jelzésű táblával szaladt. A szegedi autóvállalkozó szíve­sen fogadta az ajánlatot. A fiatal­ember indítványára felült a ko­csiba, amelyen a lakására hajtot­tak. Jójárt Mihály lakásán hama­rosan megkötötték az üzletet: a vállalkozó _ megvásárolta a Chrysler-kocsit 5440 pengő vétel­árért. A feltételeket rendes, írás­beli szerződésbe foglalták. Az 5440 pengőről Jójárt és a felesége váltót adtak. A liatalember ezután 240 pengő előleget kért, foglalóul, minthogy azonban Jójártnál nem volt pénz, ez megkérte az eladót, fáradjon el fivéréhez, aki majd átadja a 240 pengőt. Együtt indultak el most Jójárt lakásáról. A vállal­kozó egy téren leszállt az autóról, de kérte a fiatalembert, adjon a Chrysler-kocsiról egy fényképet. Ez át is adott neki egy csinos autót ábrázoló fényképet, amit Jójárt ab­ban a tudatban tett el, hogy a meg­vásárolt kocsi képe. Az eladó ez­után Jójárt öccsét kereste fel, de ott sem kapott pénzt, ellenben ka­pott egy cédulát Jójárt feleségé­hez, aki aztán gyanutlanul ki is fizette az állítólagos autókereske­dőnek a 240 pengőt. Jójárt pár nap múlva autószak­embereknek megmutatta a Chrysler­kocsi fényképét és eldicsekedett az olcsó vétellel. Ekkor kiderült, hogy a fotografia egy egyszerű, szimpla Opel-kocsit ábrázol. Ez a kocsi azonban teljesítmény és érték, igy természetesen ár tekin­tetében is messzire elmarad a ki­tűnő amerikai Chrysler-kocsi mö­gött. Az autóvállalkozó ezekután, lát­ván, hogy megtévesztésnek esett áldozatul, felszólította a fiatalem­bert az eredetileg vásárolt Chrysler­kocsi leszállítására. Mivel választ nem kapott, követelte 5440 pen­gős váltóinak és a 240 pengő fog­lalónak visszaadását. De erre a levélre sem kapott választ. Erre bűnvádi feljelentést tett a békés­csabai fiatalember ellen a gyulai törvényszéken, amely csalás miatt tette folyamatba az eljárást. A nyomozás során az összes tanuk pontról-pontra beigazoltak valamennyi vádpontot, Ítélethoza­talra azonban a pénteki tárgyalá­son nem kerülheteit sor, mert a tanuk nem jelentek meg. Így a bi­róság a vád és védelem előter­jesztésére a tárgyalást bizonytalan időre elnapolta. Jó reggelt! Egy kereskedelmi vállalat vezér­igazgatóját előzetes letartóztatásba helyezték, mert — másodszor is megnősült, anélkül azonban, hogy az első feleségétől elvált volna. Szegény férfiak! Ha egyszer sem nősülnek, a társadalom, ha meg többször nősülnek, a törvény itéli el őket... * A román statisztikai hivatal ki­mutatása szerint a románok világ­rekorddal vezetnek a szeszfogyasz­tás terén. Az 1927. évben „csak" 24 millió liter pálinkát ittak meg Romániában. Az oláh kultúrfö­lény ugylátszik a spirituszra van alapítva. Huszonötmillió ipari zálog­levélkölcsön kerül folyó­sításra decemberben Budapest, nov. 9. (MTI) Az Or­szágos Ipari Jelzálogintézet most kötötte meg a végleges szerződést egy newyorki pénzcsoporttal, amely első részletképpen 5 millió dollár névértékű 7 százalékos ipari zá­loglevelet vesz át 94.5 százalékos árfolyamon. A pénzcsoport a zá­logleveleket magánúton helyezi el üzletbarátai körében. A zálogleve­lek értékének összege mintegy 25 millió pengő. Beérkezése után december havában az iparintézet azonnal megkezdi a kölcsönök folyósítását. HIREK Időjárás A békéscsabai felsőmezőgazdasági iskola meteorologiai megfigyelő-állomásának je­lentése 1928 november hó 9-én délben Déli hőmérséklet + 15'6 C Minimum + 10 0 C Maximum + 18.0 C Levegő relatív nedvessége 75°/« Borultság 100°/o Légnyomás reggel 754 3 mm Légnyomás délben 753'2 mm Csapadék 0 mm Időprognózis este 10 órakor: Változó idő, az eső csökkené­sével és némi hősülyedéssel. Ezen a héten a Réth?, Südy és Felker gyógyszertárak tartanak éjjeli szolgálatot. A főispán felmentése kor­mánybiztosi hivatalától. A m. kir. minisztérium dr. Kovacsics Dezsőt, Békésvármegye főispánját kormány­biztosi állásától, amelyre 1925. évi december hó 29-én a Bihar és Bé­késvármegyék területén fellépett árvizveszedelem elhárítására szük­séges intézkedések megtétele cél­jából az emiitett vármegyék terü­letére kiterjedő hatáskörrel kine­vezte, 1928. évi junius hó 22-én felmentette. — Tisztújítás Békéscsabán. A vármegye alispánja, mint a tiszt­ujitószék elnöke, Békéscsabán a tisztujitószéket november 19-én d. e. 9 órára hívta össze. A tiszt­újító közgyűlés tárgya: az ürese­désben levő egy esküdti állásnak, valamint egy újonnan szervezett szülésznői állásnak betöltése. — Krúdy Gyula ma előadást tart a Kultúrpalotában. Krúdy Gyula iró a magyar könyvkiálli­tással kapcsolatban ma, szombat este fél 9 órakor a Kultúrpalotá­ban előadást tart. Belépődíj a kép­kiállítás megtekintésével együtt 1 pengő 60 fillér. — Vasárnap délig nyitva van­nak az üzletek. A kereskedelmi miniszter tudvalevőleg a Magyar Hétre való tekintettel megengedte, hogy november 11-én, vasárnap a nyilt árusitási üzletek déli 12 óráig nyitva tarthatók. Tekintettel a mezőgazdasági termelés érde­kére, a miniszter ezt az intézke­dését az élelmiszerüzletekre is kiterjesztette. — Értesítés. A Magántisztvise­lők Egyesülete által rendezendő tanfolyamok a jövő héten meg­kezdődnek. A tanrend megállapí­tása végett kérjük a jelentkezett tagokat, hogy kedden, november 13-án este 8 órakor a Kereske­delmi iskolában okvetlen megje­lenni szíveskedjenek. Az elnökség. — Külföldiek tartózkodásának meghosszabbítása. A vármegye alispánja a vármegye területén tar­tózkodó idegen állampolgárok kö­zül 18-nak a vármegye területén való itt tartózkodását julius 1-től szeptember 30-ig terjedő idő alatt egy évre hosszabbította meg. A 18 külföldi közül 12 román, 3 osztrák, 2 cseh és 1 lengyel honos. — Ártézikutat kér a Bakucz­telep lakossága. A körgáton tul létesült uj, de máris népes város­rész, a Bakucz-telep napról-napra népesedik. A modern, egészséges családi házakkal beépített uj vá­rosrész lakossága azonban mind máig nélkülözi az ivóvizet. A leg­közelebbi kut, amelynek vize iható, a régi vásártér szélén, a Gyulai­uton található, ami a vizhordók­nak legalább félórás sétálást je­lent, esetleg többször is napjában. A kis telep lakossága most vál­toztatást óhajtana eszközöltetni az immár kibírhatatlanná vált vizmi­zériákon és a mai napon alapo­san megindokolt közös kérvényt nyújtottak be a város tanácsához. A kérvényben a Bakucz-telep szá­mára egy ártézikut létesítését ké­rik a várostól, utalva arra, hogy a legközelebbi iható vizű kut több kilométernyire található a teleptől, ami a közeledő téli sártenger miatt is a telep lakosságára nézve a le­hető legkétségbeejtőbb. Bizonyosra vesszük, hogy a városi tanács min­den erejével azon lesz, hogy a te­lep lakosságának jogos kívánságát teljesiti, mert különben az a ve­szély fenyeget, hogy a lüktető erő­vel megindult élet ott a telepen derékbatörik és megszűnik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom