Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) július-szeptember 146-221. szám•

1927-08-19 / 187. szám

BEKUSMEGYEÍ KÖZLÖITE Békéscsaba, 1927 augusztus 19 Rendelet a községek költségvetésének összeállí­tásáról A jövő évi községi költségveté­sek rendes időben való összeállí­tása céljából a községi háztartá­sok hatályosabb ellenőrzéséről szóló 1927 évi V. t.-c. alapján már hónapokkal ezelőtt kiadták a vég­rehajtási utasítást, azonban ez igen sok részében homályos volt és igy szükségessé vált az, hogy a rendelet vitára és félreértésre alkalmat adó részei megvilágittas­sanak. Ebben az ügyben a napokban Budapesten a minisztériumban Sztranyovszky állaiptitkár elnök­lete alatt értekezlet "volt, amelyen az összes számvevőségi főnökök megjelentek. Az értekezlet ered­ményeként a vármegye alispánja a végrehajtást illetőleg tegnap hosszabb rendeletet adott ki, mely­ben a végrehajtási utasítás pontos értelmezése tekintetében ad tájé­koztatást. Itt emiitjük meg, hogy a megye alispánja a jövő hó elején kezdi a megye jövő évi költségvetésé­nek összeállítását és az az októ­beri közgyűlés elé kerül. a Meglátszik, hogy a lóverseny hetében vagyunk. Az állomáson lovastisztek, urlovasok, angol képű lovászfiuk türelmetlenül várják, hogy a nemes, karcsú telivéreket szállító vagonok a rakodók elé kerüljenek. A városban ideges, kecsesen lépő paripákat vezetnek haza istállóikba a reggeli munka utón, ott furcsa haitókocsikat néz­nek az emberek. Sok idegen arc a hotelekben, sok autó és kör­nyékbeli urifogat élénkíti csendes, nyári tespedésü utcáinkat. Jártunk künn a borjuréti pályán, mely id. Kocziszky Mátyás pálya­felügyelő gondosságával, zöld bár­sony gyepjével oly elsőrangúan karbantartott, mellyel egy vidéki egylet sem dicsekedhetik. A sik­pálya ruganyos talaja, az akadály­pálya ugratói, a kocsipólya kötése a versenyzők teljes dicséretét ér­demelték. Messziről szembe tűnnek a 2000 embert befogadó nagy tribün bor­dázatéi, vizhatlanul fedve, nap és szél ellen védve, az ízléses pá­holysor, melynek többsége elő­vételben kelt el, a kényelmes büfé és cukrászat, a totalisateur bódéja, a birói páholy, az urlovas öltöző, a versenyiroda — melyek mind Kiiment ácsmester szakavatott­ságát dicsérik. Szép mezőnyök, gazdáink lovas­fiai nemes vetélkedése, ragyogó közönség, kényelmes, fedett ülő­helyek, elsőrangú büfé, cukrászat, a fogadó közönség rendelkezésére álló bookmaker és totalisateur teszik vonzóvá az A LE ezidei versenyeit is — melyeket előre­láthatólag nagyszómban keres fel neme jak a hyppikus versenyek törzsközönsége, valamint a tenyész • tés eredményei iránt érdeklődő gazdacsoport — de a nagyközön­ség is, melynek felejthetetlen él­ményekben leend része. /Magdolnának... a Hagdolnának... Irta : Chován József Ború : Ha majd a nagy emberiség Nevemet elmocskolta, S letagadta, hogy Beletartozom én is, Légy Te magad, Aki büszkén viseled, — Ha szép arcodba Belefut a vér is... 1 — Légy legalább Te, Ki rongyaiban is Szívesen nevezed Magad az enyémnek, S jusson eszedbe, Ha bántani fognak. Hogy. .. mirden azért volt, Mert mindenkinél Jobban szeretélek... I Derű: Olykor, Ha temetőbe' bolyongok, (—hova süiün űznek mélázni a gondok .. .) Nem fáj az Enyészet, A Sir, a Koporsó ... — Nem leszek ... — érzem ­Oit sem utolsó, Kinek a hantját Disziti virág . .. — Lesz Valakim, aki Még odalent is El nem feled, Da ... örökre imád ... I — Szarvason nem tudnak elég tanítót k^pni (A Közlöny eredeti tudósítása.) A szarvasi ev. egyháza múltkori­ban üresedésben levő négy tanítói állásra cspk három féifi tanítót tudott kapni, akik birtokában vol­tak a tót nyelvnek is, mely a szarvasi tanyákon nélkülözhetet­len. E megdöbbentő ev. tanító­hiány okául azt hozzák fel, hogy az alfö.'di ág. h. ev, egyházköz­ségek tanítói javarészben a szervasi ev. fiu'anitóképzőből kerültek ki. Csaba, Tótkomlós, Orosháza, Kon­doros és más ev, egyházközségek fiai tulnyomólag a szarvasi tanító­képzőben szerezték meg a tanítói oklevelet. Mikor azonban 1917 ben a szarvasi fiutanitóképzőt női képzővé szervezték ót, az Alföld elvesztette ezzel az ev. fiutanitó­képzőt s mert a tapasztalat szerint tanítónak rendesen a szegény, sőt legszegényebb sor3U ifjak mennek, az ev. szülők nincsenek abban a helyzetben, hogy a távoli Mis­kolcra, vagy Sopronba küldjék taníttatni gyermeküket. A szarvasi ev. tanítóképzőnek női képzővé való átszervezése súlyos léket vágott az alföldi ev. tanítóképzé­sen és az ev. közoktatás ügyén s innét van az, hogy mig a női képzőn valóságos túltermelés állott elő az ev. nőtanerők tekintetében, növelve az ugy is ijesztően nö­vekvő női proletárok számát, ad­dig az alföldi tanyavilág ev. la­kossága száméra az erős férfit, lelkes, hazafias tanitót kivánó népnevelés legfeljebb gyenge, fé­lénk, a tanyavilágban vezetésre, irányításra egyáltalában nem alkal­mas női tanerőt tud kapni. A szarvasi ev. tanítóképzőnek női képzővé való átszervezése tehát szerencsétlen gondolat volt s a fenntartó bányai ev. egyházkerü­ket is valószínűleg ily okból fog­lalkozik ama kérdéssel, hogy egy fiutanitóképzőt létesítsen, esetleg Pestmegyében, vagy pedig az in­kább nélkülözhető szarvasi női képzőt szervezze vissza fiutanitó­képzővé, mely terv a szarvasi szülők között egyenesen közóhaj­ként nyilatkozik meg. fl közigazgatás egyszerűsítése a gyakorlatban fl földadó: 547 oldal A legutóbbi évek politikai har­caiban kedvelt jelszó és ugró­paripa volt a közigazgatás egy­szerűsítése és menydörgő szó­zatok követelték c's Ígérték ezen megváltó igék valóra váltását. Azután valahogy a sok hasz­nálatban megkopott ennek a jel­szónak a külseje is és ahogy a pózolt máz kopni kezdett rajta, elfelejtették az egészet. Azaz nem felejtették, legalább is annyira nem, hogy többet ne találkoz­zunk vele. És tegnap újra találkoztunk. Megjelent az állami egvenes «dók hivatalos összeállításában a föld adóra vonatkozó törvényes ren­delkezések összeállítása és ezt megküldötték az összes törvény­hatóságoknak, köztük Békésme­gyének is. Az összeállított rendel­kezések egy kis könyvet tesznek ki, csupán 547 oldallal és a hoz­zátartozó körülbelül 100 nyom­tatványmintát tartalmazó végre­hajtási utasítás csak 134 oldal. . Az áttanulmányozáshoz csak egy két év kell, igy tehát egészen jól fest az ilyen és hasonló köz­igazgatási egyszerű ités a gya­korlatban. Sok almát egyen, aki szellemi munkát végez fl gyümölcs szerepe a táp­lálKozásban A hygieniával foglalkozó folyó­iratokban, sőt a napilapokban is gyakran olvassuk, hogy a gyü­mölcsnek a táplálkozásban mily fontos szerepe van; mégis igen sok háztartásban a gyümölcs csak mellékes élelmicikk, vagy pedig teljesen hiányzik. A friss gyümölcs oly anyagokat tartalmaz, amely sok megszokott eledelünkből hiányzik. A szerve­zetnek azonban szüksége van reá. Különösen szüksége van a gyü­mölcsre a gyomornak, a beleknek és az agynak. Most, amikor fő idénye van a friss gyümölcsnek, igen alkalom­szerű az egyes gyümölcsfajokról hatásukat illetőleg megemlékezni, megjegyezvén, hogy mindenkinek bő alkalma van kipróbálni, hogy melyik gyümölcsfaj legjobb az ő egyéni szervezete részére. A gyümölcsben lévő szénhidrá­tok oly alakban és összetételben fordulnak elő, ahogyan legjobban szükségünk van reá. A hazai gyü­mölcsök között az almának és szőlőnek van a legnagyobb gyógy­és tápereje. Az almában lévő bor­és almasav a gyomrot és a bele­ket bő elválasztásra ingerli. Aki sok szellemi munkát végez, jól teszi, ha sok almát fogyaszt. A gyümölcsök gyógyhatásúkat illetőleg a következőképen osztá­lyozhatók : Hashajtó hatásúak: szőlő, alma, körte, szilva, cseresz­nye és füge. Üditő: szőlő, alma, földieper, ribizli BSrtisztitó : alma és citromlé. Nyálkaoldó: a meleg almapiré és fügekompót. Hasme­nés ellen hat: fekete áfonya. Gi­lisztairtó : keserű mandula és ve­res áfonya. Ezen gyümölcsök nem­csak frissen, hanem aszalva ii hasonló gyógyhatásuak. Legegészségesebb a gyümölcsöt fájáról enni, de ehez igen kevés embernek van alkalma. Minden nyersen élvezett gyümölcsöt ala­posan meg kell mosni, mert sok, az emberi szervezetnek, különösen a gyermekeknek ártalmas méreg kerülhet a szájba. Hogy hazánkban a közegészség nyáron jobb, mint télen; abban nagy része van a gyümölcsnek, mint legtermészetesebb táplálko­zásnak, szükséges tehát, hogy a nyár ezen adományait a tél szá­méra is megőrizzük. A háziasszo­nyok tehát gondoskodjanak ele­gendő befőtt. aszalt és lekvárként eltett gyümölcsről. Ha egészségesek akarunk ma­radni, sohase hiányozzék étren­dünkből a gyümölcs; nyáron pe­dig ez és a zöld főzelék legyen főtáplálékunk. r\ár konzerválni tudják a nők fiatalságát (A Közlöny eredeti tudósítása.) Nagy szenzációja van a nővilág­nak. Egy párisi orvosnő, dr. A. Noel egy könyvet adott közre, amelyben részletesen ismerteti, hogyan lehet orvosi beavatkozás­sal teljesen konzerválni a nők fiatalsógát? Nemcsak a fiatalság, de a női báj és üdeség megőrzé­séről is szó van. A fentemiitett párisi orvoskis­asszony a Saint Lewis kórházban volt tanársegéd, ahol egy világ­hírű művésznőn oly fiatalító eljá­rásokat alkalmaztak, (nem tévesz­tendő ez össze a Voronoff-féle mirigyátültetéssel) hogy husz évvel ifjúit meg, Az arcráncokat kisimí­tották, görbe lábait kiegyenesítet­ték. Természetesen nagy fájdal­makkal jár az ilyen megifjitás, de a női hiúság mit nem képes el­szenvedni a szépség megőrzéséért? Sokféle radikális sebészeti beavat­kozás szükséges ahoz, hogy az öregedés jeleit eltüntessék. A rettegett ráncoknak a párisi nők ugy veszik elejét, hogy a negyven és ötven év között levő hölgyek modern orvosi kezelésnek vetik alá magukat. Noel kisa3z­szony is az ő kozmetikai intéze­tében ilyen „generalrep ara túrát" végez a pácienseken s feltűnő sok kezeitje van, mivel az asz­szonyok azt tartják, hogy meg­halni nem olyan fájdalmas, mint megöregedni. (K. E.) mÜYészhangverseny szombaton a színházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom