Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) július-szeptember • 145-221

1926-09-07 / 202. szám

Békéscsaba, 1926 szeptember 1 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 5 AB Aurora művészeti kiállításának megnyitása (A Közlöny eredeti tudósítása.) A béscsabai ipari- és kereske­delmi kiállítás kiegészítése képen az Aurora által rendezett képző­és iparművészeti kiál'itását vasár­nap délután nyitották meg ünne­^ pélyesen a nagyközönség részére. A megnyitáson Kovács Mihály ipartestületi elnök vezetésével részt vett a nagy kiállítás vezetősége és a kiállítás iránt éreeklődő nagy­számú közönség. A kiállítást Gajda Béla elnök nyitotta meg; beszédé­Len ügyesen állapította meg, hogy a teljesség nem lett lett "volna meg, ha a gyakorlati jellegű ki­állítást nem egészítette volna ki a szellemi termékek kiállítása. Az igen stílszerűen megrende­zett kiállítás elég gazdag anyagú és megkell állapitanunk, hogy nívós is. Szemleutunkban Adler Árpád Itépei ötlenek szemünkbe. A fiatal y művész, ki most már végleg Csa­bán telepedett le, nyeresége tár­sadalmunknak, mert jó uton ha­ladó tehetsége sok szép reményre jogosít. A közönségnek nagvon tetszettek olasz tájképei, melyeken a színeket és vonalakat biztos kézzel markolta össze. Figurális dolgai még tul markánsak, de jó plasztikai érzéke itt is tul fogja segíteni az akadályokon. Nekünk legjobban tetszenek hazai tájai, a magyar napsugarat, magyar levegőt megkapó őszinteséggel festi. Ezért legjobb képe az „Erdő­részlet" cimü kis tájképe. Kedve­sek jó levegőjű csendéletei is. Wagner József ezúttal Mátra­vtdéki és tiszai tájképeivel kelle­*mes szenzációt kelt. Már szüzsé válogatása nagyszerű konstruáló képességről tesz tanúságot, az pedig aztán, ahogyan a szüzsét bátor biztonsággal, bájos, meleg hangulatu napsütésben vászonra röoiti, — már az igaz művészet. „Temető-ucca Tarcalon", „Gémes kut", Egy udvar belseje", „Tokaji­ucca" stb. képei, mind egy-egy -eltűnő szinhangulat, egy lélekbe tűző napsugár kellemes megjele­nítése. Wagner valamennyi képén egy kedves, nyugodt, harmonikus lélek sugárzik felénk. Azért is tetszik annyira- Kiállított grafi­kája plasktikai készségét dicséri. Szilágyi érdekes, uj utakat ke­reső pikturájának legjobb kép­viselője a „Télutó" cimü kis képe. Vasas Mihályban erős és fej­lődő képes ifjút ismertünk meg. Képei közül legjobb a Vihar cimü. Komoly értékek a tárgyban elmé­lyedő lélekre valló rajzai. Mokos József hatalmas fejlődé­sét igazolják kiállított képei, me­lyek színben, rajzban, tónusban rendkívül erőteljesek. Legerősebb tájképe a Délelőtti napsütés és a Körösparti részlet, mig csend­életei közül az Üst cimü már tel­p, jeaen kiforrott technikáról és pom­pás megérzésről tanúskodik. Faber József kedves napsütéses hangulatu tájképei közül legjobb a Délutáni színek s mint kép, legjobb az Alkonyat cimü képe. Nagyon finom levegőjű a Labda­rózsák cimü virág csendélete s itt csak az a kár, hogy a rózsák kissé vattásak. Sain Márton Vizmenti részlet cimü képeivel igazolja, hogy egy­szerű eszközökkel, egyszerű szü­zsével is lehet művészit alkotni. Botyánszky két erőien karate­rizálásra törekvő portréval jelent meg a kiállításon. Deutsch Tibor a folyton való lázongás embere. A megkezdett irányban tovább halad tántorítha­tatlan akarattal, pedig nem hihető, hogy akármekkora hősi engergiá­val a megkezdett uton tovább fejlődni tudhasson. Képeif nem is szabad a megszokott szemlélettel bírálat alá venni, mert azokról mindaz hiányzik, ami általában a képet széppé, tetszetőssé teszi. De van képein valami, ami szinte megkülönbözteti a többi kiállító­tól és az valami hallatlan, szinte mór brutális erő a felfogásban és bizonyos rideg komponáló akarat. Azok a dekorativhatásra valló törekvések, melyek képeit jellemzik, legjobban érezhetők a „Mádi bucsu" cimü képén. Aktjai hasonlóan törekszenek mindig az elgondolásnak megfelelően kitöl­teni a négy keretléc közötti teret. Kolozsvári Sándor egy sereg grafikai munkával jelent meg új­ból a közönség előtt s mindjárt meg kell állapítanunk, hogy nem maradt meg az utolsó kiállításán kijelölt uton. Kár pedig. Mostani munkái keményebbek és kevésbbé felelnek meg a kréta technikájá­nak. Ujabb rajzai p'orcellán hatásúak és pont olyanok, mintha nem kré­tával, henem ecsettel készültek volna. Ez pedig hiba. Tipikusan igazolják ezt például a „Nő ko­sárral", „Az ijedt tehén" és a „Macska-egér" illusztráció. Itt lát­ható azonban régebbi irányából egy-két remek rajz is, mint a „Tavaszi szántás", a „Tanya", „öszi táj" és a „Ház a körgát mellett" cimü rajzok. Az irányvál­tozást sajnálnék, ha nem tudnánk, hogy Kolozsvári a legközelebbi alkalommal ismét tökéletesebb for­mában fog megérkezni a — régi uton. Az iparművészek között előkelő helyet foglalnak el Janisch Tiva­darné pompás dobozai, teritője és párnája. Kolozsváriné Tevan Ilona tusfest ésü selymei és Fischerné Révész Janka selyemkendői. Leg­nagyobb érték azonban Tevan Margit fémdomboritása. Tálcák, hamutartók oly anyagszerű felfo­gásban, oly művészi technikai készségben, a plasztikának anyira az anyaghoz való simulásában, hogy azzal eggyé vált már — lát­hatjuk bemutatni a régi olasz mes­terek legkedvesebb művészetét, a fémdomboritást. Tevan Margit e kiállítással bátran részt vehetne bármely nagyvárosi kiállításon. Készül a lakás kölölt forgalmának visszaátlitá­sáról szóló rendelet Budapest, szept. 6. Vass Józse f helyettes miniszterelnök kijelentette, hogy a lakásforgalom felszabadí­tása után megnyilvánult panaszok miatt 120 községben rendelte el a vizsgálatot. Az iratok már be is érkeztek, de mintegy 16 községre vonatkozó anyagot a miniszter még nem vizsgálhatta felül. A kötött forgalom visszaállításáról szóló rendelet most készül és valószínűleg már. ezen a héten megjelenik. JJz amerikai vasutkirdty kölcsönt kitt ál Budapestnek Budapest, szeptember 6. Holnap érkezik Budapestre Harrymann amerikai vasutkirály európai érde­keltségének vezetője: Lande ve­zérigazgató, hogy a pénzügyi kor­mánnyal tárgyalásokat folytasson egy ujabb külföldi kölcsön ügyé­ben. Tlémet képviselők magyarországi tanulmányútja Budapest, szeptember 6. Vasár­nap este a bécsi hajóval érkezett Budapestre 18 német birodalmi képviselő gazdasági tanulmányok céljából. Gróf Bettjten Budapesten Budapest, szeptember 6. Hir sze­rint Bethlen István gróf miniszter­elnök a hét egyik napjón Inkéről Budapestre érkezik. Ifi KEK • — Vizsgálatok, beiratkozás a békéscsabai ág. b. ev. Rudolf­reálgimnáziumban. A békéscsa­bai ev. Rudolf-reálgimnáziumban a javitó vizsgálat szeptember hó 13-án délelőtt 9 órakor kezdődik. 13-án délután és 14 én lesz a beiratkozás, 15-én az iskolai év megnyitása. 16-án a tanítás kez­dete. A magánvizsgálatokat szept. hó 14. és 15-én tartjuk. Az igaz­gató. — Szeptember 7-éa tartják a hadikölcsöntulajdonosok orszá­gos nagygyűlésüket. Képzelhető érdeklődés mutatkozik ország­szerte a hadikölcsönkötvénytulaj­donosok körében az országos nagygyűlés iránt, amely szeptem­ber 7 én zajlik le Budapesten. A nagygyűlésen szóba fog kerülni, hogy az állam különösebb meg­terhelése nélkül milyen módon ehetne megoldani a hadikölcsö­nök valorizációjának ügyét. A szövetség vidéki szervezeteinek egtöbbje olyan javaslatot dolgo­zott ki, hogy a különféle kama­tozó tipusu kötvényeket egy 5 százalékkal kamatozó és 10 szá­zalékos pengő névértékű köt­vényre cseréljék ki. — Időprognózis: Lényeges vál­tozás még nem várható, de helyi zivatarok nincsenek kizárva. — NemzetkOzi egyetem a tü­dőbeteg diákok számára. Svájc­ban egy igen érdekes terv öltött komoly formát. Egy nemzetközi egyetem alapításáról van szó, a dawosi magas hegyvidéken, ahol a különböző országok tüdőbeteg diákjai végezhetnék egyetemi ta­nulmányaikat és emellett a magas klima áldásos hatásában is ré­szesülhetnének. A terv szerint ez a nemzetközi hegyi egyetem a Népszövetség fennhatósága alatt állana és a népszövetség minden tagállama vagyoni helyzetéhez és lakossága számához mérten meg­felelő összeggel járulna hozzá. A tanítási nyelv a német és francia lenne. — Beiratások a békéscsabai felső kereskedelmi iskolába f. hó 13-án és 14-én a Városháza I. em. 1. sz. szobájában. Ezeken a napokon jelentkezzenek kivétel nélkül a már beiratkozott tanulók is, különben helyüket más beirat­kozni óhajtókkal töltjük be. — A CsAK házi teniszverse­nye. Szeptember 4 én és 5-én folyt le az idén a CsAKszokás03 házi teniszversenye. A kevés számú, de ezen nemes sportét lelkesedni tudó közönség néhány igen szép mérkőzésben gyönyörködhetett. A hölgyek között kitűnt Oláryné, aki a tőle megszokott elegánciával és biztossággal verte meg ellenfelei!. A férfi szereplők közül Bayer, Kován és Lipták mutattak jó for­mát, mig az ifjúsági számban Déri Gusztáv tűnt ki. A verseny ered­ménye : férfi égyes : a döntőt Bayer és Kován között Bayer megbete­gedése miatt el kellett halasztani. Ili. Lipták. Férfi páros: I. Vigh— Lipták, II. Déri-Kován, III. Utirin —Vass. Női egyes: I. Oláryné. II. Mostyenák, III. Huszár. Vegyes páros : I. Lipták—Oláryné, II. Vigh —Kökényessy. Ifjúsági egyes : I. Déri G., II. Berthóty G. — Á cong. izr. elemi iskolában a pótbeiratások szeptember 13-án és 14-én délelőtt 9—12 óráig lesz­nek, évmegnyitó szeptember 15-én reggel 8 órakor. — Értesítés. A Békésmegyei Kereskedelmi Bank RT. ezúton hozza a t. gazdaközönség tudo­mására. hogy a 35 éves 8.80%-os törlesztéses hosszúlejáratú kölcsö­nök folyósítása ismét lényegesen olcsóbbodott, amennyiben az ed­digi 89-90% helyett 91 -92%-os árfolyammal számoltatik el. Minden este női zenekar a Ko­rona-kávéházban. MMMAMMMWMMMMMMMMf A csabai szépségver­seny mai eredményei A József Szanatórium Egyesület által a szegény csabai tüdőbete­gek javára rendezett szépség­verseny eredménye ma, hétfőn délig a következő : Fazekas Ida 358, Knyihár Olga 156, Kocziszky Klári 106, Ábra­hámovics Felice 233, Róth Bözsi 126, Nemcsok Erzsi 25, Tihanyi Böske, Kaisz Magda 24—24, Mar­kovics Klári 22, Bohnert Ica 21, Herpai Juliska 27, Báthory Nusi 15, Perneczky Szidi 17, Kapta Irén 14, Babos Ica 13, Rózsa Ica 12, Fried Juci 10 szavazatot nyert. A szépségversenyre szavazó­jegyek toyábbra is a Wénich-féle drogériában és az Engel-féle do­hánytőzsdében 2000 koronáért kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom