Békésmegyei közlöny, 1927 (54. évfolyam) április-június • 74-145. szám

1927-04-06 / 78. szám

BÉKÉSMEGYEI KÓZLOOT Békéscsaba, 1927 április 6 Szőnyeg, függömi, bútor'szö vet SrSSSfíSSSr^ Jiutpin Jakab tSSSSt Békéscsaba hjdonos megjelölésére szolgóló rovatban azt is fel kell tüntetni, hogy az áru tulajdonosa egyúttal annak előállítója is. Az árut ugyan­olyan elnevezéssel, darabszám, vagy mérték szerinti mennyiség­ben kell feltüntetni, mint az a kiállított számlában van feltüntetve és a megfelelő számtarifa tétel­számot is fel kell tüntetni. A vámhivatal belső vámhiva­tali vizsgálat utján megállapítja a bejelentési iven feltüntetett áru­val való azonosságot és a beje­lentési iv másod és harmad pél dányát az igazolás után a félnek visszaadja. Az adómegtéritést a kiszállítást követő hat hónapon belül bárme­lyik adókivetési időszakról kiállí­tott adóbevallási iv alapján fize­tendő általános forgalmiadó ösz­szegéből le lehet vonni, de hat hónapon tul az adómegtérités igénybe nem vehető. A vallomás­hoz a kiállított árukról tételenkénti küldeményenkénti kimutatást kell csatolni s a kimutatásban a ren­delet mellékletében megállapított sorszámot az adótéri!és alapjául vett összeget, a megtérítés kulcsát és összegét is fel kell tüntetni. A kimutatáshoz kell csatolni az áru­bevallás, vagy bejelentési iv har­n adpéldányát és a kiszállított áru­ról kiállított és elkönyelt számla­irásolatokat, a könyvelési tétel­szóm feltüntetésével. Ha az adó­térítési összeg nagyobb a valló­mási ivben kitüntetett adónál, ugy a fennmaradó rész a következő vallomásból vonandó le. Ha az adózó ez adómegtéritést a belföldi forgalom csekélysége miatt a fizetendő általános for­galmiadóból előreláthatólag hat hcnap alatt sem vonható le, ugy az illetékes pénzügyigazgatóság­tól évnegyedenként, de a kiszál­lítástól kiszámított hat hónapon beiül az adomegtéritésnek kész­pénzben való kifizetését kell kér­nie és ez esetben a kérvényhez keli csatolni a tételenkénti külde­ményenkénti kimutatást, a beje­lentési ivek harmadpéldányát és a számlamásolatokat. Ha az adómegtérités igénybe­vétele után a kiszállított áru szám­lázott értékéből bármely okból le­írás történik, a leirt összegre eső adómegtéritést, a leírás idejének megfelelő adókivetesi időszakról kiállított adóvallomásban fel kell venni és be is kell fizetni. A kikészitési forgalom tárgya­ként behozott éiuk felhasználásé­val előállított uj áruknak közvet­lenül külföldre szólítása esetén az áru előállítója igénybe veheti á megfelelő adómegtéritést, ha a vámköteles áruk behozatala alkal­mával fizetendő általános forgalmi adót a kivitelre ketülő áruhoz felhasznált kikészítésig forgalom­ban behozott áru után megfizeti. Aki ezen áruk utón az adó­megtéritést igénybe akarja venni, ezt a szándékát az illetékes pénz­ügyigazgatóságnak és vámhiva­talnak írásban tartozik bejelenteni. A vámhivatal a bejelentés nap­jától ezen küldemények utón csak a vámot és egyéb köztartozást veszi előjegyzésbe, az általános forgalmi adót azonban szabály­szerűen készpénzben beszedi s a bevételi lajs'romtétel számot az előjegyzési jegyen feltünteti s az áru kivitele alkalmával az eljáró vámhivatal az előjegyzési jegy alapján igazolja a bejelentési iven azt a körülményt is, hogy a ki­készitési forgalomban behozott áiu uíén a forgalmi edó le lett fizetve. Az áruk neméről és a kedvez­mény mikénti igénybevételéről az érdekelteknek a kereskedelmi és iparkamara felvilágosítással és út­baigazítással szolgál. Bratiánu bizalmatlan Avarescuval szemben Avarescu nem engedi ki kezéből a hatalmat Párizs, április 5. (Wolf) A Malin bukaresti tudósitóia irja: Bratiánu a liberális párt vezére végleg el­vesztette Avarescu tábornok loya­litásában vetett bizalmát. Mikor a király állapota válságosra for­dult, Bratiánu indítványt tett egy, a nemzeti egység alapján álló kormány megalakítására. Azonban Avarescu erélyesen szembeszállt minden kormánybuktató törekvés­sel. Avarescunak sikerült Bessz­arábia kormányzói tisztjét egy bizalmas barátjára bízni, ami igen fontos, mert a katonaság jórésze Besszarábiában van összevonva. M.után pedig Avarescu a vas­utakat is egyik főbizalmasára, Jon^scura bízta, biztosra veszi szükség esetén a csapatok támo­gatását. MANSz békési fiókjának hangversenye kat saját zongorajátékával kisérve kellemes, szép, csengő hangon énekelt Madarassyné Miskey Er­zsike. Most következett a hang­verseny legkiemelkedőbb pontja, P. Szederkényi Anna irónő elő­! adása „A magyar anyák iskolája" éa „A gyermek fensége" cimen. A mintegy 40 percig tartó, meleg közvetlenséggel előadott, gondo­latokban gazdag előadásban, a kiváló irónő a magyar anyák nagyfontosságú, igazi hivatását körvonalazta és ostorozta a mai kor nőit, akik iegtöbbnyire a csa­ládon kivül keresnek szórakozást. A szép előadást, melynek végén a kiváló előadó a MANSz békési fiókjának megalapítására hívta fel a közönséget. A mindvégig érde­kes előadást a hallgatóság zajos tapssal honorálta. A műsor következő száma Dá­vid Sándor ref. kántor mély érzés­sel, szép bariton hangon előadott énekszáma volt, melyet Sélley Vilma kisért zongorán, Tiba And­rás ref. segédlelkész Farkas Elek­nek „A vén Ambrus fia" cimü alkalmi szép költeményét szavalta mély érzéssel. Beethoven C-moll (A Közlöny eredeti tudósítása.) A Magyar Asszonyok Nenizeii Szövetsége békési fiókjának ve­zetősége ügybuzgó, lelkes ügyve­zető-elnökének, vitéz dr. Durkó Sándornénak kezdeményezésére vasárnap délután magas színvo­nalú, tartalmas és gyönyörköd­tető hangversenyt rendezett Bé­késen, a ref. reálgimnázium dísz­termében. A hangverseny fényét emelte P. Szederkényi Annának, a kiváló Írónőnek előadása. Kár, hogy Békés közönsége nem nagy érdeklődést mutat a MANSz ne­mes munkája irán', holott elmond­hatjuk, hogy ily lebilincselő, gyö­nyörködtető és éitékes előadás és hangverseny régóta nem volt Békésen. A hangversenyt a ref. reálgim­názium ifjúsági énekkarának szép, precízen előadott hazafias éneke nyitotta meg Berentés Lajos tanár kiváló vezetésével. Ezt követte Papp-Váry Elemérné örökbecsű, szép, „Hitvallás" cimü köitemé­nyenek mé'iy érzéstől áthatott el­szavalása Judy Ilonka által. Lányi „Lengyel mezőkön át" cimü da­rabját s más alkalmi szép darabo­Husvéti ünnepekre vv cipó szükségletét Békéscsabán, a legolcsóbban és a leg­jobb anyagból Póterfi cipőáruhézben szerezheti be. Személyesen győződjön meg, hogy ez a hirdetés nem reklám, hanem jéakaratu felhívás örökbecsű szonátáját Sélley Vilma ref. tanítónő zongorázta nagy pre­cizitással és gyakorlott technikával. A szép műsort az ifjúsági énekkar éneke fejezte be. Végkielégitik a 25 szá­zalékos rokkantakat Budapestről jelentik: A népjó­léti minisztérium elhatározta, hogy a 25 százalékos rokkantakat felül­vizsgáltatja. Akinek az állapota rosszabbodott, vagy előrelátható­lag rosszabbodni fog, az 50 szá­zalékos rokkantak közé sorolják,, a többieknek pedig végkielégítést adnak. A végkielégítés összegét eleinte három évi illetménynek megfelelő 36 pengőben akarták megállapí­tani és ehez még 80 pengő jutal­mat akartak adni. Ezt az össze­get azonban keveselte a népjóléti miniszter, aki olyan végkielégítést akar adni a 25 százalékos rok­kantaknak, hogy az legalább is a mai járandóságnak megfelelő ka­matokat hozzon. Ha a remélhető kamatot hat százalékosnak szá­mítjuk, ekkor 200 pengőben kel" lene megállapítani -a végkielégítés összegét, hogy a kamat megfelel­jen a mostani 12 pengős évi já­randóságnak. A népjóléti miniszter tehát azt kéri most a pénzügyminisztérium­tól, hogy ilyen számitásnak alap­ján utalja ki a szükséges pénzt. Ha a pénzügyminisztérium ehez hozzájárul, akkor az egész ország területén megkezdik a 25 száza­lékos rokkantak felülvizsgálását. Nem értéktelen többé a lefutott autópneu köpeny, még ha az a szövetig is le van kopva, vagy őurchdefektet kapott, meri azt ujjágyártjuk szabadalmazott amerikai eljárással, garantált 8000—10 000 km. teljesítményre. 50—60% költségmegtakarítás! Nem vulkanizálás! A köpenyeket kívánatra elvitetjük és visszaszállítjuk, munkaidő cca lVa hét. Felvilágosítással, árajánlattal és mintákkal rendelkezésre állok. SZEGEM HUOÓ mint a „Sum" Autópneuregeneráló üzem alföldi vezérképviselője Békéscsaba, Andrássy-ut 22. Telefon 2-80.

Next

/
Oldalképek
Tartalom