Békésmegyei közlöny, 1926 (53. évfolyam) április-június • 74-144

1926-04-04 / 76. szám

Békéscsaba, 1926 április 4 BÉKESMEGYKI KÖZLÖNY 5 Mennyi az adók után fizetendő késedelmi kamat ? A késedelmi kamat az erany­koronaban megallapilott egyenes adók uian (házado, földadó, tár­sulati fi dó, kerese i adó, jövede!em­és vagyonadó es ez ezek utón járó rokkan'ellátási adó) havi 1 százalék a késedelem minden megkezdett hónapja utón. A papirkoronában megéllepiíott egyenesadók (alkalmazottak kere­seti tdója és ez ez utan járó rok­kantelláiási ado) késedelmi ka­mata havi 3 százalék. Az általános forgalmi edót bé­lyegjegyekbtn lerovó adózóknál késedelem eseteben felemelt adó jár. A felemelt edó a különben fizetendő adónak háromszorosa. A forgalmi adójukat készpénz­ben vagy átalányösszegben fizető adózók késedelmi t amala félszó­zalék, ha a késedelem 8 napnál nem nagyobb, 1 százalék, ha a kesedelem 8 napnál nagyobb, de a 15 napot nem haledja meg, 2 százalék, ha a késedelem 15 nap­nál nagyobb, de ety hónapot nem haltd meg és havi 3 szá zaiék, ha a késedelem egy hó­nepot meghaltd. Huzavona a csabai földkiosztás körül Folytonós tárgyalások — eredmény nélkül Csütörtökön egész nap tárgyalt az érdekeltekkel dr. Lánczy Lajos biró és az Altruista Bank képvi­selője a csabai földigenylók ügyé­ben s végül is a hosszú tárgya­lások eredmenye az vol', hogy a hozott határozatokat az elnöki tanácshoz terjesztik fel. A tárgyalás a Pós!e!eken ki­sajátítandó 200 hold körül forgott, meiyet az uradalom nem hajlandó átengedni és azt javesol a, hogy ha nem mentesitik az uradalmat, akkor inkább másutt fog adni földet. Hivatkozott arra az ura­dalom kepviselője, hogy a kér­déses 200 hold, mely a Veszelyi­hid melleiti háromszögből lenne kihasítandó, az uradalom költsé­ges öntöző berendezéseit veszé­lyeztetné, amennyiben azok át­építésé máshova lehetetlen. Ezzel szemben megállepithetó, hogy az öntözőberendezések könnyű szer­rel áttelepithetők. Mi szükség van ez esetben a határozatnak javas­latformáben való fölterjesztésére ? Ugyenilyen negatív eredmény­nyel végződött az egyes házhe­lyekre vonatkozó tárgyalás is. A csabai elöljáróság természetesen tehetetlenül kénytelen tűrni a dol­goknak ilyen lassú, kinos intézé­sét, mert az OFB döntő befolyást nem ed az elöljáróságoknak. Nem ártana, ha az elöljáróság energikus hangú felterjesztésben követelne gyors intézkedést a re­form ügyeben, mert ez a huza­vona esek elkedvetlenedést és el­keseredést fog okozni. Női tavasai felöltők, szőnye­gek, szövetek, tavaszi ruhákra selymek nagy választékban és legolcsóbb árakon Arvai Jenő Kékcsillag-áruházában Szent István-tér, Egyre nagyobb arányokban bontakozik ki a csabai kiállítás és árumintavásár megrendezése Ló- és tenyészállatdijazás, kertészeti kiállítás, lóverseny • lesz a kiállítással kapcsolatban A csebei ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági kiállítás és éru­mintavásár rendező bizottsága tegnap délután újból ülést tartott Kovács Mihály ipartestületi elnök elnöklete aiatt, emelyen főleg a meghívott mezőgazdasági szak­ferfiak vetlek részt szép számban. Kovács Mihály elnök vázolta azokat a munkákat, melyeket a bizottság eddig végzett. Majd dr. Gyöngyösi János, a Kereskedelmi Csarnok főtitkára bejelentette, hogy a Csarnok a kiállításra való meghívást örömmel fogadja és delegáltjait a rendezőbizottságbe, legközelebbi választmányi ülésén fogja megnevezni. Tar G>ula a földmivesiskola igazgatója állatkiállitás megszerve­zését ajánlja, egyszersmind kilá­tásba helyezi e Délmagyerországi Baromfitenyésztők részvételét. So­lyomi Lipót, a Békésvármegyei Gazdasági Egyesület titkára min­denekelőtt a kisgazdák intenzív bevonását sürgette. Szükségesnek tartja az anyegi lehelőségek meg-­állapításét. Bejelenti, hogy ez Al­A postapalota részletmunkáinak pályázatát felbontották A csabai iparosok általában a legolcsóbbak földi Lovasegylet a kiállítás tarta­ma alatt lóversenyt és nagysza­bású lc díjazást fog rendezni. Me­dovarszky Mátyás a megyei Ker tészegyesület részéről alkalmasnak találja, hogy a kertészek régi, kedves terve, a kertészeti kiállí­tás az iparkiállitással kapcsolat­ban megrendeztessék. Kovács Mihály elnök megelé­gedéssel állapítja meg azt a nagy­fokú érdeklődést és osztatlan lel­kesedést, mely a kiállítás iránt megnyilvánul és örömmel látja, hogy a kiállítás arányai egyre nagyszerűbben bontakoznak ki. Végül dr. Gyöngyösi tett néhány fontos javaslatot a kiá litás pro­pagandájára vonatkozólag, ame­lyeknek rész'etes kidolgozására a bizottság legközelebbi ülésére meg­bízást kapott. Minthogy a kiállítá­si hét megnövekedő idegenforgal­ma elsőrangú városi erdek, a bi­zollság elhatározta, hogy méltá­nyos segélyezésért a város kép­viselőtestületéhez fordul. A bizottság legközelebb' ülését vasárnaphoz egy hétre fogja tartani. A postapalota részletmunkáira mult hónapban meghirdetett pá­lyázatok határideje március 30 án lejárt, amikor is a pályázatokat felbonlo'ták. A felbontás után nyil­vánvaló lett, hogy a rengeteg pá­lyázó között a csabai iparosok általában olcsóbb ajánlatokat ad­tak be, mint a fővárosiak vagy a vidékiek. A futólagos szemle után a kö­vetkezőket jegyeztük fel: A szobafestő munkáknál leg­olcsóbb Sajben Pál 24,587.210 ko­rónával; az utána következő leg­olcsóbb Szaszák Pál 26,110.000 koronával. A többiek általában 40 millió körül mozognak. A különleges falmázoló mun­káknál Pataky és Mofeos 37 millió 460.C00, Kramer Adolf 39 millió koronás ajánlatával szemben a többiek 10—20 százalékkal drá­gábbak. Az aszfalt munkáknál legolcsóbb Lipták János, a palota építője 35,400.000 és Zsibrita János 39 millió 600.000 koronás ajánlata. A bádogos munkáknál Hankó Mihály 114,337.405 koronával a legolcsóbb, de nyomban követi Lipták János 114.483180 koro­nával. A redőny munkáknál legolcsóbb Kiss Jenő 30,933.000, Lipták Já­nos 39,579.225 és Klein Vilmos 46,074.200 koronás ajánlata. A mülakatos munkáknál Farkas és Társa 285,680.000, Teichner Adám 347,000.000 és Dénes Bá­lint 365,775.000 koronás ajánlatai a legolcsóbbak. Az ácsmunkára Lipták János konkurrencia nélkül áll 148,340.000 koronás ajánlatával. A takaréktűzhely munkáknál legolcsóbb Lipták János 12,600.000, Lerner Aladár 14,200.000 koronás ajánlata. A mükőmunkáknál sok pályázó közül a Glóbus Rt. 72,102.000 és Lipták János 79,234.500 koronával a legolcsóbbak. Az asztalos munkáknál Lábodi Béla 283,905.000 és Malomsoky József 360,280.000 koronával a legolcsóbbak. Mükőszobrászatban Schmidt és Kelemen 34,080.000 és Rákos Manó 42,510.000 koronás ajánlata a leg­olcsóbb. Kőfaragó munkában a Werner Testvérek 67,780.750 koronával győzi le versenytársait. Ezen kívül a többi munkáknál inkább a fővárosiak vezetnek. Az ajánlatokat most számítják át s az odaítélésről azután dön­tenek. Generál vállalati ajánlatot csak Lipták János adott be és meg kell állapitanunk, hogy számításai igen pontosak, mert általában véve az általános ajánlati nivók fölött vagy alatt elig pár százezer koro­nával mozog valamennyi részlet ajánlata. Mindenesetre örvendetes lenne, ha az átszámítás után is mennél több csabai iparos kaphatná meg a munkákat. Engel Iván fényes sikerei Egyiptomban Engel Iván világhírű zon­goraművész, városunk szülötte, mint köztudomásu a kairói zene­akadémia tanára. A mult napok­ban két hangversenyt adott a zene­akadémia palotájában, melyekkel az angol lapok szerint fényes si­kereket aratott. A csabai piac A husvéli csabai piac bizony nem nagyon sikerült. A nagy szél, mely valóságos porfelhőket kavart fel, teljesen tönkre tett minden vásárlási kedvet. Igaz ugyan, hogy nem is igen akadt vásárolni való sem a húsos sátrakat kivéve. A terménypiacon elig volt kíná­lat és kereslet. Árak: Buza 350—375 Árpa 200-220 Tengeri 140—150 A sertéspiacon nem volt felho­zatal. Az árak váltazatlanul 14— 18 ezer koronáig kilogrammonként. A húspiac árai csekély mérték­ben emelkedtek. Marha 14­-20 Borjú 28­-32 Sertés 28­-32 Juh 18 Szopós bárány 28 Sonka 48 Háj 28 Zsir 28 Csebei kolbász 80 ezer korona kilónként A baromfi piacon rendkívül kis felhozatni mellett a szerdai árak maradtak érvényben. Tyúk 20 Csirke 25 Pulyka 20—25 Kövér liba és kacsa 22—25 ezer korona kilogramonkénl. Tojás 900 korona darabja. A halpiacon elég nagy felhoza­tal volt és igen élénk vásárló kedv. Apró hal 18 Csuka 25 Eleven potyka 30—35 ezer korona kilónként. A tejpiac órai változatlanok: Uradalmi vaj 115 Sajt faj Iák szerint 36—56 Turó 10-12 korona kilónként. Tejföl 18-20 Tej 5 korona literenként. Színészek és a Munkásdalárda műsoros délutánja A békéscsabai szinház tagjai a csabai Munkásdalkar részvételével folyó hó 11-én, vasárnap délután 3 órakor a Rudolf főgimnázium torna­termében nagy műsoros munkás­délutánt rendeznek a következő műsorral: 2 Jelige (Wulcztól); Himnusz az éjhez (Beethoventől) énekli a munkás­dalárda. 2. Petőfi versek (Faluvégén kurta­korcsma — A vándorlegény) előadja: Cseh Iván színművész. 3. Arany János (Walesi bárdok) szavalja: Czobor Imre színművész. 4. Bacsó Béla utolsó humoros verse: A cilinder. Előadja: Cseh Iván színművész. 5. Mi vojt nekem a szerelem ? (Petőfitől) Énekli: a Munkásdalkar. 6. Ady versek. (Felszállott a páva — Kató a misén — Páris az én Bakonyom — Az értől az óceánig) Szavalják: Torma Guszti és Czobor Imre a Városi Szinház tagjai. 7. Juhász Gyula: Emberi hitvallás. Előadja: Torma Guszti színművésznő. 8. Heltai Jenő és Tömörkény: Humoros versek. Előadja : Cseh Iván. 9. Gyóni Géza: Csak egy éjsza­kára ... Szavalja: Czobor Imre. 10. Munka dala. Énekli: a Mun­kásdalárda. A műsor ára 5000 korona. A műsor vétele kötelező.

Next

/
Oldalképek
Tartalom