Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1925-02-05 / 28. szám

2 MKÉSMEGtfM KÖZLOWY Békéscsaba, 1925 február 5 A Népegylet február 14-én tar­tantó táncmulatságára már lázasan folynak az előkészületek, ug> hogy a jelek szerint a bál várakozáson felüli sikerrel és fényes eredmény­nyel fog lezajlani. Véres családi dráma Szarvason Az örökségből kitagadott fin rémtette Ujfaluczky Pál 70 éves szarvasi kisgazda január 30 án reggel fele ségével, Bobros Zsuzsannával és második házasságából származó György nevü fiával a tanyájáról a közjegyzőhöz indult, ahol vég­rendeletét akarta elkészíteni. Már­ton nevü fia, aki a tanya őrzésére otthon maradt, megtudta, hogy apj i a nyolc holdnyi föld felét mostohaanyjára és ennek György nevü fiára akarja hagyni és ezen való elkeseredésében rettenetes bosszút forralt. Aznap éjjel Ujfaluczky szom­szédjai nagy sikoltozás, verekedés zaját és kiabálást hallottak Ujfa­Iuczkyék tanyájáról. Odasiettek és Ujfaluczkynét vérében fagyottan, meggyilkolva, fiát, Pált pedig sú­lyos fejszecsapásoktól megsebesít­ve, eszméletlenül találták a tanyán, amelynek kertjében egy fára fel­akasztotta magát a gyilkos fiu.l Ujfaluczky elmondotta, hogyan történt a rettenetes mészárlás, amelyet neki végig kellett néznie anélkül, hogy segíthetett volna övéin. A legény először mostoha­testvérének támadt élesre fent baltával és fején súlyosan meg­sebesítette. Segélykiáltásaira be­futott a szobába a fiu anyja, akit Ujfaluczky Márton tizenhét kés­szurással. amelyiknek csaknem mindegyike halálos volt, vadállati kegyetlenséggel legyilkolt. A vérengző fiu ezután saját nyakát akarta elvágni, de késább kirohant a kertbe és ott felakasz­totta magát Még az öngyilkosság elkövetése előtt igy kiáltott oda apjának : — Most én végrendelkezem, édesapám, én jobban csinálom, mind kend a közjegyzőnél I Mire a csendőrök ráakadtak a gyilkos fiúra, csak a beállott ha­lált konstatálhatták és igy a gyil­kos elkerülte a földi igazságszol­gáltatást. Kölcsönt keresnek a városok Budapest, febr. 4. A Városok Szövetsége 115 millió aranyko­rona külföldi kölcsönt keres. A pénzügyminisztérium segítsége nél­kül akarják a kölcsönt megsze­rezni. Ingatlanforgalom Resetár Jánosné, Szlávik Mária 280 négyszögölnyi kismegyeri szán­tóját Frankó István 25 mm. buza. Valastyán János V., Madách-ucca 32. sz. háznak felerészét Dávidesz János és neje, Tyirják Mária 8000 cseh korona. Hrabovszki S. János 604 négyszögölnyi kastélyi szán­tóját Stricz Sámuel és neje, Mecskó Mária 70 mm. buza. Kraj­csó Andrásné, Laurinyecz Anna 1 hold 50 négyszögö'nyi sopronyi szántóját Krizsan János 8272 mm. buza. Bartóky Matild 1172 négy­szögölnyi beltelkes szántóját Be­Janka Mihály 50,000.000 korona. Özv. Fruzsa Míhályné, Kucsa Do­rottya V., Kun-u. 46. sz. ház fele­részét Kucsara János és neje, Fruzsa Dorottya 30 mm. buza. Krnács András és neje, Krnács Zsófia 170 négyszögöl területü kismegyeri szántóiát Nagy Mátyás és neje, Krnács Ilona 170.000 ko­rona. Unger Péterné, Félix Ilona 1 hold 600 négyszögölnyi nagy­gerendási szántóját Zsiros Pál 70 mm. buza. Mázán Pálné. Aradi Zsófia és 7 társa 2 hold 175'négy­szögölnyi vandháti szántóját Ma­rik János 1d0 mm. buza. Békés­megyei Általános Takarékpénztár r.-t. VI., Aulich-u. 3. sz. házát Első Bíkéscsabai Gőzmalom Ro­senthal Márton r.-t. 360 millió ko­rona. Benyó János felsővégi közös legelőből V823 rész járandóságát Matulav Ferenc és neje, Lamper Mária 25 mm. buza. Sztankó Já­nos 1 hold 600 négyszögölnyi felsőnyomási szántóját Kaczkó Mátyás 110 mm. buza. A munkástoborzás uj rendje A földmivelésügyi miniszter rendelete a vármegyéhez A mezei munkások toborzására nézve eddig a vármegye alispánja adott engedélyt. A földmivelés­ügyi miniszter ezt a rendszert most megváltoztatta és uj rende­letével, amelyet most küldött meg Daimel Sándor dr. alispánnak, ki­mondotta, hogy munkástoborzási engedélyeket ezentúl csak maga a miniszter adhat ki. A földmivelésügyi miniszter leg­újabb rendelete kimondja, hogy BDkésvármegyéből idegen törvény­hatóság területére mezőgazdasági munkásokat toborozni csak akkor lehet, ha ehhez az illető törvény­hatóság alispánja enged lyt ad, azzal, hogy az idegen munkások behozatala a vármegye területén levő munkások kereseti lehetősé­geire nincs befolyással. A toborzási engedélyeket álta­lában a földmivelésügyi miniszter adja meg, az alispán csak abban az esetben, ha a munkahely Békésvármegyében van és kizá­róan megyebeli munkásokat fog alkalmazni. A munkástoborzó gazda eddig bizonyos összeget tartozott be­fizetni a munkásbiztositópénztár­nál a toborzott munkások biztosí­tására. A rendelet szerint ezen a téren is változás lépett életbe, amennyiben ezentúl esetről-esetre az alispán fogja megállapítani a letét összegét, a munkások szá­mának, a toborzó gazda anyagi viszonyainak és megbízhatóságá­nak mérlegelésével. A földmivelésügyi miniszternek erre az uj rendeletére Daimel Sándor dr. alispán most felter­jesztést intézett a minisztériumba, felemlítve, hogy az uj rendelet miatt sok helyütt fennakadások fognak előfordulni, mert az a való élet és a speciális viszonyok nem tökéletes ismerete alapján készült. Az alispán szerint az a rendel­kezés, hogy toborzási engedélyt ezentúl csak a miniszter adhat, a hivatalos apparátus lassúsága mi­att bajokat fog okozni, főleg abban, hogy a toborzógazda nem tudja majd idejében elhelyezni a mun­kásait. Igy azok elesnek majd a nyári kerese'ükfől Az alispán enyhítéseket javasol az uj rendelkezésen a munkások anyagi érdekei szempontjából. HIBEE — A Csabai Atlétikai Klub február 10 én este fél 9 órakor a Fiume éttermében házi teaestélvt rendez. A teaestélyre meghívót nem bocsátanak ki, de ezúton is kérnek mindenkit a megjelenésre. A CsAK ugyanekkor jubiláris játé­kosait értékes plakettekkel fogja megtisztelni. A kedélyes házi estélyre mi is felhívjuk a közön­ség figyelmét. — Előadás a Kultúrpalotában. Vasárnap délután 4 órakor Reme­nár Elek dr. közkórházi igazgató­főorvos előadást tart a Kultúr­palotában, „Az emberi szem" cimmel. Az előadás tárgya az emberi látószerv működése és betegségei. — A szarvasi leikészválasrtás. Március 1-én délelőtt 10 órakor az ótemplomban tartandó köz­gyűlésen töltik be választás utján a szarvasi ág. hitv. ev. egyháznál Placskó István elhalálozásával megüresedett lelkészi állást. Feb­ruár 1-én Kriger Mihály nyíregy­házai másodlelkész tartott, mig február 8-án Szelényi János salgó­tarjáni lelkész, február 15 én Rohány Mihály csorvási lelkész tart próbabeszédet, mindig az ótemplomban, délelőtt tót nyelven, délután magyar nyelven. Mind­három jelöltnek érdekében meg­indult a kapacitálás, a próba­beszédek után jön az elmarad­hatatlan korteskedés. — Dr. Forray Lajos ügyvédi irodáját Kiss Ernő-ucca 5. szám alatti házban, néhai dr. Zahoran Mátyás irodahelyiségében meg­nyitotta. — Egy kis tévedés. Felkértek bennünket a következő sorok köz­lésére : A „Körösvidék" 1925. febr. 4-iki számában „A liberális blokk vacsorája Békéscsabán" cimü köz­lemény rólunk azt irta, hogy mi a vacsorán részt vettünk. A tényt szégyennek nem tartanánk, mégis az igazság érdekében közreadjuk, hogy a vacsorán nem voltunk jelen. Weinberger Mór, Klein Henrik. S 25 25 Ó­lámpák minden nagyságban legolcsóbban kaphatók Ormai 71 Vadar fia cégt. Schillinger Ernő vasüzletében Rhfiiia, cm, isGhlas ellen dlathermiás kezelések. Villa­mos fürdők biztos gyógyulást eredmé­nyeznek, úgyszintén Quarzfény-keze­lések angolkóros tüdőbeteg: vér­szegény gyermekeknek. Dr. FISCHMA1VN MIHÁLY röntgen intézetében ftndrássy-ut 7. I.e. 3. (Kociszky-palota) lak, arany- és ezüst brokát, atlaszselyem, kék, pirjs és szürke.sevró bőrödből tn ;rték szerint pár nap alatt a leg­finomabb Ízléssel kiszülnek IPéíert! Iitire Cipőáruházában Reklámárak : Lak körömcipö kiváló minőség.... 330 ezer Antilop köröm cipők minden szinben . . 300 ezer Antilop pántos cipők inind:n színben. . 350 ezer Lak 1 pántos és 2 pántos kiválj minősé] 330 ezer — Baleset a lakásban. Hamba­lek József városi tisztviselő hétfőn este a lakásán egy vizeskancsót akart kivinni a konyhába. Eköz­ben megcsúszott és elesett a pad­lón, de olyan szerencsétlenül, hogy a kancsó éles cserépjei a bal kar­ján nagy sebet ejtettek. Az üveg­szilánkok 12 cm. hosszú és 8 cm. széles, mély sebet ejtettek Hamba­lek karján, ugy hogy ennek kö­vetkeztében igen sok vért vesz­tett. A súlyos sérülést a mentők­nél Vas Vilmos dr. főparancsnok varrta össze és kötözte be. — A szőlőtelepítés szabályo­zása. A szőlőtelepítést szabályozó 1924. évi XLIII. t.-c., illetve a 60400—1924. sz. fö!dmivelési mi­niszteri rendelet értelmében me­zőgazdasági növények termelésére alkalmas, sík fekvésű, kötött ta­lajú területeken ezentúl engedély nélkül csak annyi szőlőt szabad ültetni, amennyi a tulajdonos saját házi szükségletére elégséges, a 800 négyszögölet azonban meg nem haladhatja. A 800 négyszög­ölnél nagyobb területen tervezett telephez a földmivelésügyi mi­niszter engedélye kell s ilyen eset­ben a telepítést megelőző év junius havának végéig az elöl­járóságoknál be kell jelenteni, hogy a kérelmet véleményezze. Kötött talajú területeken, ahol szőlők már ezelőtt is voltak, de kipusztultak (vagy a terület feltét­lenül immúnis homok), területi korlátozás nincs. De e helyeken is bejelentendők az uj telepítések, ha 800 négyszögölön aluliak is, az elöljáróságnak. Az immúnis homoktalajoknál, az ezt igazoló bizonyítványt az illetékes szőlő­szeti és borászati felügyelőségnél FaértcKesiíő R-T Telefon 210. Munkácsi-u. 9 Begyújtásra alkalmas száraz, hasábos, dorong és apritott tűzifát, faszenet legolcsóbban szállít. 1 mm. rendelést Is hazaszállít!

Next

/
Oldalképek
Tartalom