Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) október-december • 221-296. szám

1925-10-31 / 247. szám

2 Békéscsaba, 1925 október 31 ÁDÁM ÁRUHÁZ CIPORAKTÁRA BÉKÉSCSABA, ANDRASSY-UT 25 SZ. Nagy választék FÉRFI-, NŐI-és GYERMEKCIPŐKBEN Tartós, kényelmes formájú iskola­cipők olcsó árban. — Szines cipők a legújabb fazonban. Rendelések a legrövidebb időn belül készülnek ! A Kamara átalakítóit székházá­nak felavatása. A kereskedelmi és iparkamara épületén a nyár folya­mán nagyobb átalakítási munká­latok történtek, elsősorban a ka­mara egy 400 személy befogadá­sára alkalmes dísztermet létesített, azonkívül pedig épületének Deák Ferenc-uccai frontjára második emeletet húzatott. A kamara elnök­sége ugy határozott, hogy átalakí­tott székházát diszgyülés kereté­ben kivánja felavatni, melyre meg­hívja Walkó Lajos kereskedelem­ügyi minisztert, aki lehetővé tette, hogy ezek a munkálatok a ka­mara épületén végrehajtassanak. Walkó Lajos kereskedelemügyi mi­niszter tegnap telefonon arról ér­tesítette a kamarát, hogy novem­uer második hetében kíván Sze­gedre lejönni és kéri, hogy a.disz­gyülés ennek a hétnek általa még később meghatározandó napján tartassék meg. A díszközgyűlésre a kamara meg fogja hivni terüle­tének különböző közigazgatási ha­tóságait, valamint a hivatalos és szabad érdekképviseletek vezető­ségeit is. Varságh Béla meghalt Tegnap este Békéscsaba váro­sának egyik legjelentősebb és hosszú életen át kimasló alakja dőlt ki az élők sorából A halotti irás, amely Varságh Béla immár bevégzett pályafutásának mozza­natait sorra veszi, ezen az egye­nes és egyre szélesbedő, egyre dúsabb uton alig talál kiugró jel­zőköveket, még kevésbé szeszé­lyes vagy viharos fordulókat. A Varságh Béla munkás élete olyan, mint a talajban meggyökeredzett, életerős, duzzadó facsemetéé : ha mellette állsz és figyeled, nem látod növekedését, csak idők mul­tával veszed észre, hogy* áldást osztó, életet lehelő, termékenyítő és tóvlalutal nyújtó fává terebélye­sedett. Az ő élete egybeforrott ennek a helynek városias fejlődésével, amelynek egyik legjelentősebb tápláló forrósa és irányitója volt. Azért is becsülte és szerető ra­gaszkodással tisztelte a már éle­medő korú, de mindvégig friss energiájú öreg urat minden pol­gára, kicsije-nagyja ennek a vá­rosnak, ahol pedig természetes okoknál fogva alig vannak tekin­télyek. A mi fiatal, de duzzadó városunkban a történelmi osztály­nak nem voltak és nincsenek képviselői, aki itt naggyá lett, a maga tehetségének és szorgalmá­nak szabad kifejtésével, nem a születési pozició, de a polgári erények utján fejlődött. És Varságh Béla személye a polgári erények legszebb megszemélyesítője volt. Tehetségével, szorgalmával és becsülettel vívta ki a maga tekin­télyes polgári pozícióját s közéleti működése a város kulturális és közgazdasági fejlődését jelenti. Talán nincs Békéscsabának egyet­len kulturális intézménye, amely­nek gyarapításában, kifejlesztésé­ben, soknak megalapításában az elhunytnak oroszlánrésze van. És mint a város és környéke legré­gibb és törzsökös pénzintézetének, a Békés-Csabai takarékpénztár egyesületnek félszázadon át igaz­gatósági tagja, majd elnöke, az egész város gyönyörű, lendületes gazdasági fejlődésériek irányitója és istápolója volt. Egyik tiszteletre­méltó és kimagasló alakja volt annak a ma már multbatünt, mun­kás szabadelvű korszaknak, amely Nagymagyarországot valójában fel­építette, de amelynek késő öreg­ségére keserű megpróbáltatásul adatott ezt a hatalmas alkotást rombadőlni látni. Varságh Béla 1840 ben született Mezőberényben, ahol édesatyja Varságh János köztiszteletben álló, módos vaskereskedő volt. Anyja Marjalaky Karolin. A csalód ké­sőbb Békéscsabára költözött. Ele­miiskoláit Mezőberényben, a gim­náziumot Szarvason végezte, majd egyetemi tanulmányait Budapesten fejezte be. 1869-ben vette át gyógyszertá­rát Békéscsabán, amelyet egészen 1894-ig példás szorgalommal ve­zetett. Közben tevékeny részt vett a város minden kulturális és gaz­dasági mozgalmában, sőt 1894-től kezdve minden idejét kizárólag közéleti munkásságának szentelte. Megalapítója volt a mai leány­gimnáziumnak, hosszú évtizedeken át részben elnöke, részben tagja a községi iskolaszéknek, az állami elemi iskolák gondnokságának és a Rudolf-gimnázium kormányzó bizottságának. Egyik megalapitója a csabai Muzeum-Egyesületnek. Részt vett a Békés Csabai takarék­pénztár egyesület megalapításában, annak félszázadon át igazgató­•sági tegja, illetve elnöke volt s mint ilyen nemcsak az intézet nagyianövelésében, hanem a pénz­intézet révén egy csomó nagyipari vállalkozás megteremtésében is hervadhatatlan érdemeket szerzett. Temetése ma, szombaton dél­után fél 3 órakor lesz a Békés­Csabai takarékpénztár egyesület épületéből, amely főleg élete utolsó éveiben lankadatlan munkásságá­nak úgyszólván kizárólagos helye volt. Temetésén nemcsak a ható­ságok, társadalmi egyesületek és érdekképviseletek, de Békéscsaba egész törzsökös polgársága meg­jelenik. A vasút melletti evang... temetőben fogják örök nyugalomra helyezni. Betörök kifosztottak egy szabömühelyt Negyven millió értékű ruhát és szövetet vittek el (A Közlöny eredeti tudósítása.) Csütörtökről péntekre hajló éjsza­kán vakmerő és nagyszabású be­törés történt a belteren, a csendes és forgalomból kieső* Kiss Ernő­uccán. Ismeretlen tettesek álkuics­csal és feszitővassal behatoltak egy szabómühelybe és anélkül, hogy garázdálkodásukat bárki is észrevette volna, a jól felszerelt műhelyt majdnem teljesen kifosz­tották. A Kiss Ernő-ucca l/i számú ház uccai frontján van a Csepregi Pál és Szikora János szabócég műhelye, amelyet egy nagyobb üveges ajtóval és az egész üzleti frontra zárható külső ajtóval lehet becsukni. Pénteken reggel, amikor fél 8 óra tájban az üzlet tanonca megbízást kapott a nyitásra, a fiu nagy megdöbbenéssel vette észre, hogy a külső ajtó tolózárjánál, amint a lépcső betonjába tolódik, feszegetés látszik, a belső ajtó pedig tárva-nyitva áll. A tanonc lelken­dezve futott jelentést tenni a gaz­dájának, majd együttesen beha­toltak az üzletbe, ahol nagy meg­lepetés várt reájuk. A padlón szerteszét hevertek a műhelyben levő kész, féligkész és javításra adott ruhák, felöltők és télikabátok ; a szövetek egyrésze a polcon, másrésze a padlón és a munkaasztalon volt szertedo­bálva, piszkosan, összegázolva. A műhelyben látható felfordulás és rendetlenség rögtön elárulta, hogy ott kellemetlen látogatók: betörők jártak. Amikor a cégtulajdonosok első meglepetésükből magukhoz térlek,, megállapították, hogy a betörők mintegy negyven millió korona értékű holmit vittek el a műhelyből. Elvittek két vadonatúj öltöny ruhát 6 millió korona értékben, 18 mil­liónyi bélés- és szövetórut külön­féle színekben, valamint két öl­tönyre félretett finom szövetet. Ott­hagytak ellenben egy nagyszerű télikabátot, amely egy tanáré és a próbababán állott, javítás cél­jából, ezenkívül nem bántották azt a két uj öltönyt sem, amely a fo­gason függött és csak a gombok, felvarrását várták. A betörést azonnal bejelenlet­ték a rendőrségen, amely a nyo­mozást megindította. Megállapítot­ták, hogy a betörést több személy követhette el, mivel az elvitt hol­mik olyan súlyosak, hogy egy ember azokat nem bírta volna eh A betörés éjfél felé történhetett,, mert majdnem eddig az időtájig dolgoztak a műhelyben, egy éjfél­kor hazatérő házbeli pedig még semmit sem vett észre. A betörők higgadtságéra és biztonságérzetére jellemző, hogy az üzletben villany­lámpa mellett dolgoztak, minek­utána az udvarra néző ablakot nagyobb szövetdarabbal fedték be* nehogy kihatoljon az áruló vilá­gosság. A rendőrség a nyomozást tovább folytatja és valószínű, hogy a tet­tes, akit mór sejtenek, rövidesen hurokra kerül. Levente-otthont szeret­nének létesíteni Csabán A városi testnevelési bizottság ülése (A Közlöny eredeti tudósítása.) Békéscsaba város testnevelési bi­zottsága Berthőty István dr. pol­gármester elnöklete alatt csütörtö­kön délután ülést tartott, amelyen a testnevelési vezető előterjesz­tette az 1926. évi költségvetést, ezenkívül számos más tárggyal is foglalkoztak. A költségvetési tervezet össze­sen 320 millió koronában kívánta megállapítani a testnevelésre köte­lezettekre fordítandó évi kiadósok összegét. Ezt az összeget a bizott­ság hosszas tanácskozás után le­csökkentette 220 millió koronára, mivel azonban a városi költség­vetésbe legfeljebb 150 millió ko­rona fedezet illeszthető be erre a célra rendelkezésül, a hiányzó 70 millió korona pótlására a várme­gyei testnevelési bizottságot fogják felkérni. A költségvetés javarészét a testnevelési oktatók óradijai te­szik ki, mert a 78 oktató évi 84 órában foglalkozik a leventékkel és óránként 25.000 korona dijat élveznek. A bizottság ezután elbírálta a testnevelési kötelezettség alóli fel­mentést kérő kérvényeket. Körül­belül 100 kérvény került tárgyalás alá és azok túlnyomó részét az orvosi bizonyítványok alapján — betegség vagy munkaképtelenség címén — felmentették a kötelező oktatás alól. Szó volt ezután arról is, hogy Békéscsabán levente-otthont kel­lene létesíteni, ahol az ifjúság üres óráiban összejöhetne és olvasással és más szellemi szórakozással tölthetné el az idejét. Erre a célra azonban egyelőre megfelelő hely nem áll rendelkezésre. Otthon cél-

Next

/
Oldalképek
Tartalom