Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) július-szeptember 146-221. szám•

1927-09-28 / 219. szám

2 BÉKÉSMEGYEÍ KÖZLÖM Békéscsaba, 1927 szeptember 28 RUHARENDELES ELŐTT KÉSZÍTSÜNK KÖLTSÉGVETÉST • I r Szembeszökő megtakarítás érhető el férfiszövet, felöltő 1 EILFI1 8 és télikabát kelmék beszerzéséaél, mert cégemnél a vevőközönség első kézből vásán) ]^^ Áruház, iéicésc§abi sal a kibocsátás módozatainak megállapítására. A közgyűlés további tárgyát a Vésztői Gazdasági Takarékpénztár Rt. közgyűlésének határozata ké­pezte, melyszerint nevezett intézet önállóságát feladva a Békésme­gyei Általános Takarékpénztárba óhajt beDÍvadni. Ennek kapcsén kéri Bohnsrt vezérigazgató a köz­gyűlést, hogy ezen körülményt tudomásul venni szíveskedjék és szankcióját kéri ahhoz, hogy a Vésztői Gazdasági Takarékpénztár Rt. a jövőben mint a Békésmegyei Általános Takarékpénztár Fiókja működjön tovább. Végül, a közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát az intézeti tisztviselők és segédszemélyzet nyugdíj szabályzatán történt vál­toztatásokat illelő'eg. Ezek után az elnök éltetésével a közgyűlés véget éri. Bevezetik hazánkban az Attila-Kultuszt Október elején nevezetes emlék­ünnep lesz Szentesen. Itt rendezik az országban az első Attila-napot, melyet aztán minden évben or szágszerle meg fognak ujitani. A történetírás elfogult krónika­írói nagyon ferde megvilágítás ban állítják a történelem színpa­dára a hunokat, vérengző, vad barbároknak tüntetvén fal őket. Azt persze bölcsen elhallgatják, hogy amikor Görögország és a római birodalom még őskorát élte, a hunok a mongolok föld jén már virágzó birodalmat ala­pítottak. Attila meg egyenesen le­gendás alak s a Rajnától a Vol­gáig terjedő világbirodalmában vagy 30 meghódolt nép felett ural kodoit. A hun asszonyok gyönyö rüen szőttek, fontak. Nagy súlyt helyezte'* a hunok a tisztaságra Í3 s a fürdés napi szokásaik közzé tartozott s józenságuk és erkölcsös életük felülmulta a maga tisztaságával a germánok iszákos, kicsapongó életét. Attilának való­sággal internacionális, díszes test­őrsége volt, melyben Európa leg­kiválóbb fejedelmeinek fiai ki­tüntetésképen kaphattak helyet. Érdekesek voltak Attila gigantikus méretű vadászkirándulásai, melye­ken olykor százezer lovas vett részt. Attila energikus, nagy intelli­genciájú, mindenképen uralko dásra termett fejedelem volt, a földkerekség egyik leghatalmasabb uralkodója, kit dalaikban az ős­germánok is magasztaltak. Egykori székhelyét a Nagy­Alföldön sejlik. Az Attila kultusz éltal nemzeti érzésünket erősbit­jük s az ősturáni dicsőség tudata talán gondolkodásunkat is emel­kedettebbé s a magyar testvérek közti szerele'.et Í9 erősbbé fogja tenni. (K. E) I OrvosoK tudományos ülése Békéscsabán október 2-án a városháza nagytermében BéKésmegye orvosainaK és a szegedi Kerület fogorvosainak, találkozása (A Közlöny eredeti tudósítása.) A Békésmegyei Közlöny vasár­napi számában már hírt adott arról, hogy nagy napja lesz Bé­késcsaba város társadalmának és különösen városunk orvosainak október 2-án, vasárnap. E napon jönnek össze Békésmegye orvosai és a szegedi kerület fogorvosai, hogy részint kari érdekeiket meg­beszéljék, részint és legfőképen. hogy tudományos előadásokkal embertársaik javát előmozdítsák. A tudományos ülés annál na­gyobb jelentőségű, mert ilyen ter­mészetű ülés itt még soha sem volt és más vidéki nagy város­ban is csak nagyon kevés he­lyen. A gyűlés délután 3 órakor veszi kezdetét a városházán, ami­kor is a Magyar Fogorvosok Or­szágos Egyesületének szegedi ke rülete tartja plenáris ülését, utána 5 órakor kezdődik a tuíajdon­képeni tudományos ülés. Eddig a következő nagy érdekű előadá­sokat jelentették be: 1. D . Feldman Ignác kórházi főorvos, a békésmegyei fiókszö­vetség elnöke: A fogorvos fele­lőssége a foggyökérgyulladáshoz társuló vérmérgezés eseteiben. 2. Dr. Pap Nándor a szegedi kerület elnöke: A technikus kérdés. E két előadásra külön felhívjuk a nagy közönség figyelmét, mert általános érdekű kérdéseket tár­gyalnak és igy a meghallgatásuk igen tanulságos­3. Dr. Simon Béla egyetemi m. tanir Budipest: A szájzárról ál­talában. 4 Dr. Morelli m. tanár Buda­pest: A megbetegedések tünetei a széiban. 5. Dr. Erdélyi Jenő kórházi fő­orvos Szeged: Az orr melléküre­geinek senn/edéseiről. 6. D. Rehák Rudolf Budapest: A harapási rendellenességek okairól. 7. Dr. Révész Sándor Békés csaba: Érzéstelenítés a fogászati gyakorlatban. 8. Dr. Gö'Iner Lajos egyetemi tanársegéd Szeged: A foghus­gennyedés gyógykezelése. Az előadások ugy vannak meg­választva, hogy nemcsak fogorvo­sok, hanem minden orvos szá­mára elsőrangú érdekességüek, sőt az első két előadás, mint már irtuk, a nagy közön 3ég számára is könnyen megérthető. A tudományos ülés után este 8 órakor bankett lesz a Fiúméban, amelyen az orvosokon kivül a város vezetősége is résztvesz. A bankettre jelentkezéseket elfogad dr. Szamek 0<zkár fogorvos. MMMMAMMM^^ fl debreceni virág- és gyümölcskiállitásra tömegesen jelentkeznek a kiállítók fl részvétel díjtalan — fl helyigényeK legsürgősebben bejelentendőK mölcs Kiállítás iránt kamarake­rüMszerfe megnyilvánul. Örvendetesen állapitható meg, hogy a legkiválóbb termel5k fog­ják termeivényeiket a gyümöcs­és virágkertészet minden á?ából bemutatni, emellett a szakokfa­(A Közlöny eredeti tudósítása.) Minden várakozást me sze meg­halad az a páratlan érdeklődés, mely a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara által Debrec nben folyó évi október hó 22—23. napokon megrendezendő Virág és Gyü­Csillárvásár Bámulatosan olcsó árak. — Vi lanyernyők, állólámpik, va­salók, thermoforok, égők, zseb­lámpák, az összes erői és gyengáramu szerelési anyagok óriási választékban. BOSEIIBAOI SOMÁNÁL BÉKÉSCSABA ANDRÁSSY UT 25. SZ. Villamosítsa háztartását ós műhelyét. tási intézmények is tanulságos gyűjteményekkel fogják a kiállítás oktató és ismeretterjesztő célját eredményesebbé tenni. Bemutatásra kerülnek a gyü­mölcsfeldolgozás összes produk­tumai és a kertészeti termelésnél használatos gépberendezések, esz­közök és védelmi anva<?ok is. A kiállításon nemcsak hivatásos ter­melők és kertészek, de magáno­sok is részt vehetne'í, kü'önösebb méltánylást érdemlő gyümölcs- és virág produktumaikkal, ig/ mű­kedvelők is beküldhetik pl. házi­kertészetük díszpéldányait, vagy gyümölcstermelésük javát. A ki­állítás kivételesen hálás alkalmat nyújt világszerte is-nert magyar gazdaasszon/ainknak arra, hogy remekbe készült gyümölcs befőt­teiket — esetleg azokat is, me­lyek mézzel lettek befőzve — tel­je len dij és költségmsntesen be­mulathassák. A kertművészet és kertépítés legkiválóbb reprezentánsai méltó kere ében fogják művészetüket a nagyközönség elé tárni, melynek céljaira a Kamara vezetősége tárlóit te jesen költség és díjmen­tesei bocsájtja az érdekeltség rendelkezésére. A mindéi oldalról tömegesen történő jelentkezésekre tekintettel feltétlenül kívánatos, hogy minden résztvenni szándékozó térigényeit a legsürgősebben, lehetőleg posta­fordultával jeirníse be a Tiszán­túli Mezőgazdasági Kamarának (Debrecen, Hunyadi u'ca 5. sz.) fl Békésmegyei Közlöny budapesti ingyenes szállo­dai utalványának e fjavi nyertese Olvasóink előtt ismeretes, hogy a Békésmegyei Közlöny előfizetői között minden hónapban egy utal­ványt sorsol ki amelynek tulaj­donosa három napig ingyen kap komfortos, szép szobát a kitűnő hírnevű budapesti Park nagyszál­lodában. — Az e havi utalványt Grilnwald Benő Gutenberg-u. 5 sz. alatti kereskedő előfizetőnk nyerte el. aki a szál­lodai utalványt kiadóhivatalunk­ban már a mai naptól fogva át­veheti. Az utalvány másra is át' ruházható. Október havi utalványunkat jövő hó elején fogjuk kisorsolni s a sor­solásban ezután belépő, uj előfi­zetőink is részt vehetnek. A Békés­megyei Közlöny előfizetési dija: félévre 12 pengő negyedévre 6 pengő egy hónapra 2 pengő — Fotoclkkek i lemezek, papí­rok, vegyszerek és az összes kellékek Wénich Lajos drogériá­jában Szent István-tér 16. Csipke-áruház Békéscsaba, Andrássy-út 6 Selymek csipkék harisnyák rövidáruk, diszcsattok a legnagyobb választékban Guivill Frigyes W Selymek Csipkék Harisnyák Rövidáruk

Next

/
Oldalképek
Tartalom