Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) október-december • 213-287. szám

1924-12-24 / 283. szám

2 BFIKESMEAIIL KÖZLŐIT? Békéscsaba, 1924 december 24 Büntető-tárgyalások a járásbíróságon Sikkasztó borbély Mohácsi Antal 23 éves ujkigyósi borbély ez év tavaszán, pontosan április 29-én Békéscsabán járt, amely alkalommalBa/kó Sándorné, szül. Ferenci Erzsébet — aki neki régi ismerőse volt — megbízta, hogy tartsa magánál 200 ezer koronáját. Mohácsi készségesen átvette az összeget, alig várta azonban, hogy az asszonytól el­váljék, beült egy csárdába és a más pénzét majdnem egészen el­verte. A pénzből mindössze csak 79.000 korona maradt meg nála, mire Balkoné, amikor rájött a károsodására, feljelentette a rossz pénztárosnak bizonyuló borbélyt. A békéscsabai járásbíróság ma tárgyalta az ügyet és bűnösnek mondva ki Mohácsit sikkasztás vétségében, 200 ezer korona pénz­büntetésre ítélte jogerősen. Pofon a Nádorban Milyó János cipőfelsőrészkészitő december 6-án délután a Nádor­kávéházban több ismerősével bil­iárdozott. Köztük volt Liffa Sán­dor textilgyári előmunkás is, aki­vel nemsokára nézeteltérése tá­madt a játék miatt. A vitából heves összeszólalkozás lett, amely annyira elragadta Milyót, hogy ott a kávéházban, a vendégek szeme­láttára, arculverte Liffát. A járásbíróság a hirtelenkezü cipőfelsőrészkészitőt ma jogerősen 350 ezer korona pénzbüntetésbe és 250 ezer korona költség meg­fizetésére ítélte. A késelő szerelem Kiss Imre gyári munkás hosszabb ideig közös háztartásban élt Bé­késcsabán Liker Judit munkásnő­vel. Augusztusban Kiss munka­nélküli lett, mire egy idő múlva nagy nyomorúságba kerültek. A leány több izben is könyörgött Kissnek, hogy nézzen munka és kereset után, de a férfi hiába fordult bárhova, nem tudott mun­kához jutni. Liker Judit ekkor, aki egymaga nem győzött keresni anyjára és Kissre, arra kérte Kisst, hogy hagyja el őt s keressen más városban munkát. Kiss, aki nagyon szerette a le­ányt, fájdalommal vette tudomá­sul az elutasítást. Egyideig szép szóval igyekezett maradását biz­tosítani, de amikor ez nem sike­rült, elkeseredés vett rajta erőt s féltékenységi jeleneteket kezdett rögtönözni. Egy ilyen jelenetnél annyira dühbe gurult, hogy bicskát rántott, nekirohant Liker Juditnak és több szúrást ejtett rajta. A leány sikol­tozására Liker Pálné, a leány anyja, befutott, hogy segítségére legyen leányának, de vesztére, mert amikor Kiss kezét lefogni igyekezett, a kés elvágta a kezét. Kiss a lehiggadása után önként jelentkezett a rendőrségen, amely megindította ellene az eljárást. Majd Rákosra utazott, ahol a Drasche-téglagyárban keresett és kapott munkát. Közben azon fá­radozott, hogy a megbántott le­ánnyal kibéküljön, bűnét pedig jóvátegye. Figyelmességeket köve­tett el, értékes ajándékokkal lepte meg, ugy, hogy a leány megbo­csátott neki és kibékült vele. A járásbíróság most vonta fele­lősségre Kiss Imrét a bicskázás miatt. A tárgyaláson kiderült, hogy a vádlott korlátoltan beszámítható, mivel a háborúban idegsokkot kapott, minek következtében ideg­rendszerében roncsolódás történt. Erre való tekintettel a bíróság enyhén Ítélkezett felette : bűnös­nek mondva ki súlyos testisértés vétségében, egy hónapi fogház- és 400.000 korona pénzbüntetésre itélte, az itélet végrehajtását azon­ban felfüggesztette. Az itélet jogerős. A felek aztán a legjobb egyetértésben, karon­fogva távoztak a tárgyalóteremből. Meglopták Melegát As enyveskesii mctlomüsein­vesető (A Közlöny eredeti tudósitása.) Az orosházi Melega-malomban nemrégen rájöttek, hogy a búzát és lisztet valaki régóta dézsmálja. A tulajdonos 50—60 métermázsára becsülte azt a mennyiséget, ami apránként eltűnt a malomból. Fi­gyelni kezdte az alkalmazottakat és ráiött, hogy maga az üzem­vezető : Barca Péter az, aki a malomból a lisztet és búzát kát bűntársával: Kotolák Istvánnéval és Szikor Károlynéval elszállít­tatja. Melega feljelentést telt a tolvaj­társaság ellen s az ügyet most tárgyalta le a gyulai törvényszék. A főtárgyaláson a három vádlott beismerte bűnösségét, de csak mintegy 3—4 mázsa liszt ellopá­sát vállalták el. A vallomások sze­rint az üzemvezető oly módon játszotta az asszonyok kezére a búzát, hogy Kotoláknéval egy­szerűen talicskára rakatta, elvi­tette és eladatta ; a hasznon aztán testvériesen megosztozkodtak. Szi­kor Károlynéval pedig ugy mani­pulált, hogy Szikomé hozott 50 kilogram búzát őröltetni a ma­lomba, Barca pedig 100—150 kilogramról adolt neki elismer­vényt. Szikomé tehát 100-150 kilogram buza után járó lisztet vitt el a malomból s a hasznot ő is megfelezte az üzemvezetővel. A törvényszék Tofh-tanácsa mindhármukat bűnösnek mondta ki s a sok envhitő körülményre való tekintettel Barcát csak három, Kotoláknét egy és Szikoránét két havi fogházbüntetésre itélte. Az ügyész az itélet ellen súlyosbításért felebbezett. HEBEK — Csabaiak sikere a gyulai képkiállitáson. Megemlékeztünk róla, hogy Gyulán megnyílt a Bé­késmegyei Képzőművészek Egye­sületének képkiállitása. A kiállitás élénk látogatottságnak örvend s mint értesülünk, az anyagi siker sem fog elmaradni. Hathatós erős­sége a kiállításnak a csabai fes­tők kollekciója, akiket Vidovszky Béla (őt magunkénak tekintjük), Wagner József, Mokos József és Botyánszky János képviselnek. — A gádorosi főjegyző jubi­leuma. Papp Károly, Gádoros köz­ség főjegyzője, most töltötte be közigazgatási működésének 25. esztendejét. A kitűnő hírnévnek örvendő, módfelett népszerű és kartársai és felettesei előtt nagy rokonszenvre szert tett érde­mes főjegyzőt tisztelői és barátai szerencsekívánatokkal halmozták el az évforduló alkalmából, Dai­mel Sándor alispán pedig meleg­hangú sürgönnyel üdvözölte a jubilánst. — Karácsonyi számunk. Eddigi tradícióinkhoz hiven, lapunk ka­rácsonyi száma ezúttal is az érdekes és értékes riportok tömegét fogja tartalmazni a dus szépiro­dalmi részen felül. Érdekes és szenzációs helyi és vidéki riportok lesznek az ünnepi számban, a modern újságírás módszerei sze­rint feldolgozva s ezeket az intimi­tásszerü cikkeket bizonuára min­denki nagy élvezettel fogja olvasni. Néhány finoman csengő, szines vers mellett szenzációs politikai cikk is tarkítja még az ünnepi számot, Tisza István háborús sze­replésének igaz és hiteles meg­világításául. A karácsonyi szám a rendes időben jelenik meg. Karácsonyi lapunk minden egyes példányához egy hatalmas fali­naptárt mellékelünk, karácsonyi ajándékul. — Meghívó. 1924. dec. 25-én délután 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését a „Malbisch-Arumim" egyesület, melyre ezúton is meg­hívja az egylet összes tagjait a Vezetőség. — A haszonbérleti szerződé­sek bemutatása. A pénzügymi­niszter a haszonbérleti szerződé­seknek illetékkiszabá-i végeit való bemutatását az állampénztárnál elrendelte. Ebből kifolyólag fel­hívják az összes bérbeadókat és bérlőket, hogy a haszonbérleti és feles szerződéseket december 31-ig a békéscsabai állampénztárnál illetékkiszabás végett mutassák be. Aki a szerződését bemutatni el­mulasztja, az birságnak teszi ki magát, amely birság a kiszabandó illleték háromszorosa. — A szabóiparosok figyelmébe. Kéretnek a nőiszabók, ugy a nők, mint a férfiak, hogy szombaton, azaz 27-én, délután 5 órakor, a forgalmi adó sürgős ügyében saját érdekükben jelen jenek meg az Ipar­testület helyiségében tartandó gyű­lésen. Elnökség. — Halálozás. Pánczél József nyug. ref. lelkész, a gádorosi egy­háznak közel 40 évig lelkipász­tora, 74-ik életévében Pusztaszent­tornyán meghalt. Halálát kiterjedt és előkelő rokonság gyászolja, köztük Pánczél József dr. várme­gyei aljegyző, a hivatalos lap szer­kesztője. * Mi lesz a Színházi Élet ka­rácsonyi számában ? A Színházi Élet karácsonyi száma a lapkia­dásnak és újságírásnak olyan szen­zációja, amelyre eddig Magyar­országon még nem volt példa. Háromszáznyolc gyönyörű és ér­dekes oldalt tartalmáz a Színházi Élet karácsonyi száma. Ilyen terje­delemben, ennyi pazar képpel még a Színházi Elet sem jelent eddig meg. A hatalmas kötet tartalmából fölsoroljuk a következőket: Blaha Lujza karácsonyi cikke. Vala­mennyi nagy iró elmondja élete legvidámabb történetét. Fényképek a színésznők otthonából. Intervju Fedák Sári édesanyjával. Vádlott : Karinthy Frigyes. Négyoldalas Ma­rica kotta. Az ötven legismertebb Fagyás elhanyagolt esetekben is tökéletesen gyógyítható Röntgen besugárzással. Dr. FISCHMANU MIHÁLY röntgen Intézete Bókóaoaaba, Andr&aay-u. 7. Z. a. (Kocziszky-palota) DELEI cipők, amerikai, svéd és norvég gyárt­mányú női-, férfi- és gyermek­r II a érkezett nagy mennyiségben Péterfi cipőárailázába Az árak kirakataimban megtekinthetők magyar ember fényképe. Szenes Béla: Karácsonyi álom. Faludi Gábor nyilatkozatai a pesti szín­igazgatókról. Régi szinészfényké­pek. Kálmán Imre első kottája. Szinházy István cikke négy prima­donnáról. Balázs Árpád legújabb kottája. Emil Jannings teljes nap­lója. Hans Liebstöckl: A nagy énekesnő regénye, amely Jeritza Mária életét tárgyalja. Orth György három oldalos cikke a Futball művészetéről. A nótás kapitány teljes szövege és sláger kottái. Mindezeken felül számtalan képet és érdekes cikket közöl a vidéki rovatban, mely a vidék vala­mennyi primadonnájának arcké­pét közli. Gelléri Andor Rádió törzsasztal cimü cikkét. Vígh Jenő cikkét, amelyben a kultuszminisz­térium államtitkára nyilatkozik a vidéki színészetről Stob Zoltán ^ cikkét, amelyben a szinészegyesü­letek vezetői mondják el vélemé­nyüket a vidéki színházak sorsá­ról. Minden várost érdeklő cikkek és képek gazdagítják a Színházi Élet karácsonyi számának vidéki rovatát. Az album-vastagsáqu ka­rácsonyi szám ára 15000 korona. — Jóváhagyott alapszabályok. A belügyminiszter a kondorosi férfi dalkör alapszabályait látta­mozta — A csorvási biróválasztás. Csorváson augusztusban folyt le a biróválasztás, amely ellen töb­ben felebbezést adtak be a tör" vényhatósági bizottsághoz. A feleb­bezés a közigazgatási bíróságig, jutott el, amely azonban elutasí­totta a panaszt, minek következ­tében a biróválasztás most már jogerőre emelkedett. Száraz hasábos és aprított tűzifái faszenet legolcsóbban szállít a FairUW l-J. Munkácsi-u. 9. Apjári-ház Telefon 210. 100 Skg.rendelöst házhoz szállítunk i

Next

/
Oldalképek
Tartalom