Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-05-01 / 98. szám

ÁDÁM ÁRUHÁ/ -j Nagy választék elsőrendű kézimunka férfi, női és gyermekcipőkben CIPŐRAKTÁRA 1 m Divatcipők a legújabb fazonban. Erős strapacipők olcsó árban. Mérték szerinti rendelések és javitások felelőség mellett ff a legrövidebb időn belül készülnek I Békéscsaba, Andrássy-ut 25. szám alatt bS Divatcipők a legújabb fazonban. Erős strapacipők olcsó árban. Mérték szerinti rendelések és javitások felelőség mellett ff a legrövidebb időn belül készülnek azokat a nagy célokat, melyekért a Vöröskereszt Egyesület küzd, nem lenne képes elérni. Fokozott figyelemmel fordul programjában a tuberkulózis elleni küzdelem, mint a legakutabb fenyegető ve­szély felé. Majd a választmány javaslata szerint megválasztották alelnökül ifj. Réthy Bélát, pénztárossá 7a­massy.Károly dr.-1, ellenőrré Kvasz Sándort, jegyzőkké Mázán László és Horváth Jenő tanárokat, vá­lasztmányi tagokul Tar Gyulánét, Muntyán Sándornét, Gyöngyösi János dr. t és Vidovszky Kálmánt. Miután az egyesület 200-nál több tagot számlál, a szervezeti f-zabólyok alapján átalakult fiókból Vöröskereszt Egyesületi Választ­mánnyá és egy tagot delegál az országos központba. Végül megállapították a tagdi­jakat a régi 1000 koronával szem­ben már az 1926. évre szóló ér­vénnyel 1 pengőben. A közgyűlés az elnökség élte­tésével ért véget. Raffay Sándor dr. bányakerületi ág. hiív. evangélikus püspök Békéscsabán Az első három nap programja Békéscsaba evangélikus társa­dalmának megkülönböztetett ün­nepnapjai lesznek Raffay Sándor dr. püspök látogatása alkalmából. Ezalkalommal a püspöki látogatas első három napjának programját adjuk a következőkben : A püspök érkezik május 1-én délután 2 óra 50 perces vonattal Budapest felől. Mezőberényben fogadja dr. Sailer Vilmos egyház­megyei felügyelő és dr. Rell Lajos igazgató. Békéscsabán az egyház nevé­ben Korosy László egyházmegyei felügyelő, dr. Kovacsics Dezső főispán és dr. Daimel Sándor alispán a vármegye, dr. Berthóty István polgármester a város, Ja­kabffy Györgyné az Evangélikus Nőegylet nevében mondanak üd­vözlő beszédet. A vasúttól a püspök Kocziszky Mihály négyes fogatán hajtat a városba. A menetet Jánossy Gyula rendőifőtanácsos nyitja meg, az ő kocsija után a 60 tagu bandérium, a cserkészek menetelnek és most következik a püspök kocsija, me­lyet 50 kocsiból álló sor követ. A menet a vasúttól áttér a Horthy Miklós útra, majd a Petőfi-uccán át a Petőfi-liget mellett ismét az Andrássy-utra vonul a menet a Szent István téren keresztül a negy templom elé, hol dr. Szebe­rényi Lajos Zs. esperes fogadja a református és evangélikus lelké­szekkel egyetemben. A püspök imát mond és megáldja a gyüle­kezetet. Délufán 5 órakor küldöttségek tiszíelgése a presbiteri teremben, melyre mintegy 36 hatóság, testü­let és egyesület jelentette be kép­viseletét. Este a presbiteri teremben köz­vacsorát ad az egyház. Vasárnap a püspök jelen lesz a nagytepiomban 9 órakor tar­tandó tótnyelvü istentiszteleten, majd hasonlóképen a 11 órakor tartandó magyar istentiszteleten is. Délután 4 órakor megnyitja a püspök az Ev. Nőegylet kiállítását s fél 5 órától a tisztelgőknél láto­gatást tesz. Hétfőn délelőtt a középponti ev. iskolákat látogatja meg, délután pedig a leánygimnáziumot és az Irányi uccai elemi iskolát. 1 Rózsahegyi Kálmán Endrődön, ebben a színmagyar községben született és a városi környezet nem tudta a gyermek­kori emlékeket lemosni róla. Ha a színpadra lép minden mozdula­tán, hanghordozásén, beszédén megérezni a jó falusi levegőt. Igazi ösztönös művész, aki istenáldott telietségét készen kapta, aki érzi, mint kell játszani és éppen ezért olyat nyújt a színpadon, amit nem lehet megtanulni. Ezelőtt pár héttel Budapest ün­nepelle 25-éves Nemzeti Szinházi tagságának jubileumát, csütörtö­kön hozzánk jön et, hisz itt szü­letett köziünk és alkalmat akar adni, hogy jubileuma alkalmával mi is köszönthessük. Tiszteletére megmozdul az egész megye, szülővárosa Endrőd, Gyo­ma, Békés, Gyula. Orosháza és a többi város mind részt kér Rózsa­hegyi Kálmán művészetéből. Vá­rosunkban az Aurora kör kezde­ményezésére egy nagyobb előké­szitőbizottság fáradozik azon, hogy az ünnepség minél fényesebben sikerüljön. A békéscsabai Vöröskereszt-fiók közgyűlése A fiók átalakult választ­mánnyá Csütörtökön délután tartotta a Békéscsabai Vöröskereszt Egyesü­leti fiók évi rendes közgyűlését. A közgyűlést megelőzőleg választ­mányi ülés volt, melynek kima­gasló tárgya volt id. Réthy Béla elnöknek ezen tisztségről való lemondása. Réthy Bélát hosszú áldásos működésé után lemon­dásra gyengélkedése indította. A választmány az elnök lemondá­sába indokainál fogva belenyu­godott, azonban Rethy Bélának a Vöröskereszt élén teljesített ál­dásos és áldozatkész munkálko­dásáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazóit, azzal, hogy erről a jegyzőkönyv kivonatával értesít­tessék. A visszalépő elnök helyeit egy­hangúlag dr. Korniss Géza tanács­nokot választották meg, kinek választása közmegnyugvást kelt. mert ismerve az ő agilitását, bi­zonyos, hogy Réthy Béla mun­káját hasonló szellemben fogja folytatni. Jegyzőkönyvben örökítették meg Varságh Béla emlékét, ki élete végéig melegszívű támogatója volt az egyesületnek. A közgyűlést Korniss Géza dr. elnök nyitotta meg, ki székfog­lalójában rövid beszédben tömö­ren adott programot. Programjá­nak tengelye a tőkegyűjtés, mert hiába minden lelkesedés a köz­egészség védelme terén, ha meg­felelő tőke nem áll rendelkezésre, A Hubertus kötszövö­gyár rt. közgyűlése A Huberlus kötszövőgyár rész­vénytársaság, városunk legrégibb textilvállalata, tegnap tartotta évi közgyűlését Reisner Ede elnöklete alatt a részvényesek élénk érdek­lődése mellett. Deutsch Vilmos vezérigazgató előterjesztette az igazgatóság je­lentését az 1925. január elsején átértékelt mérlegről, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A felertékeit mérleg szerint a vál­lalat részvénytőkéje 450.000 pengő, tőketartalék 286.000 pengő, mig értékcsökkenési számlán 100.000 pengő szerepei. A vagyontételek közölt felszerelés és gép összesen 400.000 pengőre, gyárépület és ingatlan 350.000 pengőre van ér­tékelve. Miután a felügyelőbizottság je­lentését, amelyet Hollánder Lipót dr. terjesztett elő, elfogadták, az alapszabályokat a felértékelési ren­deletnek megfelelően módosították. Majd Deutsch Vilmos vezér­igazgató az igazgatóság évi jelen­tését és a zárszámadást mutatta be. A közgyűlés ugy ezekhez, mint a felügyelőbizottság jelenté­séhez egyhangúlag hozzájárult és a felmentvényt megadta. A válla­lat a lefolyt évben 319 millió ko­rona tiszta nyereséget mutat ki, amelyből 150 millió koronát juttat a részvényeseknek. Miután a régi igazgatóságot és felügyelőbizottságot újból megvá­lasztották 3 évre, Deutsch Vilmos vezérigazgatónak és Deutsch Iván műszaki igazgatónak értékes mun­kásságukért jegyzőkönyvi köszö­netet szavaztak, a közgyűlés az elnök éltetésével ért véget. Közgyűlés után igazgatósági ülés volt, amelyen Fehér Bélát, a vál­lalat főtisztviselőjét, cégvezetővé nevezték ki. .JgffiKttgimaitK Küan$sra öékéscsaoa, 1926 május 7 A leánygimnázium májusi előadása Gondos és lelkes előkészületek után már teljesen készen áll a leánygimnázium május 8 án és 9-én tartandó nagy előadásának egész programja. A nagy munká­ban részt vesz az iskolának jófor­mán minden növendéke. Az elő­adandó mesejáték nemes érzése­ket ápoló tartalmán kivül kivite­lének stilusosságával és fényével még az intézet eddigi kiváló és nagysikerű produkcióit is messze felül fogja haladni. A közönség különös tetszésére számithatnak azok a külömböző karakteriszti­kus táncok és pantominek, (szám­szerint 14), amelyek a darabot át­szövik s amelyekben a bájos és ügyes leányok egész serege gyö­nyörű kosztümökben lép fel. Na­gyon hatásosak és szépek lesz­nek a magán- és karének számok is. Az előadás részletes műsora a. következő: 1. Himnusz. 2. Koronánk. Irta : Maday Gyula dr. Előadja : Faludy Mária, 3. Bujdosó királyfi. Mesejáték 3 felvonásban. Irta: Gajda Béla. Személyek; Királyfi Bonis Emma, Fehér Tündér Debreceny Ella,. Gonosz Tündér Margtícsy Magda, Öreg pásztor P&tay Mária, Mihók, Muntyán Izabella, Virág Várady Kató, Kék Király Uhrin Klára, Sárga Király Farkas Elvira, Vörös Herceg Nagy Czirok Gabriella, Palkó Berényi Emma, Veronka Faludi Sára, Marci, bojtár Thiesz Magda, Berci Koppányi Irma, 1. Angyal Ujfaludi Margit, 1. Lidérc Krmeczky Irén, 2. Lidérc Gálik Erzsébet, 3. Lidérc Varga K. Mar­git, 4. Lidérc Weisz Lili, 1. Ördögfi Schwézner Lenke, 2. Ördögfi Wi­lim Klára, 3. Ördögfi Kurtág Emma, 1. vitéz Mátis ibolyka, 1. törpe Uhrin Sára, 1. leány Kocsis Sára, 2. leány Korniss Lili, 3. leány En­dorffer Lenke: 1. virágtündér Fe­hér Piroska, 1 fehér tündér Peiser Mária, 1. fiu László Sára, 2. fiu Csorba Erzsébet, Fekete tündérek Tóth Irén és Hrabovszky Zsófia. Tündérek, leányok, fiuk, törpék, vitézek, angyalok. Az I. felvonás történik Fehérországban, a II. Ber­gengóciában, a III. Tündérvárban. Az uj díszleteket Jámbor Márta és Mázán László rajztanárok fes­tették, a táncokat Gajdáné Wolszky Frida állította össze. Helyárak: Alsó páholy és kö­zép páholy 1—2 számig 250, 4—6 számig 150, felsőpáholy 100, föld­szint 1—5 sor 50, 6—8 sor 40, 9—11 sor 30, 12-14 sor 25, 15-16 sor 20, 17-19 sor 15, 20-21 sor 10, páholyszék 1—2 sor 50, 3—4 sor 40. erkélyülő 20, karzatülő 10, állóhely 5 ezer korona. Jegyek május 3-tól kezdve előreválthatok Gesmey könyvkereskedésében. Fe­lülfizetéseket a kulturális célra köszönettel fogadnék és nyilvá­nosan nyugtáznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom