Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) július-szeptember • 146-220. szám

1925-08-05 / 175. szám

Békéscsaba, 1925 augusztus 5 I®KJESHESYKI KtöMHY \ 5 Képkiállít ás a Kultúrpalo ta nag ytermében! A kiállítás naponta reggel 9-től este 7-ig. Belépődíj nincs. Képek 6 havi részletfizetésre kaphatók ! Békéscsaba rt\ város útmutatója Megjelent a város első cimtársseríi utmutatója Vaskos, praktikus összeállítású könyv jelent meg a helyi könyv­piacon „Békéscsaba r. t. város ut­mutatója" cimen, amely 140 olda­lon keresztül az idegennek és a benszülöttnek egyformán értékes és hasznos adatokat sorol fel­Az utmutató, amely elé Berthóty István dr. polgármester irt decens előszót, kétségkívül nélkülözhetet­len lesz minden vállalat, hivatal, magános, intézet és polgár szá­mára, hiszen gazdag, ügyesen ösz­szeállitolt címtára, a vállalatok tel­jes és pontos névsora, a hivata­lok személyzeteinek pontos fel­sorolása és az iparosság teljes címtára mindenkinek naponta szük­séges tudnivalója. A könyv való­ban hézagpótló munka, amelyet csak haszonnal és megelégedés­sel lehet forgatni. Az utmutatóban sorrend sze­rint a következő a tartalom : uc­cák betüsoros névmutatója, a vá­rosi hivatalok ügybeosztása, a képviselőtestületi tagok névsora, a városi szakbizottságok, államrend­őrség, állami hivatalok teljes név­sora, egyházak és hitközségek, iskolák, egyesületek, orvosok, ügy­védek, mérnökök, egészségügyi intézmények, városi üzemek, vas­utak, gyóeyszertárak, pénzintéze­tek, gazdasági és kereskedelmi vállalatok, nagyobb ipartelepek, kereskedők, önálló iparosok stb. A cimtár felöleli a hivatalok sze­mélyzetének, a vállalatok főbb tisztviselőinek és az egyesületek vezetőinek teljes névjegyzékét. Érdekes, hogy a könyv részle­tesen felsorolja, melyik békés­csabai lakosnak van — autója, sőt kinek van több is. A cimtár itt közli az autó gyártmányi mi­nőségét és rendszámát is. Az ügyesen, szakavatottan szer­kesztett utmutatót Békéscsaba vá­ros hatalmas színes térképe egé­szíti ki. A könyv Ízléses kiállítása, csinos kivitele a kiadó Gesrney­nyomda érdeme. A szerkesztés munkáját Schreiner Ferenc városi műszaki tisztviselő végezte. Az utmutató megjelenését, mivel ez is egyik beszédes bizonyítéka a folyton nivósodó város fejlődé­sének, örömmel üdvözöljük, (h. r.) Ingatlanforgalom Békéscsabán az elmúlt héten a következő ingatlanok cseréltek gazdát : Sztracinszki Mátyásné Hemzsely Mária, Hemzsely János, Hemzsely György és kisk. Hemzsely Judit eladták 200 négyszögölnyi bel­telkes szántójukat Gáspár András és neje Hrobár Ilonának 35 mm. buzárt, Knyihár Pál, György, kk. András, Pál, Mária, Zsófia, János és György eladták III., Berényi ut 18. sz. házukat Valach Pál és neje Zelenák Erzsébetnek 400 mm búzáért, Farkas Mátyás eladta 2 hold 1286 négyszögölnyi fiirjesi szántóját Lipták Andrásnak 28 millió 800-000 K és 13575 mm búzáért, RusznákGyörgyn^ Huszka Mária eladta 1 hold 547 négy­szögölnyi nagyréti szántójának 73 ad részét Áncsin R. Pál és neje Laurinyec Máriának 30 mm búzáért, Krnács Pál és Krnács András eladták IV., Garay-ucca 15. sz. házukat Sipicki K. Jánosné Bjelik Zsófiának 360 mm búzáért, Lipták András eladta 2 hold 123 négyszögölnyi szántóját (a geren­dási dűlőben) Bencso Zs. Pálnak 9,600.000 K és 118-96 mm búzá­ért, Chruszt János és neje Javutkó Mária eladták 688 négyszögölnyi nagyréti szántójukat Hankó And­rás és neje Sztracinszki Máriának 20.000.000 K-ért, Laurinyec Pálné Petrovszky Mária, Petrovszky György és Laurinyec Mihályné Petrovszky Ilona eladták 4 hold 1246 négyszögölnyi soproni szán­tójuknak 3 6M részét Petrovszky Jánosnak 63,000.000 Kért, Palu­sik Jánosné Fiender Mária eladta 768 négyszögölnyi nagyréti szántó­ját Petrovszky Jánosnak 17,250.000 K-ért, Kocsa György, Hartmann Mátyásné, Kocsa Judit és id. Kocsa György eladták 529 négy­szögölnyi beltelkes szántójukat Nagy Pál és neje Sajben Máriá­nak 11,270.000 K-ért és 9 mm búzáért, özv. Papp Sándorné Má­csai Anna eladta 291 négyszög­ölnyi beltelkes házhelyét Bagi Imrének 47,500.000 K-ért. HIREK Mi a dadaizmus? Most már tudom. Köszönet érte a legmodernebb költészet buzgó bécsi magyar esztétikusának, aki­vel eddig nem értettem egyet, mert azl irta, hogy Kiss József nem is volt költő. Most aztán röviden, de értelmesen megmagyarázta, mi a dadaizmus. Gondoltam én már régen, hogy ilyesmi, de nem mer­tem megírni. Aminthogy magam­ba zártam azt az esetet is, amely Bécsben játszódott le s amely a dadaizmus titkát homályosan már akkor is föllobbantotta gyönge szemeim előtt. Ugy történt, hogy egy könyv­kereskedésben válogattam a köny­veket s bejött egy gyönyörű fiatal leány. Izgatottan követelt valami legújabban megjelent olasz köny­vet. Dadaista könyvet. A könyv­kereskedő mentegetődzött, hogy még nem érkezett meg, — De nekem rögtön kell, — to­porzékolt a leány és bájos arca eltorzult. E pillanatban lépett be egy fia­tal ur. Az is dadaista könyvet kért. A leány hozzáfordult és kér­dezte, nincs-e meg neki az a könyve, amit az imént kért a ke­reskedőtől. A fiatalember azt mond­ta, hogy megvan neki otthon. A leány erre kézen fogta. — Gyerünk — mondotta és szinte vonszolta magával a fiatal­embert. A kereskedő szánakozó mosoly­lyal nézett utánuk, én pedig kí­váncsiságtól űzetve követtem őket. Sietve haladtak. Nyomukban két tagbaszakadt férfiú. Megállt az ifjú pár egy-egy kirakat előtt, ahol va­lami rikító, legújabb divatú holmi kacérkodott. A két férfi is megállt. Végre megszólítom a férfiakat. Talán ismerik e furcsa párt ? — Ugyan, —mondották. — Mi vagyunk az ápolóik• Minden hé­ten egyszer kijönnek és furcsa könyveket, mégfurcsább képeket vásárolnak. Ha nem kapják meg, dühöngenek .. . Most már értem. Azt olvasom ugyanis „A mars­fák" c. bécsi cikkben, hogy „az ujember mítoszát és költészetét kitermelő.. . dogmamentes élet 1 ideálját élik a maisták ... „egye­lőre még a mult ellen küzkődve : s annak a mult elleni harcnak a legkonzekvensebb formája : az ér­telem elleni harc, az úgynevezett dadaizmus." Rendben van, úristen! Most már tudjuk : mi a dadaiz­mus és bocsánatot kérek a bécsi ifjú pártól, hogy nem födöztem föl bennük az értelem elleni harc győzteseit. Én balga, bolondoknak néztem szegényeket. — A Faluszövetség kiállítása Békésen. Mint már több izben megirtuk, a Faluszövetség az ér­dekelt iparos, kereskedő és gaz­datársadalom bevonásával nagy­szabású ipari és terménykiállitást fog rendezni Békésen. A kiállítás határnapja előbb julius, majd ké­sőbb augusztus hónapra halasz­tatott el. Közbejött akadályok miatt azonban az augusztusi határnap is kitolódik s értesülésünk szerint a nagyszabásúnak Ígérkező kiál­lítás október hóban lesz meg­tartva. Moldoványi János, a bé­kési járás agilis főszolgabirája, fáradtságot nem ismerő lanka­datlan kitartással tárgyal a Falu­szövetség vezetőségével és a hely­beli és vidéki érdekcsoportokkal, hogy a kiállítás mentől fényeseb­ben sikerüljön. — „Hősök erdeje." Szentes város mozgalmat indított, hogy mint minden magyar helységben, ott is megörökítsék az elesett hő­sök emlékét. Ez a mozgalom, azonban eltér a más városok hasonló mozgalmától. Szentesen ugyanis nem emlékoszlopot akar­nak, hanem erdőt ültetnsk, annyi fával, ahány szentesi katona el­esett a világháborúban. Az erdő közepén tisztás lenne, amelynek közepére épületet emelnének, em­léktáblával s a táblára vésnék az elesettek neveit. A hősök emlék­oszlopának sokan azért vannak ellene, mert az — mint a lapok irják — „sablonos, kőből faragott, gyári módon készített emlék, me­lyet majd a már mjgszokott ün­nepi beszédek kíséretében felava­tunk a város valamelyik terén, hogy azután hetek, hónapok, eset­leg évek múlva támasztékul szol­gáljon a piacon ácsorgók és dis­kurálok számára." — Julius és a járványok. A városi ügyvezelő-orvos jelentése szerint julius hónap második felé­ben a fertőző betegségek terén nagymérvű javulás volt észlelhető. Kanyaró megbetegedés 11 eset­ben történt, gyógyult 2 ; roncsoló toroklob és gyermekágyi láz nem volt; vörheny 1 esstben volt, ez meggyógyult, hasihagymáz pedig 2 volt, az egyik meggyógyult. * Tevan Rezső oki. építész épi­tési irodájának uj telefon szára a 22. SZERDÁN ESTE A SZECHENYI-1JGETBEII a 10. honvéd gyalogezred teljes zenekara hangveresnyez ! U S O R i 1. Közel a célhoz (Induló) Szoboszlai Kovács 2. Marica keringő Kálmán 3. Foxtrott) a Bajadér operettből Kálmán 4. Egyveleg, mayar dalokból Kövér Szünet 5. Barcarola Mendelsohn 6. Jégvirágok (Keringő) Szoboszlói Kovács 7. Két dal, szövegnélkül Mendelsohn, Zay 8. Miért ? (Valse-Boston) Donáldsohn 9. Ah die Blanka" (Schimmy) Benes 10. Vízesés Java 11. Vitéz Rátvay induló Schiler Hideg és meleg ételek, valamint hiisitő italok és fagylaltok kaphat&k. Szolid árak! Szives pártfogást kér Singer Károly, Széchanyi-ligeti vendéglős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom