Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) október-december • 221-296. szám

1925-11-01 / 248. szám

Békéscsaba, 1925 november 1 BfiKÉSMEOTII KÖZLÖM 5 Varságh Béla temetése Szombaton délután temették el Varságh Bélát, akinek végtisztes­ségére nagyszámú gyászoló kö­zönség gyűlt egybe a Békés-Csabai takarékpénztár egyesület udvarán­A megjelentek soraiban a vár­megye és a város hivatalos kép­viselőin kivül ott láttuk jóformán az összes kulturális testületek, is­kolák, jótékonysági és társadalmi egyesületek vezetőit, mint amely egyesületek és intézetek életében az elhunytnak felejthetetlen ér­demei voltak. ' A Az egyházi szertartást Vidovszky Kálmán lelkész végezte, beszédé­ben keresetlen, szép szavakban méltatva Varságh Béla harmonikus életét, amely valóban a krisztusi evangéliumon épült. Dr. Tardos Dezső néhány fenkölt szóban a Békés-Csabai takarékpénztár egye­sület igazgatóságának, felügyelő­bizottságának és tisztikarának há­láját tolmácsolta a.z örök hazába elköltözött jóságos elnök-igazgató­val szemben. Rövid ima és az Iparosdalárda gyászéneke után a koporsót ko­csira helyezték és a nagyszámú gyászoló közönség kísérete mellett vitték ki a vasút mellett levő •evangelikus temetőbe, ahol Var­-ságh Bélát örök nyugalomra he­lyezték. A városi kölcsön utolsó részlete Az egész kölcsön folyósításra került (A Közlöny eredeti tudósítása ) A magyar városok amerikai köl­csönéből Békéscsaba város részére megszabott 280 ezer dollárnak utolsóelőtti részét, harmadik ne­gyedét csak a napokban vette fel a polgármester. A pénzügyminisz­térium azonban — ugy látszik — siet a kölcsön szétosztásával, mert ma arról értesítette a várost, hogy a kölcsön utolsó részletének ki­utalása iránt is megtette a szük­séges intézkedéseket. Igy Békés­csaba dollárkölcsönének negyedik negyede, ami pontosan 70.000 dol­lárt tesz ki, már pár napon belül be fog folyni a város pénztárába. A 70.000 dollárról szóló csekk­utalvány átvétele céljából Berthóty István dr. polgármester, esetleg valamelyik városi tanácsos fog Budapestre utazni, még pedig a jövő hét első napjaiban. A 70.000 dollárból levonásba kerülnek az előzetes költségek és az első ka­matrészlet, ugy hogy az utalványo­zott összeg teljes egészében a város tulajdona lesz majd. A kölcsön utolsó negyedrészét a csekkre az eddigi mintára a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókja fogja kifizetni s a pénzt a város képviselőtestületének határozata szerint megállapított kvóta szerint osztják fel betétként a helyi pénz­intézetek között. Ezzel aztán a város birtokába jutott az egész kölcsönösszeg, amellyel a ta­vasszal megindulhatnak majd a nagyszabású, hasznos beruházá­sok. A Márkus Pál-ügy további fejleményei Feljelentések a Termelők Részvénytársasága ellen — Száz millió értékű bizományba átvett gabona eltűnt — Márkus Pál a vizsgálóbíró előtt (A Közlöny eredeti tudósítása.) Márkus Fáit, az Alföldi Bank és Kereskedelmi R.-t. letartóztatott igazgatóját szombaton délelőtt a gyulai ügyészségen a vizsgálóbíró elé vezették, ahol megkezdték az Alföldi Bank elleni feljelentések ügvében a részletes kihallgatását. Ugyanebben az idebe i Békés­csabán súlyosbodott a letartózta­tott igazgató helyzete. Egy ujabb feljelentést adtak be ugyanis el­lene a rendőrség bünügyi osztá­lyán. A feljelentés szerint Fried­mann J. békéscsabai kereskedő néhány héttel ezelőtt átadott Már­kus Pálnak 40.000 lejt készpénz­ben, azzal a megbízással, hogy ezt az összeget juttassa el Nagy­váradra, egyik hitelezőjéhez. Na­pok múlva azonban kitűnt, hogy Márkus a megbízásnak csak egyik részét teljesítette : a pénz átvéte­lét; a lejeket azonban sohasem utalta át Romániába. Amikor erre nézve kihallgatták Márkus Pált, azzal védekezett, hogy a 40.000 lejt a békéscsabai vasútállomáson átadta egy nagy­váradi ismerősének, azzal, hogy fizesse ki azt Nagyváradon Fried­mann hitelezőjének. A nyomozás­nak nem sok munkájába került megállapítani, hogy ez az állítás valótlan. Márkus ezt az áluialást éppúgy nem teljesítette, mint a Lőwy és Laufer-cég által átadott átutalást sem Márkus Pál üzelmeinek mára egyébként már jelentkezett egy súlyosabb következménye is, ami egyébként előrelátható volt. Szom­baton délelőtt több kisgazda fel­jelentést tett a Békéscsabai Terme­lők Részvénytársasága ellen, amely bizonyos kölelezettsegeinek teljesí­tését megíagadta. A gazdák a rész­vénytársasághoz nagyobb mennyi­ségű gabonát szállítottak be, ame­lyet ott letétként helyeztek el. Ami­kor az Alföldi Bank körüli zava­rok köztudomásúvá váltak, a gaz­dák nyomban jelentkeztek buza letétjeikéi, azonban hiába, mert a vállalat a 100 millió korona érté­kű gabonát visszaadni nem tudta. A letétek eltűnése miatt a rendőr­ség a részvénytársaság felelős ve­zetői ellen megindította a bünügyi vizsgálatot. Érdekes, hogy az Alföldi Bank ellen, noha a károsultak száma a százat is meghaladja, a már is­mertetett feljelentéseken kivül több panaszt nem tettek. Ezzel szem­ben sok érdeklődő jelentkezik időnként a bünügyi osztályon, aki mikor megtudja, hogy ez vagy az az érdekelt még nem tett feljelen­tést, azzal távozik, hogy akkor még ő is vár a feljelentésével. Igy pontosan még nem is lehetett megállapítani, mekkora az a kár, amit a közönségnek el kell szen­vednie Márkusék gazdálkodása következtében. A károsultak kö­zött van a bank néhány alkalma­zottja is, akik kevés félrerakott pénzüket hevertették a bankban. A rendőrség megállapította, hogy Márkus Pál letartóztatása előtt né­hány héttel külömböző kísérleteket tett a bank megmentése érdeké­ben. Többek között tárgyalásokat ; kezdett egy budapesti pénzinté­zettel az Alföldi Bank beolvasz­tása céljából, de ez a tárgyalás kudarccal ért véget, mert a pesti cég a könyvek átvizsgálásakor szabálytalanságra bukkant, mire nyomban abbahagyott minden tár­gyalást. Egyéb mentési kísérletek is történtek még, de a hanyagul végzett könyvvezetés láttán min­dig elriadtak a budapesti szakem­berek az Alföldi Bank szanálásától. HIBEK Dr. ötlet János észrevételei Hát ami igaz, az igaz. Én tel­jes mértékben átértem azoknak a pongártársaimnak a panaszát, akik vastag könyvekkel a hónuk alatt ott ődöngenek délelőtt a városháza folyosóján s ugy dél felé lehor­gasztott fejjel, de felemelt adóval indulnak hazafelé. Milyen máskép festene ez megfordítva: leszállított adóval de felemelt fej jel! Ám hiába, nincsen népérzéke annak az adó­felszólamlási bizottságnak. Nem is csoda, ha elfásulnak szegények, reggeltől estig abban a fejtörő munkában, hogy minden­nek ép az ellenkezőjét mondják. Ha azt jegyzed meg egész szeré­nyen, hogy tönk szélén állasz, szé­pen rádmosolyognak és megvi­gasztalnak : hiszen neked kitűnő menetelü üzleted van. Mondd, hogy fehér, rávágják: fekete. Zokogd el, hogy a sok tehertől már ugy ki vagy vízszintesre terítve, mint egy mángorló deszka, ők rád olvassák, hogy gondtalanul csüngesz függő­legesen, mint gyümölcs a fán. Tud­nillikmint egy jó adógyümölcs. Mindennek okát én a megrom­lott adómorálban látom. Az em­berek letagadják azt, amit nyer­nek, a bizottság tehát kénytelen letagadni, amit veszítenek. Igy sok munka és sok fáradság szükséges, de hál Istennek az adó az válto­zatlanul megmarad. Lám én egé­szen máskép fogom csinálni. Hét­főn odaállítok a bizottság elé, az­tán minden sirás és kertelés nél­kül be fogom jelenteni: — Uraim egy hatszemélyes au­tót nyertem — és bizonyítékul be­mutatom a Nyukosz sorsjegyemet. Az adó megállapítását önökre bí­zom. Attól félek, annyira benne van­nak a tagadásban, hogy ezt is két­ségbe fogják vonni. Még azt fog­ják mondani, nem is nyertem, mese az egész. Kitelik tőlük. Pedig hát én igazán önzetlenül ambicionálom azt az autót. Nem ..akarok egyebet, csak a sötétség beálltával felhajtani vele a vasúti átjáró-hidra, aztán onnét a reflek­torral rávilágítani Jaminára. Ne strapálja magát hiába szegény Varga E. András meg Nyilas elv­társ a villanyteleppel, hogy Jaminá­ban csak nem akar kivilágosodni. — Kisorsolják a békéscsabai házhelyeket. A Földhitelintézet ma értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy november 3-án reggel fél 9 órakor Lánczy Lajos gyulai tör­vényszéki biró, az OFB megbízottja Békéscsabára érkezik és itt tár­gyalást tart. A tárgyalás célja: az igénybevett területekre parcellater­vezet, illetőleg az elhelyezkedés letárgyalása és ezt követően az egyéni elhelyezkedés sorsolás ut­ján való megállapítása. — Az építőipari téli tanfo­lyamra a beiratásokat november l-én és 2 án fogják eszközölni a városházán a mérnöki hivatalban. A beiratáskor 50.000 korona tan­dij fizetendő. A késve jelentkező­ket iskolamulasztóknak tekintik, — Békésen elfogott csabai tof­vajok. A békési rendőrség telefo­non értesítette a csabai kapitány­ságot, hogy ott elfogták Kovács Antal és Burgula György sikkony­tanyai lakosokat, akik Békéscsa­bán több helyütt betöréseket kö­vettek el és baromfiakat loptak el. — Littmann Adolf m&termének pastell-képei. Élénk feltűnést kel­tenek a főtéri kirakatokban Litt­mann Adolf fényképészeti műter­mének gyönyörű színezésű pastell­képei, amelyek ugy az élethűség, mint a színezés gazdagságának szempontjából egyaránt magával ragadják a nézőket. A képek, amelyek aránylag olcsóságukkal is kitűnnek, a kiváló fényképé­szeti műteremben megrendelhetők. Felhívás! Belanka Mihály betonárugyár békéscsabai cég ügyfelem meg­bízásából felkérem nevezett cég hitelezőit, hogy követeléseiket ki­egyenlítés céljából irodámban 8 nap alatt bejelenteni szíveskedjenek. Dr. Birá Emi! ügyvéd. V bevásárlás/ • V % HESSER ÁRUHÁZ Békéscsaba, Andrássy-út 43. Relsz bútorgyár mellett Női ing 31000-től Női himzett nadrág 32000-től Prima vászon 13900-tól Mosott siffon la 15600-tól Férfi ingek 50000-től Egész finom puplin és raye ingek, lábravalók, nyakkendők, az összes női és férfi divatáruk dus választékban Férfi 150 cm la szövet 98000-től Női divatszövet duplaszéles 35000-től Legújabb marocain crepp 22000-től Legfinomabb kabai posztók, velourok, női és férfiszövetek, selymek barchettek, flanellek. — Tanuló iFelvétetík. Paplanok és ágygarniturák olcsó árban

Next

/
Oldalképek
Tartalom