Békésmegyei közlöny, 1925 (52. évfolyam) január-március • 1-73. szám

1925-02-04 / 27. szám

Békéscsaba, 1925 február 4 K&KENMEGVfcil KftZLONt 5 Részvénytársasági közgyűlések A Békéscsabai Takarékpénztár Egyesület vasárnap délelőtt tartotta ötvenkettedik évi rendes közgyű­lését saját székházában, amely alkalomból a részvényesek zsúfo­lásig megtöltötték az üléstermet. A közgyűlést Varságh Bála elnök nyitotta meg. Üdvözölte a megje­lent részvényeseket, továbbá Laub ner Józsefet, a Nemzeti Bank csa­bai fiókjának főnökét, akinek min­denkori megértő támogatásáért hálás köszönetet mond az inlézet nevében. Örömmel tölti el, hogy betegségéből felépülve újra egész­ségesen vezetheti a közgyűlést. (Harsány éljenzés !) Majd rátért a súlyos gazdasági helyzet vázolá­sára, amely az egyesüleíet ez év­ben többszöri tőkeemelésre kény­szeritette. Ezek a tőkeemelések mindenkor teljes eredménnyel jár­tak, amelynek magyarázata az az egyetértés, mely az intézet részvé­nyesei és az igazgatóság között fennáll. Ennek további reményében megnyitja a közgyűlést és a jegy­zőkönyv vezetésére felkérte Vas Sándor igazgatót. Ezután tudomásul szolgált az igazgatóság jelentése, amely rész­letesen beszámol az elmúlt üzleti év mozgalmairól és eredményei­ről. A zárszámadások előterjesz­tése, amelyben a mérlegszerinti főösszeg a tavalyi 2 1/ 2 milliárddal szemben majdnem 30 milliárdra emelkedett és a felügyelő-bizottság jelentésének elfogadása után Roth József vezérigazgató terjesztette elő az igazgatóság javaslatát a nyereség hovafordiíását illetőleg, amelyet egyhangúlag elfogadtak. A mult évi nyereség 324 millió, amelyből minden 2000 K névértékű Tészvény után 1600 K osztalékot fizetnek. ± Miután a közgyűlés az igazga­tóságnak és felügyelő-bizottságnak a felmenlvényt megadta és az alap­szabályokat a határozatoknak meg­felelően módosította, elnök az ülést bezárta. A gyűlés Varságh Béla elnök éltetésével ért véget. * A Békésmegyei Altalános Ta­karékpénztár hétfőn délelőtt tar­totta meg 15-ik évi rendes köz­gyűlését a részvényesek élénk érdeklődése melleit. A közgyűlést bajcai Belicey Géza elnök nyitotta meg, üdvö zölve a megjelenteket, valamint Laubner József főfelügyelőt, a Nemzeti Bank fiókjának vezető­iéi, aki a takarék fejlődésében mindenkor igyekezett támogatást adni. Segítségéért hálás köszöne­tet mondott neki az intézet ne vében. Bohnert József kormányfőtaná­^ csos, az intézet vezérigazgatója ezután ismertette az évi jelentést, amely részletesen beszámolt az elmúlt év üzleti mozgalmairól és eredményeiről. Vázolta a lefolyt év súlyos gazdasági válságait, amelyek miatt többször is kellett alaptőkét emelni. A takarék üzleti forgalma az 1923. évi 138 mil­liárdról 1924-ben 1072 milliárdra emelkedett, a betétállomány 2"4 milliárdról 13 milliárdra növeke­dett és a tiszta nyereség 651 mil­liót tett ki. A vezérigazgató ezután előterjesztette az igazgatóság ja­vaslatát a tiszta nyereség hova­forditását illetően, amelyet egy­hangúan elfogadtak. ~ A felügyelőbizottság jelentését * a közgyűlés tudomásul vette és a felmentvényt megadta, majd az alaps7abályokat a határozatok­nak megfelelően módosították. Bohnert vezérigazgató ezután meleg szavakkal emlékezett meg Zahorán Mátyás dr. elhunyt igaz gatósági tagról, a lemondott dr. Szalay Gyulának pedig köszönetét fejezte ki munkálkodásáért. A közgyűlés ezután a lejárt mandátumok helyébe uj igaz­gatósági és igazoló választmányi tagokat választott, majd Beliczey elnök éltetésével a közgyűlés véget ért. « A Békéscsaba-Városi Takarék­pénztár rt. hétfőn délelőtt tartotta meg 23 ik évi rendes közgyűlését Áchim László elnöklete alatt, élénk érdeklődés mellett. Az elnök üdvözlő szavai után Thury Lajos vezérigazgató terjesztette elő rész­letes évi jelentését, amelyből ki­tűnt, hogy a bevétel a mult évben 96 9 millióról 2473 millióra emel­kedett, mig a tiszta nyereség 154 millió koronát tett ki. A jelentést a közgyűlés egyhangúan elfo­gadta, a tiszta nyereség falosztá­sának javaslatával együtt, majd megadta a szokásos felmentvényt. Tóth László részvényes ezután indítványozta, hogy jegyzőkönyvi köszönetet mondjanak az igaz­gatóságnak a Hitelbankkal ke­resztülvitt fúzióért, a tisztikarnak pedig a szép üzleti eredményért. Az indítványt a közgyűlés egy­hangúan elfogad a, mire az elnök a közgyűlést berekesztene. * Az Iparosbank Részvénytársa­ság hétfőn délután 3 órakor tar­totta meg évi rendes közgyűlését nagy érdeklődés mellett. A köz­gyűlésen a részvényeknek több mint a fele képviselve volt. Kovács Mihály elnök üdvözlő szavai után WJndlik László igaz­gató beterieszteste a Békéscsaba­Erzsébithelyi Takarékpénztár r. t. 13-ik évi jelentésit, amely beszá­molt az üzleti év változásairól és menetéről, va'amint a bank fúzió­járól is. Az uj cim alatti működést siker koronázta, amennyiben az 1924 évi pénztári forgalom 4695 millió volt az 1923. évi 101 millió­val szemben, a betétállomány 226 millióval növekedett és a tiszta nyereség 10.5 millió koronát tesz ki. A jelentést a közgyűlés egyhan­gúan elfogadta és a felügye'őbi­zottsági jelentést is, amelyei Zsiros Pál terjesztett elő. A felmentvényt a közgyűlés megadta. Ezután uj igazgatósági tagoltul megválasz­tották Molnár Mihályt és Lázár Pált, majd Kovács Mihály néhány szóval|dz|iparosság figyelmébe aján­lotta a bankot, amely az iparosok szervezkedésének legelső nyoma és amely hivatva lesz megteremteni a békéscsabai iparosok székházát. Az ülés az elnök éltetésével fejeződött be. * A Városfejlesztő és Értékforgalmi r.-t. szombaton délután tario'.ta meg első évi rendes közgyűlését Werner Frigyes, a Glóbus r.-t. ve­zérigazgatójának elnöklete alatt. Kovacsik János igazgató az igaz­gatóság, Ádám Gusztáv a felügy. bizottság jelentését ismertette, amelyeket a közgyűlés egyhan guan elfogadott. Ezután az igazgatóság kiegészí­tésére tértek rá s megválasztották Vertán Lajos magyarbánhegyesi földbirtokost, a felügyelőbizottság ' ba 3 évre megválasztották Puskás Lajos főmérnököt, Fábry D~zső ny. MÁV főellenőrt, Gráb Emil igazgatót és Kvasz Jenő cégve­zetőt. * A Faiskola és Kertgazdaság r.-t. szombaton délután tartotta meg évi rendes közgyűlését Réthy Béla elnöklésével. Az évi jelen­tést, zárszámadást és a mérleget Péterfy Lajos ügyvezető igazgató ismertette s azokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta, majd a szokásos felmentvényeket meg­adta. A felügyelő bizottságba ez­után Zahorán Mihályt beválasz­tották, majd Réthy Béla a vállalat rohamos és örvendetes fejlődésé­ről beszélt, amely feltűnő a mai általános gazdasági pangás mel­lett. \ vállalat a folyó évben is a megkezdett tempóban kívánja folytatni fejlődését, hogy a város közönségének nélkülözhetetlen élelmiszerellátójává legyen. * A Békéscsabai Sertéshizlaló rt. hétfőn délelőtt tartotta meg évi rendes közgyűlését a Békésmegyei Általános Takarékpénztár helyi­ségében Beliczey Géza elnöklete alatt. Jaczina István ügyvezető­igazgató beterjesztette kimerítő jelentését a vállalat multévi üzleti mozzanatairól, majd bejelentette, hogy a budapesti hizottsertéskiálli­táson a vállalat négy falka serté­sével általános feltűnést keltett s a kiállitás egyik első és második diját nyerte el. Az évi jelentést a közgvülés egyhangúan elfogadta, majd az osztalék felosztására nézve tett elnöki javaslatot fogadták el. amely szerint részvényenként 6000 K kerül kiosztásra. Ezután újravá­lasztották a felügyelőbizottságot, majd a gyűlés az elnók éltetésével véget ért. lak, arany- és ezüst brokát, atlaszselyem, kék, piros és szürke sevró bőrökből mérték szerint pár nap alatt a leg­finomabb Ízléssel készülnek Féterii Imre Cipőáruházában Reklámárak s Lak kőrömcipő kiváló minőség.... 350 ezer Antilop köröm cipők minden szinben . . 300 ezer Antilop pántos cipők mindan színben. . 350 ezer lak 1 píntos és 2 pántos kiváló minőség 390 ezer Izzó­lámpák minden nagyságban legolcsóbban kaphatók Ormai TWaiar fia cégt. Schilíinger Ernő vasüzletében SIREK — A vagyonváltságbuza feb­ruárra. A vagyon váltságról szóló törvény értelmében a mezőgazda­sági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő buza árát a pénzügyminiszter a törvényben adott felhatalmazás alapján, a földmivelésügyi miniszter úrral egyetértőleg, az 1925. február hó­napra szóló érvénnyel métermá­zsánként 580.000 koronában álla­pította meg. — J^kal Mór emlékbélyeg. A magyar posta Jókai Mór születé­sének százéves évfordulója emlé­kére február első napjaiban ezer. kétezer és kétezerötszáz koronás emlékbélyegeket bocsát forgalom­ba. Az emlékbályeg Ízléses keret­ben, Jókai Mír szembenéző arc­képét ábrázolja és a keret felső részében „Magyarország", továbbá a felső balsarokban „Jókai Mór" felirás. a felső iobbsarokban pe­dig „1825-1925." évszám látható. Az emlékbélyegeket minden kincs­tári postahivatal névértékben áru­sitja. azok bárhova szóló posta­küldemény bérmentesítésére fel­használhatók. Az emlékbélyegek csakis február havában maradnak forgalomban és ez időn tul posta­bérmentesitésre nem alkalmasak. — Lezajlott a békéscsabai baromfikiáílitás. A Délmagyar­országi Baromfi-, Galamb- és Házinyultenyésztők Egyesülete Bé­késcsaba, Békéscsabán január 31., február hó 1. és 2 ára délmagyar­országi baromfi-, galamb és házi­nyulkiállitás rendezését hirdette, amely kiállitás várakozáson felül sikerült. A kiállitás igen jó anya­got mutatott a mult békéscsabai kiállításon kiállított tenyészanyag­gal szemben s ez bizonyítja a hazai, de főként helyi tenyésztők óriási és megfeszített erős mun­káját. A kiállított állatok tenyész­tőinek buzdítására tiszteletdijat adományoztak : a vármegye, Bé­késcsaba város, a Békésmegyei Általános Takarékpénztár, Békés­csabai Kisgazdabank, Leszámitoló­és Pénzváltóbank, Békésvármegyei Gazd. Egyesület, srróf Széchenyi Antalné, Maczák Mihály, Jánovszki János. Kiállítottak 350 ketrecben mintegy 850 drb baromfi-, galamb­és házinyulat legnagyobbrészben elsőrendű példányt s igy a kiálli­tás nagyságra is; a tenyészanyag minőségére is, va'amint szépségre is minden kívánalomnak megfelelt. A bírálat eredményét a kiállitás utáni részletes tudóáitásunkban fogjuk leközölni. — Dr. Forrav Lajos ügyvédi irodáját Kiss Ernö-ucca 5. szám alatti házban, néhai dr. Zahoran Mátyás irodahelyiségében meg­nyitotta. * A Royal Nagyszálloda — mint Budapestről értesülünk — nagyszabású telefonkőzoontot ren­dezett be és a szobákat telefonnal szerelte fel. Az éjjel-napoa'i szol­gálat lehetővé teszi, hogy a szál­lodával ugy interurbán, mint városi beszélgetést bármely idő­pontban lehet folytatni. CLUB

Next

/
Oldalképek
Tartalom