Békésmegyei közlöny, 1924 (51. évfolyam) április-június • 65-136. szám

1924-06-01 / 114. szám

E«YES SZÁM A5*A SOO KORONA Békéscsaba, 1924 junius 1 Vasárnap 51-ik évfolyam, Uf-ik szám Politikai napilap Előfizetés) dijak : Helyben és vidékre postán küldve : negyedévre 05.000 korona. Egy hónapra 18000 korona. Példányonként 800 korona. Főszerkesztő : Dr. Gyöngyösi János. Felelős szerkesztő: P.-Horváth Hexső. Telefonszám : 7 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Békéscsabán, II. ker. Ferencz József-tér 20. sz. — Hirdetés díjszabás szerint. Merénylet miivé a bukaresti municiórobbanás Eddig 15 halottat és 30 sebesültet szedtek ki a romok kö­zül — Óriási botrány a parlamentben a robbanás miatt Bukarest, máj. 31. Acotroceni-i lőporraktár levegőberöpüléséről ujabb, szenzációs részleteket álla­pitoltak meg. Az óriási robbanás mindössze két óra hosszáig tar­tott és ez alatt az idő alatt 400 vagon gyalogsági és 400 vagon tüzérségi lőszer robbant föl és semmisült meg, miközben a tüzér­ségi lövedékeknek valóságos zá­poresője hullott a tűzvész körül elterülő városrészekre. Az előzetes vizsgálat megálla­pította, hogy a robbanás gyújto­gatás következménye. Eddig hat gyanúsítottat tartóztattak le, akik állítólag mind bolsevisták. A parlament ülése közben egy­mást követték a hatalmas robba­nások, amelyek megreszkettették az épületet és az összes ablako­kat bet'jrték. A képviselők között nagy pánik tört ki, fejvesztetten ugráltak föl a helyeikről és kiro­hantak a folyosóra. A karzati kö­zönség ordítva és sikoltozva me­nekült ki az épületből. Bukarest lakossága az éjszakát az uccákon töltötte, hogy ideje­korán menekülhessen, ha ujabb robbanások történnek. Sokan el­utaztak és a ploesti-i vonatot va­lósággal megostromolták. Aö eddigi megállapítások szerint a katasztrófának 15 halott és 30 súlyosan sebesült áldozata van. A halottak közül 5 tiszt, 10 közka­tona, a sebesültek valamennyien közkatonák. Elpusztult a pirotech­nikai csapatok műhelye, az al­tisztek laktanyája, a hadsereg egész fuvarozó telepe, a műszaki ezredek raktára, a vadászezred és a zászlóaljparancsnokság épü­lete. Állítólag a királyi palota is kigyulladt. A pusztulás méreteit még nem lehetett megállapítani, mert a villanegyedet senkisem közelitheti meg a rettenetes füst­tenger miatt. • Ilonvédnap Békéscsabán Junius 22-én nagyszabású katonai ünnep lesz a 4-esek emlékére A 4-esek szerető parancsnoka : vitéz szentkereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy kezdeményezi ezt az ünnepet, amit Békéscsabán junius 22-én kíván megtartani és ahol, 10 évvel a háború kezdete után, minden 4-es kötelékbeli ka­tonát viszontlátni óhajtja, azokat is, akik időközben esetleg más parancsnoksághoz tétettek át, hisz bárhol is a 4 esek érdemeit emel­ték. De ez csak a megemlékezés és kegyelet ünaepnapja lesz. Távolról sem lesz szó politi­káról, vagy bármely egyéb napi jelentőségű kérdésről. Csak a mi szép, fájdalomteljes háborús mul­tunkat ünnepeljük, de ezen ünne­pünket illő harmóniában, társa­dalmi, osztály és felekezeti kü­lönbség nélkül akarjuk megtartani. Bensőséges és családi ünnepre készülünk- Ezért, aki teheti, jöjjön nejével együtt, hisz ők társaink voltak a háborús szenvedésben. Gyülekezési hely Békéscsabán a városháza udvara. Az ünnepély a városháza előtt délelőtt 10 órakor tábori isten­tisztelettel kezdődik, majd az egyes felekezetek részéről felkért lelkész méltatja az ünnep jelem tőségét. Ez követi az összes volt 4-esek elvonulása vitéz szent­kereszthegyi Kratochwil Károly altábornagy előtt. A menet ezután a Széchenyi­ligetbe vonul, ahol az altábornagy fog megemlékezni az ezred küz­delmeiről, hősi halottjairól és az ezek emlékének tervbe vett meg­örökítéséről. Tervbe vettük, hogy a békés­csabai Széchenyi-ligetben 4-es em­lékdomb létesíttessék,ímelyhez az elesettek emlékére minden hely­ségből, ahonnan 4-esek bevonul­tak, hazai rögöket óhajtunk tenni. Ezért felkéretnek az érkező kül­A volt 4. honvédgyalogezred kötelékében szolgált katonák és a mai katonák az ezred elesettjei­nek és az ezred dicső tetteinek emlékezetére nagyszabású kato­nai ünnepélyt rendeznek Békés­csabán, amelyet junius 22-én tar­tanak meg. Az ünnepély intézőbizottsága pénteken este értekezletet tartott a Széchenyi-ligeti kioszkban és megállapította az ünnepély rész­letes programmját, majd megszö­vegeztek egy felhívást, amelyet az ezred egykori tagjaihoz és a nagy­közönséghez intéznek. A fölhívás a következő: Felhívás n volt m. kir. 4-ik honvéd és nep­íölkelő gyalogezred tisztjei, altisz­jei és legénységéhez! Kedves Bajtársak! A háború küzdelmei elmultak, az ezek nyo­mán támadt fergetegek is elcsen­desedtek. A polgári munka és gon­dolkodás ismét átveszi régi szere­pét, csak a szivek mélyén sajog .még a fájdalom. Elesett bajtársa­inknak még tartozunk a kegyelet •adójával! Lelkünk megnyugvásá­nak egyik feltétele, hogy az ő küz­delmeik és áldozataiknak emléket megünnepeljük és meg is örökít­sük. Az elesett 4-es bajtársaknak szóló ünnepre jöjjetek össze Ti régi 4-es családbeliek, mert a mi elesett 4-es hőseink, aki mindnyá­junknak a lelkébe vannak zárva, nem lehetnek soha elfeledve I döttségek, hogy az emlékdombra hazai rögökkel járuljanak. Ezen dombra idővel állandó emlékmü­vet, esetleg Doberdó-sziklát óhaj­tunk felállítani. Végül a Széche­nyi-ligetben mérsékelt áron tartan dó közebéddel ünnepünket befe­jezzük. Jelentkező hely : Kaszinó, Keresk. Csarnok, Polgári Kör, Iparos Olvasókör, Kisgazdák Egy­lete, Erzsébethelyi Olvasókör és Népegylet. Bajtársi szeretettel vár mindenkit Az ünnepély intézőbizottsága Botseviki támadás a román batáron Bukarest, május 31. A bessz­arábiai határon három kilométer­nyire Bolgrád várostól e?y bolse­viki banda május hó 20-án este megtámadta a harmadik vadász­ezred szolgálatot teljesítő előőrséi. A kifejlődött harc során három katona, egy földmives és egy asz­szony megsebesült. A hatóságok megindították a nyomozást. (E közlemény közlése miatt a temesvári magyar lapokat a ro­mán hatóságok 20 napra betiltot­ták, intervencióra azonban vissza­vonták a betiltást, ugy hogy a la­pok csak egy napig voltak kény­telenek szünetelni.) A városi tanács ülése A város tanácsa pénteken dél­után ülést tartott, amelyen Bsr­thóty István dr. polgármester el­nökölt. A pénteki tanácsülésen a következő ügyeket tárgyalták le : Iparigazolványt kaptak Kálmán András és Gonda András köt 1 szövő, Berla Jenő toll és nyers­bőr, Sabel Róza férj. Gold Sán­dorné rőfös- és rövidáru, kész férfi és női ruhakereskedő, Gaj­dács Andrásné Kerepeczky Zsófia rőfös- és rövidárukereskedő, özv. Botyánszky Pálné Szoboszlai Ju­dit baromfi- és tojáskereskedő, Gyebnár Ilona baromfi- és tojás­kereskedőiparra. Gajda Béla és társainak, akik a II. kerület Felső-Körösparti mu­latóhely környezetében laknak, hosszasan indokolt kérelmét, a melyben a háznak elhelyezését kérik a város perifériájára, a ta­nács nem tartotta teljesíthetőnek. Érdekes a határozat indokolása, melyet vitatni lehet sokféle szem­pontból. Azt mondja, hogy azért kell mellőzni az elhelyezés elren­delését, mert más alkalmas helyi­séget nem lehet biztosítani, de ez nem is lehet feladata, másrészt pedig ezen egyetlen nyilvános házra a nemi higiénia szempont­jából szükség van. Épitési engedélyt kaptak : Frisch Ferenc Klapka-u. 1. sz. mellék­épület, Hanko János, VI., Gyulai­ul 18. gazdasági épület, Botyán­szki János, VI., Perényi-u. 6. lak­ház és Turcek Kálmán Vécsey-u. 8. sz. lakóház építésére. 100 takarékkorona mai árfo­lyama 132 papirkorona. Turáni előadás Békéscsabán A békéscsabai róm. kath. Le­ányegyesület junius 7-én, szomba­ton a városi színházban Turáni­előadást rendez, amely este fél 9 órakor kezdődik. Az előadás rész­letes műsora a következő : 1. A 10. hgyezred zenekarának nyitánya. 2. Jaj a győzőknek 1 Szavalja : Bujtás Teréz. 3. Nem veszhet el Magyarország sohasem. Toborzó. "Híres nótás Csikországban. A nóta vége. Haj­nalodik. Horthy induló. Éneklik: Cselényi József és Laurisin Lajos. Kobzon kiséri: Farkas Dezső ze­neszerző, a vitézirend turáni regős csoportjának tagja. 4. Turáni előadás. Tartja: Kö­veskuti Jenő szakfelügyelő. 5. Túrán ébredése. Turáni üze­net. Turáni riadó. Éneklik aregősök. 6. Kuruc dalok. Tárogatón elő­adja : Hajdú Mihály honvéd sza­kaszvezető. 7. Irredenta dalok. Előadja a Békéscsabai Iparos Daloskör. Az előadásra jegyek a Dobay­féle drogériában kaphatók. Boross és Békejfy kabaréelőadásai Néhány évvel ezelőtt Boross Géza vezetésével egy kabarétár­sulat hirdetett két előadást Békés­csabán s a közönség egy nagy­fokú bízonytalanságérzéssel ment el az előadásra. A második napra hirdetett előadás jegyeit pedig már az előadás napján délelőtt elkap­kodták, ugy, hogy a pénztár este egy jegyet sem tudott már kiadni. Ugyanis futótűzként terjedt el ezen kabaréelőadás sikere és hire a városban, mert a közönség oly jól mulatott és annyira kedves számok szórakoztatták, hogy a második nap előadását is számo­san újra megnézték. A szerdai és csütörtöki kabaré­előadások hasonló siker és érdek­lődés mellett fognak lefolyni, mert Boross Géza a nem kisebb jelen­tőségű és nem kisebb hírnévnek örvendő Békeffy Lászlóval együtt fog ezen napokon szerepelni, kik ketten a budapesti Vidám színpad geiincei s kiknek tréfás jelenetein, mókáin és bohózatain annyit ne­vet a közönség, hogy e két ember neve ma mór fogalom az egész országban. A szépséges Kondor Iby és Radó Teri, valamint az elegáns Szemere Gyula egészítik ki és alkotják a kiváló kabaré­együttest, kik énekükkel, táncaik­kal és tréfáikkal kellemes órákat és derűs hangulatot fognak hozni. Oly gazdag és mindkét napon teljesen uj műsorral szerepelnek, hogy a 2 l/» órai programm miatt ugy szerdán, mint csütörtökön 1—1 előadás lesz Va9 órai kez­Zürichben a magyar koronát 65-el jegyezték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom