Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1925-01-11 / 8. szám

Békéscsaba, 1925 január 11 BÉKÉSMEGYEI KÖZLÖNY 3 hírek A divattervezők mintha kifáradtak volna a nagy munkában. Ugy látszik, hogy fan­táziájuk már nem tud ujat alkotni. Ezeréves sírokból kiásott múmiákr ról veszik a mintát. Idegen népek nemzeti viseletét stilizálják, javít­ják, talán inkább rontják és lon­doni és párisi divatpiacokon bo­csátják áruba ezzel a jelszóval: — Legújabb divat 1 És a nők készek hallatára má­ról-holnapra felcserélni a tegnap még oly elegánsnak tartott hosszú bő szoknyát egy ujabb divatú szük, rövid, kényelmetlen ruhával. Odáig mennek a hiúságban, hoQy már nem is törődnek azzal sem, hogy a divatos ruha előnyös-e a termetre vagy sem; avagy nyujt-e esztétikailag elfogadhatót is. A divathölgyet délelőtt madaras, vagy teázó gésa mintájú „japán" szabású pongyolában találjuk. Déli vagy esti korzón „oroszos" vagy „angol" szabású kosztümben. Ott­honi ruhája sima egyenes vonalú, vagyis „ing" szabású, mint az apacsoké. Estélyeken, zsurokon el­múlt századok mindenkori divatja képviselve van. Valósággal megelevenednek előt­tünk az empire és biedermeier ko­rabeli kedves kisassszonykák. Szép számban képviseltek a Tut-Ankh­Amen ruhák, melyek a legújabb divat szerint olyan szorosak, hogy a formákat nem is sejtetik, hanem ki is domborítják. A vállakat, ujja­kat takarékosságból „francia" pánt­tal pótolják. Egyszóval a ruhákon megtalál­juk az összes nemzetek jellegzetes színeit, mintáit, a selymekbe szőtt piramisokat, szfinkszeket stb. Csak egyetlen, egy ruhaformát keresünk hiába — a magyarosat. Emlékezzünk csak vissza arra az időre, mikoi a magyar mág­násasszonyok a Bécsből hozott gyönyörű selymeket, bársonyokat felcserélték a kezdetleges magyar szövőipar kevésbé szép és finom anyagával. Nekünk is vannak divatszerző­ink s ami a legfontosabb, bővel­kedünk anyagban, melyet még formálni, javítani is lehet. Magyar asszony, magyar leány ne „japán", „francia" vagy ,,orosz' ruhát viseljen, hanem keressünk a magunk környezetében, a mi édes, szép magyar földünkön va­lamit, ami motívum gyanánt szol­gálhat a „magyar" divathoz, hogy a sokféle fajta idegen náció divatja között lássunk már végre valami olyant is, ami ,.magyar." Sz.M. — A Kereskedelmi Csarnok kéri összes tagjai!, hogy a köz­ségi választással kapcsolatos meg­beszélések végett ma, vasárnap délután 2 órakor a Csarnok helyi­ségében teljes számban jelenje­nek meg. — Halálozás. Bakuc Tivadar 84 éves békési földbirtokos, hosz­szas szenvedés után, január 7-én meghalt. 11-én temették el nagy részvét mellett a békési gör. kel. temetőben levő családi sírboltba. — Eljegyzés. Hauer Ilus és Kádár László jegyesek. (Minden külön értesítés helyett). — Elhalasztották az izr. nő­egylet kabaréját. A békéscsabai izr. nőegylet január 17-én, szom­baton este kabarémulatságot akart rendezni. A mulatságot közbejött technikai akadályok miatt azonban nem tartják meg, hanem későbbi időpontra halasztották. — Az Előre M. T. E. folyó hó 18-án, vasárnap d. u. 3 órai kez­dettel, a Nádor-szálloda télikertjé­ben tartja évi rendes közgyűlését, melyre a tagokat tisztelettel meg­hívja az Elnökség. — A békési biróválasztás. A legteljesebb csendben és rendben történt meg január 7-én a békési községi biróválasztás. A főszolga­bíró által jelölt 3 egyén közül az összegyűlt választópolgárok egy­hangú felkiáltással Berci István kisbirtokos, választották meg köz­ségi biróvá. Az uj bíró megbíza­tása folyó évi december 31 ig tart. — Sakkhirek. Chalupetzky szi­multánjáról bemutatunk egy vál­tozatos kis játszmát, melyeta mes­ter 25 közül egy másikkal elvesztett. Chalupetzky Pollák Zoltán 1. e2—e4 e7—e5 2. Hgl—f3 Hb8—c6 3. Ffl—b5 a7—a6 4. Fb5-a4 Ff8—c5 5. c2—c3 Vd8—f6 6. 0-0 Hg8-e7 7. d2—d3 h7—h6 8. Hbl—d2 0-0 9. Bfl-el d7—d6 10. h2—h3 b7—b5 11. Fa4—c2 He7-g6 12. Hd2—fl Hg6-h4 13. Hfl—h2 Fc8-h3 Az áldozat inkorrekt. 13. gxh3, Vg6x, 14. Hg4 ! Hxf3x, 15. Vxf3, h5, 14. Kg2, hxg4, 15. hxg4 után világos könnyen nyer a nyílt „h" vonalon. 14. d3—d4. Döntő hiba. Világos anyagi előnyre játszik s elhanya­golja a királyállását. 14. Hh4xg2. A nyerés most már automatice megy 15. d4-c5 Vf6-g6 16. Kgl-hl Hg2-f4 Világos feladta, matt, vagy ve­zérvesztés elkerülhetetlen. Érdekes, hogy sötét még az utolsó pillanat­ban is veszthetett volna, ha 16 He3 at lépi. Erre 17. Hh4 nyer. — Uj gazdasági ^asut. Meg­írtuk, hogy uj részvénytársaság alakulását vették tervbe, melynek célja volna keskeny vágányu va­súttal behálózni az egész várme­gyét. Kiinduló pontja volna Gyula városa és Békésen át Mezőberé­nyig haladna egyelőre a vasút. E nagyfontosságú alakuló részvény­társaság előértekezlete január 13-án délután 3 órakor lesz Békésen, a főszolgabírói hivatalban. — Az OMIKE békéscsabai fiókja vasárnap délután 5 órakor felolvasó kulturdélutánt tart, ame­lyen dr. Révész Fülöp „Részletek a zsidók történelméből" cimen olvas fel. Belépődíj nincs. — Elveszett nagyéftékti képek. Szeghalmy Gyula szeghalmi igaz­gató-tanitó az Országos Faluszö­vetség által Köröstarcsán rendezett kiállítás alkalmával a szövetség meghívására vetített képekkel elő­adást tartott. Január 7-én délelőtt fél 12 és 1 qra között a Körös­tarcsa—Szeghalom közötti ország­úton hazamenet valahogy lecsú­szott a kocsiról az üvegképeket tartalmazó doboz. A körülbelül 45—50 cm. hosszú, 8—10 cm. magas, sárgára fényezett doboz­ban cc 200 darab 8'5X8"5 cm. nagyságú szines üvegkép volt. Az igazgató kéri a becsületes meg­találót, hogy a dobozból bizo­nyára kiszóródott s részben elpat­tant képek hollétéről értesítse őt. A képeket a közoktatásügyi mi­nisztérium részére készítette Szeg­halmi Gyula s most, a kiállítás után szándékozott azokat Buda­pestre küldeni. A képek elve­szése helyrehozhatatlan kárt jelent nemcsak a magyar államnak, de az egész magyar kulturának. — Orvosi hir. Dr. Rosenthal József orvos rendelőhelyiségét II., Kiss Ernő-ucca 1. szám alá he­lyezte át. * Estélyijruhák, köpenyek, kosz­tümök, szövetiuhák eredeti párizsi modellek után előnyös árban ké­szülnek a Griinstein Szalonban Orosházán. Raktáron az összes divatos anyagok. Állandó modell bemutatás. Vidékiek azonnal pró­bálnak. * Ki javit varrógépeket gyor­san, lelkiismeretesen és olcsón? Csakis Singer Co. varrógép rész­vénytársaság, Békéscsaba, And­rássy-ut II. (Löffler-házban.) A nemzeti öntudatnak és hazafiúi érzésnek klasszikus kifejezője Rákosi Viktor Utrechti diákok cimü regénye filmen 7 felv.-ban január hó 13., 14. és 15-én, kedden, szerdán és csütörtökön kerül bemutatásra az Apollóban. Az idegenbe szakadt magyar diákok szenvedése, küzdelme, öröme és honvágya elevenedik meg egy megható történet kere­tében, melynek minden jelenete szivünkhöz és leikünkhöz szól. Magyar színészek játszák e szivbemarkoló és kedves törté­net minden szerepét, mely mind­nyájunk iljuságának emlékeit idézi fel s azonkívül hazafiúi szent kötelességünkre figyelmeztett. Minden igaz magyar ember megnézi! PILSENI ŐSFORRÁS (Pilsner Urquell) Magyarországi egyedárusitó GALLAUNER BÉLA Budapest, IX., Tóth Kálmán-ucea 8-10 Telefonbiuósznm : nózsef : 5-02 A préhirde&éseiá ElSfizetbet és hirdetéseket feladhat: Helyben Engel hírlapüzletében, Kardos Jakab vegyeskereskedésében (a laktanyával szemben) Corvina könyvkereskedésben és Rózsa Her­mann üzletében (Szarvasi és Berényi ut sarok). Bútorozott szoba kiadó Katona-ucca 4. sz. (Korona mellett) Kiadó üzletheiyiseg Andrássy-,ut 85. szám alatt. (Vasút mellett.) Értekezni lehet ugyanott. Városfejlesztő R.-T. Békéscsabán. Gazdasági-, ipari­üzemeket alapit, szervez, tovább­fejleszt. Lakóházak, utak, gyalog­járók építését tervezi, vezeti finan­cirozza, Félház, beköltözhető lakással, fele vételár nyolc év alat törleszthető, eladó. Felvilágosítást nyújt dr. Hoffmann Lajos ügyvéd. Teljesen jókarban levő Sunda féle peddtos cimbalom eladó. Érdeklődni lehet Engel tőzsdében Tengeri, zab, árpa, egyéb termények és hüvelyesek kisebb tételben kap­ható Atlasznál, Jókai-ucca 2. szám. Régi magyar könyveket és klasszikus munkákat, (Jókai Mikszáth, tjsrce^) kerese[j. Aján­latok e lap kiadóhivatalába. Tőzsde Ang. Magy. —, Magy. hitel 500, Jelzálog b. — Keresk. bank 1190, Pesti h. első 3320, Bors.­misk. 205, I. bpesti gm. —, M. ált. kőszb. , Athenaeum —• Ganz-Dan. 3460, Ganz vili. 1510, Hoffherr 129, Georgia 395, Mező­hegy. —, Egy. fa —, Zabolai —, MFTR —, Goldberger —, Danica 97. Gabonatőzsde Budapest, jan. 10. Hív. árak: 76 kg.-os tiszav. buza 555—5575, egyéb 5525—555, 78 kg.-os tiszav. buza 5625—565, egyéb 560-5625. rozs 445—450, tak.-árpa 390-410, sörárpa 470—500, zab 410—420, köles 260-270, tengeri 270-275. repce 660—690, korpa 240-245. A mai csabai piacon: Buza 520 minőség szerint, ujtengeri 240. Ferencvárosi sertésvásár déli zárlata : Árak : könnyű 19000— 21500, közép 21500-23000 nehéz 23000-24000. Magyar Nemzeti Bank devizajelentése : Valuták : Napoleon —, Angol font 344000—347000, Léva 513—519, Dollii 71540—72220, Francia frank 3866—3886, Osztrák korona 10V40—101'80, Belga frank 3560-3588, Lei 368-370, Szokol 2144— 2164, Svájci frank 13840—13980, Dinár 1165-1185, Hollandi forint 28940—29190, Dán korona 12710—12840, Norvég korona 10830— 10990, Svéd korona 19160-19310, Lire 2994—3024, márka 16910—17060. Devizák: Brüsszel 3590-3608, Belgrád 1285—1291, Amsterdam 29240—29390, Szófia 518—520, Bukarest 368—370, Kopenhága 12910-12980, Krisztiánia 11030—11.090, London 345000—347000, Milánó 3014—3030, Páris 3866—3886, Prága 2164—2176, Svájc 13940—14010, Stockholm 19410—19510, Bécs 101 40-101-90, Newyork 72090 - 72470. Ber­lin 17110—17200. izinbáz • • A színházi iroda közleményei: Vasárnap este a szezon egyik legjelentősebb dátumát jegyezhet­jük föl: a Balga szüz bemutató­ját. A balga szüz nem a sablonos operettek közé tartozik, hanem az operettirodalom egyik tökéletessé kristályosodott formája, cselek­ményt és zenét illetőleg egyaránt. A darab tárgyát a nagyhatású Monna Vanna dráma szolgáltatja a renaissance bájával, hősiességé­vel, pazar pompájával és üde hu­morával együtt. A zene pedig tul van a mai tucatkereteken, hanem varázsos melódiák, megkapó ze­nei ötletek vonulnak végig a mu­zsikában, melynek minden egyes száma slágere lesz a zenekedve­lőknek és zeneértőknek. A Gö­möry rendezésében szinre kerülő Balga szüz címszerepét Vésely Margit játsza, partnere Gömöry lesz, mig a táncos szerepekben Pintér Rózsi és Komlós fognak egész ujat adni. Az operett másik vezető komikus alakját Szilágyi Aladár játsza és jelentős szerepe­ket játszanak Z. Egyed, Zilahy és Gáspár. Vasárnap délután a szenzációs sikerű Olasz asszony kerül szinre, mérsékelt helyárakkal. Főszerep­lők : Tóth M., Z. Egyed, Boross Ica, Zilahy, Poór, Petrik és Gás­pár lesznek. Heti műsor : Vasárnap délután: Az olasz asszony. Vasárnap este: Balga szüz. Hétfő: Balga szüz. B) bérlet. Kedd: Balga szüz. A) bérlet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom